KWIMINYAKA embalwa edlulileyo, uCesar nomfazi wakhe, uRocio, babephila ubomi obutofotofo eKhalifoniya, apho uCesar wayephangela kwindawo yokwenza oomatshini abakhupha umoya opholileyo noshushu, wabe uRocio yena esebenza iintsuku ezithile kwiofisi kagqirha. Babenomzi ababezakhele wona, kwaye bengenabantwana. Noko ke, kwenzeka into ethile eyatshintsha ubomi babo. Yayiyintoni leyo?

Ngo-Oktobha 2009, iofisi yesebe yaseMerika yathumela iileta kuwo onke amabandla elo lizwe, imema amatshantliziyo anobuchule ukuba afake izicelo zokukhonza eBheteli okwexeshana ukuze ancedise ekwandisweni kwesebe eWallkill, eNew York. Kwanabo babegqithile kubudala beminyaka eyi-35 bamenywa ukuba bafake izicelo. UCesar noRocio bathi: “Ngenxa yeminyaka yethu, sasisazi ukuba eli yayikuphela kwethuba esinalo lokuya kukhonza eBheteli. Sasingazukuvumela nantoni na isiphosanise neli lungelo!” Ngoko nangoko eso sibini safaka izicelo zaso.

Amanye amatsha-ntliziyo asebenza eWarwick

Kwadlula unyaka uCesar noRocio bengekabizwa eBheteli. Kodwa ke, bathabatha amanye amanyathelo okufikelela usukelo lwabo ngokwenza lula ubomi babo. UCesar uthi: “Sajika igaraji sayenza igumbi esasiza kuhlala kulo saza saqeshisa ngendlu yethu. Salishiya ipomakazi esasisandul’ ukulakha kwiminyaka embalwa ngaphambili saza saya kuhlala kwelo gunjana lethu. Olu tshintsho lwaluza kwenza kube lula kuthi ukuya eBheteli xa sinokubizwa.” Kwenzeka ntoni kamva? URocio uthi: “Emva kwenyanga sihlala kuloo garaji, safumana isimemo sokuya kukhonza eWallkill njengamatshantliziyo okwexeshana. Yayicacile into yokuba ngokubenza lula ubomi bethu, senza kwaba lula ukuba uYehova asisikelele.”

UJason, uCesar, noWilliam

UMOYA WABO WOKUZINCAMA UYASIKELELWA

NjengoCesar noRocio, amakhulu abazalwana noodade aye ancama izinto ezithile ukuze  ancedise kumsebenzi wokwakha owenziwa kwiPhondo laseNew York. Abanye baye bancedisa kumsebenzi oseWallkill, ngoxa abanye beye bafumana ilungelo lokuncedisa ekwakhiweni kwekomkhulu eWarwick. * Izibini ezininzi ziye zancama imizi yazo etofotofo, imisebenzi ehlawulayo nezilwanyana zasekhaya ukuze zandise inkonzo yazo kuYehova. Ngaba uYehova uye wawusikelela loo moya wokuzincama? Ngokuqinisekileyo uye wawusikelela!

UWay

Ngokomzekelo, uWay, osebenza ngombane, noDebra, abasele beza kufika kwiminyaka eyi-60, bathengisa umzi nezinto zabo ezininzi eKansas baza bayohlala eWallkill ukuze bamane beyoncedisa eBheteli. * Nangona kwafuneka benze utshintsho ebomini babo, abazisoli tu ngaloo nto. Xa ethetha ngesabelo sakhe saseBheteli, uDebra uthi: “Kuba ngathi ndikulaa mifanekiso yokulungiswa kweParadesi edla ngokuvela kwiimpapasho zethu!”

UMelvin noSharon bathengisa umzi nezinto zabo eSouth Carolina ukuze baye kuncedisa eWarwick. Nangona kwakungekho lula ukuncama ezi zinto, esi sibini siziva sijizekwe ngelungelo elikhulu ngokuba yinxalenye yalo msebenzi. Sithi: “Alunakuthelekiswa nanto uvuyo esilufumanayo ngokwenza umsebenzi oza kuba lulutho kwintlangano yonke.”

UKenneth

UKenneth, umakhi osele esidla umhlala-phantsi, noMaureen, abangaphezu kweminyaka eyi-50, bemka eKhalifoniya baza baya kukhonza eWarwick. Ukuze bakwazi ukufuduka, kwafuneka benze amalungiselelo nodade osebandleni okuba ajonge umzi wabo, baza bacela nezalamane ukuba zinyamekele utata kaKen osele aluphele. Ngaba bayazisola ngoko kuzincama ukuze baye kukhonza eBheteli? Hayi! UKen uthi: “Siye sancedakala nyhani. Kakade ke, iya kuhlala ikho imiqobo. Kodwa siphila ubomi obunomvuzo yaye sikhuthaza abanye ukuba bangenele le nkonzo.”

UKOYISA IMIQOBO

Abaninzi kwabo baye bazenza bafumaneka kuye kwafuneka boyise imiqobo. Ngokomzekelo, uWilliam noSandra, abangaphezulu kancinci kwiminyaka eyi-60, babesebezinzile, bephila kamnandi ePennsylvania. Babeneshishini elaliqhuba kakuhle lokwenza oomatshini, elaliqeshe abantu abayi-17. Babesakhonza kwelaa bandla babekhulele kulo, ibe izalamane zabo ezininzi zazihlala kwakuloo mmandla. Ngoko ke xa kwavela ithuba lokuya kuncedisa eWallkill, babesazi ukuba babeza ku shiya abantu nezinto ezininzi ababeqhelene nazo. UWilliam uthi: “Eyona nto yayinzima kukushiya izinto esele siziqhelile.” Noko ke, emva kokuthandaza bagqiba ekubeni bahambe—ibe abazisoli tu ngaloo nto. UWilliam uphind’ athi: “Uvuyo lokubandakanyeka ngokungqalileyo kulo msebenzi nokukhonza nentsapho yaseBheteli alunakuthelekiswa nanto. Zange sonwaba kangaka noSandra!”

Ezinye izibini ezisebenza eWallkill

URicky, umphathi kwinkampani yokwakha eHawaii, wacelwa ukuba aye kuncedisa eBheteli kumsebenzi owenziwa eWarwick. Umfazi wakhe, uKendra, wayefuna asamkele esi sicelo. Noko ke, kukho into eyayibaxhalabisa: unyana wabo oneminyaka eyi-11, uJacob. Babengaqinisekanga enoba kububulumko na ukufudukela kwiPhondo laseNew York, becinga nokuba umntwana wabo uza kukwazi na ukuqhelana nobomi balapho.

URicky uthi: “Enye yezona zinto sasizifuna libandla elinabantu abaselula abaqhuba kakuhle ngokomoya. Sasifuna uJacob abe nabahlobo abalungileyo.” Baphetha bekhonza kwibandla elinabantwana abambalwa, kodwa elinabazalwana baseBheteli abaninzi. URicky wongezelela athi: “Emva kokuba siye okokuqala kwelo bandla, ndambuza uJacob ukuba uvakalelwa njani ngalo ekubeni zingekho iintanga zakhe. Wathi, ‘Ungazikhathazi Tata. Ootshomi bam iza kuba ngaba bazalwana baselula baseBheteli.’”

UJacob nabazali bakhe bavuyela ukunxulumana nabo bakhonza eBheteli abasebandleni labo

Nyhani ke, abazalwana abaselula baseBheteli baba ziitshomi zikaJacob. Waba yintoni umphumo? URicky uthi xa eqhubeka: “Ngobunye ubusuku xa ndandidlula ngakwigumbi lonyana wam ndabona ukuba kusakhanya. Ndandicinga ukuba ndiza kumbhaqa edlala imidlalo ye-elektroniki, kanti uzifundela iBhayibhile! Xa ndambuza ukuba wenza ntoni, wathi, ‘Nam ndiseBheteli ngoku, ibe ndiza kufunda iBhayibhile ndiyigqibe ngonyaka.’” Bavuya gqitha uRicky noKendra, bengavuyiswa nje kukuba uRicky encedisa kumsebenzi owenziwa eWarwick kodwa nakukubona ukuba ukuhamba kwabo kube negalelo ekukhuleni konyana wabo ngokomoya.—IMize. 22:6.

UKUNGAZIKHATHAZI NGEKAMVA

ULuis noDale

Izakhiwo zaseWallkill naseWarwick ziza kugqitywa ngeny’ imini, ngoko abo bancedisayo bayaqonda ukuba bayele ukukhonza nje ixeshana eBheteli. Ngaba aba bazalwana noodade banexhala lokuba baza kuthini emva koko? Tu kaloku! Inkoliso yabo ivakalelwa ngendlela efanayo neyezibini zaseFlorida ezibini ezineminyaka engaphezu kweyi-50. UJohn, umphathi wenkampani yokwakha, nomfazi wakhe uCarmen,  abakhonza njengamatshantliziyo okwexeshana eWarwick, bathi: “Sizibonele ngokwethu indlela uYehova abesoloko ezinyamekela ngayo iintswelo zethu. Siyaqonda ukuba uYehova ebengenakuze asizise apha aze ajike asilahle kamva.” (INdu. 119:116) ULuis, owenza izixhobo zokucima umlilo, nomfazi wakhe uQuenia, bakhonza eWallkill. Bathi: “Siyibonile indlel’ uYehova abesoloko esixhasa ngayo ngokwenyama. Siqinisekile ukuba uya kuqhubeka esinyamekela nangona singazi ukuba uza kuyenza njani, nini, okanye phi loo nto.”—INdu. 34:10; 37:25.

 “INTSIKELELO KUDE KUNGASWELEKI NTO”

UJohn noMelvin

Abaninzi kwabo baye bancedisa xa bekusakhiwa eNew York bebenako ukuzingxengxezela ukuze bangancedisi. Noko ke, baye bamvavanya uYehova—kanye njengokuba esicela sonke ukuba senjenjalo: “Khanincede, nindivavanye, . . . enoba andiyi kunivulela kusini na amasango ezikhukula emazulwini ndize okunene ndiqongqothele phezu kwenu intsikelelo kude kungasweleki nto.”—Mal. 3:10.

Ngaba nawe uza kumvavanya uYehova uze ungcamle intsikelelo yakhe? Cingisisa ngoko unokukwenza ukuze ube nenxaxheba kulo msebenzi uvuyisayo enoba kuseNew York okanye kwakhiwa ezinye izakhiwo zentlangano, uze uzibonele indlela uYehova aza kukuvuza ngayo.—Marko 10:29, 30.

UGary

UDale, oyinjineli, noCathy, abasuka eAlabama, bakhuthaza abantu ukuba bangenele le nkonzo. Xa bethetha ngokuncedisa eWallkill, bathi: “Ukuba unaso isibindi sokushiya ubomi obuqhelileyo, uya kuzibonela umoya kaYehova usebenza.” Yintoni ekufuneka uyenze ukuze uzenze ufumaneke? UDale uthi: “Ayikhw’ enye ngaphandle kokwenza lula ubomi bakho. Soze uzisole tu ngokwenjenjalo!” UGary, osuka eNorth Carolina, uneminyaka eyi-30 engumphathi wekontraka. Yena nomfazi wakhe, uMaureen bathi enye yeentsikelelo abazithandileyo eWarwick “kukudibana nokusebenza nabazalwana noodade abathandekayo abanexesha elininzi bekhonza uYehova eBheteli.” UGary wongezelela athi: “Ukuze ukhonze eBheteli, kufuneka uphile ubomi obulula, kwaye leyo yeyona ndlela ifanelekileyo yokuphila kule nkqubo yezinto.” UJason, owayesebenzela inkampani yombane, noJennifer, abasuka eIllinois, bathi ukusebenza kwiBheteli yaseWallkill “yenye yezona ndlela zokungcamla indlela ekuza kuphilwa ngayo kwihlabathi elitsha.” UJennifer yena uyibeka kanje le nto: “Kwanelisa nyhani ukwazi ukuba yonke into oyenzayo iyaxatyiswa nguYehova ibe iza kuba lulutho nakwikamva esililungiselelwe nguye. UYehova uyaqiniseka ukuba ukusikelela ngokuyintabalala.”

^ isiqe. 7 Abantu abamane besiya kuncedisa eBheteli usuku olunye nangaphezulu ngeveki bazinyamekela ngokwabo iindleko zokuphila.