Iinkonzo ezininzi zithi uThixo ukho kuzo zonke iindawo. Ngokomzekelo iNew Catholic Encyclopedia imchaza uThixo njengomntu “okho kwiindawo zonke nakwizinto zonke.” Ngendlela efanayo uJohn Wesley, owaseka iCawa yaseWisile, wabhala intshumayelo enomxholo othi “UThixo Okho Kuzo Zonke Iindawo,” uthi kuyo “ayikho indawo angekhoyo kuyo uThixo.”

Ifundisa ntoni iBhayibhile? Ngaba uThixo ukho kuzo zonke izinto, ezulwini, emhlabeni nasebantwini ngaxeshanye?

IBhayibhile ithi uThixo unendawo ahlala kuyo—ezulwini. Inomthandazo uKumkani uSolomon athandaza kuThixo kuwo wathi: “Kwanga ungeva usemazulwini, kwindawo ohlala kuyo emisiweyo.” (1 Kumkani 8:43) Xa wayefundisa abafundi bakhe indlela yokuthandaza, uYesu Kristu wabaxelela ukuba bathi “Bawo wethu osemazulwini.” (Mateyu 6:9) IBhayibhile ithi emva kokuvuswa kwakhe uKristu wangena “ezulwini ngokwalo, ukuze ngoku abonakale phambi kukaThixo.”—Hebhere 9:24.

Ezi vesi zibonisa ngokucacileyo ukuba uYehova uThixo uhlala, kungekhona kuyo yonke indawo, kodwa ezulwini kuphela. Kakade ke, “amazulu” ekuthethwa ngawo kule vesi awabhekiseli kwisibhakabhaka. Amazulu abonakalayo awamlingene uMdali wendalo. (1 Kumkani 8:27) IBhayibhile isixelela ukuba “uThixo unguMoya.” (Yohane 4:24) Uhlala kumazulu okomoya, angeyonxalenye yamazulu abonakalayo.—1 Korinte 15:44.

Kuthekani ngeevesi zeBhayibhile ezivakala ngathi zithi uThixo ukho kuzo zonke iindawo? Ngokomzekelo, ngokutsho kweNdumiso 139:7-10, uDavide wathi ngoThixo: “Ndingaya phi na ndisuke emoyeni wakho, yaye ndingabalekela phi na ndimke ebusweni bakho? Ukuba ndinganyukela ezulwini, ubuya kuba lapho; nokuba ndingandlala isingqengqelo sam eShiyol, khangela! ubuya kuba lapho. Ukuba ndingathabatha amaphiko esifingo, Ukuze ndihlale kolona lwandle luthe qelele, nalapho isandla sakho besiya kundikhokela.” Ngaba ezi vesi zibonisa ukuba uThixo ukho kuyo yonke indawo echazwe ngasentla?

Phawula ukuba uDavide uqala abuze ukuba: “Ndingaya phi na ndisuke emoyeni wakho?” * Esebenzisa umoya wakhe oyingcwele, uThixo unokubona yonke into aze asebenzise amandla akhe naphi na, engadanga wakuloo ndawo okanye wahlala kuyo. Ngokomzekelo: Kwiminyaka yakutshanje izazinzulu ziye zakwazi ukuhlola umhlaba kwisijikelezi langa uMars, okwizigidi zeekhilomitha ukusuka eMhlabeni. Njani? Abakhange baye ngokoqobo, kodwa baye bafunda imifanekiso nenye inkcazelo ethunyelwe apha eMhlabeni ivela kuMars.

Ngendlela efanayo, akuyomfuneko ukuba uYehova uThixo abekho kuyo yonke indawo ukuze abone izinto eziqhubekayo kwindalo. ILizwi likaThixo lithi: “Akukho sidalwa singabonakaliyo emehlweni akhe.” (Hebhere 4:13) Ewe amandla kaYehova asebenzayo okanye umoya oyingcwele, anokufikelela naphi na, ukuze abone yonke into aze aphumeze injongo kuloo ndawo ahlala kuyo, ‘indawo yakhe yokuhlala engcwele’ esezulwini.—Duteronomi 26:15.

^ isiqe. 8 Igama lesiHebhere eliguqulelwe ngokuthi “umoya” libhekisela kumandla asebenzayo kaThixo, lawo awasebenzisayo ukuze aphumeze injongo yakhe.