Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo (Yokufundisa)  |  Januwari 2015

Yakhani Umtshato Owomeleleyo Nowonwabisayo

Yakhani Umtshato Owomeleleyo Nowonwabisayo

“Ngaphandle kokuba uYehova uyayakha indlu, kulilize ukusebenza nzima kwabakhi bayo kuyo.”—INDU. 127:1a.

1-3. Ziziphi iingxaki ezijongene nazo izibini ezitshatileyo? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)

ENYE indoda eneminyaka eyi-38 itshatile ithi: “Ukuba niyazimisela nize nibonise ukuba nifuna umtshato wenu uphumelele, uYehova uya kunisikelela.” Amadoda nabafazi banako ukonwaba baze baxhasane xa kunzima.—IMize. 18:22.

2 Noko ke, iqhelekile into yokuba abantu abatshatileyo khe babe “nembandezelo enyameni yabo.” (1 Kor. 7:28) Ngoba? Kaloku iingxaki nje zemihla ngemihla zinokuwuphazamisa umtshato. Ukukhathazana nokungaqondani kakuhle okubangelwa kukungafezeki kunokubangela iingxaki nakweyona mitshato iphumelelayo. (Yak. 3:2, 5, 8) Izibini ezininzi zikufumanisa kunzima ukuzibhokoxa emsebenzini ngoxa zinyamekela abantwana. Ukusindwa ziingxaki nokudinwa kwenza kube nzima kwezinye izibini ukuba nexesha lokomeleza umtshato wazo. Indlela ezithandana nezihlonelana ngayo inokusingelwa phantsi ziingxaki zemali, ezempilo kunye nezinye. Ukongezelela, umtshato obonakala womelele unokufakwa engxakini ‘yimisebenzi yenyama,’ enjengokuziphatha kakubi, ihambo evakalala, ubutshaba, iimbambano, amakhwele,  ukugqajukelwa yimisindo nosukuzwano.—Gal. 5:19-21.

3 Ukongezelela kwezo ngxaki, le ‘mihla yokugqibela’ siphila kuyo inabantu abacingela iziqu zabo nabangamthandiyo uThixo, nto leyo iyityhefu emtshatweni. (2 Tim. 3:1-4) Okokugqibela, imitshato kufuneka ilwisane notshaba olukhohlakeleyo nolungapheli mandla. Umpostile uPetros usilumkisa esithi: “Utshaba lwenu, uMtyholi, luhambahamba njengengonyama egqumayo, efuna ubani engamqwengayo.”—1 Pet. 5:8; ISityhi. 12:12.

4. Izibini zinokuba nawo njani umtshato owomeleleyo nowonwabisayo?

4 Enye indoda etshatileyo yaseJapan ithi: “Ndandisonganyelwa ziingxaki zemali. Ekubeni ndandingazithethi izinto kwinkosikazi, yayingayiphathi kakuhle loo nto. Ukongezelela, isandul’ ukuphathwa kakubi yimpilo. Maxa wambi, yonke le nto yayisixabanisa.” Ayinakuphepheka into yokuba kuza kukhe kubekho iingxaki emtshatweni, kodwa loo nto ayithethi kuthi azinakulungiseka. UYehova unokuzinceda izibini zibe nomtshato owomeleleyo nowonwabisayo. (Funda iNdumiso 127:1.) Makhe sithethe ngeendlela ezintlanu zokwenza umtshato womelele uze uhlale uhleli. Emva koko, siza kubona indlela uthando oluzenza zisebenze ngayo ezi ndlela.

FAKANI UYEHOVA EMTSHATWENI WENU

5, 6. Yintoni enokwenziwa ngamadoda nabafazi ukuze bafake uYehova emtshatweni wabo?

5 Esona siseko somtshato owomeleleyo kukunyaniseka nokuzithoba kuMsunguli womtshato. (Funda iNtshumayeli 4:12.) Amadoda nabafazi bawo banokufaka uYehova emtshatweni wabo ngokulandela ukhokelo lwakhe. Xa ithetha ngabantu bakaThixo bamandulo, iBhayibhile ithi: “Neendlebe zakho ziya kuva ilizwi emva kwakho lisithi: ‘Nantsi indlela. Hambani ngayo,’ nokuba nisinga ekunene, nokuba nisinga ekhohlo.” (Isa. 30:20, 21) Namhlanje, izibini ‘zinokuliva’ ilizwi likaYehova ngokufunda iBhayibhile kunye. (INdu. 1:1-3) Zinokuwomeleza umtshato wazo ngokuba noNqulo Lwentsapho olumnandi noluqinisa ukholo. Kubaluleke kakhulu nokuthandaza kunye yonke imihla ukuze zimelane neengxaki zeli hlabathi likaSathana.

Xa besenza izinto ezomeleza ukholo kunye, abantu abatshatileyo basondela kuThixo baze basondelelane (Funda isiqendu 5, 6)

6 UGerhard waseJamani uthi: “Xa iingxaki nokungavisisani kusenza singonwabi emtshatweni wethu, isiluleko seLizwi likaThixo siye sasinceda saba nomonde saza saxolelana. Ezi ziimpawu ezibalulekileyo ukuze umtshato uphumelele.” Xa izibini zisebenza nzima ukuze uThixo ahlale esemtshatweni wazo ngokwenza izinto ezomeleza ukholo kunye, zisondela kuThixo zize nazo zisondelelane.

MADODA—YIBANI ZIINTLOKO-NTSAPHO EZINOTHANDO

7. Amadoda amele abusebenzise njani ubuntloko bawo?

7 Indlela indoda ebusebenzisa ngayo ubuntloko bayo inokuba negalelo kumtshato owomeleleyo nowonwabisayo. IBhayibhile ithi: “Intloko yayo yonke indoda nguKristu; intloko yomfazi yindoda.” (1 Kor. 11:3) Umongo wala mazwi uxelela amadoda indlela amele abusebenzise ngayo ubuntloko—kanye ngendlela uKristu alisebenzisa ngayo igunya lakhe endodeni. UYesu wayengekho ngqwabalala ibe wayengabaphathi ngenkohlakalo abantu, kunoko wayenothando, enobubele, ebacingela abanye, enomoya  wobulali yaye ethobekile ngentliziyo.—Mat. 11:28-30.

8. Indoda inokwenza njani ukuze umfazi wayo ayithande aze ayihlonele?

8 Akuyomfuneko ukuba amadoda angamaKristu ahlale ekhumbuza abafazi bawo ukuba bawahlonele. Kunoko, ‘aqhubeka ehlala nabo ngokokwazi,’ okanye ebacingela. ‘Abanika imbeko njengesitya esibuthathaka ngakumbi, esobukhomokazi.’ (1 Pet. 3:7) Amadoda abonisa ngamazwi nangezenzo ukuba ayabaxabisa abafazi bawo, enoba aphambi kwabantu okanye ahleli nabo kuphela. (IMize. 31:28) Ukubusebenzisa ngolo hlobo ubuntloko kwenza umfazi ayithande aze ayihlonele indoda yakhe, aze uThixo awusikelele loo mtshato.

BAFAZI—ZITHOBENI EMADODENI ENU

9. Umfazi unokubonisa njani ukuba uyazithoba?

9 Ukungacingeli iziqu zethu nokuthanda uYehova ngokusekelwe kwimigaqo, kusinceda sonke sizithobe phantsi kwesandla sakhe esinamandla. (1 Pet. 5:6) Enye indlela umfazi anokubonisa ngayo intlonelo kwigunya likaYehova kukusebenzisana nendoda yakhe aze ayixhase. IBhayibhile ithi: “Nina bafazi, wathobeleni amadoda enu, njengoko kufanelekile eNkosini.” (Kol. 3:18) Ewe kona, asizizo zonke izigqibo ezenziwa yindoda aya kuzithanda umfazi. Sekunjalo, ukuba izigqibo zayo azingqubani nemithetho kaThixo, umfazi ozithobayo uya kukulungela ukuyekelela.—1 Pet. 3:1.

10. Kutheni kubalulekile ukuba abafazi bazithobe?

10 Umfazi unendima ebekekileyo emtshatweni, kuba ‘uliqabane’ lendoda yakhe. (Mal. 2:14) Uchaza indlela avakalelwa ngayo ngentlonelo xa kusenziwa izigqibo entsatsheni, kodwa uyazithoba kumyeni wakhe. Indoda esisilumko iya kuyiphulaphula into ethethwa ngumfazi wayo. (IMize. 31:10-31) Ukuzithoba komfazi onothando kubangela ukuba intsapho ihlale yonwabile, iseluxolweni ize  imanyane, ibe kwenza indoda nomfazi baneliswe kukwazi ukuba bakholisa uThixo.—Efe. 5:22.

QHUBEKANI NIXOLELANA NGESISA

11. Kutheni kubalulekile ukuxolelana?

11 Enye yeendlela ezibalulekileyo zokwakha umtshato owomeleleyo kukuxolelana. Umtshato uyaqina xa amadoda nabafazi ‘beqhubeka benyamezelana yaye bexolelana ngesisa.’ (Kol. 3:13) Kwelinye icala, umtshato uba sengxakini xa abantu abatshatileyo behlala bebhala edolweni xa boniwe ukuze baman’ ukukhumbuza amaqabane abo ngezo mpazamo. Kanye njengokuba uthanda lunokusenza singazinzi isakhiwo, ukuqumba nokuba nenzondo kunokwenza kube nzima ngomntu ukuba axolele. Kwelinye icala, umtshato uyomelela xa indoda nomfazi bexolelana, kanye njengokuba uYehova ebaxolela.—Mika 7:18, 19.

12. Uthando luyigubungela njani “inkitha yezono”?

12 Uthando lokwenene “alunanzondo.” Lude ‘lugubungele inkitha yezono.’ (1 Kor. 13:4, 5; funda eyoku-1 kaPetros 4:8.) Ngamanye amazwi, uthando alunasisikelo kwizihlandlo olumele luxolele ngazo izono. Xa umpostile uPetros wabuza ukuba umele axolele kangaphi, uYesu wathi: “Ukusa kwizihlandlo ezingamashumi asixhenxe anesixhenxe.” (Mat. 18:21, 22) Wayebonisa ukuba kufanele kungabikho sisikelo kwizihlandlo umKristu amele abaxolele ngazo abanye.—IMize. 10:12. *

13. Sinokulwa njani nokungaxoleli?

13 UAnnette uthi: “Ukuba abantu abatshatileyo abafuni ukuxolelana, banokuba nenzondo baze bangathembani, ibe loo nto iyityhefu emtshatweni. Ukuxolelana komeleza umtshato kuze kunenze nisondelelane.” Ukuze ulwe nokungaxoleli, zama ukuba nombulelo. Zimisele ukuhlala ulincoma iqabane lakho. (Kol. 3:15) Uya kutsho ube noxolo lwengqondo, umanyane neqabane lakho uze usikelelwe nguThixo.—Roma 14:19.

SEBENZISA UMTHETHO OMKHULU

14, 15. Uyintoni uMthetho Omkhulu, ibe uluncedo njani emtshatweni?

14 Ngokuqinisekileyo nawe uyakufuna ukuhlonelwa nokuphathwa ngesidima. Uyavuya xa izinto ozithethayo zimanyelwa naxa kucingelwa iimvakalelo zakho. Kodwa ngaba wakha weva umntu esithi, “Ndiza kumvisa le nto adla ngokundivisa yona”? Nakuba sinokuqondakala isizathu sokuba umntu athethe ngaloo ndlela, iBhayibhile ithi: “Musa ukuthi: ‘Kanye njengoko enjenjalo kum, ndiya kwenjenjalo nam kuye.’” (IMize. 24:29) UYesu wathetha ngendlela ebhetele yokucombulula iingxaki. Le ndlela idume kangangokuba ide ibizwe ngokuba nguMthetho Omkhulu. Uthi: “Kanye njengoko nifuna abantu benze kuni, yenzani ngendlela efanayo kubo.” (Luka 6:31) UYesu wayesithi simele siphathe abanye ngendlela esifuna ukuphathwa ngayo, singabuyiseli ububi ngobubi. Emtshatweni, loo nto ithetha ukuba simele senze le nto sifuna yenziwe kuthi.

15 Abantu abatshatileyo bayawomeleza umtshato wabo xa umntu ngamnye ecingela iimvakalelo zeqabane lakhe.  Enye indoda etshatileyo yaseMzantsi Afrika ithi: “Siye sazama ukusebenzisa uMthetho Omkhulu. Sikhe sixabane, kodwa siye sazimisela ukuphathana ngendlela esifuna ukuphathwa ngayo—ngembeko nangesidima.”

16. Yintoni abantu abatshatileyo abangamele bayenze?

16 Musa ukuthetha ngobuthathaka beqabane lakho okanye imikhwa yalo emibi, ungaqhuli nokuqhula ngayo. Ukhumbule ukuba umtshato awulokhuphiswano lokubona ukuba ngubani onamandla, okwaziyo ukushawuta okanye ukuphoxa. Ewe kona, sonke sinamakhwiniba, ibe ngamany’ amaxesha siyabakhathaza abanye. Kodwa ayikho indoda okanye umfazi onokuthetheleleka xa ethetha izinto ezithoba isidima, singasathethi ke ngokutshova okanye ukubetha iqabane lakhe.—Funda iMizekeliso 17:27; 31:26.

17. Abayeni banokuwuthobela njani uMthetho Omkhulu?

17 Nangona kwezinye iindawo kusithiwa umntu yindoda yokwenene xa exhaphaza okanye ebetha umkakhe, yona iBhayibhile ithi: “Ozeka kade umsindo ulunge ngakumbi kunendoda enamandla, yaye owulawulayo umoya wakhe ungaphezu kothimba isixeko.” (IMize. 16:32) Ukuze umntu akwazi ukuxelisa uYesu Kristu, eyona ndoda yokwenene eyakha yaphila, kufuneka akwazi nyhani ukuwubamba umsindo wakhe. Akukho kwanto iyindoda ngomntu othuka okanye obetha umfazi wakhe, ibe uza kuxabana noYehova. Umdumisi uDavide owayeyindoda eyomeleleyo nengelogwala wathi: “Phazamisekani, kodwa ningoni. Thethani entliziyweni yenu, emandlalweni wenu, nize nithi cwaka.”—INdu. 4:4.

“YAMBATHANI UTHANDO”

18. Kutheni kubalulekile ukubonisa uthando?

18 Funda eyoku-1 kwabaseKorinte 13:4-7. Uthando lolona phawu lubalulekileyo emtshatweni. “Yambathani umsa wemfesane, ububele, ukuthobeka kwengqondo, ubulali, nokuzeka kade umsindo. Ke, phezu kwazo zonke ezi zinto, yambathani uthando, kuba lungumxokelelwane ogqibeleleyo womanyano.” (Kol. 3:12, 14) Uthando lomntu ozincamayo noxelisa uKristu luyawomeleza umtshato. Luwenza womelele kwanaxa kukho iingxaki ezibangelwa yimikhwa ecaphukisayo, iingxaki zempilo, ezemali kunye nokungavisisani nabasebukhweni.

19, 20. (a) Abantu abatshatileyo banokuwakha njani umtshato owomeleleyo nowonwabisayo? (b) Yintoni esiza kuthetha ngayo kwinqaku elilandelayo?

19 Ewe kona, ukuze umtshato uphumelele, kufuneka uthando, ukuzinikela kwiqabane kunye nomgudu. Kunokuba basuke bawuncame umtshato wabo xa kuvela iingxaki, abantu abatshatileyo bamele bazimisele ukwenza umtshato wabo uphumelele. AmaKristu atshatileyo athanda uYehova nathandanayo aqhutywa lolo thando ukuba alungise iingxaki zawo, kuba “uthando aluze lutshitshe.”—1 Kor. 13:8; Mat. 19:5, 6; Heb. 13:4.

20 Kula ‘maxesha amanqam’ siphila kuwo, kunzima nangakumbi ukwakha umtshato owomeleleyo nowonwabisayo. (2 Tim. 3:1) Kodwa uYehova unokubanceda abantu abatshatileyo bonwabe emtshatweni. Sekunjalo, abantu abatshatileyo kufuneka baxhathise ukungcola okugquba kweli hlabathi. Inqaku elilandelayo liza kuthetha ngezinto ezinokwenziwa ngamadoda nabafazi ukuze bakhusele imitshato yabo.

^ isiqe. 12 Nangona abantu abatshatileyo bezama ukuxolelana baze balungise iingxaki abanazo, iBhayibhile iyalivumela iqabane elimsulwa ukuba ligqibe enoba liza kulixolela elo likrexezileyo okanye liqhawule umtshato. (Mat. 19:9) Funda inqaku elithi “Ukukrexeza—Ngaba Kufanele Kuxolelwe Okanye Akufanele?” kuVukani! ka-Agasti 8, 1995.