Zazihanjiswa njani iileta ngamaxesha okubhalwa kweBhayibhile?

Umthunywa wasePersi owayehambisa iileta

Iileta eziphathelele imicimbi yaseburhulumenteni wamaPersi zazihanjiswa ngeenkozo zeLizwe zokuthumela. Incwadi yeBhayibhile kaEstere isizobela kakuhle inkqubo yokuthumela iileta eyayisetyenziswa ngamaPersi. Ithi: “[UMordekayi] wabhala ngegama likaKumkani uAhaswerosi waza watywina ngomsesane wokutywina kakumkani yaye amaxwebhu abhaliweyo wawathumela ngesandla sabathwali besigidimi bekhwele emahasheni, amahashe athwala isigidimi asetyenziswa kwinkonzo yasebukhosini, amankonyana eemazi zamahashe ezinamendu.” (Estere 8:10) NamaRoma ayenendlela efanayo yokuthumela iileta zaseburhulumenteni nezomkhosi.

Iileta zabantu, njengezo zabhalwa ngumpostile uPawulos okanye abanye, zazingathunyelwa ngezi ndlela. Ukuba ubani wayenepokotho efumileyo, wayenokuthuma ikhoboka lihambise loo leta. Noko ke, abaninzi babezithumela ngabantu ababaziyo, okanye ngabahambi, abaya kwakwelo cala. Zazithunyelwa ngabahlobo, amajoni okanye nangabarhwebi. Eyona nto eyayixhalabisa, kukuba uthembeke kangakanani na loo mntu uphathiswe loo leta. IBhayibhile ibonisa ukuba uPawulos wacela amanye amaKristu ukuba ahambe neeleta zakhe.—Efese 6:21, 22; Kolose 4:7.

Ukuthenga nokuthengisa kwakusenziwa njani kuSirayeli wamandulo?

Umfanekiso wemarike yeziqhamo, ngenkulungwane yokuqala kwixesha eliqhelekileyo

Ubukhulu becala uqoqosho lwelizwe lwaluxhomekeke kwezolimo, ukufuya nangokunaniselana ngezinto. IBhayibhile ithetha ngeemarike ezaziba ngasemasangweni esixeko—“iSango Lezimvu,” “ISango Leentlanzi” ‘neSango leeNkamba.’ (Nehemiya 3:1, 3; Yeremiya 19:2) Ezi ndawo zazithiywe ngamagama ezinto ezazithengiswa ngakuwo. Kwakhona iZibhalo zithetha ‘ngesitrato sababhaki’ nangezinye izinto ezazithengiswa.—Yeremiya 37:21.

Ayehamba njani amaxabiso? Enye imbekiselo yeBhayibhile ithi: “Amaxabiso ayeguquguquka mihla le ukutyhubela iinkulungwane, yaye kunzima ukufumanisa ukuba zazixabisa malini izinto ezazithengiswa ngexesha elithile.” Sekunjalo, ikho imithombo yamandulo kuquka neBhayibhile, ebonisa ukuba nangaloo maxesha amaxabiso ezinto ayenyuka. Ngokomzekelo, kwamhla mnene kwakuthengiselwana ngamakhoboka. UYosefu wathengiswa ngamaqhosha angama-20 esilivere, nekusenokwenzeka ukuba ayeziishekele, mhlawumbi ixabiso eliqhelekileyo lekhoboka ebudeni benkulungwane ye-18 Ngaphambi kweXesha Eliqhelekileyo. (Genesis 37:28) Kwiminyaka engamakhulu amathathu kamva, ikhoboka lalixabisa iishekele ezingama-30. (Eksodus 21:32) Kuthe kusiba yinkulungwane yesibhozo Ngaphambi kweXesha Eliqhelekileyo, labe sele lixabisa iishekele ezingama-50. (2 Kumkani 15:20) Kwiinkulungwane ezimbini kamva, ngexesha lamaPersi, ixabiso lekhoboka lanyuka laya kutsho kuma-90 eeshekele okanye ngaphezulu. Kubonakala ngathi ukunyuka kwamaxabiso bekuyingxaki ukutyhubela imbali yaye kuseyiyo nanamhlanje.