UYesu waxelela abaSadusi ukuba abantu abavusiweyo “abatshati bengatshatiswa.” (Luka 20:34-36) Ngaba wayethetha ngovuko lwasemhlabeni?

Abantu abanjalo basenokunqwenela ukuphinda babe kunye namaqabane abo avusiweyo kwihlabathi elitsha. Omny’ umhlolo wathi: “Mna nomkam zange sizikhethele ukuphelisa umtshato wethu. Sasikunqwenela ngentliziyo yethu yonke ukuhlala siyindoda nomfazi abakhonza kunye ngonaphakade. Ndisavakalelwa ngolo hlobo nangoku.” Ngaba sikho isizathu esivakalayo sokuba nethemba lokuba abantu abavusiweyo baya kuphinda batshate? Ngeliphandle, asinakutsho.

Kangangeminyaka, iincwadi zethu bezisithi amazwi kaYesu athetha ngovuko nokutshata, amel’ ukuba abhekisela kuvuko lwasemhlabeni nokuba abo bavuselwa kwihlabathi elitsha abazi kutshata. * (Mat. 22:29, 30; Marko 12:24, 25; Luka 20:34-36) Nangona singenakunyazelisa, ngaba ayinakwenzeka into yokuba la mazwi kaYesu ayebhekisela kuvuko lwasezulwini? Makhe siphicothe oko kwathethwa nguYesu.

Wayethetha nabani uYesu? (Funda uLuka 20:27-33.) AbaSadusi, ababengakholelwa eluvukweni, bazama ukubambis’ uYesu ngokumbuza ngovuko nomtshato wongeno. * UYesu wathi xa ephendula: “Abantwana bale nkqubo yezinto bayatshata yaye bayatshatiswa, kodwa abo babalelwe ekuthini bafanelwe kukuzuza loo nkqubo yezinto nokuvuswa kwabafileyo abatshati bengatshatiswa. Enyanisweni, abanakufa kwakhona, kuba banjengeengelosi, kwaye bangabantwana bakaThixo ngokuthi babe ngabantwana bovuko.”—Luka 20:34-36.

Kutheni le nto iincwadi zethu bezisithi kumel’ ukuba uYesu wayethetha ngovuko lwasemhlabeni? Kungenxa yezi zizathu zibini. Esokuqala, kwakuqiqwa ngelithi abaSadusi kumel’ ukuba babethetha ngovuko lwasemhlabeni ibe belindele nokuba uYesu abaphendule ngalo. Esesibini, uYesu uqukumbela ngokubhekisela kuAbraham, kuIsake nakuYakobi—oosolusapho abathembekileyo abaza kuvuselwa emhlabeni.—Luka 20:37, 38.

Noko ke, kubonakala ngathi uYesu wayebhekisela kuvuko lwasezulwini. Kutheni sisitsho nje? Makhe siqwalasele la mabinzana mabini abalulekileyo.

‘Abo babalelwe ekuthini bafanelwe kukuzuza ukuvuswa kwabafileyo.’ Abathanjiswa abathembekileyo ‘babalelwa ekuthini bafanelwe buBukumkani bukaThixo.’ (2 Tes. 1:5, 11) Baye bavakaliswa bengamalungisa okufumana ubomi ngenxa yentlawulelo. Xa besifa, uThixo ubagqala bengenasono. (Roma 5:1, 18; 8:1) Kuthiwa ‘banoyolo yaye bangcwele’ ibe babonwa belufanelekele uvuko lwasezulwini. (ISityhi. 20:5, 6) Kanti bona abaza kuvuselwa emhlabeni baquka “nabangengomalungisa.” (IZe. 24:15) Ngaba nabo kunokuthiwa “bafanelwe” luvuko?

“Abanakufa kwakhona.” UYesu akazange athi: “Abayi kufa kwakhona.” Kunoko  wathi: “Abanakufa kwakhona.” Eziny’ iinguqulelo ziliguqulela ngolu hlobo eli binzana, “abekho phantsi kokufa” nangokuthi “ukufa akunamandla kubo.” Abathanjiswa abahlala bethembekile de baligqibe ikhondo labo lasemhlabeni bavuselwa ezulwini ibe abanakufa—baphila ubomi obungenakuphela nobungenakutshabalala. (1 Kor. 15:53, 54) Ukufa akubi namandla kwabo bavuselwa ezulwini. *

Sigqiba kwelithini ke ngale nkcazelo? Kusenokwenzeka ukuba amazwi kaYesu ngokutshata nangovuko abhekisela kuvuko lwasezulwini. Ukuba kunjalo, amazwi akhe anokusixelela izinto eziliqela ngabo bavuselwa kubomi basezulwini: Abatshati, abanakufa, ibe kwiinkalo ezithile bafana neengelosi—izidalwa zomoya ezihlala kummandla womoya. Kodwa ke, esi sigqibo siphakamis’ imibuzo eliqela.

Owokuqala, uYesu wayenokuyenza njani into yokuthetha ngovuko lwasezulwini kubaSadusi, ekumel’ ukuba babebuza ngovuko lwasemhlabeni? UYesu wayengasoloko ebanika le nto bayifunayo abantu abamchasayo. Ngokomzekelo, kumaYuda awayefuna umqondiso kuye, wathi: “Yichitheni le tempile, yaye mna ndiza kuyivusa ngeentsuku ezintathu.” Kumel’ ukuba uYesu wayesazi ukuba babecinga ngetempile yokoqobo, “kodwa wayethetha ngetempile yomzimba wakhe.” (Yoh. 2:18-21) Mhlawumbi uYesu wabona kungekho mfuneko yokuba abaphendule abo baSadusi ndini, ababengakholelwa nokukholelwa kuvuko okanye kubukho beengelosi. (IMize. 23:9; Mat. 7:6; IZe. 23:8) Kunoko, kumel’ ukuba wayefun’ ukuxelela abafundi bakhe abathembekileyo inyaniso ngovuko lwasezulwini, ababeza kulufumana.

Owesibini, uYesu wayenokuyenza njani into yokuqukumbela ngokuthetha ngoAbraham, uIsake noYakobi, abaza kuvuselwa emhlabeni? (Funda uMateyu 22:31, 32.) Phawula ukuba ngaphambi kokuba uYesu athethe ngoosolusapho, watshayelela ngamazwi athi, “ngokubhekisele eluvukweni lwabafileyo.” Eli binzana lisenokuthetha ukuba ngoku uYesu wayengasathethi ngovuko lwasezulwini kunoko wayethetha ngovuko lwasemhlabeni. Emva koko, ecaphula kwimibhalo kaMoses, ababeyamkela abaSadusi, uYesu wasebenzisa amazwi awathethwa nguYehova kuMoses kwihlathi elalisitsha ukuze angqine ukuba uvuko—lwasemhlabeni—yinjongo kaThixo eza kuzaliseka nakanjani.—Eks. 3:1-6.

Owesithathu, ukuba amazwi kaYesu ovuko nomtshato abhekisela kuvuko lwasezulwini, ngaba loo nto ithetha ukuba abo baza kuvuselwa emhlabeni baza kutshata? ILizwi likaThixo aliwuphenduli ngokungqalileyo loo mbuzo. Ukuba nyhani uYesu wayethetha ngovuko lwasezulwini, akasichazeli ukuba abo baza kuvuselwa emhlabeni baza kutshata kusini na kwihlabathi elitsha.

Okwangoku, into esiyaziyo kukuba iLizwi likaThixo lithi ukufa sisiphelo somtshato. Ngenxa yoko, umntu ongumhlolo okanye ongumhlolokazi akamele azive enetyala xa egqiba kwelokuba aphinde atshate. Eso sigqibo sesakhe, ibe akukho mntu omele amgxeke xa efuna ukuba neqabane.—Roma 7:2, 3; 1 Kor. 7:39.

Iyaqondakala into yokuba, mininzi imibuzo ephakamayo ngobomi kwihlabathi elitsha. Kunokuba sibe sifunisela ngeempendulo zaloo mibuzo, simele sihlale, silinde. Nantsi into esinokuqiniseka ngayo: Abantu abathobelayo baza konwaba, kuba uYehova uza kwanelisa zonk’ iintswelo neminqweno yabo.—INdu. 145:16.

^ isiqe. 4 Funda IMboniselo kaJuni 1, 1987, iphepha 30-31.

^ isiqe. 5 Ngemihla yokubhalwa kweBhayibhile, umtshato wongeno wawulisiko apho indoda yayimele itshate umfazi womntakwayo ofileyo ukuze imvelisele inzala.—Gen. 38:8; Dut. 25:5, 6.

^ isiqe. 9 Abo baza kuvuselwa emhlabeni baza kuba nethemba lokufumana ubomi obungunaphakade, kungekhona obokungafi. Ukuze ufunde okungakumbi ngomahluko phakathi kobomi bokungafi nobomi obungunaphakade, funda IMboniselo ka-Aprili 1, 1984, iphepha 30.