Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Abantu BakaYehova ‘Bayayilahla Intswela-Bulungisa’

Abantu BakaYehova ‘Bayayilahla Intswela-Bulungisa’

“Wonk’ ubani obiza igama likaYehova makalahle intswela-bulungisa.”2 TIM. 2:19.

1. Yintoni eyona nto ibalulekileyo kunqulo lwethu?

NGABA wakha walibona igama likaYehova likrolwe kwisakhiwo esithile okanye kwinto esemyuziyam? Ngokuqinisekileyo wavuya waza wanomdla. Kaloku, igama likaThixo liyeyona nto ibalulekileyo kunqulo lwethu—singamaNgqina kaYehova! Ehlabathini lonke, alikho elinye iqela labantu elisebenzisa igama likaThixo njengathi. Sekunjalo, siyazi ukuba ilungelo lokuthwala igama likaThixo liza nembopheleleko.

2. Ilungelo lokuthwala igama likaThixo liza nayiphi imbopheleleko?

2 Ukusebenzisa igama likaThixo kukodwa akusenzi sithandwe nguYehova. Simele siphile ngemilinganiselo yakhe yokuziphatha. Ngenxa yoko, iBhayibhile isikhumbuza ukuba abantu bakaYehova bamele ‘basuke kokubi.’ (INdu. 34:14) Umpostile uPawulos wawubeka wacaca lo mgaqo xa wathi: “Wonk’ ubani obiza igama likaYehova makalahle intswela-bulungisa.” (Funda eyesi-2 kuTimoti 2:19.) Ekubeni singamaNgqina kaYehova, sidume ngokubiza egameni lakhe. Kodwa sinokuyilahla njani intswela-bulungisa?

 “NISUKE” KOKUBI

3, 4. Yiyiphi ivesi ebebesoloko benomdla kuyo abaphengululi beBhayibhile, ibe ngoba?

3 Khawucinge ngomongo wamazwi kaPawulos akweyesi-2 kuTimoti 2:19. Le vesi ithetha ‘ngesiseko sikaThixo esiqinileyo’ ize emva koko ichaze imibhalo emibini eyayikrolwe kuso. Owokuqala owawusithi, “uYehova uyabazi abakhe,” uthatyathwe kwiNumeri 16:5. (Funda inqaku elandulela eli.) Owesibini othi, “Wonk’ ubani obiza igama likaYehova makalahle intswela-bulungisa,” kudala utsala umdla wabaphengululi beBhayibhile. Ngoba kutheni?

4 Amazwi kaPawulos asibonisa ukuba wayecaphula komnye umthombo. Kodwa kubonakala kungekho ndawo enala mazwi kaPawulos kwiZibhalo zesiHebhere. Ngoko, wayethetha ngantoni lo mpostile xa wayesithi: “Wonk’ ubani obiza igama likaYehova makalahle intswela-bulungisa”? Kumazwi angaphambi kwala, uPawulos wacaphula kwiNumeri isahluko 16, esibalisa ngemvukelo kaKora. Ngaba nalo mbhalo wesibini usekelwe kwizinto ezazisenzeka kwelo bali lemvukelo?

5-7. Ziziphi iziganeko ezenzeka ngomhla kaMoses ekusekelwe kuzo amazwi kaPawulos akweyesi-2  kuTimoti 2:19? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)

5 IBhayibhile ithi uDatan noAbhiram, oonyana bakaEliyabhi, bathelela uKora ekuvukeleni uMoses noAron. (Num. 16:1-5) Babemdelela ngokuphandle uMoses bechasa negunya lakhe alinikwe nguThixo. Abo bavukeli baqhubeka behlala phakathi kwabantu bakaYehova, beyingozi kukholo lwabathembekileyo. Xa kwafika usuku lokuba uYehova ahlule phakathi kwabanquli abanyanisekileyo nabavukeli, wakhupha umyalelo ocacileyo.

6 Le ngxelo ithi: “Wathetha uYehova kuMoses, esithi: ‘Thetha kwindibano, uthi, “Sukani ngokupheleleyo eminqubeni kaKora, noDatan noAbhiram!”’ Emva koko wasuka uMoses waya kuDatan noAbhiram, ehamba namadoda amakhulu akwaSirayeli. Wandula ke wathetha kwindibano, esithi: ‘Ncedani nisuke ezintenteni zala madoda angendawo yaye ningachukumisi nantoni na eyeyawo, ukuze ningatshayelwa ngesono sawo sonke.’ Basuka ke ngoko nangoko emnqubeni kaKora, noDatan noAbhiram, macala onke.” (Num. 16:23-27) UYehova wababulala bonke abo bavukeli. Kodwa, bona abanquli abanyanisekileyo—abasukayo ebubini ngokulahla intswela-bulungisa—bagcinwa bephila.

7 UYehova uyazazi iintliziyo! Uyakuqonda ukunyaniseka kwabantu bakhe. Sekunjalo, abo banyanisekileyo bakhe babemele benze isigqibo, bazahlule kwabangalunganga. Ngoko, kunokwenzeka ukuba uPawulos wayecaphula kwibali elikwiNumeri 16:5, 23-27 xa wathi: “Wonk’ ubani obiza igama likaYehova makalahle intswela-bulungisa.” Esi sigqibo sivumelana namazwi kaPawulos athi: “UYehova uyabazi abakhe.”—2 Tim. 2:19.

ZICHASE “IIMBUZWANO ZOBUDENGE”

8. Kutheni kunganelanga ukubiza egameni likaYehova okanye ukuba ngumKristu?

8 Xa wayebhekisela kwiziganeko zomhla kaMoses, uPawulos wayekhumbuza uTimoti ngendlela ekubaluleke ngayo ukuba azimisele ukukhusela ubuhlobo bakhe noYehova. Ukuba ngumKristu kukodwa kwakunganelanga, kanye njengokuba kwakunganelanga nokubiza egameni likaYehova ngemihla kaMoses. Abanquli abathembekileyo bamele bazimisele ukulahla intswela-bulungisa. Yayithetha ukuthini le nto kuTimoti? Banokufunda ntoni abantu bakaYehova  namhlanje kwisiluleko sikaPawulos esiphefumlelweyo?

9. “Iimbuzwano zobudenge” zalichaphazela njani ibandla lamaKristu okuqala?

9 ILizwi likaThixo liyasicebisa ngokuphathelele izinto ezingalunganga ekufuneka amaKristu azilahle okanye azichase. Ngokomzekelo, kumongo okweyesi-2 kuTimoti 2:19, siva uPawulos exelela uTimoti ukuba ‘angalwi ngamazwi’ nokuba ‘azicezele iintetho ezililize.’ (Funda eyesi-2 kuTimoti 2:14, 16, 23.) Abanye ebandleni babekhuthaza iimfundiso zowexuko. Kubonakala nokuba abanye babesiza neengcamango eziphikisayo. Enoba ezo ngcamango zazingangqubani nezibhalo ngokungqalileyo, zazibangela iyantlukwano. Zaphumela ekubeni kuxanjuliswane ngamazwi, nto leyo eyafaka umoya ongemhlanga ebandleni. Yiyo loo nto uPawulos wagxininisa ukubaluleka kokuzichasa “iimbuzwano zobudenge.”

10. Sifanele senze ntoni xa sisiva iimfundiso zowexuko?

10 Namhlanje, ayixhaphakanga kangako into yokuba kubekho abantu abawexukileyo ngaphakathi ebandleni. Sekunjalo, xa sisiva iimfundiso ezingasuki zibhalweni, enoba ziphuma kuwuphi umthombo, simele sizichase. Bekuya kuba bubudenge ukuphikisana nabawexuki, enoba sithetha nabo ubuso ngobuso, singena kwiiwebhsayithi zabo okanye nangayiphi na enye indlela. Nokuba injongo kukumnceda umwexuki, loo nto iyangqubana nolwalathiso lweZibhalo esisandul’ ukulufunda. Kunoko, thina bantu bakaYehova siluchasa ngokupheleleyo uwexuko.

Kuphephe ukuphikisana nabawexuki (Funda isiqendu 10)

11. Yintoni enokubangela “iimbuzwano zobudenge,” ibe abadala banokuwumisela njani umzekelo omhle?

11 Ngaphandle kowexuko, zikho nezinye izinto ezinokuphazamisana noxolo lwebandla. Ngokomzekelo, ukungaboni ngasonye kumba wokuzihlaziya kunokuphumela ‘kwiimbuzwano zobudenge.’ Ewe kona, xa umKristu ekhuthaza ukuzihlaziya okungqubana nemilinganiselo kaYehova, abadala abafanele bayinyamezele loo nto kuba nje befuna ukuphepha ingxabano. (INdu. 11:5; Efe. 5:3-5) Sekunjalo, abadala bafanele bakulumkele ukunyanzelisa iimbono zabo. Babambelela ngokuqinileyo kwisibongozo seZibhalo esiya kubaveleli abangamaKristu esithi: “Waluseni umhlambi kaThixo eniwunyamekelayo, . . . ningabi ziinkosi phezu kwabo balilifa likaThixo, kodwa yibani yimizekelo emhlambini.”—1 Pet. 5:2, 3; funda eyesi-2 kwabaseKorinte 1:24.

12, 13. (a) Athini amaKristu ngokuphathelele indlela yokuzonwabisa, ibe yiyiphi imigaqo yeBhayibhile ayisebenzisayo? (b) Imigaqo ekuthethwe ngayo kwisiqendu 12 isebenza njani kwiimeko zobuqu ezahlukahlukeneyo?

12 Kumba wokuzonwabisa, intlangano ayisiniki ludwe lweemuvi, imidlalo yevidiyo, iincwadi okanye iingoma esimele siziphephe. Kutheni? IBhayibhile ikhuthaza ngamnye wethu ukuba aqeqeshe ‘amandla akhe okuqonda ukwahlula okulungileyo nokubi.’ (Heb. 5:14) IZibhalo zisinika imigaqo umKristu anokuyisebenzisa xa ekhetha indlela yokuzonwabisa. Kuyo yonke into esiyenzayo ebomini, sifanele sizimisele ‘ukuqhubeka siqinisekisa ngoko kwamkelekileyo eNkosini.’ (Efe. 5:10) IBhayibhile isifundisa ukuba iintloko-ntsapho zinegunya elithile, ngoko zinako ukungazamkeli ezinye iindlela zokuzonwabisa emizini yazo. *1 Kor. 11:3; Efe. 6:1-4.

 13 Imigaqo yeBhayibhile ekuthethwe ngayo ayisebenzi kwindlela yokuzonwabisa esiyikhethayo kuphela. Isinxibo, ukuzilungisa, impilo, ukutya esikutyayo nezinye izinto zinokubangela impikiswano. Ukuba akukho migaqo yaZibhalo yaphulwayo, ngobulumko abantu bakaYehova baya kukuphepha ukuxambulisana ngezinto ezinjalo, kuba “ikhoboka leNkosi akufuneki lilwe, kunoko kufuneka lithantamise kubo bonke,” lithethe ngobuchule.—2 Tim. 2:24.

LUPHEPHE UNXULUMANO OLUBI!

14. UPawulos wakuzekelisa njani ukubaluleka kokuphepha unxulumano olubi?

14 Yiyiphi enye indlela ‘abangayilahla ngayo intswela-bulungisa abo babiza igama likaYehova’? Kukuphepha ukusondelelana nabantu abenza izinto ezingalunganga. Phawula ukuba, emva kokuba uPawulos ezekelise ‘ngesiseko sikaThixo esiqinileyo,’ walandelisa ngomnye umzekeliso. Wabhala ‘ngendlu enkulu engenazitya zagolide nezesilivere kuphela kodwa enezomthi nezodongwe, yaye ezinye zazo izezenjongo ebekekileyo, kanti ezinye izezenjongo engabekekanga.’ (2 Tim. 2:20, 21) Emva koko, wabongoza amaKristu ukuba ‘azigcine ekude’ okanye azahlule kwizitya ‘zenjongo engabekekanga.’

15, 16. Usifundisa ntoni umzekeliso ‘wendlu enkulu’?

15 Utheth’ ukuthini lo mzekeliso? UPawulos ufanisa ibandla lamaKristu ‘nendlu enkulu,’ aze afanise amalungu ebandla ‘nezitya,’ okanye izinto ezisendlwini. Endlwini, ezinye izitya zinokonakaliswa zizinto eziyingozi okanye ezingcolileyo. Umninimzi uya kuzigcina kude izinto ezinjalo ezityeni ezicocekileyo, njengezo zisetyenziswa xa kuphekwa.

16 Ngokufanayo, abantu bakaYehova namhlanje, abazama ukuphila ubomi obucocekileyo, bafanele bakuphephe  ukusondelelana nabantu abasebandleni abasoloko beyidelela imigaqo kaYehova. (Funda eyoku-1 kwabaseKorinte 15:33.) Ukuba sifanele senjenjalo kubantu abangaphakathi ebandleni, sifanele sizimisele ngakumbi ‘ukusuka’ kunxulumano olubi nabantu abangaphandle kwebandla, uninzi lwabo ‘abangabathandi bemali, abangathobeli bazali, abanganyanisekanga, abanyelisi, iindlobongela, abangathandi kulunga, abangcatshi, nabathandi beziyolo kunokuba bathande uThixo’!—2 Tim. 3:1-5.

UYEHOVA UYASISIKELELA XA SIKWAZI UKWENZA IZIGQIBO

17. AmaSirayeli anyanisekileyo ayezimisele kangakanani ukulahla intswela-bulungisa?

17 IBhayibhile isixelela indlela amaSirayeli enza ngayo xa axelelwa ukuba ‘asuke ngokupheleleyo eminqubeni kaKora, noDatan noAbhiram.’ Le ngxelo ithi ‘asuka ke ngoko nangoko.’ (Num. 16:24, 27) Akazange aphozise maseko. Esi sibhalo sithetha nangendlela awathobela kakuhle ngayo. ‘Asuka macala onke.’ Abo banyanisekileyo bathobela ngentliziyo epheleleyo. Bema ngakwicala likaYehova, bayilahla intswela-bulungisa. Usifundisa ntoni lo mzekelo?

18. Wayethetha ukuthini uPawulos xa wayebongoza uTimoti ukuba ‘asabe iinkanuko zobutsha’?

18 Simele singaphozisi maseko xa sikhusela ubuhlobo bethu noYehova. Yiloo nto kanye awayeyithetha uPawulos xa wayebongoza uTimoti ukuba ‘asabe iinkanuko zobutsha.’ (2 Tim. 2:22) Ngelo xesha uTimoti wayesele eliqina, mhlawumbi epha kwiminyaka engaphezu kwe-30. Sekunjalo, “iinkanuko zobutsha” ezibubuyatha azinaminyaka. Xa enezo nkanuko, uTimoti wayemele ‘asabe’ kuzo. Ngamanye amazwi, uTimoti wayemele ‘alahle intswela-bulungisa.’ NoYesu wayethetha into efanayo xa wathi: ‘Ukuba iliso lakho, liyakukhubekisa, linyothule ulilahle kude.’ (Mat. 18:9) Nanamhlanje, amaKristu athobela esi siluleko ngentliziyo epheleleyo, amele angaphozisi maseko ukukhusela ubuhlobo bawo noYehova.

19. Abanye namhlanje baye bazimisela njani ukukhusela ubuhlobo babo noYehova?

19 Abanye ababenengxaki yotywala ngaphambi kokuba babe ngamaNgqina baye bakhetha ukungabusebenzisi kwaphela utywala. Abanye bayaziphepha iindlela zokuzonwabisa ezingaphosakalanga, kodwa ezinokubenza baziphathe kakubi. (INdu. 101:3) Ngokomzekelo, ngaphambi kokuba abe liNgqina, omnye umzalwana wayethanda ukuya kwiimbutho ezinemijuxuzo ethandabuzekayo. Kodwa emva kokufunda inyaniso, wakuyeka ngokupheleleyo ukudanisa, nkqu nakwiimbutho zamaNgqina, kuba esoyika ukuvuselela iminqweno engafanelekanga awayekade enayo. Kakade ke, amaKristu awalelwa ukusela utywala, ukudanisa okanye ukwenza ezinye izinto ezingaphosakalanga. Noko ke, sonke sifanele siphaphe size sikhusele ulwalamano lwethu noYehova.

20. Nakuba kungelulanga ‘ukulahla intswela-bulungisa,’ yintoni esithuthuzelayo?

20 Ilungelo lokuthwala igama likaThixo liza neembopheleleko. Simele ‘siyilahle intswela-bulungisa’ size ‘sisuke kokubi.’ (INdu. 34:14) Yinyaniso ukuba akusoloko kulula ukwenjenjalo. Kodwa kuyasithuthuzela ukwazi ukuba uYehova uya kusoloko ebathanda “abakhe” nabo babambelela kwiindlela zakhe zobulungisa.—2 Tim. 2:19; funda eyesi-2 yeziKronike 16:9a.

^ isiqe. 12 Funda inqaku elithi “Ngaba Niyakwalelwa Ukubukela Iimovie, Ukufunda Iincwadi Okanye Ukumamela Umculo Othile?” kwindawo ethi “INKCAZELO ENGAKUMBI NGATHI > IMIBUZO ABANTU ABAQHELE UKUYIBUZA” kwiwebhsayithi ethi jw.org/xh.