Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo (Yokufundisa)  |  Matshi 2015

Funda Kumzekeliso Weetalente

Funda Kumzekeliso Weetalente

“Elinye walinika iitalente ezintlanu, elinye ezimbini, ukanti elinye walinika enye.”—MATEYU 25:15.

1, 2. Kwakutheni ukuze uYesu enze umzekeliso weetalente?

UYESU wenza umzekeliso weetalente ukuze abalandeli bakhe abathanjisiweyo bacacelwe yimbopheleleko yabo. Kodwa lo mzekeliso uchaphazela bonke abafundi bakaYesu. Ngoko, enoba sinethemba lokuphila ezulwini okanye emhlabeni, kufuneka siyiqonde intsingiselo yalo mzekeliso.

2 Wawenza nini uYesu lo mzekeliso? Wawenza xa wayenika abafundi bakhe umqondiso owawuza kubonisa ukuba uye waba nguKumkani yaye lifikile ixesha lokuqalisa kwesiphelo. (Mateyu 24:3) Ngoko umzekeliso weetalente yinxalenye yaloo mqondiso ibe uzaliseka ngexesha lethu.

3. Sifunda ntoni kwimizekeliso ekuMateyu 24 no-25?

3 Xa uYesu wenza umzekeliso weetalente, wenza neminye imizekeliso emithathu, nayo eyayiyinxalenye yomqondiso wexesha lesiphelo. Yonke le mizekeliso ichaza iimpawu ezithile ekufuneka abalandeli bakhe babe nazo. Sinokuyifunda le mizekeliso kuMateyu 24:45 ukuya kutsho ku-25:46. Umzekeliso wokuqala uthetha ngekhoboka elithembekileyo, iqaqobana labathanjiswa abanembopheleleko  yokufundisa abantu bakaYehova. Kufuneka bathembeke baze babe ziingqondi. * (Funda umbhalo osemazantsi.) Umzekeliso wesibini ngoweentombi ezilishumi. Kulo mzekeliso, uYesu walumkisa bonke abathanjiswa ukuba kwakuza kufuneka bahlale bemlindele yaye bethe qwa kuba bengalazi ilixa awayeza kufika ngalo. * (Funda umbhalo osemazantsi.) UYesu walandelisa ngomzekeliso weetalente ukuze afundise bonke abathanjiswa ukuba kwakuza kufuneka basebenze nzima ukuze baphumeze umsebenzi abawunikiweyo njengamaKristu. Emva koko, uYesu wenza umzekeliso wezimvu neebhokwe, obhekisela kwabo babeza kuba nethemba lokuphila emhlabeni. Wayigxininisa into yokuba kwakuza kufuneka banyaniseke baze benze unako-nako ukuze bancede abazalwana bakhe abathanjisiweyo. * (Funda umbhalo osemazantsi.) Eli nqaku liza kucacisa oko kuthethwa ngumzekeliso weetalente.

INDODA INIKA AMAKHOBOKA AYO IMALI ENINZI

4, 5. Ifanekisela bani indoda ekumzekeliso, ibe yintoni italente?

4 Funda uMateyu 25:14-30. Kumzekeliso weetalente, uYesu wathetha ngandod’ ithile eyathatha uhambo. Komnye umzekeliso ofana nalowo, uYesu wathetha ngendoda eyathatha uhambo isiya kuba ngukumkani. * (Funda umbhalo osemazantsi.) (Luka 19:12) Kangangeminyaka emininzi iincwadi zethu bezisithi kuyo yomibini le mizekeliso, indoda ifanekisela uYesu, owaya ezulwini ngonyaka ka-33 C.E. Kodwa uYesu akazange abe nguKumkani zisuka nje akufika ezulwini. Walinda de kwango-1914, xa iintshaba zakhe zabekwa “njengesihlalo seenyawo zakhe.”—Hebhere 10:12, 13.

5 UYesu wathi indoda ekulo mzekeliso yayineetalente ezisibhozo. Yayiyimali eninzi leyo. * (Funda umbhalo osemazantsi.) Ngaphambi kokuba le ndoda ihambe, yathatha imali yayo yayinika amakhoboka ayo. Yawaxelela ukuba ayenzele ingeniso ngayo. Kanye njengokuba le mali yayixabisekile kuloo ndoda, kwakukho into eyayixabisekile nakuYesu. Yayiyintoni leyo? Yayingumsebenzi awayewenza xa wayesemhlabeni.

“Phakamisani amehlo enu nize nibone amasimi, ukuba amhlophe ukuze kuvunwe.”

6, 7. Iitalente zibhekisela entwenini?

6 Umsebenzi wokushumayela wawubaluleke gqitha kuYesu. Ukushumayela kwakhe kwabangela ukuba abaninzi babe ngabafundi bakhe. (Funda uLuka  4:43.) Kodwa wayesazi ukuba wawusemninzi umsebenzi yaye babebaninzi abantu ababeseza kuzamkela iindaba ezilungileyo. Wade wathi kubafundi bakhe: “Phakamisani amehlo enu nize nibone amasimi, ukuba amhlophe ukuze kuvunwe.” (Yohane 4:35-38) Umfama olumkileyo wayengasoze ashiye intsimi yakhe eyayilungele ukuvunwa. NoYesu wayecinga ngaloo ndlela. Ngoko ngaphambi nje kokuba abuyele ezulwini, wayalela abalandeli bakhe esithi: ‘Hambani ke ngoko niye kwenza abafundi.’ (Mateyu 28:18-20) Ngaloo ndlela, uYesu wabanika ubuncwane obuxabisekileyo, umsebenzi obalulekileyo wokushumayela.—2 Korinte 4:7.

7 Kanye njengokuba le ndoda yanika amakhoboka imali, uYesu wanika abalandeli bakhe abathanjisiweyo umsebenzi wokwenza abafundi. (Mateyu 25:14) Ngoko ke iitalente zibhekisela kumsebenzi wokushumayela nokwenza abafundi.

8. Nangona ikhoboka ngalinye lalinikwe imali engalinganiyo, yayilindele ntoni inkosi?

8 UYesu wathi inkosi yanika ikhoboka lokuqala iitalente ezintlanu, elesibini yalinika iitalente ezimbini, yaza elesithathu yalinika enye. (Mateyu 25:15) Le nkosi yanika la makhoboka imali engalinganiyo, kodwa yayilindele ukuba azame ngamandla awo onke ukuyenzela ingeniso. Ngendlela efanayo, uYesu wayelindele abakhonzi bakhe  abathanjisiweyo ukuba bazijul’ ijacu kumsebenzi wokushumayela. (Mateyu 22:37; Kolose 3:23) NgePentenkoste ka-33 C.E., abalandeli bakaYesu baqalisa ukwenza abafundi kubantu bazo zonke iintlanga. Xa sifunda incwadi yeZenzo, sitsho sizibonele indlela abazibhokoxa ngayo. * (Funda umbhalo osemazantsi.)—IZenzo 6:7; 12:24; 19:20.

AMAKHOBOKA ASEBENZISA IITALENTE NGEXESHA LESIPHELO

9. (a) Amakhoboka amabini athembekileyo ayenza ntoni imali, ibe sifunda ntoni kuloo nto? (b) Bamele benze ntoni abo banethemba lokuphila emhlabeni?

9 Amakhoboka amabini okuqala, awayisebenzisa kakuhle imali yenkosi yawo, amela bonke abathanjiswa abathembekileyo bexesha lesiphelo. Bebesoloko bezimisele kumsebenzi wokushumayela, ingakumbi ukususela ngo-1919. Kulo mzekeliso, la makhoboka mabini afumana imali engalinganiyo, kodwa loo nto ayithethi kuthi kukho amaqela amabini abathanjiswa abathembekileyo. Omabini la makhoboka asebenza nzima de ayiphinda kabini loo mali. Kodwa ngaba ngabathanjiswa kuphela abamele basebenze nzima kumsebenzi wokushumayela nokufundisa? Hayi. Umzekeliso kaYesu wezimvu neebhokwe ufundisa abo banethemba lokuphila emhlabeni ngonaphakade ukuba bancedise abazalwana bakhe abathanjisiweyo kumsebenzi wokushumayela baze banyaniseke kubo. Kulilungelo kubo ukubancedisa. Ewe, abantu bakaYehova ‘bangumhlambi omnye,’ ibe bonke bayazibhokoxa ekushumayeleni nasekwenzeni abafundi.—Yohane 10:16.

10. Yiyiphi inxalenye yomqondiso engqina ukuba siphila kwixesha lesiphelo?

10 UYesu ulindele ukuba bonke abalandeli bakhe bazibhokoxe ekwenzeni  abafundi. Yiloo nto kanye abayenzayo abafundi bakhe ngenkulungwane yokuqala. Ngaba abalandeli bakaYesu bayawenza lo msebenzi kweli xesha lesiphelo, ozaliseka ngalo umzekeliso kaYesu? Ewe, kuba zange kubekho abantu abaninzi kangaka abeva iindaba ezilungileyo baze babe ngabafundi! Ngenxa yokuzijul’ ijacu kwabalandeli bakaYesu, abantu abangamakhulu amawaka baye babhaptizwa nyaka ngamnye. Nabo ke batsho basincedise ekushumayeleni. Yonke le nto ibonisa phandle ukuba ukushumayela yinxalenye ebalulekileyo yomqondiso wexesha lesiphelo owachazwa nguYesu. Asiyithandabuzi into yokuba uYesu uyakholiswa ngabasebenzi bakhe!

UYesu uye wanika abakhonzi bakhe ubuncwane obuxabisekileyo, umsebenzi obalulekileyo wokushumayela (Jonga kwisiqendu 10)

IZA KUFIKA NINI INKOSI?

11. Sazi njani ukuba uYesu uza kuza ebudeni bembandezelo enkulu?

11 UYesu wathi: “Emva kwexesha elide inkosi yaloo makhoboka yeza yalungisa amatyala kunye nawo.” (Mateyu 25:19) INkosi uYesu iza kuyenza le nto ngasekupheleni kwembandezelo enkulu. Siyazi njani loo nto? Kwisiprofeto sakhe esikuMateyu 24 no-25, uYesu utsho kaninzi ukuba uyeza. Ngokomzekelo, wathi abantu baya “kumbona uNyana womntu esiza esemafini ezulu.” Oku kubhekisela kwixesha lembandezelo enkulu xa uYesu egweba abantu. Waphinda walumkisa abalandeli bakhe ababeza kuphila ngexesha lesiphelo ukuba bahlale bethe qwa. Wathi: “Aniwazi umhla eza ngawo iNkosi yenu,” waza waphinda wathi, “uNyana womntu uza ngelixa eningacinganga ukuba lilo.” (Mateyu 24:30, 42, 44) Ngoko kumzekeliso weetalente, uYesu wayebhekisela nakwixesha aza kuza ngalo eze kugweba abantu aze atshabalalise ihlabathi likaSathana. *—Funda umbhalo osemazantsi.

12, 13. (a) Ithini inkosi kumakhoboka amabini, ibe kutheni? (b) Abathanjiswa batywinwa nini okokugqibela? (Jonga nebhokisi ethi “ Bagqalwa Njengabafanelekayo Xa Besifa.”) (c) Nguwuphi umvuzo abaza kuwufumana abo bancedisa abathanjiswa?

12 Ukubuya kwenkosi kuhambo lwayo, yabona ukuba ikhoboka elalinikwe iitalente ezintlanu lize nengeniso yeetalente ezintlanu, laza elalinikwe ezimbini leza nezinye ezimbini. Yathi inkosi  kuwo omabini la makhoboka: “Wenze kakuhle, khoboka elilungileyo nelithembekileyo! Ubuthembekile kwizinto ezimbalwa. Ndiza kukumisela phezu kwezinto ezininzi.” (Mateyu 25:21, 23) Iza kuthini yona iNkosi uYesu xa isiza?

13 Ngaphambi nje kwembandezelo enkulu, uThixo uza kubonisa okokugqibela ukuba uyakholiswa ngabathanjiswa abazibhokoxayo abasesemhlabeni ngelo xesha. Oko kukutyinwa kokugqibela. (ISityhilelo 7:1-3) Emva koko, ngaphambi nje kweArmagedon, uYesu uza kubavuza ngokubavusela ezulwini. Kodwa kuthekani ngabo banethemba lokuphila emhlabeni abebencedisa abathanjiswa kumsebenzi wokushumayela? Baya kube sele bejongwa njengezimvu, ibe baya kuvuzwa ngobomi emhlabeni phantsi koBukumkani bukaThixo.—Mateyu 25:34.

IKHOBOKA ELINGENDAWO NELILIVILA

14, 15. Ngaba uYesu wayesithi abathanjiswa abaninzi babeza kuba ngabantu abangendawo namavila? Cacisa.

14 Kulo mzekeliso kukho nekhoboka elalinikwe italente enye. Alizange lenzele inkosi yalo ingeniso okanye lifake loo talente ebhankini ukuze ibe nenzala. Lasuka nje layimbela emhlabeni. Inkosi yathi eli khoboka lingendawo kwaye lilivila. Yalihlutha italente yaza yayinika ikhoboka lokuqala. Emva koko yaliphosa “ebumnyameni ngaphandle” ikhoboka elingendawo, apho lafika lakhala isijwili.—Mateyu 25:24-30; Luka 19:22, 23.

15 Xa uYesu wayesithi elinye lala makhoboka mathathu lalingendawo yaye lilivila, wayengathethi kuthi isinye kwisithathu  sabathanjiswa sasiza kufana nelo khoboka. Loo nto siyazi ngokuthelekisa lo mzekeliso kunye neminye emibini. Kumzekeliso wekhoboka elithembekileyo neliyingqondi, uYesu wathetha ngekhoboka elingendawo elalitshutshisa amanye amakhoboka. UYesu wayengathethi kuthi abo bayinxalenye yekhoboka elithembekileyo neliyingqondi babeza kujika babe ngendawo. Kunoko, wayelumkisa abo bathanjiswa ukuba bangafani nekhoboka elingendawo. Kumzekeliso weentombi ezinyulu ezilishumi, uYesu wathetha ngeentombi eziziziyatha ezintlanu. Wayengathi isiqingatha sabathanjiswa sasiza kuba ziziyatha. Kunoko, uYesu wayebalumkisa ngento eyayiza kwenzeka ukuba babengahlalanga bethe qwa. * (Funda umbhalo osemazantsi.) Ngendlela efanayo ke, kumzekeliso weetalente, uYesu wayengathi abathanjiswa abaninzi bemihla yokugqibela babeza kuba ngabantu abangendawo namavila. Wayelumkisa abathanjiswa ukuba bangafani nekhoboka elingendawo, kunoko baqhubeke bezimisele kumsebenzi wokushumayela.—Mateyu 25:16.

UYesu uza kubavuza bonke abafundi bakhe abazimiseleyo kumsebenzi wokushumayela

16. (a) Ziziphi izinto ezimbini esizifunda kumzekeliso weetalente? (b) Eli nqaku lisincede njani sawuqonda umzekeliso weetalente? (Jonga ibhokisi ethi “ Yintoni Intsingiselo Yomzekeliso Weetalente?”)

16 Ziziphi izinto ezimbini esizifunda kumzekeliso weetalente? Okokuqala, uYesu wanika abafundi bakhe ubuncwane obuxabisekileyo, umsebenzi obalulekileyo wokushumayela nokwenza abafundi. Okwesibini, uYesu ulindele ukuba sonke sizimisele kumsebenzi wokushumayela. Ukuba siyathembeka, sinyamezele kulo msebenzi size sihlale simthobela ngokunyaniseka, sinokuqiniseka ukuba uya kusivuza.—Mateyu 25:21, 23, 34.

^ isiqe. 3 IMboniselo kaJulayi 15, 2013, iphepha 21-22, isiqendu 8-10, icacisa ukuba ngubani ikhoboka elithembekileyo neliyingqondi.

^ isiqe. 3 Inqaku elidluleyo kule Mboniselo liye lacacisa ukuba ngoobani iintombi ezinyulu.

^ isiqe. 3 Umzekeliso wezimvu neebhokwe uyacaciswa kwiMboniselo kaOktobha 15, 1995, iphepha 23-28, nakwinqaku elilandelayo lale Mboniselo.

^ isiqe. 5 Ngomhla kaYesu, italente enye yayilingana nomvuzo weminyaka eyi-20.

^ isiqe. 8 Emva nje kokuba abapostile befile, uwexuko lwanwenwela kuwo onke amabandla. Kangangeenkulungwane, incinci kakhulu into eyayisenziwa kumsebenzi wokushumayela. Kodwa ngexesha ‘lokuvuna,’ okanye ixesha lesiphelo, umsebenzi wokushumayela wawuza kuphinda uqaliswe. (Mateyu 13:24-30, 36-43) Funda IMboniselo kaJulayi 15, 2013, iphepha 9-12.

^ isiqe. 15 Jonga isiqendu 13 kwinqaku elinomxholo othi: “Ngaba Uza ‘Kuhlala Ulindile’?” kwakule Mboniselo.