Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Ngaba Uthi ‘Ewe Ngoxa Usithi Hayi’?

Ngaba Uthi ‘Ewe Ngoxa Usithi Hayi’?

Cinga ngale meko: Umdala okwiKomiti Yokunxibelelana Nezibhedlele wenze amalungiselelo okusebenza nomzalwana oselula entsimini kwintsasa yangeCawa. Kanye kuloo ntsasa ufowunelwa ngumzalwana, emfuna ngokungxamisekileyo ngenxa yomfazi wakhe ogaxeleke kwingozi yemoto waza wabalekiselwa esibhedlele. Ucela loo mdala ukuba amfunele ugqirha oza kuvuma ukunyanga umfazi wakhe ngaphandle kokumtofela igazi. Lo mdala akasakwazi kusiphumeza eso sithembiso sokuya entsimini nalo mzalwana uselula kuba esiya kunceda loo ntsapho igaxeleke engxakini.

Ngoku ke khawucinge ngale imeko: Umama ongenamyeni nonabantwana ababini umenywa sesinye isibini ebandleni ukuze bachithe kunye ingokuhlwa. Uthi akuchazela abantwana bakhe, bangakwazi kuzibamba luvuyo. Bayilindele ngolangazelelo loo ngokuhlwa. Noko ke, kusuku olungaphambi kolo, esi sibini sixelela lo mama ukuba kukho ingxaki ethe gqi ngoko asinakuba sakwazi ukuchitha ixesha kunye nabo. Kamva loo mama uyasiva isizathu sokuba esi sibini siye sajika kweso sithembiso. Emva kokuba simeme lo mama nabantwana bakhe, naso siye samenywa ngabahlobo baso kwangaloo ngokuhlwa saza savuma.

Ekubeni singamaKristu simele sibambelele kwilizwi lethu. Asimele sizibone sele sisithi ‘ewe ngoxa sisithi hayi.’ (2 Kor. 1:18) Noko ke, njengokuba le mizekelo mibini ibonisa, iimeko azifani. Kusenokubakho amaxesha apho kunyanzelekileyo ukuba sijike kwizithembiso esizenzileyo. Nompostile uPawulos wakha wakwimeko efanayo.

UPAWULOS WATYHOLWA NGOKUNGABI NAZIGQIBO

Ngonyaka ka-55, ngoxa uPawulos wayese-Efese kuhambo lwakhe lwesithathu engumthunywa wevangeli, wayezimisele ukuwela uLwandle lweAegean aye eKorinte aze xa elapho adlulele eMakedoni. Xa ebuyela eYerusalem, wayecebe ukutyelela ibandla laseKorinte okwesibini, ibe kubonakala ukuba wayeza kusele ethabatha nesipho esasisiya kubazalwana baseYerusalem sivela kweli bandla. (1 Kor. 16:3) Oku kucaca kakuhle xa ufunda eyesi-2 kwabaseKorinte 1:15, 16, ethi: “Njengoko ndinale ntembelo, bendizimisele ngaphambili ukuza kuni, ukuze nivuye okwesihlandlo sesibini, ndize ekusukeni kwam kuni ndiye eMakedoni, ndiphinde xa ndivela eMakedoni ndibuyele kwakuni, nize nindikhaphe umganyana ukuya kwelakwaYuda.”

Kuyabonakala ukuba kwileta engaphambili, uPawulos wayebaxelele abazalwana baseKorinte oko wayekucebile. (1 Kor. 5:9) Noko  ke, kungekudala emva kwaloo leta, uPawulos weva ngabendlu kaKlowe ukuba kwakukho iingxwabangxwaba phakathi kwabazalwana belo bandla. (1 Kor. 1:10, 11) UPawulos wagqiba ekubeni enze uhlengahlengiso koko wayekucebile, ibe wabhala ileta ngoku ebizwa ngokuba yeyoku-1 kwabaseKorinte. Kuloo leta, wabaluleka ngothando ebabuyisela endleleni. Wabachazela nokuba wayengasayi kukwazi ukuqhubeka nolo hambo wayelucebile, kuba ngoku wayeza kuqala eMakedoni aze ke abuyele kubo.—1 Kor. 16:5, 6. *

Kuyabonakala ukuba xa abazalwana baseKorinte bafumana ezi leta zakhe, abathile ‘kubapostile abaziincamisa’ ababekwelo bandla batyhola uPawulos ngokungabi lothemba, besithi ulala neli avuke neliya. Ezithethelela uPawulos wabuza: “Kaloku, xa ndandizimisele ukwenza oko, ndandingaqhuli, andibi kunjalo? Okanye izinto endizicebayo, ndiziceba ngokwenyama na, ukuze kum ‘uEwe abe nguEwe’ ‘noHayi abe nguHayi’?”—2 Kor. 1:17; 11:5.

Nanku umbuzo ophakamayo, Kwezi meko ngaba umpostile uPawulos ‘wayeqhula,’ ewuthatha lula lo mbandela? Nakanye! Igama eliguqulelwe ngokuthi ‘ukuqhula’ lithetha ukungathembeki, umntu olala neli avuke neliya nongazigciniyo izithembiso. Umbuzo kaPawulos othi, “izinto endizicebayo, ndiziceba ngokwenyama na?” umele ukuba wenza kwacaca kubazalwana baseKorinte ukuba ukujika kwakhe kwindlela awayecebe ngayo kwakubangelwe ziimeko, kungekhona ukungathembeki.

UPawulos wazikhaba ngawo omane ezo zityholo, wathi: “Kodwa kunokuthenjelwa kuThixo ukuba uEwe wethu akangoHayi.” (2 Kor. 1:18) Kuyacaca ukuba, xa uPawulos walutshintshayo olo hambo luya eKorinte wayelungiselela kwa-abo bazalwana noodade balapho. Kweyesi-2 kwabaseKorinte 1:23, sixelelwa ukuba wajika ngenxa ‘yokwazelelela bona.’ Enyanisweni, wabanika ithuba lokuba balungise izinto ngaphambi kokuba afike. Kanye njengokuba wayenethemba, ngoxa elapho eMakedoni, uPawulos weva ngoTito ukuba ileta yakhe yabachukumisa, babuhlungu baza baguquka, nto leyo eyamvuyisa gqitha.—2 Kor. 6:11; 7:5-7.

‘UAMEN’ OTSHIWO KUTHIXO

Isityholo sokungathembeki sasinokuthetha ukuba xa uPawulos engakwazi ukugcina izithembiso zakhe kwizinto ezincinane, wayengenakuthenjwa nakumsebenzi wokushumayela. Noko ke, uPawulos wakhumbuza abaseKorinte ukuba nguye owayeshumayele ngoYesu Kristu kubo. “Kuba uNyana kaThixo, uKristu Yesu, esashumayela ngaye phakathi kwenu, oko kukuthi, mna noSilvano noTimoti, akazange abe nguEwe ukanti enguHayi, kodwa uEwe uye waba nguEwe kuye.” (2 Kor. 1:19) Ngaba kwakukho ukungathembeki okuthile kuYesu Kristu owayengumzekelo kuPawulos? Nakanye! Kubo bonke ubomi nobulungiseleli bakhe, uYesu wayesoloko ethetha inyaniso. (Yoh. 14:6; 18:37) Ukuba oko kwakushunyayelwa nguYesu kwakuyinyaniso yaye kunokuthenjwa wabe noPawulos eshumayela kanye kona, naye ke lo mpostile wayemele athenjwe.

Kakade ke, uYehova ‘nguThixo wenyaniso.’ (INdu. 31:5) Oku sikubona kula mazwi kaPawulos alandelayo: “Kungakhathaliseki ukuba zininzi kangakanani na izithembiso zikaThixo, ziye zaba nguEwe ngaye” uKristu. Ukugcina kukaYesu ingqibelelo yakhe ngoxa wayesemhlabeni kwacima nawaphi na amathandabuzo anokuba khona ngezithembiso zikaYehova. UPawulos wongez’ esithi: “Ngoko ke kwangaye kuthiwa ‘Amen’ kuThixo ukuze azukiswe ngathi.” (2 Kor. 1:20) UYesu usisiqinisekiso, okanye ‘uAmen,’ sokuba zonke izithembiso zikaYehova uThixo ziza kuzaliseka!

Kanye njengokuba uYehova noYesu besoloko bethetha inyaniso, noPawulos  wayengaxoki. (2 Kor. 1:19) Wayengengomntu ongathembekanga, okanye owenza izithembiso “ngokwenyama.” (2 Kor. 1:17) Kunoko, ‘wayehamba ngokomoya.’ (Gal. 5:16) Wayesoloko ebanqwenelela okuhle abantu. UEwe wakhe wayenguEwe!

NGABA OWAKHO UEWE NGUEWE?

Kule mihla yethu, iqhelekile into yokuba abantu abangaphili ngokuvisisana neBhayibhile benze izithembiso baze bangazigcini kwakuvela ingxaki nje encinane okanye enye into ebhetele. Xa abantu beqhuba amashishini, ‘uewe’ akasoloko ‘enguewe,’ nditsho nokuba sele kukho isivumelwano esibhaliweyo. Umtshato, osisivumelwano phakathi kwabantu ababini, awusagqalwa ngabaninzi njengeqhina elihlala lihleli. Kunoko, indlela elintinge ngayo inani labantu abaqhawula umtshato ibonisa ukuba bawujonga njengento nje yexeshana onokuyishiya xa ukruqukile.—2 Tim. 3:1, 2.

Kuthekani ngawe? Ngaba owakho uEwe nguEwe? Ewe kona, njengokuba sele kuchaziwe ngaphambili, kusenokunyanzeleka ukuba ujike kwisivumelwano obusenzile ngenxa yeemeko ezingaphaya kwamandla, kungekhona ngenxa yokungathembeki. Kodwa ukuba njengomKristu wenza isithembiso okanye isivumelwano, zama kangangoko unako ukusigcina. (INdu. 15:4; Mat. 5:37) Xa usenjenjalo, uya kwaziwa njengomntu onokuthenjwa, umntu oligcinayo ilizwi lakhe nonenyani. (Efe. 4:15, 25; Yak. 5:12) Xa abantu bebona ukuba unokuthenjwa kwizinto ezincinane, baya kukuphulaphula xa ushumayela kubo ngoBukumkani bukaThixo. Ngoko masiqinisekise ukuba uEwe wethu nguEwe!

^ isiqe. 7 Kwixesha nje elifutshane emva kokubhala eyoku-1 kwabaseKorinte, uPawulos wahamba wadlula eTrowa esiya eMakedoni, apho wabhala khona eyesi-2 kwabaseKorinte. (2 Kor. 2:12; 7:5) Kamva, wada waya eKorinte.