Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo (Yokufundisa)  |  Januwari 2015

Mbulele UYehova Uze Usikeleleke

Mbulele UYehova Uze Usikeleleke

“Bulelani kuYehova, kuba ulungile.”—INDU. 106:1.

1. Kutheni kufanelekile ukuba simbulele uYehova?

KUFANELEKILE ukuba simbulele uYehova, kuba “sonke isipho esilungileyo naso sonke isipho esigqibeleleyo” sivela kuye. (Yak. 1:17) UnguMalusi wethu onothando, kwaye usinika zonke izinto esizidingayo. (INdu. 23:1-3) Uzingqine ‘eyindawo yokusabela namandla kuthi’—ngokukodwa xa kunyembelekile! (INdu. 46:1) Ngokuqinisekileyo sinezizathu ezininzi zokungqinela umdumisi owabhala wathi: “Bulelani kuYehova, kuba ulungile; kuba ububele bakhe bothando bukho ukusa kwixesha elingenammiselo.”—INdu. 106:1.

Umxholo wonyaka ka-2015: “Bulelani kuYehova, kuba ulungile.”—INdumiso 106:1

2, 3. (a) Kuyingozi ngantoni ukuzikha kancinci izinto esisikelelwe ngazo? (b) Yiyiphi imibuzo eza kuphendulwa kweli nqaku?

2 Kutheni kubalulekile ukuba sikhe siwujonge lo mba wokubulela? Njengoko kwakuprofetiwe, abantu bale mihla yokugqibela baya beqatsela ekungabini nambulelo. (2 Tim. 3:2) Abaninzi bazikha kancinci izinto abasikelelwe ngazo. Izigidi zabantu azaneli zizinto ezinazo, kunoko zifuna ezingakumbi, zintyontyelwa ngabarhwebi nazizibhengezo. Nathi sinokuzibona sele singenalo uxabiso. NjengamaSirayeli amandulo, sinokuphelelwa  luxabiso size singayiboni indlela olubaluleke ngayo ulwalamano lwethu noYehova kunye nezinto asisikelele ngazo.—INdu. 106:7, 11-13.

3 Kwelinye icala, khawucinge ngoko kunokwenzeka xa ujongene nesilingo. Ngamaxesha anjalo, kuba lula ukusindwa ziingxaki uze ungabi sazibona nezo zinto usikelelwe ngazo. (INdu. 116:3) Ngoko, sinokwenza njani ukuze sihlale sinombulelo? Kwaye yintoni eya kusinceda siqhubeke sinembono efanelekileyo ngezinto kwanaxa sijongene nezilingo eziqatha? Makhe sibone.

“ZININZI IZINTO OZENZILEYO, OWU YEHOVA”

4. Sinokwenza njani ukuze sihlale sinombulelo?

4 Ukuba sifuna ukuhlala sinombulelo, simele siyamkele yaye siyixabise into yokuba uYehova usisikelele, size sicingisise ngezinto asenzele zona kuba esithanda. Wathi umdumisi akuyenza loo nto, wamangaliswa yimisebenzi emikhulu kaYehova.—Funda iNdumiso 40:5; 107:43.

5. Yintoni esinokuyifunda kumpostile uPawulos ngokusebenzela ukuba nombulelo?

5 Ininzi into esinokuyifunda kumpostile uPawulos ngokusebenzela ukuba nombulelo. Kuyabonakala ukuba, wayecamngca ngezinto awayesikelelwe ngazo, kuba wayesoloko ebulela. UPawulos wayeyikhumbula kakuhle into yokuba wayekhe ‘wangumnyelisi nomtshutshisi nomntu osileyo.’ Ngenxa yoko, wayibulela into yokuba uThixo noKristu bemenzele inceba baza bamnika ubulungiseleli nangona wayengumoni ngaphambili. (Funda eyoku-1 kuTimoti 1:12-14.) UPawulos wayewaxabisa kakhulu amanye amaKristu ibe wambulela uYehova ngeempawu zawo ezintle nangenkonzo awayeyenza ngokuthembeka. (Fil. 1:3-5, 7; 1 Tes. 1:2, 3) Kwaye xa ejongene nezilingo, wayengalibazisi ukumbulela uYehova ngenkxaso ayifumene ngexesha elililo kubazalwana bakhe. (IZe. 28:15; 2 Kor. 7:5-7) Akumangalisi ke ukuba incwadi ebhalwe nguPawulos ikhuthaze amaKristu isithi: “Hlalani ninombulelo . . . , nilulekana ngeendumiso, ngemibongo kuThixo, ngeengoma zokomoya ninombulelo.”—Kol. 3:15-17.

UKUCAMNGCA NOKUTHANDAZA—KUSINCEDA SIHLALE SINOMBULELO

6. Yintoni wena ongathanda ukumbulela ngayo uYehova?

6 Sinokwenza njani ukuze nathi sisebenzele ekubeni nombulelo njengoPawulos? Ngamnye kuthi kufuneka acamngce ngezinto uYehova asenzele zona. (INdu. 116:12) Ubuya kuwuphendula uthini umbuzo othi, ‘Ziziphi iintsikelelo obungathanda ukumbulela ngazo uYehova?’ Ngaba ubungalubala nolwalamano lwakho oluxabisekileyo noYehova? Okanye ke ukuxolelwa kwakho ngenxa yokuba unokholo kwidini lentlawulelo likaKristu? Ngaba ubungawachaza amagama abazalwana noodade abaye bawa bevuka nawe xa ubujongene nezilingo ezahlukahlukeneyo? Kakade ke, ubungayi kulishiya iqabane lakho lomtshato okanye abantwana bakho obathanda kunene. Ukuzipha ixesha lokucamngca ngezi zinto zintle kangaka akusikelele ngazo uBawo wethu onothando, uYehova, kuya kukwenza umbulele yonke imihla.—Funda iNdumiso 92:1, 2.

7. (a) Kutheni sifanele simbulele uYehova? (b) Uya kuzuza ntoni xa umbulela kwimithandazo yakho?

7 Xa sizibethelele ezingqondweni nasezintliziyweni zethu izinto esisikelelwe ngazo, sitsho sikulungele ukuthandaza nokubulela kuYehova. (INdu. 95:2;  100:4, 5) Abantu abaninzi baye bajonge umthandazo njengendlela nje yokucela izinto kuThixo. Kodwa ke thina siyazi ukuba uYehova uyavuya xa simbulela ngezinto esinazo. EBhayibhileni kukho imithandazo emininzi yokubulela, kuquka okaHana nokaHezekiya. (1 Sam. 2:1-10; Isa. 38:9-20) Ngoko nawe yiba nombulelo njengaba bakhonzi bathembekileyo. Thandaza umbulele uYehova ngezinto akusikelele ngazo. (1 Tes. 5:17, 18) Ukwenjenjalo kuya kuzala amaduna namathokazi. Uya kuhlaziyeka, umthande ngakumbi uYehova kwaye usondele kuye.—Yak. 4:8.

Ziziphi iintsikelelo obungathanda ukumbulela ngazo uYehova? (Funda isiqendu 6, 7)

8. Yintoni enokusenza singazixabisi izinto uYehova asenzele zona?

8 Kutheni sifanele siwulumkele umgibe wokungakuxabisi ukulunga kukaYehova? Kaloku sifuzile. Yenzeka kanje le nto: Abazali bethu, uAdam noEva, babekwa emyezweni omhle. Babenikwe yonke into ababeyifuna, kwaye benethemba lokuphila ubomi obungenasiphelo eluxolweni. (Gen. 1:28) Kodwa abazange bazixabise izinto ababesikelelwe ngazo. Basuka banyolukela ezingakumbi. Ekugqibeleni, balahlekelwa nazezo babesele benazo. (Gen. 3:6, 7, 17-19) Ekubeni sihlala nabantu abangenambulelo kweli hlabathi, nathi sinokuphela sele singasaziboni izinto uYehova asenzele zona. Nobuhlobo bethu naye bunokuqalisa ukuba yinto nje engenamsebenzi. Sisenokungayixabisi nenyhweba esinayo yokuba yinxalenye yobuzalwana obusehlabathini lonke. Sinokuthi phithi zizinto zeli hlabathi liza kudlula kungekudala. (1 Yoh. 2:15-17) Ukuba asiyifuni loo nto, masicamngce ngezinto esisikelelwe ngazo size simbulele rhoqo uYehova ngelungelo lokuba ngabantu bakhe.—Funda iNdumiso 27:4.

XA UJONGENE NEZILINGO

9. Kutheni sifanele sicinge ngezinto esisikelelwe ngazo xa sijongene nezilingo ezibuhlungu?

9 Ukuba nombulelo kunokusinceda sijongane nezilingo ezibuhlungu. Sinokusala sibindekile xa siqutyulwa sisihelegu esiphazamisana nobomi bethu, esinjengokungathembeki kweqabane, ukugula sisifo esibulalayo, ukufelwa sisizalwana okanye sisihlobo, okanye ukuntlithwa yintlekele yemvelo. Xa kunjalo, ukucinga ngezinto esisikelelwe ngazo kuya kusithuthuzela kuze kusinike amandla. Khawucinge ngala mava aba bazalwana noodade.

10. UIrina wancedakala njani ngokucinga ngezinto asikelelwe ngazo?

 10 UIrina, * onguvulindlela othe ngxi eMerika, wayetshate nomdala owathi kanti akathembekanga, waza wamshiy’ apho nabantwana babo ababini. Yintoni eyanceda uIrina ukuba aqhubeke ekhonza uYehova ngokuthembeka? Uthi: “Ndiyambulela uYehova ngokundihoya ngokukhethekileyo. Ukucinga ngezinto endisikelelwe ngazo suku ngalunye kundenza ndibone ukuba kulilungelo nyhani ukwaziwa nokuthandwa nguBawo wethu okhuselayo. Ndiyazi ukuba yena akasoze andishiye.” Nangona uIrina eye wajongana nezinto ezibuhlungu ebomini bakhe, uvuyo lwakhe lumenza atyhalele phambili kwaye abe lukhuthazo nakwabanye.

11. Yintoni eyanceda uKyung-sook wakwazi ukujongana nesifo esibulalayo?

11 UKyung-sook, ohlala eAsia, wayenguvulindlela nomyeni wakhe kangangeminyaka engaphezu kweyi-20. Kuthe kusenjalo, wafunyaniswa enomhlaza wemiphunga ohambele phambili, kwaye wachazelwa ukuba usalelwe ziinyanga ezintathu ukuya kwezintandathu ephila. Nangona yena nomyeni wakhe babeye bajongana nezilingo ezininzi, ezinkulu nezincinane, babesoloko beyimiqabaqaba. Uthi: “Le yokugula yona into yandosela nyhani. Ndandingathi ndilahlekelwe yiyo yonke into endinayo, kwaye ndisoyika.” Yintoni eyanceda uKyung-sook wajongana nale meko? Uthi: “Qho ebusuku ngaphambi kokuba ndilale, ndiye ndibe ndedwa ndize ndithandaze ngokuvakalayo ngezinto ezintlanu endinombulelo ngazo ngolo suku. Emva koko ndiziva ndithuthuzelekile, kwaye ndimthanda uYehova.” Le mithandazo yasebusuku imncede njani uKyung-sook? Uthi: “Ndiye ndafumanisa ukuba uYehova uyasithwala xa sijongene nezilingo, nokuba izinto esisikelelwe ngazo zininzi kunezilingo esijongana nazo ebomini.”

Ekunye nomntakwabo owasindayo, uJohn (Funda isiqendu 13)

12. Yintoni eyathuthuzela uJason emva kokuswelekelwa yinkosikazi?

12 UJason, okhonza kwiofisi yesebe eseAfrika, uneminyaka engaphezu kweyi-30 ekwinkonzo yexesha elizeleyo. Uthi: “Kwiminyaka esixhenxe edluleyo, ndaswelekelwa yinkosikazi, kwaye loo ntlungu ikhe indongamele. Xa ndisoloko ndicinga ngokwakusenzeka kuye xa wayebanjwe ngumhlaza, ndiye ndithezeke amandla.” Yintoni encede uJason wakwazi ukujongana nale ntlungu? Uthi: “Kwakha kwenzeka ngeny’ imini ndakhumbula iimini zethu nenkosikazi, kwaye ndambulela uYehova ngezo nkumbulo. Kwatsho kwathi qabu emva koko ndaza ndaqalisa ukumbulela qho uYehova ngezo nkumbulo zimnandi. Ukuba nombulelo kuyitshintshe nyhani indlela endizijonga ngayo izinto. Zisaman’ ukundifikela zona iintlungu, kodwa ke ukumbulela uYehova ngomtshato owaphumelelayo nangelungelo lokumkhonza nomntu owayemthanda ngokwenene, kuye kwayiphucula indlela endizijonga ngayo izinto.”

“Ndiyayibulela into yokuba uYehova enguThixo wam.”—uSheryl

13. Yintoni eyanceda uSheryl wakwazi ukujongana nokuswelekelwa ngamalungu aliqela entsapho yakhe?

13 Xa iNkanyambakazi uHaiyan yantlitha umbindi weePhilippines ngasekupheleni ko-2013, uSheryl, owayeneminyaka eyi-13 ubudala ngoko, wasala eyimpula kaLujaca. Wathi: “Ndalahlekelwa likhaya nangamalungu aliqela entsapho yam.” Abazali bakhe kunye nabathathu kubantakwabo, basweleka kwezo zantyalantyala. Yintoni eye yanceda uSheryl wakwazi ukunyamezela loo ntlungu ngomoya omhle? Unombulelo kwaye akazilibali izinto asikelelwe ngazo. “Ndabona  izinto ezazisenziwa ngabazalwana noodade ukuze bancede yaye bakhuthaze abo bahlelelekileyo. Ndandisazi ukuba abazalwana abasehlabathini jikelele babendithandazela.” Wongezelela athi: “Ndiyayibulela into yokuba uYehova enguThixo wam. Usoloko esinika izinto esizidingayo.” Ngokwenene ukungazilibali izinto esisikelelwe ngazo kuyazithomalalisa iintlungu esijongene nazo. Ukuba noxabiso kuyanceda kwanaxa sisehlelwa zizinto ezibuhlungu.—Efe. 5:20; funda eyabaseFilipi 4:6, 7.

“MNA KE, NDIYA KUGCOBA NGOYEHOVA”

14. Yintoni esikhangele phambili kuyo ngomdla? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)

14 Abantu bakaYehova bebesoloko bezivuyela izinto abasikelelwe ngazo ukutyhubela imbali. Ngokomzekelo, emva kokuhlangulwa kuFaro nakwimikhosi yakhe kuLwandle Olubomvu, amaSirayeli avakalisa uvuyo lwawo ngokucula iingoma zokudumisa nokubulela. (Eks. 15:1-21) Namhlanje, enye yezinto esizixabisayo esisikelelwe ngazo lithemba lokuhlangulwa kuyo yonke into esivisa ubuhlungu. (INdu. 37:9-11; Isa. 25:8; 33:24) Khawuthelekelele nje indlela esiya kuvakalelwa ngayo xa uYehova eshenxisa zonke iintshaba zakhe aze asingenise kwihlabathi elitsha elinoxolo nobulungisa. Ngokwenene siya kumbulela uYehova ngaloo mini!—ISityhi. 20:1-3; 21:3, 4.

15. Yintoni ozimisele ukuyenza ngo-2015?

15 Sikhangele phambili ekufumaneni iintsikelelo ezininzi ezivela kuYehova kulo nyaka ka-2015. Kakade ke, sisenokuzifumana izilingo. Kodwa enoba yintoni na esehlelayo, siyazi ukuba uYehova akayi kusishiya. (Dut. 31:8; INdu. 9:9, 10) Uza kuqhubeka esinika yonke into esiyifunayo ukuze simkhonze ngokuthembeka. Ngoko, ngamana singazimisela ukufana nomprofeti uHabhakuki, owathi: “Nangona umkhiwane usenokungatyatyambi, ize nemidiliya ingavelisi; umsebenzi womthi womnquma usenokusilela, namasimi asenokungakuvelisi ukutya; imihlambi yezimvu isenokwahlukaniswa nobuhlanti, kuze kungabikho mhlambi wankomo esibayeni; mna ke, ndiya kugcoba ngoYehova; ndiya kuvuya kuThixo wosindiso lwam.” (Hab. 3:17, 18) Ngamana kuwo wonke lo nyaka, singacinga ngezinto esisikelelwe ngazo kwaye silandele isibongozo esikumxholo wonyaka ka-2015 esithi: “Bulelani kuYehova, kuba ulungile.”—INdu. 106:1.

^ isiqe. 10 Amanye amagama kweli nqaku atshintshiwe.