NAMHLANJE abantu behlabathi bondele iziganeko ezenzeka eMbindi Mpuma. Ukudubula kweziqhushumbisi, ukuhlasela kwabanqolobi zizinto ezenzeka umhla nezolo. Eyona nto yenza izibilini zibe phezulu kukuba kunokusetyenziswa nezixhobo zenyukliya. Siyaqondakala isizathu sokuba abantu baxhalabe kangaka.

Ihlabathi lalithe ntsho ngenkxalabo eMbindi Mpuma ngoMeyi 1948. Ngeloo xesha, kwiminyaka engama-62 eyadlulayo, ilungelo leBritani lokongamela ilizwe elalibizwa ngokuba yiPalestina ngoko lalifikelela esiphelweni. Kunyaka ongaphambi kwalowo iZizwe Ezimanyeneyo zagunyazisa ukuba kumiselwe iLizwe lamaYuda elizimeleyo kwakuloo mhlaba wePalestina. Amazwe ama-Arabhu afunga esithi unotshe ayisayi kuze yenzeke loo nto. ILigi yama-Arabhu yalumkisa ngelithi “kwimida yelo lizwe kuya kuqhuma irhuluwa kuphalal’ igazi.

Kwakungentsimbi yesine emva kwemini ngoLwesihlanu, Meyi 14, 1948. Ixesha leBritani lokulawula lalifikelela esiphelweni. KwiMyuziyam yaseTel Aviv ibathwana labantu abangama-350 ababekho babelindele ngomdla ukufundwa kwesindululo sokumiselwa ngokusemthethweni kwelizwe lakwaSirayeli. Ukhuseleko lwalungqingqwa kusoyikiselwa ukuba iintshaba ziphazamise.

UDavid Ben-Gurion ngoMeyi 14, 1948

UDavid Ben-Gurion, inkokeli yeBhunga Lesizwe yakwaSirayeli, yafunda Isindululo Sokumiselwa Kwelizwe LakwaSirayeli. Inxalenye yesi sindululo yayisithi: “Thina malunga eBhunga Labantu, abameli boMbutho wamaYuda iEretz . . . ngenxa yelungelo lemveli esinalo elixhaswa yimbali nasiSigqibo seZizwe Ezimanyeneyo, simisela ukuba iLizwe lamaYuda elise-Eretz-Israel, liza kubizwa ngokuba lilizwe lakwaSirayeli.”

Ngaba Yinzaliseko Yesiprofeto SeBhayibhile?

Bambi abavangeli beecawa zamaProtestanti bakholelwa ukuba ubukho beLizwe lakwaSirayeli lale mihla kuzalisekisa isiprofeto seBhayibhile. Ngokomzekelo kwincwadi ethi Jerusalem Countdown,  umfundisi uJohn Hagee uthi: “Esi siganeko sibalulekileyo sabhalwa ngumprofeti uIsaya, esithi: ‘kuya kuzalwa uhlanga ngesihlandlo esinye.’ (Funda uIsaya 66:8) . . . Yayikukuzaliseka kwesona siprofeto sibalulekileyo kule nkulungwane yamashumi amabini. Yayibubungqina obungenakuphikiswa bokuba uThixo kaSirayeli uyaphila.”

Ngaba anyanisile loo mazwi? Ngaba uIsaya 66:8 wayebhekisela kweli Lizwe lakwaSirayeli? Ngaba umhla kaMeyi 14, 1948, “yayikukuzaliseka kwesona siprofeto sibalulekileyo kule nkulungwane yamashumi amabini”? Ukuba iLizwe lakwaSirayeli liseluhlanga olukhethiweyo nguThixo, yaye usebenzisa lona ukuze azalisekise iziprofeto zeBhayibhile, loo nto imele ibangel’ umdla kubafundi beBhayibhile mbombo zone zomhlaba.

Isiprofeto sikaIsaya sithi: “Ngubani na ove into enjengale? Ngubani na obone izinto ezinjengezi? Kuya kuveliswa ilizwe ngeentlungu zokubeleka ngamini-nye na? Okanye kuya kuzalwa uhlanga ngesihlandlo esinye na? Kuba iZiyon ifikelwe yinimba yaza yazala oonyana bayo.” (Isaya 66:8) Le vesi yayiprofeta ngokuzalwa kohlanga ngokukhawuleza ngokungathi kungemini enye. Kodwa ngubani owayeza kubangela loo nto? Ivesi elandelayo isithela thsuphe: “‘Mna ke, ndiya kubangela ukutyhoboza na ndize ndingabangeli kuzalwe?’ utsho uYehova. ‘Okanye ndibangela kuzalwe na ndize okunene ndivale?’ utsho uThixo wakho.” UYehova uThixo uyenza icace mhlophe into yokuba ukuzalwa kohlanga kwakuya kubangelwa nguye.

Ilizwe lakwaSirayeli lale mihla lilawulwa ngedemocrasi engenanto yakwenza noThixo weBhayibhile. Ngaba ngowe-1948 amaSirayeli amphakamisa uYehova uThixo? Awazange amphakamise. Alizange likhankanywe nokukhankanywa igama likaThixo okanye “uThixo” kweso sindululo. Incwadi ethi Great Moments in Jewish History ithi: “Kwade kwangentsimbi yoku-1 emva kwemini xa iBhunga Lesizwe lalidibene, amalungu alo engavumelani ngendlela emasibhalwe ngayo. . . . Amanye amaYuda ayefuna kuqukwe ibinzana elithi ‘uThixo kaSirayeli.’ Abanye abantu balikhaba ngawo omane elo binzana. UBen-Gurion wayekelela wavuma ukuba kubhalwe igama elithi ‘Uliwa’ kunelithi ‘Thixo.’”

ILizwe lakwaSirayeli kude kube namhla oku liphakamisa isigqibo seZizwe Ezimanyeneyo noko likubiza ngokuba lilungelo lamaYuda lemveli nelixhaswa yimbali. Ngaba kusengqiqweni ukulindela ukuba uThixo weBhayibhile azalisekise esona siprofeto sibalulekileyo kule nkulungwane yamashumi amabini sabantu abangafuniyo ukumzukisa?

Liyinyani Kangakanani Eli bango Lanamhlanje LamaSirayeli?

Isimo sengqondo samaSirayeli anamhlanje sahluke gqitha kweso samaSirayeli awayephila ngowama-537 B.C.E. Ngelo xesha ilizwe lakwaSirayeli ‘lalizalwa ngokutsha’ ngokungathi kungemini enye ekubeni lalitshatyalaliswe ngamaBhabhiloni iminyaka engama-70 ngaphambili. Ngeloo xesha uIsaya 66:8 wazaliseka xa amaPersi oyisa amaBhabhiloni waze uKoreshi oMkhulu, wayalela ukuba amaYuda abuyele elizweni lawo.—Ezra 1:2.

UKumkani wasePersi uKoreshi waqonda ukuba amaYuda ayekhululwe nguYehova ngowama-537 B.C.E. yaye abantu ababuyela eYerusalem babuyela ukuze bakhe itempile yaseYerusalem baze banqule uYehova uThixo. USirayeli wanamhlanje akazange atsho nanini na ukuba ufuna ukwenza ezo zinto.

Ngaba Useluhlanga Olukhethwe NguThixo?

Uhlanga lukaSirayeli lwaphulukana nelungelo lokuba ngabantu abakhethwe nguThixo ngowama-33 C.E. ngenxa yokuba aluzange lumamkele uNyana kaYehova owayenguMesiya. UMesiya wathi: “Yerusalem, Yerusalem, mbulali wabaprofeti nomxulubi wabo bathunyelwa kuyo. . . Khangelani! Indlu yenu ishiyelwa kuni.” (Mateyu 23:37, 38) Izinto ezazithethwe  nguYesu zenzeka ngowama-70 C.E. xa imikhosi yaseRoma yatshabalalisa iYerusalem, itempile kunye nababingeleli. Kodwa ke kwakuza kwenzeka ntoni kwinjongo kaThixo yokuba ‘nenqobo kwizizwana zonke,. . . nobukumkani bababingeleli nohlanga olungcwele?’—Eksodus 19:5, 6.

Umpostile uPetros owayengumYuda wawuphendula loo mbuzo kwileta awayibhalela amaKristu awayengumxube weeNtlanga kwakunye namaYuda. Wathi: “Nisisizwe esinyuliweyo, ububingeleli basebukhosini, uhlanga olungcwele, isizwana esisesakhe ngokukhethekileyo, . . kuba nanikhe anabi sisizwana, kodwa ngoku nisisizwana sikaThixo; naningenzelwanga nceba, kodwa ngoku nenzelwe inceba.”—1 Petros 2:7-10.

Ngaloo ndlela amaKristu akhethwe ngomoya oyingcwele ngawohlanga lokomoya yaye akakhethwa ngenxa yokuzalwa okanye indawo ahlala kuyo. Umpostile uPawulos wayichaza kanje le nto: “Ukwaluka nokungaluki akubalulekanga, kodwa into ebalulekileyo kukuba sisidalwa esitsha. Ngamana bangaba noxolo nenceba bonke abo bahamba ngalo mgaqo, oko kukuthi, uSirayeli kaThixo.”—Galati 6:15, 16.

Ngoxa ilizwe lakwaSirayeli namhlanje lisamkela njengommi nabani na ongumYuda ngokuzalwa okanye ongumngeni kubo, umntu uba yinxalenye yohlanga olubizwa ngokuba ‘nguSirayeli kaThixo’ eBhayibhileni kuphela xa ‘ethobela yaye efefwe ngegazi likaYesu Kristu.’ (1 Petros 1:1, 2) Xa wayethetha ngamalungu oSirayeli kaThixo okanye amaYuda okomoya, uPawulos wathi: “UmYuda akanguye ngokwangaphandle, nolwaluko asilulo olwangaphandle enyameni. Kodwa umYuda unguye ngaphakathi, nolwaluko lwakhe lolo lwentliziyo ngawo umoya, kungekhona ngengqokelela yemithetho ebhaliweyo. Indumiso yalowo ivela, kungekhona ebantwini, kodwa kuThixo.”—Roma 2:28, 29.

Le vesi isenza siqonde amazwi awathethwa nguPawulos. Kwileta awayibhalela abaseRoma, uPawulos wacacisa ukuba amaYuda awayengengomakholwa ayefana namasebe omthi womnquma wokomfuziselo owathenwayo ukuze kufakwe “amasebe” omnquma ‘wasendle’ aziiNtlanga. (Roma 11:17-21) Waqukumbela umzekeliso wakhe ngokuthi: “Ziye zenziwa buthuntu ngokuyinxenye iingqiqo zikaSirayeli de kungene inani elipheleleyo labantu beentlanga, yaye ngolu hlobo wonke uSirayeli uya kusindiswa.” (Roma 11:25, 26) Ngaba uPawulos wayeprofeta ngokuba igquba lamaYuda laliza kuguqukela kubuKristu ngomzuzu wokugqibela? Ayikenzeki loo nto.

Wawubhekisela kwintoni umzekeliso kaPawulos womthi womnquma?

UPawulos wayebhekisela kuSirayeli wokomoya okanye kumaKristu akhethwe ngomoya oyingcwele xa wayesithi “wonke uSirayeli.” Wayesithi ukungamkeli kwamaYuda uMesiya kwakungazukuyiphazamisa injongo kaYehova yokuba ‘nomthi womnquma’ wokomfuziselo onamasebe anesiqhamo. Oku kuvisisana kakuhle nomzekeliso kaYesu apho athi yena wayengumdiliya yaye wayewasusa kuye amasebe angavelisi siqhamo. UYesu wathi: “Mna ndingumdiliya wenyaniso, yaye uBawo ngumlimi. Onke amasebe akum angathwali siqhamo uyawasusa, yaye onke lawo athwala isiqhamo uyawathena, ukuze athwale isiqhamo esingakumbi.”—Yohane 15:1, 2.

IBhayibhile ayizange iprofete ngokusekwa kwelizwe lakwaSirayeli lanamhlanje kodwa yaprofeta ngokusekwa koSirayeli wokomoya. Ukuba uyalwazi uze unxulumane nolo hlanga lokomoya namhlanje, uya kufumana iintsikelelo zikanaphakade.—Genesis 22:15-18; Galati 3:8, 9.