Yavela phi le ntsomi?

“Ukuhlonelwa kukamama kaThixo kwathabath’ unyawo xa abahedeni bathontelana ukungena ecaweni. . . Aba bahedeni babenazo ezi nkolelo kwakumawaka eminyaka ngaphambili xa babezinikele ‘kumama obalaseleyo’ uthixokazi ‘nentombi enyulu yakwathixo.’”—The New Encyclopædia Britannica (1988), Umqulu 16, kwiphepha 326 nelama-327.

Ifundisa ntoni yona iBhayibhile?

“Uza kumitha, uzale unyana, umthiye igama elinguYesu. Yena uya kuba mkhulu, abizwe ngokuba nguNyana kaPhezukonke. . . . Loo mntwana ungcwele uya kuzalwa nguwe kuya kuthiwa nguNyana kaThixo.—Akekeliswe sithi;—Luka 1:31-35, iBhayibhile YesiXhosa Yowe-1996.

Esi Sibhalo sibonisa ngokucacileyo ukuba uMariya wayengumama ‘woNyana kaThixo’ kungekhona umama kaThixo ngenkqu. Ngaba wayengakwazi ukuthwala Lowo ‘namazulu angamlingananga’? (1 Kumkani 8:27) UMariya akazange athi wayengumama kaThixo. Yimfundiso yokuba uThixo uneziqu ezithathu eye yamenza akaqondakala ukuba ungubani uMariya. Ibhunga lase-Efese lahlahla indlela yokunqulwa kukaMariya ngowe-431 C.E xa lambiza ngokuthi nguTheotokos. (igama lesiGrike elithetha “umthwali kaThixo) okanye “uMama kaThixo.” Kwisixeko sase-Efese, apho lalibanjelwe khona eli bhunga lecawa, kwakunqulwa uthixokazi wokuchuma uArtemis kangangeenkulungwane.

Ngoko ke, kusenokwenzeka ukuba izinto ezazisenziwa xa kwakunqulwa umfanekiso ka-Artemis “owawa uvela ezulwini,” njengemingcelele, zafakwa nakunqulo lukaMariya. (IZenzo 19:35) Omnye umkhwa owathwethwela kwiimfundiso zamaKristu yaba kukusetyenziswa komfanekiso kaMariya neminye xa kunqulwa.

Funda ezi vesi zeBhayibhile:Mateyu 13:53-56; Marko 3:31-35; Luka 11:27, 28

INYANISO:

UMariya wayengumama wonyana kaThixo kungekhona uThixo ngenkqu. Intsomi yoThixo oneziqu ezithathu yabangela ukuba kunqulwe uMariya kusithiwa nguMama kaThixo