Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo (Yokufundisa)  |  Matshi 2014

Ukufikelela Intliziyo Yezalamane EzingengomaNgqina

Ukufikelela Intliziyo Yezalamane EzingengomaNgqina

UYESU Kristu wathi: “Yiya ekhaya kwizalamane zakho, uzixelele zonke izinto uYehova akwenzele zona nenceba aye wanayo kuwe.” Kusenokwenzeka ukuba wayeseGadara, kumzantsi-mpuma woLwandle lwaseGalili, ethetha nomntu owayefuna ukuba ngumlandeli wakhe. La mazwi kaYesu abonisa ukuba wayeqonda ukuba abantu bayathanda ukuncokola nezalamane ngezinto ezibalulekileyo nezibangel’ umdla.—Marko 5:19.

Yeka nje ukuba iindawo zingafani, nanamhlanje abantu basakuthanda ukuncokola nezalamane ngezinto ezibangela umdla. Yiloo nto xa umntu esiba ngumkhonzi kaYehova, edla ngokufuna ukucacisela izalamane ngeenkolelo zakhe. Kodwa unokuyenza njani le nto? Unokuyifikelela njani intliziyo yezalamane ezihamba enye icawa—okanye ezingacawiyo kwaphela? IBhayibhile inamacebiso amahle adla ngokuba luncedo.

“SIMFUMENE UMESIYA”

Ngemihla yamaKristu okuqala, uAndreya waba phakathi kwabantu bokuqala ukuqonda ukuba uYesu unguMesiya. Waqala waxelela bani? “Kuqala [uAndreya] wafumana umntakwabo, uSimon, waza wathi kuye: ‘Simfumene uMesiya’ (xa liguqulelwa, lithetha ‘uKristu’).” UAndreya wathatha uPetros wamsa kuYesu, ngaloo ndlela emnika ithuba lokuba ngumfundi kaYesu.—Yoh. 1:35-42.

Malunga neminyaka emithandathu kamva, xa uPetros wayehlala eYopa, wacelwa ukuba aye emantla eKesareya endlwini kaKorneli, igosa lomkhosi. Ngoobani uPetros awafika belapho? “UKorneli wayebalindele [uPetros kunye nabo wayehamba nabo] yaye wayebizele ndawonye izalamane nabahlobo bakhe abasondeleyo.” Ngaloo ndlela uKorneli wanceda izalamane zakhe zafumana ithuba  lokuva oko kwakuza kuthethwa nguPetros ukuze zizenzele isigqibo.—IZe. 10:22-33.

Yintoni esinokuyifunda kwindlela uAndreya noKorneli abaziphatha ngayo izalamane zabo?

UAndreya noKorneli abazange bayekele kumabona ndenzile. UAndreya wamsa ngokwakhe uPetros kuYesu, yena uKorneli walungiselela ukuba izalamane zakhe zize kuphulaphula uPetros. Kodwa ke uAndreya noKorneli abazange bazinyanzele okanye bazirhwebeshe ngamaqhinga izalamane zabo ukuba zibe ngabalandeli bakaKristu. Ngaba ikho into oyifundayo koku? Siya kuba senza kakuhle xa sibaxelisa. Sisenokuthetha nezalamane ngeenkolelo zethu size sizinike ithuba lokuba zazi inyaniso yeBhayibhile nelokuqhelana namanye amaNgqina. Sekunjalo, siyayihlonela inkululeko yazo yokuzikhethela ngokuphepha ukuzinyanzela. Umzekelo wesinye isibini saseJamani, uJürgen noPetra, usibonisa indlela esinokuzinceda ngayo izalamane.

UPetra wafundiswa iBhayibhile ngamaNgqina kaYehova waza ethubeni wabhaptizwa. Umyeni wakhe, uJürgen, wayeligosa lomkhosi. Ekuqaleni, uJürgen wayengasithandi esi sigqibo somfazi wakhe. Kodwa ethubeni, waqonda ukuba amaNgqina afundisa inyaniso yeBhayibhile. Naye wazahlulela kuYehova, ibe namhlanje ungumdala webandla. Uthini xa ecebisa ngokufikelela intliziyo yezalamane ezihamba icawa?

UJürgen uthi: “Izalamane azifuni kunyanzelwa okanye zingxixhwe ngeenkolelo. Loo nto inokuzenza zixhathise ngakumbi. Kunokuba kuhle xa siman’ ukuthi gqaba gqaba ngobuchule, siphinde silinde elinye ixesha. Kuyanceda nokuzama ukuba izalamane ziqhelane nabazalwana abalingana nazo ngeminyaka nabathanda izinto ezifanayo. Oku kunokuzisondeza enyanisweni.”

“Izalamane azifuni kunyanzelwa okanye zingxixhwe ngeenkolelo.”—UJürgen

Umpostile uPetros nezalamane zikaKorneli bakhawuleza bayamkela inyaniso yeBhayibhile. Abanye ababephila ngaloo mihla bathath’ ixesha ngaphambi kokuba bayamkele.

KUTHEKANI NGABANINAWA BAKAYESU?

Zikho izalamane zikaYesu ezaye zasikholelwa isigidimi sakhe. Ngokomzekelo, kubonakala ukuba umpostile uYakobi noYohane babengabazala bakaYesu, ibe unina, uSalome wayengumakazi wakhe. Kusenokwenzeka ukuba wayephakathi ‘kwabafazi abaninzi, ababelungiselela uYesu nabapostile ngempahla yabo.’—Luka 8:1-3.

Noko ke, abanye kwintsapho yakuloYesu abazange bakhawuleze babe nokholo kuye. Ngokomzekelo, ngesinye isihlandlo, emva konyaka uYesu ebhaptiziwe, izihlwele zahlanganisana egumbini ukuze zimphulaphule. “Kodwa xa izalamane zakhe zeva ngako oko, zaphuma zisiya kumbamba, kuba zazisithi: ‘Ushiywe ziingqondo.’” Kamva, xa abaninawa bakaYesu bambuza ngohambo lwakhe, akazange abaphendule ngokungqalileyo. Kwakutheni? Kaloku “abantakwabo, enyanisweni, babengalubonisi ukholo kuye.”—Marko 3:21; Yoh. 7:5.

Yintoni esinokuyifunda kwindlela uYesu awaziphatha ngayo izalamane zakhe? Akazange acaphuke xa kusithiwa ushiywe ziingqondo. Kwanasemva kokubulawa nokuvuswa kwakhe, uYesu waphinda wazikhuthaza izalamane zakhe ngokuya kuvela kumninawa wakhe uYakobi. Loo  nto ayizange incede uYakobi kuphela, kodwa nabanye abaninawa bakaYesu beyiseka ukuba ngokwenene uYesu unguMesiya. Ngenxa yoko, baba kunye nabapostile nabanye kwigumbi eliphezulu eYerusalem baza bafumana umoya oyingcwele. Ekuhambeni kwexesha, uYakobi noYude, naye owayengumninawa kaYesu, bafumana amalungelo akhethekileyo.—IZe. 1:12-14; 2:1-4; 1 Kor. 15:7.

KWABANYE KUFUNEKA IXESHA ELINGAKUMBI

“Kufuneka umonde ukuze uncede umntu.” —URoswitha

Njengakwimihla yamaKristu okuqala, ezinye izalamane namhlanje zisenokuthatha ixesha ngaphambi kokuba ziyamkele inyaniso. Ngokomzekelo, khawucinge nje ngoRoswitha owayengumKatolika okhutheleyo xa umyeni wakhe waba liNgqina likaYehova elibhaptiziweyo ngo-1978. Ebambelele ngokuqinileyo kwiinkolelo zakhe, ekuqaleni uRoswitha wayemchasa umyeni wakhe. Kodwa ekuhambeni kweminyaka, waya ethamba waza wabona ukuba amaNgqina afundisa inyaniso. Ngo-2003, naye wabhaptizwa. Yintoni eyamenza watshintsha? Kunokuba acatshukiswe kukuchaswa ngumfazi wakhe, umyeni kaRoswitha wavula amathuba awamnceda watshintsha imbono yakhe. Ucebisa esithini uRoswitha? “Kufuneka umonde ukuze uncede umntu.”

UMonika wabhaptizwa ngo-1974, bona oonyana bakhe ababini baba ngamaNgqina kwiminyaka emalunga neshumi kamva. Nakuba uHans, umyeni wakhe, wayengabachasi, akazange abhaptizwe de kwango-2006. Ekubeni le ntsapho inala mava, nali icebiso layo: “Hlala unyanisekile kuYehova, ungalalanisi kwimiba enokuthanani nokholo lwakho.” Kakade ke, kwakubalulekile ukuba basoloko bemqinisekisa uHans ukuba bayamthanda. Babesoloko benethemba lokuba naye uza kuba liNgqina likaYehova.

UKUHLAZIYWA NGAMANZI ENYANISO

UYesu wakha wafanisa inyaniso namanzi anika ubomi obungunaphakade. (Yoh. 4:13, 14) Sinqwenela ukuba izalamane zethu zihlaziywe ngala manzi acwengileyo enyaniso. Asifuni zitsarhwe kuba sizingxixha ngamanzi. Indlela esizicacisela ngayo ngeenkolelo zethu isenokugqiba enoba ziyahlaziyeka okanye ziyatsarhwa kusini na. IBhayibhile ithi “intliziyo yelungisa iyayicamngca impendulo” yaye “intliziyo yesilumko ibangela umlomo ubonakalise ingqiqo, yaye kwimilebe yakhe yongeza ubuciko.” Sinokusisebenzisa njani esi siluleko?—IMize. 15:28; 16:23.

Udade usenokunqwenela ukucacisela indoda yakhe ngeenkolelo zakhe. Ukuba ‘uyayicamngca impendulo,’ uya kuwabala amazwi akhe. Akafanele athethe ngokungathi ulilungisa okanye azenze bhetele. Ukucingisisa ngaphambi kokuba athethe kunokubangela ukuhlaziyeka noxolo. Ukucinga ngezi zinto zilandelayo kuya kumnceda athethe aze enze ngengqiqo: Liliphi ixesha akhululeke ngalo umyeni wakhe? Ziziphi izinto athanda ukuncokola nokufunda ngazo? Ngaba unomdla kwisayensi, kwezopolitiko okanye kwezemidlalo? Unokuwuvuselela njani umdla womyeni wakhe kwiBhayibhile ngoxa ehlonela iimvakalelo neembono zakhe?

Ukufikelela intliziyo yamalungu entsapho angekabi ngomaNgqina akuphelelanga nje ekuwankinkisheleni ngeenkolelo zethu. Amazwi ethu afanele akhatshwe kukuziphatha kakuhle.

UKUZIPHATHA KAKUHLE

UJürgen, okhankanywe ngaphambili, uthi: “Phila ngemigaqo yeBhayibhile yonke imihla. Nokuba azitsho, izalamane ziya kuyiphawula loo nto.” Loo nto ivunywa nanguHans, owabhaptizwa phantse kwiminyaka eyi-30 emva komfazi wakhe. Uthi: “Ukuziphatha kakuhle kubalulekile, ukuze izalamane zibone iingenelo zokuphila ngenyaniso kubomi bethu.” Izalamane kufuneka zibone ukuba iinkolelo zethu zisenza sahluke ngendlela elungileyo kwabanye abantu, kungekhona kakubi.

“Ukuziphatha kakuhle kubalulekile, ukuze izalamane zibone iingenelo zokuphila ngenyaniso kubomi bethu.”—UHans

Umpostile uPetros wadlulisela esi siluleko kubafazi abanamadoda aneenkolelo ezahlukileyo kwezabo: “Nina bafazi, wathobeleni amadoda enu, ukuze kuthi, nokuba kukho kuwo angalithobeliyo ilizwi, azuzeke ngaphandle kwelizwi ngenxa yehambo yabafazi bawo, kuba eye angamangqina okuzibonela ehambo yenu enyulu ndawonye nentlonelo enzulu. Yaye ukuhomba kwenu makungabi kokokulukwa kwangaphandle kweenwele nokokufakwa kwezihombo zegolide okanye ukunxitywa kwezambatho zangaphezulu, kodwa  makube kokomntu ofihlakeleyo wentliziyo ofake isivatho esingenakonakala somoya ozolileyo nowobulali, oxabiso likhulu emehlweni kaThixo.”—1 Pet. 3:1-4.

UPetros wathetha ngendoda enokuzuzwa ngehambo entle yomfazi wayo. Ecinga ngeso Sibhalo, omnye udade ogama linguChrista ebesoloko ezama ukufikelela intliziyo yomyeni wakhe ngendlela aziphatha ngayo ukususela oko wabhaptizwa ngo-1972. Nangona umyeni wakhe wayekhe wafundelwa ngamaNgqina, akakayenzi eyakhe inyaniso. Ukhe aye kwiintlanganiso zamaNgqina yaye uyavana nabantu abasebandleni. Nabo ke bayalihlonela ilungelo lakhe lokuzikhethela. Yintoni ayenzayo uChrista ukuzama ukufikelela intliziyo yakhe?

“Ndizimisele ukuhamba ngendlela uYehova afuna ndihambe ngayo. Kwangaxeshanye, ndifuna ukumzuza umyeni wam ‘ngaphandle kwelizwi’ ngendlela endimphatha ngayo. Xa kungekho migaqo yeBhayibhile yaphulwayo, ndizama kangangoko ndinako ukumthobela. Ndiyalihlonela ilungelo lakhe lokuzikhethela, ibe izinto ndiziyekela kuYehova.”

Umzekelo kaChrista usibonisa ukubaluleka kokuba bhetyebhetye. Uyazenza zonke izinto ezimsondeza kuThixo, njengokuya kwiintlanganiso nasentsimini rhoqo. Sekunjalo, uyaqonda ukuba iqabane lakhe lifuna ukuthandwa nokuhoywa. Kububulumko ukuba xa sisebenzisana nezalamane ezingakholwayo sibe bhetyebhetye. IBhayibhile ithi “yonke into inexesha layo elimisiweyo.” Oku kuquka ixesha esilichitha namalungu entsapho, ngakumbi amaqabane angengomaNgqina. Ixesha esilichitha kunye nawo lisivulela amathuba okuncokola. Amava abonisa ukuba ukuncokola kuwenza angakhweleti, angaziva engamalolo okanye engahoywanga.—INtshu. 3:1.

UNGAZE UNIKEZELE

UHolger, onoyise owabhaptizwa kwiminyaka eyi-20 emva kwamanye amalungu entsapho yakowabo, uthi: “Kubalulekile ukubonisa izalamane zethu ukuba siyazithanda yaye siyazithandazela.” UChrista wongeza athi ‘usenalo ithemba lokuba umyeni wakhe uza kuyamkela inyaniso akhonze uYehova.’ Sifanele sibe nembono entle ngezalamane zethu ezineenkolelo ezahlukileyo, size sihlale ethembeni.

Asifuni konakalisa ulwalamano lwethu nezalamane, kunoko sifuna ukuzinika ithuba lokuba ziqonde inyaniso nokufikelela intliziyo yazo ngesigidimi seBhayibhile. Yonke le nto sifuna ukuyenza “ngomoya wobulali nentlonelo enzulu.”—1 Pet. 3:15.