“Sonke iSibhalo siphefumlelwe nguThixo kwaye siyingenelo ekufundiseni, ekohlwayeni, ekulungelelaniseni izinto, ekuqeqesheleni ebulungiseni, ukuze umntu kaThixo awufanelekele aze awuxhobele ngokupheleleyo wonke umsebenzi olungileyo.”—2 TIMOTI 3:16, 17.

UMPOSTILE uPawulos wakuchaza ngala mazwi anamandla ukubaluleka kweBhayibhile. Ewe kona, wayebhekisela kwinxalenye yeBhayibhile eyayikho ngexesha lakhe—imibhalo edla ngokubizwa ngokuba yiTestamente Endala ngabantu. Kodwa la mazwi akhe abhekisela kuzo zonke iincwadi zeBhayibhile ezingama-66, kuquka nezo ezabhalwa ngabafundi bakaYesu ngenkulungwane yokuqala Yexesha Eliqhelekileyo.

Ngaba uyixabisa njengoPawulos iBhayibhile? Ngaba ucinga ukuba nyhani ababhali beBhayibhile babephefumlelwe nguThixo? AmaKristu enkulungwane yokuqala ayecinga njalo. Loo nkolelo ayizange ifiphale kwiinkulungwane ezalandelayo. Ngokomzekelo, umfundisi oliNgesi wenkulungwane yeshumi elinesine uJohn Wycliffe wayeyijonga iBhayibhile “njengenyaniso engenasiphako.” Xa igqabaza ngamazwi kaPawulos acatshulwe ngasentla, iThe New Bible Dictionary ithi ‘ukuphefumlelwa kwayo nguThixo kuqinisekisa ukuba iyinyaniso yonke into eyithethayo.’

Ukutshintsha Kwendlela Ejongwa Ngayo IBhayibhile

Noko ke, kutsha nje abantu abasayithembi kangako iBhayibhile. Incwadi ethi The World’s Religions ithi “onke amaKristu ayalivuma igunya leBhayibhile ekulawuleni izenzo  neenkolelo zawo.” Kodwa ke izenzo zawo azibonisi loo nto. Abantu abaninzi namhlanje bajonga iBhayibhile njengencwadi “enezithethe zabantu esingenakuthembela kuzo.” Bayavuma ukuba ababhali beBhayibhile yayingamadoda okholo, kodwa ke bawajonga njengamadoda awayeneziphako nawayezama ukuchaza iinyaniso ezintsonkothileyo kodwa ke engenalwazi yaye engakhanyiselwanga njengathi.

Eneneni, bambalwa gqitha namhlanje abantu abakhokelwa yiBhayibhile. Ngokomzekelo, kukangaphi usiva abantu besithi imilinganiselo yeBhayibhile yokuziphatha iphelelwe lixesha yaye ayiloncedo? Abaninzi abayinanzi imithetho nemigaqo yeBhayibhile yaye bade bayigatye ngokupheleleyo xa bebona ukuba iza kubabandeza izinto ezithile. Abanye abantu abathi bangamaKristu abanamsebenzi wento etshiwo yiBhayibhile ngokuphathelele uhenyuzo, ukukrexeza, ukunganyaniseki nokunxila.—1 Korinte 6:9, 10.

Ibangelwa yintoni le nto? Esinye isizathu sachazwa ekuqaleni kwenkulungwane yama-20 ngumembi wezinto zakudala uMhlekazi uCharles Marston, kwincwadi yakhe ethi The Bible Is True. Wathi abantu “bazamkela ngaphandle kokuziphonononga izinto ezininzi ezicingelwa ngababhali banamhlanje” abagxeka ukuchana kweBhayibhile. Ngaba kusenjalo nanamhlanje? Ufanele uzijonge njani izimvo neengcamango zabaphengululi abayisingela phantsi iBhayibhile? Khawuve ukuba lithini inqaku elilandelayo ngalo mbandela.