INKONZO elungileyo isifundisa ukuba singacingi ngezinto ezingcolileyo kunoko siziphathe kakuhle. Iyasinceda njengoko sizabalazela ukuziphatha kakuhle nokuba neempawu ezintle. Sazi njani ukuba iyayenza loo nto?

Khawuve into eyathethwa ngumpostile uPawulos kumaKristu enkulungwane yokuqala awayehlala eKorinte, eGrisi. Eso sixeko samandulo sasidume ngokuziphatha kakubi. UPawulos wathi: “Abarheletyi, nabakhonza izithixo, nabakrexezayo, nabafebayo, nabangamadoda alalanayo, nabangamasela, nababawayo, nabangamanxila, nabathukayo, nabazizikrelemnqa abanakubuxhamla ubuncwane bokulawulwa nguThixo.” Walek umsundulo wathi: “Kanti abanye kuni babenjalo kanye, kodwa nahlanjwa, nenziwa imilowo, naba ngamalungisa phambi koThixo ngenxa yegama leNkosi uYesu nangoMoya kaThixo wethu.” (1 Korinte 6:9-11, IBhayibhile YesiXhosa Yowe-1996) Uvile ukuba zithini ezi vesi? Zithi inkonzo elungileyo yaguqula abantu ababeziphethe kakubi baziphatha kakuhle baza baba ngabakhonzi bakaThixo abathembekileyo!

IBhayibhile iphinda ilumkise ithi: “Liyeza lona ixesha lokuba abantu banganeliswa konke yimfundiso emsulwa. Bosuka balandele iingqiqo zabo bazifunele abafundisi abaninzi bokubafundisa izinto abazilangazelelayo.”—2 Timoti 4:3, IBhayibhile YesiXhosa Yowe-1996.

Ziqhuba njani iinkonzo ozaziyo kwezi zinto kuthethwe ngazo apha? Ngaba ziphila ngokuvisisana nemigaqo eseBhayibhileni? Okanye ngaba ziyalingxenga iLizwi likaThixo zize zifundise abantu izinto ‘abathanda ukuziva’?

Le mibuzo ilandelayo inokukunceda ukuze ubone ukuba yiyiphi inkonzo evelisa iziqhamo ezilungileyo kwezo uzaziyo.

UMXHOLO: Umtshato.

INTO EFUNDISWA YIBHAYIBHILE:

“Umtshato mawubekeke ngeendlela zonke, nesilili masingadyojwa; ke abenza umbulo nabakrexezi, uThixo uya kubagweba.”—Hebhere 13:4, IBhayibhile YesiXhosa.

UMBUZO:

Ngaba le nkonzo ifundisa amarhamente ayo ukuba atshate ngokusemthethweni?

UMXHOLO: Uqhawulo-mtshato.

INTO EFUNDISWA YIBHAYIBHILE:

Xa wayebuzwa ngokuba sikho na isizathu sokuqhawula umtshato, uYesu waphendula wathi: “Othe wamala umfazi wakhe, engakrexezanga, aze athathe omnye, nguye okrexezayo.”—Mateyu 19:9, IBhayibhile YesiXhosa Yowe-1996.

UMBUZO:

Ngaba le nkonzo iyawathobela la mazwi kaYesu yaye ivumela ukuba umntu aphinde atshate kuphela xa ebeqhawule umtshato wakhe ngenxa yokukrexeza kweqabane lakhe?

UMXHOLO: Ukuziphatha kakuhle ngokwesini.

INTO EFUNDISWA YIBHAYIBHILE:

“Wubalekeni umbulo. Zonke izono athe umntu wazenza zingaphandle komzimba; ke lowo wenza umbulo, wona owakhe umzimba.”—1 Korinte 6:18, IBhayibhile YesiXhosa.

“Namabhinqa la abo ayalalana ngokuchasene nendalo yemizimba yawo. Kwangokunjalo namadoda akuyekile ukulala namabhinqa, aza atshiswa kukukhanukana amadoda enza amanyala kwamanye amadoda, aze ke afumane isohlwayo esiwafaneleyo,  esiyimbuyekezo yokulahleka kwawo.”—Roma 1:26, 27, IBhayibhile YesiXhosa Yowe-1996.

UMBUZO:

Ngaba le nkonzo ifundisa ukuba kuphosakele ukulalana kwabantu abangatshatanga enoba yindoda nomfazi, indoda nendoda, okanye umfazi nomfazi?

UMXHOLO: Ukufundisa amarhamente ukuba aphile ngemigaqo yeBhayibhile nokuba sele kumnyam’ entla.

INTO EFUNDISWA YIBHAYIBHILE:

“Ningadibaniselani nosukuba ebizwa ngokuba likholwa, ukanti uyarheletya, okanye uyabawa, ukhonza izithixo, okanye uyanyelisa, linxila, okanye limenemene. Ewe, ze ningatyi nokutya oku nonjalo.” (1 Korinte 5:11, IBhayibhile YesiXhosa Yowe-1996) Bamele benziwe ntoni abantu abathi bangamaKristu kodwa babe besenza izono futhi bengaguquki? ILizwi likaThixo alifihli makhuba kule nkalo kuba lithi: “Ze nimsuse phakathi kwenu lowo ukhohlakeleyo.”—1 Korinte 5:13, IBhayibhile YesiXhosa Yowe-1996.

UMBUZO:

Ngaba le nkonzo iyawasika amarhamente ayo aphula imithetho yeBhayibhile aze angaguquki?