Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo  |  Septemba 2012

 Imibuzo Yabafundi . . .

Ngaba AmaNgqina KaYehova Anawo Amabhinqa Angabashumayeli?

Ngaba AmaNgqina KaYehova Anawo Amabhinqa Angabashumayeli?

Ewe, emhlabeni wonke kukho amaNgqina kaYehova angamabhinqa azizigidi ashumayelayo. Ngawona maninzi kubashumayeli beendaba ezilungileyo zoBukumkani bukaThixo. INdumiso 68:11 yaprofeta yathi ngabo: “NguYehova onikela eli lizwi; abafazi abavakalisa iindaba ezilungileyo bangumkhosi omkhulu.”

Noko ke, xa kuthethwa ngamaNgqina kaYehova angamabhinqa ashumayelayo akuthethwa ngabefundisikazi. Kukho umahluko omkhulu phakathi kwabo. Bahluke ngaziphi iindlela?

Ngabantu abathi bashumayele kubo. Abefundisikazi baziinkokeli ebandleni, yaye bashumayela kwalapha ecaweni. Abashumayeli bamaNgqina kaYehova angamabhinqa ashumayela kubantu abangaphandle ebandleni, ngokuyintloko kubantu, abadibana nabo kwindlu ngendlu.

Enye into abahluke ngayo abefundisikazi kubashumayeli abangamabhinqa bamaNgqina, yimisebenzi abayenzayo ngaphakathi ebandleni. Kwiicawa, amabhinqa angabefundisi ayongamela aze afundise amarhamente awo iimfundiso zecawa. Abashumayeli bamaNgqina kaYehova abangamabhinqa abafundisi ebandleni ukuba akho amadoda abhaptiziweyo. Ngamadoda amiselweyo kuphela afundisayo.—1 Timoti 3:2; Yakobi 3:1.

IBhayibhile ithi ngamadoda kuphela amele ongamele ebandleni. Khawuve ukuba wathini umpostile uPawulos xa wayebhalela uTito: ‘Ndakushiya eKrete ngenjongo yokuba . . . umisele amadoda amakhulu kwizixeko ngezixeko.’ Kwakhona uPawulos wathi amadoda amiselweyo amele ‘abambelele ngokuqinileyo elizwini elithembekileyo njengesiseko sobugcisa bawo bokufundisa, ukuze akwazi ukubongoza ngemfundiso ephilileyo nokubohlwaya abo baphikisayo.’ (Tito 1:5, 9) Nakwileta awayibhalela uTimoti echaza indlela ekumele kwenziwe ngayo ebandleni, uPawulos wathi: “Ukuba ubani uzabalazela isigxina sobuveleli, unqwenela umsebenzi omhle.”—1 Timoti 3:1.

Kutheni imisebenzi yokongamela ebandleni inikwe amadoda kuphela? UPawulos uthi: “Andimvumeli umfazi ukuba afundise, okanye asebenzise igunya endodeni, kodwa makathi cwaka. Kuba kwayilwa uAdam kuqala, kwaza kwalandela uEva.” (1 Timoti 2:12, 13) Ngaloo ndlela, indlela uThixo awadala ngayo ibonisa indlela omele uhambe ngayo umsebenzi wokufundisa nowokongamela.

Abashumayeli bakaYehova balandela umzekelo weNkokeli yabo, uYesu Kristu. Umfundi kaYesu uLuka wabhala oku ngoYesu: “Wahambela kwizixeko ngezixeko nakwiidolophana ngeedolophana, eshumayela yaye evakalisa iindaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo.” Kamva, uYesu wathumela abafundi bakhe ukuba benze kwaloo msebenzi: “Bawutyhutyha loo mmandla kwiidolophana ngeedolophana, bevakalisa iindaba ezilungileyo.”—Luka 8:1; 9:2-6.

Namhlanje, abashumayeli bakaYehova—amadoda namabhinqa—banenxaxheba kumsebenzi uYesu awathetha ngawo kusengaphambili: “Ezi ndaba zilungileyo zobukumkani ziya kushunyayelwa kuwo wonke umhlaba omiweyo kube bubungqina kuzo zonke iintlanga; kwandule ke kufike ukuphela.”—Mateyu 24:14.