Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo (Yokufundisa)  |  Novemba 2013

Bathobeleni Abalusi BakaYehova

Bathobeleni Abalusi BakaYehova

“Bathobeleni abo bakhokelayo phakathi kwenu nize nibalulamele, kuba bahlala beyilindile imiphefumlo yenu.”HEB. 13:17.

1, 2. Kutheni kubalulekile ukwazi ukuba uYehova uzifanisa nomalusi?

UYEHOVA uzifanisa nomalusi. (Hez. 34:11-14) Kubalulekile ukwazi oku, kuba kusinceda siqonde uhlobo lomntu alulo. Umalusi onothando uba nenkathalo ukuze ukhuseleke yaye uphile kakuhle umhlambi wezimvu azinyamekelayo. Izimvu uzikhaphela emadlelweni nasemithonjeni (INdu. 23:1, 2); azilinde imini nobusuku (Luke 2:8); azikhusele kumarhamncwa (1 Sam. 17:34, 35); afunqule amatakane (Isa. 40:11); afune ezilahlekileyo ngoxa enyamekela ezo zenzakeleyo.Hez. 34:16.

2 Ekubeni abantu bakaYehova bamandulo babesalusa belima, babekuqonda kakuhle oko kuthethwa kukuzifanisa kukaYehova nomalusi onothando. Babesazi ukuba izimvu zifuna ukunyanyekelwa ukuze ziphile kakuhle. Ngendlela efanayo, abantu bafuna ukunyanyekelwa nguYehova. (Marko 6:34) Abantu bafathula ebumnyameni xa benganyanyekelwa baze bakhokelwe nguYehova. Baba zizisulu zeli hlabathi baze bangakwazi ukuziphatha—kanye “njengezimvu ezingenamalusi” ezithe saa. (1 Kum. 22:17) Noko ke, uYehova uyabanyamekela abantu bakhe.

3. Yintoni esiza kuthetha ngayo kweli nqaku?

3 Ukuzifanisa kukaYehova nomalusi kuthetha lukhulu nakule mihla yethu. UYehova usabanyamekela abantu bakhe abafana nezimvu. Makhe sibone indlela azalathisa nazinyamekela ngayo izimvu zakhe namhlanje. Siza kuhlolisisa nezinto ezimele zenziwe zezi zimvu ukuze zingenelwe kumalungiselelo kaYehova.

UMALUSI OMHLE UMISELA ABANYE ABALUSI

4 UYehova umisele uYesu njengeNtloko yebandla  lamaKristu. (Efe. 1:22, 23) ‘Njengomalusi omhle,’ uYesu uxelisa iimpawu zikaYise yaye uphumeza iinjongo zakhe. Wada ‘wanikezela umphefumlo wakhe ngenxa yezimvu.’ (Yoh. 10:11, 15) Idini lentlawulelo likaKristu libe yintsikelelo engathethekiyo ebantwini! (Mat. 20:28) Kaloku injongo kaYehova kukuba “wonk’ ubani obonisa ukholo kuye [uYesu] angatshabalali kodwa abe nobomi obungunaphakade”!Yoh. 3:16.

5, 6. (a) Ngubani omiselwe nguYesu ukuba aluse izimvu zakhe, ibe yintoni emele yenziwe zizimvu ukuze zixhamle kweli lungiselelo? (b) Yintoni emele isenze sifune ukubathobela abadala?

5 Zisabela njani izimvu kuMalusi Omhle, uYesu Kristu? UYesu uthi: “Izimvu zam ziyaliphulaphula ilizwi lam, kwaye ndiyazazi, zona ziyandilandela.” (Yoh. 10:27) Ukuphulaphula ilizwi loMalusi Omhle kuthetha ukukhokelwa nguye kwizinto zonke. Oku kuquka ukusebenzisana nabalusi abamiselwe nguye. UYesu wayalela ukuba abapostile nabafundi bakhe baqhubeke nomsebenzi awawuqalayo. Kwakuza kufuneka ‘bafundise’ baze ‘bondle iimvana zakhe.’ (Mat. 28:20; funda uYohane 21:15-17.) Njengokuba kwakusasazwa iindaba ezilungileyo, nenani labafundi lisanda, uYesu walungiselela ukuba kubekho amaKristu aqolileyo aza kwalusa amabandla.Efe. 4:11, 12.

6 Xa wayethetha nabaveleli bebandla lase-Efese ngenkulungwane yokuqala, umpostile uPawulos wathi umoya oyingcwele ubamisele njengabaveleli ukuze ‘balaluse ibandla likaThixo.’ (IZe. 20:28) Kunjalo ke nangabaveleli abangamaKristu namhlanje, kuba nabo bamiselwe ngenxa yokufikelela imilinganiselo yeZibhalo eziphefumlelwe ngomoya oyingcwele. Ngoko ke, ukuthobela kwethu aba badala kubonisa ukuba siyamhlonela uYehova noYesu, aBalusi abongamileyo. (Luka 10:16) Yiloo nto kanye emele isenze sizimisele ukubathobela abadala. Noko ke, zikho nezinye izizathu ezenza kube bubulumko ukubathobela.

7. Bakunceda njani abadala ulondoloze ulwalamano lwakho noYehova?

7 Xa bedlulisela imiyalelo kubavakalisi ebandleni, abadala banikela ukhuthazo neziluleko ezisekelwe eZibhalweni okanye kwimigaqo yeZibhalo. Oku abakwenzi ngenjongo yokuxelela abazalwana babo indlela abamele babuphile ngayo ubomi babo. (2 Kor. 1:24) Kunoko, bakwenza ukuze bancede abazalwana babo ngeZibhalo benze izigqibo ezifanelekileyo nokuze kubekho ucwangco noxolo ebandleni. (1 Kor. 14:33, 40) Abadala kuthiwa “bahlala beyilindile imiphefumlo” kuba umnqweno wabo kukunceda ilungu ngalinye lebandla lilondoloze ulwalamano lwalo noYehova. Ngoko ke, bakhawuleza bazame ukumnceda umzalwana okanye udade xa bebona ukuba uza ‘kuqutyulwa sisiphoso,’ okanye sele simqubule. (Gal. 6:1, 2; Yude 22) Ngaba oku akumele kusenze sizimisele ‘ukubathobela abo bakhokelayo’?Funda amaHebhere 13:17.

8. Abadala bawukhusela njani umhlambi kaThixo?

8 Umpostile uPawulos, naye owayesalusa izimvu zikaThixo, wathi kubazalwana baseKolose: “Lumkani, ningathabatheki ziintanda-bulumko nayinkohliso elambathayo esekelwe kwizithethe zabantu, nakwizinto eziziziqalelo zehlabathi, kungekhona kuKristu.” (Kol. 2:8) Esi silumkiso sisibonisa enye into emele isenze sisiphulaphule isiluleko sabadala esisekelwe eZibhalweni. Bakhusela ibandla ngokunceda abazalwana ukuze balumkele nabani na ozama ukubalahlekisa. Umpostile uPetros walumkisa ‘ngabaprofeti nabafundisi bobuxoki’ ababeza kuzama ‘ukuwexula imiphefumlo engazinzanga’  ukuze yenze isono. (2 Pet. 2:1, 14) Nanamhlanje, abadala bamele babalumkise abazalwana xa kuyimfuneko. Ekubeni bengamaKristu aqolileyo, banamava. Ngaphezu koko, ngaphambi kokuba bamiselwe, baqala babonisa ukuba baziqonda kakuhle iZibhalo yaye bayakwazi ukufundisa. (1 Tim. 3:2; Tito 1:9) Ukuqola, ukulungelelana nokuba nobulumko beZibhalo kubanceda babe nobuchule bokwalathisa umhlambi.

Kanye njengokuba umalusi ekhusela umhlambi, abadala bakhusela umhlambi abawuphathisiweyo (Funda isiqendu 8)

UMALUSI OMHLE WONDLA AZE AKHUSELE IZIMVU

9. UYesu ulalathisa aze alondle njani ibandla lamaKristu namhlanje?

9 Esebenzisa intlangano yakhe, uYehova ufundisa aze alathise onke amaKristu asehlabathini. Iimfundiso ezininzi zeZibhalo sizifumana kwiincwadi zethu. Ukongezelela koko, maxa wambi intlangano iye iludlulisele kubadala ngokungqalileyo ulwalathiso, isebenzisa iileta okanye abaveleli abahambahambayo. Oku kunceda izimvu zifumane ulwalathiso olucacileyo.

10. Yintoni emele yenziwe ngabalusi xa kukho izimvu eziye zaphambuka zashiya umhlambi?

10 Abadala banembopheleleko yokukhusela nokunyamekela amalungu ebandla, ngakumbi lawo aye azifaka engxakini okanye aba nokholo olubuthathaka. (Funda uYakobi 5:14, 15.) Wambi kula malungu ebandla asenokuba aye aphambuka, eshiya umhlambi aza ayeka ukukhonza uThixo. Xa ­kunjalo,  ­ngaba umdala onenkathalo ebengayi kwenza konke okusemandleni akhe ukuze afumane imvu nganye elahlekileyo aze ayibongoze ukuba ibuyele ebandleni? Yiloo nto aya kuyenza! UYesu wathi, “uBawo osezulwini akanqweneli ukuba kutshabalale namnye waba bancinane.”Mat. 18:12-14.

SIMELE SIZIJONGE NJANI IINTSILELO ZABALUSI?

11. Kutheni kunzima kwabanye ukuthobela abadala?

11 UYehova noYesu ngaBalusi abafezekileyo. Kodwa akunjalo ngabalusi abamiselwe ukuba banyamekele ibandla. Oku kusenokwenza kube nzima kwabanye ukuthobela abadala. Basenokuthi: ‘Nabo abafezekanga njengathi. Kutheni sifanele sibaphulaphule?’ Yinyaniso ukuba abadala abafezekanga. Noko ke, kuya kuba yimpazamo ukunikela ingqalelo kwiintsilelo nobuthathaka babo.

12, 13. (a) Ziziphi ezinye iimpazamo ezenziwa ngabanye abantu ababesetyenziswa nguYehova? (b) Kutheni iintsilelo zabo zichaziwe eBhayibhileni?

12 IZibhalo azizifihli iintsilelo zabo babesetyenziswa nguYehova ukukhokela abantu bakhe mandulo. Ngokomzekelo, uDavide wathanjiswa waba ngukumkani nenkokeli kwaSirayeli. Sekunjalo, wanikezela kwisilingo, wawela ekukrexezeni nasekubulaleni. (2 Sam. 12:7-9) Cinga nangompostile uPetros. Nakuba wayephathiswe iimbopheleleko ezinkulu kwibandla lamaKristu lenkulungwane yokuqala, wenza iimpazamo ezinzulu. (Mat. 16:18, 19; Yoh. 13:38; 18:27; Gal. 2:11-14) Ukususela oko bonayo uAdam noEva, zange abekho umntu ofezekileyo ngaphandle kukaYesu.

13 Kwakutheni ukuze uYehova ayalele ababhali beBhayibhile ukuba bachaze iintsilelo zabantu awayebasebenzisa? Esinye isizathu kukuba, wayefuna ukusibonisa ukuba usebenzisa abantu abangafezekanga ukukhokela abantu bakhe. Ebesoloko esebenzisa bona. Ngoko ke, asimele sisebenzise ukungafezeki kwabo basikhokelayo njengesingxengxezo sokumbombozela nokungalithobeli igunya labo. UYehova ulindele ukuba sibahlonele size sibathobele aba bazalwana.Funda iEksodus 16:2, 8.

14, 15. Yintoni esinokuyifunda kwindlela uYehova awanxibelelana ngayo nabantu bakhe kumaxesha anzima ngaphambili?

14 Kubalulekile ukuba sibathobele abo bakhokela ibandla namhlanje. Cinga nje ngendlela uYehova awanxibelelana ngayo nabantu bakhe kumaxesha anzima ngaphambili. Xa amaSirayeli ayephuma eYiputa mandulo, uThixo wayewanika imiyalelo esebenzisa uMoses noAron. Ukuze asinde kwisibetho seshumi, kwafuneka amaSirayeli athobele imiyalelo yokwenza isidlo esikhethekileyo aze afefe amasango nemigubasi yezindlu zawo ngegazi lemvu exheliweyo. Loo myalelo awuzange uvakale uphuma ezulwini. Kwafuneka aphulaphule amadoda amakhulu akwaSirayeli, nawo awayeyalelwe nguMoses. (Eks. 12:1-7, 21-23, 29) UMoses namadoda amakhulu ngabo ababedlulisela imiyalelo kaYehova ebantwini. Abadala abangamaKristu benza okufanayo nanamhlanje.

15 Zimele ukuba ziliqela izihlandlo ozikhumbulayo eziseBhayibhileni apho uYehova wasebenzisa abantu neengelosi xa ekhupha imiyalelo yokusindisa ubomi. Kuzo zonke ezi zihlandlo, uThixo wakhetha ukuthumela kunokwenza ngokwakhe. Aba bathunywa babethetha egameni lakhe, ibe babexelela abantu oko bamele bakwenze ukuze basinde.  Ngaba asicingi ukuba uYehova uza kwenza into efanayo eArmagedon? Kulindeleke ukuba nawuphi na umdala onembopheleleko yokumela uYehova okanye intlangano yakhe namhlanje akulumkele ukulisebenzisa kakubi igunya alinikiweyo.

‘UMHLAMBI OMNYE, NOMALUSI OMNYE’

16. Liliphi “ilizwi” esimele siliphulaphule?

16 Abantu bakaYehova ‘bangumhlambi omnye’ ophantsi ‘komalusi omnye,’ uYesu Kristu. (Yoh. 10:16) UYesu wathembisa ukuba wayeza kuba kunye nabafundi bakhe “yonke imihla de kube sekuphelisweni kwenkqubo yezinto.” (Mat. 28:20) Ekubeni enguKumkani osezulwini, nguye olawula zonke iziganeko eziza kwenzeka ngaphambi kokugwetywa kweli hlabathi likaSathana. Ukuze sihlale simanyene yaye sikhuselekile phakathi komhlambi kaThixo, kufuneka siphulaphule ‘ilizwi elisemva kwethu,’ elisixelela indlela esimele sihambe ngayo. Eli ‘lizwi’ liquka oko sikuxelelwa ngumoya oyingcwele njengoko kubhalwe eBhayibhileni, noko kuthethwa nguYehova noYesu besebenzisa abalusi ababamiseleyo.Funda uIsaya 30:21; ISityhilelo 3:22.

Abadala basebenza nzima ukuze bakhusele iintsapho ezinomzali omnye kunxulumano olonakalisayo (Funda isiqendu 17, 18)

17, 18. (a) Yiyiphi ingozi esongela umhlambi, kodwa yintoni esinokuqiniseka ngayo? (b) Nguwuphi umbuzo oza kuphendulwa kwinqaku elilandelayo?

17 IBhayibhile ithi uSathana uhambahamba “njengengonyama egqumayo, efuna ubani engamqwengayo.” (1 Pet. 5:8) Kanye njengerhamncwa, ulalele umhlambi, ekhangela ithuba lokuhlasela izimvu ezingaphaphanga neziphambukileyo. Yiyo loo nto kufuneka sihlale sisondele emhlambini ‘nakumalusi nomveleli wemiphefumlo yethu.’ (1 Pet. 2:25) Xa sithetha ngabo baza kusinda kwimbandezelo enkulu, iSityhilelo 7:17 sithi: “IMvana [uYesu] . . . iya kubalusa, ibakhokelele emithonjeni yamanzi obomi. Yaye uThixo uya kuzisula zonke iinyembezi emehlweni abo.” Ngaba sinokubakho isithembiso esithuthuzela ngaphezu kwesi?

18 Njengokuba siye sahlolisisa indima ebalulekileyo edlalwa ngabadala abangamaKristu njengabalusi, simele sizibuze oku, La madoda amiselweyo anokuqinisekisa njani ukuba aziphatha kakuhle izimvu zikaYesu? Lo mbuzo uza kuphendulwa kwinqaku elilandelayo.