Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo—Yokufundisa  |  Agasti 2013

UElisha Wabona Iinqwelo Zomlilo—Ngaba Uyazibona Nawe?

UElisha Wabona Iinqwelo Zomlilo—Ngaba Uyazibona Nawe?

Ukumkani waseSiriya wayezingela umprofeti kaThixo uElisha yaye umkhondo wamkhomba kwisixeko esisendulini eDotan. Ebusuku, lo mlawuli waseSiriya wathumela amahashe, iinqwelo zokulwa kunye nomkhosi eDotan. Kwathi kusisa, yabe imikhosi yakhe sele ingqonge isixeko.2 Kum. 6:13, 14.

Wathi umlungiseleli kaElisha xa evuka waphuma phandle, wabona abo babefuna ukubamba umprofeti. Wakhala wathi: “Awu, nkosi yam! Siza kwenza ntoni na?” UElisha wathi: “Musa ukoyika, ngokuba baninzi ngakumbi abo bakunye nathi ngaphezu kwabo bakunye nabo.” Yaye wathandaza umprofeti wathi: “Owu Yehova, khawuncede uvule amehlo akhe, ukuze abone.” Le ngxelo iqhubeka isithi: “Ngoko nangoko uYehova wawavula amehlo omlindi, kangangokuba wabona; yaye khangela! ummandla weentaba wawuzele ngamahashe neenqwelo zokulwa zomlilo zijikeleze uElisha.” (2 Kum. 6:15-17) Yintoni esinokuyifunda kwesi siganeko nezinye ezehlela uElisha?

UElisha wazola xa wayengqingwe ngamaSiriya kuba wayethembele ngoYehova yaye wazibonela amandla okukhusela kaThixo. Namhlanje asilindelanga mimangaliso, kodwa siyaqonda ukuba uYehova ukhusela abantu bakhe njengeqela. Ngokungathi kunjalo singqongwe ngamahashe omlilo neenqwelo zokulwa. Ukuba ‘siyazibona’ ngamehlo ethu okholo size sisoloko sithembele ngoYehova, siya ‘kuhlala sinqabisekile’ size sizibone iintsikelelo zikaYehova. (INdu. 4:8) Makhe sibone ukuba singenelwa njani kwezinye iziganeko ezehlela uElisha.

UELISHA UQALISA UKUSEBENZELA UELIYA

Ngesinye isihlandlo, xa uElisha wayelima intsimi, umprofeti uEliya wasondela kuye waza wamphosela isambatho sakhe esisesikweni. UElisha wayesazi ukuba oku kuthetha ukuthini. Wenza itheko, evalelisa kuyise nonina waza washiya ikhaya waya kuba ngumlungiseleli kaEliya. (1 Kum. 19:16, 19-21) Ngenxa yokuba uElisha washiya yonke into waya kukhonza uThixo ngokupheleleyo, waba ngumthunywa kaYehova yaye ekugqibeleni waba ngumprofeti engena ezihlangwini zikaEliya.

 UElisha wasebenzela uEliya phantse iminyaka emithandathu. Ngelo xesha, yaba nguElisha ‘ogalela amanzi esandleni sikaEliya.’ (2 Kum. 3:11) Kwakuqhelekile ngaloo mihla ukuba abantu batye ngezandla, bengasebenzisi zifolokwe, iimela okanye ezinye izixhobo zokutya. Emva kwesidlo, isicaka sasigalela amanzi ezandleni zenkosi yaso ukuze sizicoce. Ngoko eminye imisebenzi kaElisha yayiphantsi. Sekunjalo, wayekugqala njengelungelo ukuba ngumlungiseleli kaEliya.

Ngokufanayo namhlanje, amaKristu amaninzi angenela iinkalo ezahlukeneyo zenkonzo yexesha elizeleyo. Akwenza oko, ekhuthazwa lukholo nomnqweno wokusebenzisa amandla awo kangangoko ekukhonzeni uYehova. Ezinye izabelo zifuna ashiye amakhaya aye kusebenza eBheteli, kwimisebenzi yokwakha, njalo njalo—enokubonwa njengephantsi ngabaninzi. Akukho namnye umKristu omele ayijonge le nkonzo njengengabalulekanga okanye ethoba isidima, kuba uYehova uyixabisa kakhulu.Heb. 6:10.

UELISHA WANAMATHELA KWISABELO SAKHE

Ngaphambi kokuba uThixo ‘athabathele uEliya emazulwini ngesaqhwithi somoya,’ wathumela lo mprofeti ukusuka eGiligali ukuya eBetheli. UEliya wacebisa uElisha ukuba angahambi naye, kodwa yena waphendula wathi: “Andiyi kukushiya.” Njengoko uhambo lwaluqhubeka, uEliya waphinda wambongoza amatyeli amabini uElisha ukuba ashiyeke ngemva, kodwa wayengavumi. (2 Kum. 2:1-6) Kanye njengokuba uRute wanamathela kuNahomi, wenjenjalo uElisha ukunamathela kuEliya. (Rute 1:8, 16, 17) Ngoba? Kucacile ukuba uElisha wayelixabisa ilungelo lakhe elivela kuThixo lokuba ngumlungiseleli kaEliya.

UElisha wasimisela umzekelo omhle kakhulu. Ukuba sifumana ilungelo elithile lenkonzo entlanganweni kaThixo, siya kulixabisa kakhulu ukuba sikhumbula ukuba sikhonza uYehova. Alikho ilungelo elingaphezu koko.INdu. 65:4; 84:10.

“CELA INTO EMANDIKWENZELE YONA”

Njengoko la madoda mabini ayehamba, uEliya wathi kuElisha: “Cela into emandikwenzele yona ngaphambi kokuba ndithatyathwe kuwe.” Isicelo sikaElisha yayisesokomoya, kanye njengoko sasinjalo nesikaSolomon kwiminyaka ngaphambilana. Wacela ukuba ‘iinxalenye ezimbini zomoya kaEliya zize kuye.’ (1 Kum. 3:5, 9; 2 Kum. 2:9) KwaSirayeli, unyana olizibulo wayemele afumane iinxalenye ezimbini zelifa. (Dut. 21:15-17) Ngoko ke, uElisha wayecela ukuba agqalwe njengendlalifa yokomoya kaEliya. Ngapha koko, kucacile ukuba uElisha wayefuna ukuba nesibindi kanye njengoEliya, ‘owayenekhwele ngokupheleleyo ngoYehova.’1 Kum. 19:13, 14.

UEliya wasabela njani kwisicelo somlungiseleli wakhe? Wathi: “Ucele into enzima. Ukuba undibonile xa ndithatyathwa kuwe, kuya kwenzeka kuwe ngolo hlobo; kodwa ukuba akundibonanga, akuyi kwenzeka.” (2 Kum. 2:10) Impendulo kaEliya kubonakala ukuba yayinamacala amabini abalulekileyo. Okokuqala, nguThixo kuphela owayenokugqiba ekubeni uElisha uya kukufumana kusini na oko akucelileyo. Okwesibini, ukuba uElisha wayeza kuyifumana, kwakuza kufuneka enze oko ebegqibe kuko aze ahlale noEliya, nokuba kwenzeka ntoni na.

OKO UELISHA WAKUBONAYO

UThixo wayecinga ntoni ngesicelo sikaElisha sokufumana iinxalenye ezimbini zomoya kaEliya? Le ngxelo ithi: “Kwathi besahamba, behamba bethetha, kaloku, khangela! inqwelo yokulwa yomlilo namahashe omlilo, zabahlula bobabini; yaye uEliya wenyukela emazulwini ngesaqhwithi somoya. Ngalo lonke elo xesha uElisha wayekubona oko.” * Saphendulwa ngolo hlobo isicelo sikaElisha nguYehova. UElisha wambona uEliya ethatyathwa kuye, wafumana iinxalenye ezimbini zomoya kaEliya, waza waba yindlalifa yokomoya yalo mprofeti.2 Kum. 2:11-14.

UElisha wachola isambatho esisesikweni esasiwe kuEliya waza wasinxiba. Eso sambatho ngoku sasiphawula uElisha njengomprofeti kaThixo. Ubungqina obungakumbi boku babonakala xa wenza ummangaliso ngokwahlula phakathi amanzi oMlambo iYordan.

Oko uElisha wakubonayo xa uEliya wanyuka kwisaqhwithi somoya ngokuqinisekileyo kwadlala indima enkulu kuye. Kakade ke, umntu akafane abone iinqwelo zomlilo kunye namahashe omlilo! Zaba bubungqina bokuba uYehova uyakholiswa sisicelo sikaElisha. Xa uThixo ephendula imithandazo yethu, asikhe sibone nqwelo ivuthayo okanye amahashe omlilo. Kodwa sinako ukuqonda ukuba uThixo usebenzisa amandla amakhulu ukuze aqinisekise ukuba ukuthanda  kwakhe kuyenziwa. Xa sibona ukuba uYehova uyayisikelela inxalenye esemhlabeni yentlangano yakhe, ngokungathi kunjalo ‘sibona’ inqwelo yakhe yokomoya isebenza.Hez. 10:9-13.

Zininzi izinto ezenzeka kuElisha ezamenza wanentembelo kumandla amakhulu kaYehova. Eneneni, umoya oyingcwele kaThixo wanceda lo mprofeti wenza imimangaliso eyi-16—ephindwe kabini kunaleyo yenziwa nguEliya. * Ityeli lesibini awathi uElisha wabona ngalo amahashe neenqwelo zokulwa zomlilo kwakungexesha lengxaki yaseDotan echazwe ekuqaleni kweli nqaku.

UELISHA WATHEMBELA NGOYEHOVA

Nakubeni wayengqongwe ziintshaba eDotan, uElisha wahlala ezolile. Ngoba? Ngenxa yokuba wayenokholo oluqinileyo kuYehova. Nathi sidinga ukholo olunjalo. Ngoko ke, masithandazele umoya oyingcwele kaThixo ukuze sikwazi ukubonisa ukholo nezinye iimpawu zesiqhamo somoya.Luka 11:13; Gal. 5:22, 23.

UElisha wafumana isizathu esibambekayo sokuthembela ngoYehova nemikhosi yakhe engabonakaliyo kwisehlo saseDotan. Lo mprofeti waqonda ukuba uThixo wayethumele iingelosi ukuze zingqonge isixeko kunye nabangqingi baso. Ngokubetha utshaba ngobumfama, uThixo wasindisa uElisha nomlungiseleli wakhe ngommangaliso. (2 Kum. 6:17-23) Kanye ngelo xesha libalulekileyo, njengakwezinye iimeko, uElisha wabonisa ukholo waza wathembela ngokupheleleyo ngoYehova.

NjengoElisha, masithembele ngoYehova uThixo. (IMize. 3:5, 6) Ukuba senjenjalo, “uThixo uya kusibabala, asisikelele.” (INdu. 67:1) Yinyaniso ukuba asingqongwanga ziinqwelo zomlilo namahashe ngokoqobo. Kodwa ke, ebudeni ‘bembandezelo enkulu’ ezayo, uYehova uya kukhusela bonke abazalwana bethu abasehlabathini. (Mat. 24:21; ISityhi. 7:9, 14) Kude kube lelo xesha, masihlale sikhumbula ukuba “uThixo uyindawo yethu yokusabela.”INdu. 62:8.

^ isiqe. 16 UEliya akazange anyukele ezulwini, ekuhlala kulo uYehova noonyana bakhe abaziingelosi. Bona iMboniselo kaSeptemba 15, 1997, iphepha 15.

^ isiqe. 19 Bona iMboniselo ka-Agasti 1, 2005, iphepha 10.