Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo  |  2009-12-01

 Fundisa Abantwana Bakho

UYeremiya Akazange Anikezele

UYeremiya Akazange Anikezele

NGABA ukhe udimazeke uze ufune ukunikezela?— * Loo nto iyenzeka kubantu abaninzi. UYeremiya oselula wayevakalelwa ngaloo ndlela. Noko ke, akazange avumele izinto ezenziwa ngabanye abantu okanye abazithethayo zimdimaze. Makhe sithethe ngendlela awayethandwa ngayo uYeremiya nguThixo, kodwa nakuba kunjalo wafuna ukunikezela.

Ngaphambi kokuba azalwe uYeremiya, uThixo wokwenyaniso, uYehova, wamkhetha ukuba abe ngumprofeti oza kuxelela abantu ukuba babengamkholisi uThixo. Ngaba uyazi ukuba wathini uYeremiya kuYehova emva kweminyaka ethile?— “Okunene andikwazi kuthetha, kuba ndiyinkwenkwe nje.”

Ucinga ukuba wathini uYehova kuYeremiya?— wathetha kakuhle naye kodwa ke engagwegwelezi, esithi: “Musa ukuthi, ‘Ndiyinkwenkwe nje.’ Kodwa ufanele uye kubo bonke abo ndiya kukuthuma kubo; kwaye ufanele uthethe yonk’ into endiya kukuyalela yona. Musa ukoyika.” Ngoba kutheni? UYehova wathi: “Ndinawe ukuba ndikuhlangule.”—Yeremiya 1:4-8.

Sekunjalo, njengokuba bekutshiwo ngaphambili, uYeremiya wadimazeka. Kungenxa yokuba wayegculelwa ngenxa yokukhonza uThixo. Wathi: ‘Ndibe yintlekisa imini yonke, wonke ubani uyandigculela.’ Wagqiba ekubeni ayeke ukuba ngumprofeti. Wathi: “Andisayi kumkhankanya [uYehova], andisayi kuphinda ndithethe egameni lakhe.” Ngaba wayeka nyhani?

UYeremiya wathi “entliziyweni yam kwaba ngathi ngumlilo ovuthayo ovalelwe emathanjeni am; ndaza ndadinwa kukuzibamba.” (Yeremiya 20:7-9) Nangona wayesoyika ngamanye amaxesha uYeremiya, ukumthanda kwakhe uYehova kwamenza akanikezela. Makhe sibone indlela awakhuselwa ngayo kuba engazange anikezele.

UYehova wathuma uYeremiya ukuba alumkise abantu baseYerusalem ukuba yayiza kutshatyalaliswa ukuba babengazitshintshi iindlela zabo ezimbi. Wathi akubalumkisa abantu, bacaphuka bathi: “Le ndoda ifanelwe sisigwebo sokufa.” Noko ke, uYeremiya wababongoza ukuba ‘bathobele ilizwi likaYehova.’ Waza wathi: ‘Nifanele nazi ngandlela zonke ukuba, ukuba niyandibulala,  nibulala indoda emsulwa, kuba ngokwenyaniso uYehova undithumile ukuba ndithethe ezindlebeni zenu.’ Ngaba uyazi ukuba kwenzeka ntoni emva koko?—

IBhayibhile ithi: “Inkosana nabo bonke abantu bathi kubabingeleli nakubaprofeti: ‘Le ndoda ayifanelwanga sisigwebo sokufa, kuba ithethe kuthi egameni likaYehova uThixo wethu.’” UYehova wamkhusela uYeremiya kuba engazange avumele uloyiko lumenze ayeke ukuthetha. Makhe sibone ukuba kwenzeka ntoni ku-Uriya, omnye umprofeti kaYehova, owenza ngendlela eyahlukileyo.

IBhayibhile ithi: ‘U-Uriya waqhubeka eprofeta ngeYerusalem njengoYeremiya.’ Kodwa uyamazi ukuba wenza ntoni u-Uriya xa uKumkani uYehoyakim wasicaphukela isigidimi sakhe?— Woyika, waza wayeka ukwenza ukuthanda kukaThixo, wabalekela eYiputa. Ukumkani wathumela amadoda ukuba aye kumlanda. Ngaba uyazi ukuba wamenza ntoni ukumkani ukubuya kwakhe?— Ukumkani wambulala ngekrele—Yeremiya 26:8-24.

Ucinga ukuba kwakutheni ukuze uYehova amkhusele uYeremiya aze angamkhuseli yena u-Uriya?— Mhlawumbi uYeremiya wayesoyika njengoUriya, kodwa uYeremiya akazange abaleke, ayeke ukukhonza uYehova. Akazange anikezele. Sisiphi isifundo osifundayo kumzekelo kaYeremiya?— Kukuba maxa wambi kusenokuba nzima ukwenza oko athi uThixo masikwenze, kodwa sifanele sikholose ngaye size simthobele.

^ isiqe. 3 Ukuba ufundisa abantwana, isikhewu senzelwe ukuba unqumame ukuze baphendule.