“Masinyamekelane, ­sivuselelane ­eluthandweni ­nasemisebenzini emihle.”HEB. 10:24.

1, 2. Yintoni eyanceda amaNgqina kaYehova ayi-230 asinda kuhambo olusinga ekufeni ekupheleni kweMfazwe Yehlabathi II?

NJENGOKO ulawulo lwamaNazi lwalusiwa ekupheleni kweMfazwe Yehlabathi II, kwakhutshwa umyalelo wokuba kubulawe onke amawaka abantu ababesasele kwiinkampu zoxinaniso. Abo babevalelwe kwinkampu yaseSachsenhausen babeza kuthunyelwa ezibukweni baze bakhweliswe kwiinqanawa ezaziza kuzikiswa elwandle. Eli yayiliqhinga elaye labizwa ngokuba luhambo olusinga ekufeni.

2 Amabanjwa ayi-33 000 awayekwinkampu yoxinaniso yaseSachsenhausen anyanzelwa ukuba ahambe iikhilomitha eziyi-250 aye kwizibuko laseJamani iLübeck. Phakathi kwawo kwakukho amaNgqina kaYehova ayi-230 aphuma kumazwe ayi-6, awanyanzeliswa ukuba ahambe kunye njengeqela. Onke ayengasenamandla ngenxa yendlala nezifo. Yintoni eyanceda aba bazalwana bethu basinda kolo hambo? Omnye wabo wathi: “Saqhubeka sisomelezana ukuze sityhalele phambili.” Ukongezelela kumandla “angaphaya koko kuqhelekileyo” avela kuThixo, bancedwa kukuthandana baza basinda kuloo ntlungu.2 Kor. 4:7.

3. Kutheni kufuneka sikhuthazane?

3 Namhlanje asikho kolo hambo lusinga ekufeni, kodwa sisajamelene neemvavanyo. Emva kokumiselwa koBukumkani bukaThixo ngo-1914, uSathana wakhutshelwa ngaphandle kwezulu waza walahlelwa emhlabeni, “enomsindo omkhulu, esazi ukuba ixesha analo lifutshane.” (ISityhi. 12:7-9, 12) Njengokuba eli hlabathi lisondela eArmagedon, uSathana usebenzisa iimvavanyo nengcinezelo kwiinzame zokusenza buthathaka ngomoya. Kuthi kunjalo kuphinde kubekho uxinezeleko lwamihla le. (Yobhi 14:1; INtshu. 2:23) Maxa wambi iingxaki zethu ziye ziqatsele de kube nzima ukukhuthazeka enoba sizama kangakanani ukulwa nokudimazeka kwiimvakalelo nangokomoya. Cinga ngomnye umzalwana osele enamashumi eminyaka enceda uthotho  lwabantu ngokomoya. Ebudaleni bakhe, yena nenkosikazi yakhe bagula, ibe waqala ukudimazeka. Njengaloo mzalwana, sonke siyawafuna “amandla angaphaya koko kuqhelekileyo” avela kuYehova kunye nokhuthazo lwabazalwana.

4. Liliphi icebiso lompostile uPawulos esimele sicingisise ngalo ukuze sibe lukhuthazo kwabanye?

4 Ukuze sibe lukhuthazo kwabanye, simele sicingisise ngamazwi ompostile uPawulos xa wayebongoza amaKristu angamaHebhere. Wathi: “Masinyamekelane, sivuselelane eluthandweni nasemisebenzini emihle, singakutyesheli ukuhlanganisana kwethu ndawonye, njengoko kulisiko labathile ukwenjenjalo, kodwa masikhuthazane, ngokungakumbi njengoko nibona ukuba imini iyasondela.” (Heb. 10:24, 25) Singalisebenzisa njani eli cebiso libaluleke kangaka?

“MASINYAMEKELANE”

5. Kutheth’ ukuthini ‘ukunyamekelana,’ yaye kufuna senze ntoni?

5 ‘Ukunyamekelana’ kuthetha “ukucingela iintswelo zabanye.” Asinakuze sizazi iintswelo zabanye xa sibabulisa nje sidlule kwiHolo yoBukumkani okanye xa sincokola nje ngezinto ezingabalulekanga kuphelela nabo. Kakade ke, siyakulumkela ‘ukugxuphuleka kwimicimbi yabanye.’ (1 Tes. 4:11; 1 Tim. 5:13) Kodwa ukuba sifuna ukubakhuthaza abazalwana bethu, simele sibazi kakuhle—indlela abaphila ngayo, iimpawu zabo, imeko yabo yokomoya, iinkalo abaqhuba kakuhle nababuthathaka kuzo. Bamele bayibone into yokuba singabahlobo babo, baqiniseke ukuba siyabathanda. Oku kufuna sichithe ixesha nabo—kungekhona xa beneengxaki naxa bedimazekile kodwa nakwezinye iimeko.Roma 12:13.

6. Yintoni eya kunceda abadala bakwazi ‘ukunyamekela’ izimvu?

6 Abadala bebandla babongozwa ukuba ‘baluse umhlambi kaThixo abawunyamekelayo,’ benjenjalo ngokuzithandela nangentumekelelo. (1 Pet. 5:1-3) Bangakwazi njani ukwalusa umhlambi wabo bengawazi? (Funda iMizekeliso 27:23.) Xa abadala bekulungele ukunceda abazalwana babo yaye bavuyiswa kukuchitha ixesha nabo, kuye kube lula kwizimvu ukucela uncedo kubo. Zitsho zikwazi ukuphalaza imbilini, zichaze izinto ezizixhalabisayo, nto leyo enceda abadala bakwazi ‘ukuzinyamekela.’

7. Simele sikujonge njani ‘ukubhuda’ kwabantu abadimazekileyo?

7 Xa wayethetha nebandla laseTesalonika, uPawulos wathi: “Baxhaseni ababuthathaka.” (Funda eyoku-1 kwabaseTesalonika 5:14.) “Imiphefumlo edandathekileyo” iquka abo babuthathaka nabadandathekileyo. IMizekeliso 24:10 ithi: “Ngaba uzibonakalise udimazekile ngomhla wokubandezeleka? Uya kuphelelwa ngamandla.” Amazwi omntu odandatheke gqitha anokuba ‘kukubhuda.’ (Yobhi 6:2, 3) Xa ‘sinyamekela’ abanjalo, simele sikhumbule ukuba izinto abazithethayo zisenokungabi yiyo kanye loo nto bayicingayo. URachelle, owayedandathekelwe ngunina, ukwazi kakuhle oko. Uthi: “UMama wayedla ngokuthetha amazwi abuhlungu. Xa kunjalo, ndandincedwa kukuzikhumbuza olona hlobo ndimazi elulo—uMama onothando, onobubele, nesisa. Ndafunda ukuba abantu abadandathekileyo bathanda ukuthetha izinto abangazicinganga. Eyona ntlungu kuxa wena unokuzama ukuziphindezela ngamazwi nezenzo.” IMizekeliso 19:11 ithi: “Ingqiqo yomntu ngokuqinisekileyo imenza azeke kade umsindo, yaye kuyinto entle kuye ukukubetha ngoyaba ukunxaxha.”

8. Ngoobani esimele ‘siluqinisekise’ ngokukhethekileyo uthando lwethu ngabo, yaye ngoba?

8 ‘Sinokumnyamekela’ njani umntu odandathekiswa lihlazo nokuxakaniseka  ngenxa yempazamo yexesha elidlulileyo, nakuba sele ezama ngandlela zonke ukuyilungisa? Ethetha ngomoni oguqukileyo waseKorinte, uPawulos wathi: “Nifanele nimxolele ngobubele nize nimthuthuzele, ukuze angadliwa kukuba buhlungu kwakhe ngokugqithiseleyo. Ngoko ke ndiyanibongoza ukuba niluqinisekise uthando lwenu ngaye.” (2 Kor. 2:7, 8) Ngokutsho kwesinye isichazi-magama, igama eliguqulelwe ngokuthi, “niluqinisekise” lithetha “ukugunyazisa, ukuphumeza, ukubophelela ngokusemthethweni.” Asinakukwazi ukusuka nje sigqibe ekubeni umntu uza kuzibonela ukuba siyamthanda yaye simkhathalele. Kufuneka akubone oko kwindlela esimjonga ngayo nangezinto esizenzayo.

“SIVUSELELANE ELUTHANDWENI NASEMISEBENZINI EMIHLE”

9. Kuthetha ukuthini ‘ukuvuselelana eluthandweni nasemisebenzini emihle”?

9 UPawulos wathi: “Masinyamekelane, sivuselelane eluthandweni nasemisebenzini emihle. Kufuneka sibakhuthaze abazalwana bethu ukuze babone ukuba siyabathanda yaye sixakeke yimisebenzi emihle. Xa sele umlilo uza kucima, kusenokufuneka siwukhwezele size siwuvuthele. (2 Tim. 1:6) Nabo abazalwana bethu sinokubavuselela ngothando ukuze babonise indlela abamthanda ngayo uThixo nabamelwane. Simele sibancome abanye ukuze sibavuselele kwimisebenzi emihle.

Hamba nabanye entsimini

10, 11. (a) Ngoobani abalufunayo ukhuthazo? (b) Zekelisa indlela ukhuthazo olunokumnceda ngayo umntu ‘oye waqutyulwa sisiphoso.’

10 Sonke siyakufuna ukunconywa, enoba sidimazekile okanye akunjalo. Omnye umdala wathi: “UTata zange khe andixelele xa ndenze kakuhle. Ngoko ndakhula ndingazithembanga. . . . Nakuba sendineminyaka eyi-50, ndisakuthanda ukuqinisekiswa ngabahlobo bam xa ndiqhuba kakuhle ekubeni ngumdala. . . . La mava aye andifundisa indlela ekubaluleke ngayo ukukhuthaza abanye, ibe ndenza konke okusemandleni ukuze ndibakhuthaze.” Sonke siyakhuthazeka xa sinconywa enoba singoovulindlela, sele sikhulile okanye sidimazekile.Roma 12:10.

11 Xa ‘abo baneemfaneleko zokomoya bezama ukulungisa umntu oqutyulwe sisiphoso,’  eso siluleko sothando sinokumkhuthaza umenzi bubi aze aphinde enze imisebenzi emihle. (Gal. 6:1) Kwenzeka kanye oko komnye udade ogama linguMiriam. Uthi: “Ndaba kwelona xesha lakha lanzima kubomi bam, abahlobo abasenyongweni bashiya ibandla, wabe noTata ehlaselwa lichaphaza legazi ebuchotsheni. Ndaxinezeleka gqitha. Kwiinzame zokulwa nolo xinezeleko, ndaqalisa ukuthandana nomnye umfana ongamkhonziyo uYehova.” Oku kwamenza waziva engathandwa nguYehova, waza wacinga ngokuyishiya inyaniso. Wathi akukhunjuzwa ngomnye umdala ngendlela awayemkhonza ngokuthembeka ngayo uYehova, watsho wakhuthazeka. Wanika abadala ithuba lokumqinisekisa ngendlela athandwa ngayo nguYehova. Lwatsho lwavuseleleka nolwakhe uthando. Wamala loo mfana wakhe waza waqhubeka ekhonza uYehova.

Vuselelani eluthandweni nasemisebenzini emihle

12. Kutheni simele sikuphephe ukubenza babeneentloni, sibagxeke okanye sibenze bazive benetyala nje abanye xa sibakhuthaza?

12 Simele sichule ukunyathela kwindlela ‘esibavuselela’ ngayo ukuze bakhonze uThixo abazalwana bethu. Masingabenzi babeneentloni ngokubathelekisa nabanye, sibagxeke ngokutyeshela imilinganiselo engqongqo ebekwe sithi, okanye bazive benetyala ngokungenzi ngakumbi. Xa sisenjenjalo bangakhupha nawokugqibela, kodwa bakhawuleze bathi pam okomlilo weendiza. Eyona ndlela ibhetele kukubancoma, sibancede baqonde ukuba eyona nto ibalulekileyo nesenza sizibhokoxe ekukhonzeni uYehova kukumthanda.Funda eyabaseFilipi 2:1-4.

“MASIKHUTHAZANE”

13. Kuquka ntoni ukukhuthaza abanye? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)

13 Simele ‘sikhuthazane ngokungakumbi njengoko sibona ukuba imini iyasondela.’ Ukukhuthaza abanye kuquka ukubaphembelela ekubeni batyhalele phambili ekukhonzeni uThixo. Kanye njengokuba ukuvuselela eluthandweni nasemisebenzini emihle kunokufaniswa nokukhwezela umlilo osele uza kucima, ukukhuthaza abanye kunokufaniswa nokugalela amafutha emlilweni ukuze uvuthe ngamandla. Ukukhuthaza abazalwana bethu abadimazekileyo kuthetha ukubomeleza nokubathuthuzela ukuze baqhubeke bekhonza uThixo. Xa sibakhuthaza simele sithethe ngobubele yaye sibathantamise. (IMize. 12:18) Enye into, simele ‘sikhawuleze ukuva sicothe ukuthetha.’ (Yak. 1:19) Ukuba siphulaphula ngenyameko, sisenokukwazi ukubona ezo zinto zibadimazayo abazalwana bethu sitsho siwazi amazwi aza kubakhuthaza.

Nxulumana nabantu abaza kukwakha

14. Yiyiphi indlela awancedwa ngayo omnye umzalwana owayedimazekile?

14 Cinga ngendlela omnye umdala onobubele awakwazi ngayo ukunceda umzalwana owayesele epholile kangangeminyaka. Njengokuba wayephulaphule, kwaye kwacaca ukuba lo  mzalwana wayekade emthanda gqitha uYehova. Wayefunda yonke iMboniselo ayifumanayo yaye ezabalaza ngamandla ukuze abekho kuzo zonke iintlanganiso. Kodwa ngenxa yezinto ezazisenziwa ngabathile ebandleni waphoxeka kwaza kwamcaphukisa oko. Lo mdala wamphulaphula ngovelwano akamgxeka waza wamchazela indlela amkhathalelele ngayo loo mzalwana nentsapho yakhe. Ngokuthe ngcembe, lo mzalwana wade waqonda ukuba uvumela izinto ezidlulileyo zimbambe angakwazi ukukhonza uThixo amthandayo. Lo mdala wacela lo mzalwana ukuba ampheleke baye kushumayela. Ngokuncedwa ngulo mdala, lo mzalwana wathatha apho wayeyeke khona kubulungiseleli bakhe ibe ekugqibeleni waphinda wafaneleka ukuba ngumdala.

15. Sifunda ntoni kuYehova ngokukhuthaza abacinezelekileyo?

15 Umntu odimazekileyo usenokungakhawulezi achache kuncedo esimnika lona. Kusenokufuneka siqhubeke simxhasa. UPawulos wathi: “Nyamezelani ababuthathaka, yibani nomonde kubantu bonke.” (1 Tes. 5:14, An American Translation) Kunokukhawuleza sibancame, ‘masibanyamezele,’ size siqhubeke sibaxhasa. Ngaphambili, uYehova waba nomonde kwabo bakhonzi bakhe babekhe badimazeke maxa wambi. Ngokomzekelo, uThixo waba nomsa kuEliya, ecingela indlela avakalelwa ngayo. UYehova wamlungiselela ngezo zinto wayezifuna ukuze aqhubeke nenkonzo yakhe. (1 Kum. 19:1-18) Ngobubele, uYehova wamxolela uDavide kuba waguquka ngokunyaniseka. (INdu. 51:7, 17) UThixo wanceda nombhali weNdumiso 73, owaphantsa washiya inkonzo yakhe. (INdu. 73:13, 16, 17) UYehova unomsa nobubele kuthi, ngakumbi xa sityhafile yaye sidimazekile. (Eks. 34:6) Iinceba zakhe “zintsha ntsasa nganye” yaye “aziyi kuphela.” (IZili. 3:22, 23) UYehova ulindele ukuba simxelise sibathantamise abo bacinezelekileyo.

MASIKHUTHAZANE UKUZE SIHLALE KWINDLELA ESA EBOMINI

16, 17. Njengokuba isiphelo sale nkqubo sisondela, yintoni esimele sizimisele ukuyenza, yaye ngoba?

16 Kumabanjwa ayi-33 000 awayesuka kwinkampu yoxinaniso yaseSachsenhausen, kwafa amawaka. Noko ke, lawo ayi-230 angamaNgqina kaYehova asinda onke. Ngenxa yokukhuthazana nokuxhasana kwawo, olo hambo lusinga ekufeni lwajika lwaba luhambo olusinga ekusindeni.

17 Namhlanje, ‘sikwindlela esa ebomini.’ (Mat. 7:14) Kungekudala bonke abanquli bakaYehova baya kumanyana njengoko besinge kwihlabathi elitsha lobulungisa. (2 Pet. 3:13) Ngamana singazimisela ukunceda apha kule ndlela isa kubomi obungunaphakade.

Mphulaphule ngenyameko umntu ofuna ukhuthazo (Funda isiqendu 14, 15)