Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Bazali—Qeqeshani Abantwana Benu Kwasebusaneni

Bazali—Qeqeshani Abantwana Benu Kwasebusaneni

IBHAYIBHILE ithi: “Khangela! Oonyana balilifa elivela kuYehova; isiqhamo sesisu singumvuzo.” (INdu. 127:3) Yiloo nto abazali abangamaKristu bevuya xa kuzalwa usana.

Ukuzalwa komntwana kuzisa uvuyo kunye neembopheleleko ezinzulu. Ukuze umntwana akhule ondlekile, udinga ukutya okunesondlo rhoqo. Ngokufanayo ukuze alumele unqulo lokwenyaniso, kufuneka ondliwe rhoqo ngokomoya, abazali bakhe bazimisele ukubethelela imigaqo kaThixo. (IMize. 1:8) Luqala nini olu qeqesho, yaye lubandakanya ntoni?

 ABAZALI BAFANELE BAYALELWE

Cinga nje ngoManowa wakwaDan, owayehlala kwisixeko saseTsora kwaSirayeli mandulo. Ingelosi kaYehova yaxelela umfazi kaManowa olidlolo ukuba wayeza kuzala unyana. (ABagwe. 13:2, 3) Akuthandabuzeki ukuba uManowa othembekileyo nomfazi wakhe kwabavuyisa oku. Kodwa ke, zazikho izinto ezibaxhalabisayo. Ngoko ke uManowa wathandaza wathi: “Ndiyangxengxeza, Yehova. Lo mntu kaThixo oyinyaniso osandul’ ukumthumela, nceda umzise kuthi kwakhona aze asiyalele oko simele sikwenze emntwaneni oya kuzalwa.” (ABagwe 13:8) UManowa nomfazi wakhe babekuxhalabele ukukhuliswa komntwana wabo. Ngokuqinisekileyo bafundisa unyana wabo, uSamson, umthetho kaThixo yaye imigudu yabo yaphumelela. Ngokutsho kweBhayibhile, “Ekuhambeni kwexesha umoya kaYehova wamqhuba [uSamson].” Umphumo yaba kukuba, uSamson wenza imisebenzi yamandla emininzi njengomnye wabagwebi bakwaSirayeli.—ABag. 13:25; 14:5, 6; 15:14, 15.

UManowa wathandazela imiyalelo ngendlela yokukhulisa umntwana owayeza kuzalwa

Ukuqeqeshwa kufanele kuqale xa engakanani umntwana? Ukususela “kwasebusaneni,” uTimoti wafundiswa “imibhalo engcwele” ngunina uYunike, noninakhulu uLoyisi. (2 Tim. 1:5; 3:15) Ewe, uTimoti waqeqeshwa ngeZibhalo esengumntwana.

Bubulumko ukuba abazali abangamaKristu bathandazele ukhokelo baze bacebe kwangaphambili ukuze bakwazi ukuqeqesha umntwana wabo “kwasebusaneni.” IMizekeliso 21:5 ithi: “Amacebo okhutheleyo ngokuqinisekileyo ayingenelo.” Abazali bamele bacebe kakuhle ngaphambi kokuba azalwe umntwana. Basenokuba nalo noludwe lwezinto aya kuzidinga umntwana. Kubalulekile ukuba bacebe nezinto zokomoya. Injongo yabo ifanele ibe kukumqeqesha eselusana.

Incwadi ethi Early Childhood Counts—A Programming Guide To Early Childhood Care For Development ithi: “Iinyanga zokuqala emva kokuzalwa zibalulekile ekuqoleni kwengqondo yomntwana. Ngeli xesha inani leesynapse—imithambo-luvo—likhula ngokuphindwe kangangamashumi amabini.” Kuya kuba bubulumko ukuba abazali basebenzise eli thuba lifutshane ukuze babethelele yonke into efunekayo ukuze ithi iqola ingqondo yomntwana wabo babe sele betyale zonke iingcinga nemilinganiselo yokomoya engqondweni!

Ngokuphathelele intombi yakhe encinci, umama onguvulindlela wathi: “Bendisoloko ndisiya naye entsimini ukususela esenenyanga enye nje ubudala. Nangona wayengakuqondi oko kwenzekayo, ndikholelwa ukuba oku kuye kwamnceda kakhulu. Uthe xa eneminyaka emibini, wabe sele ekwazi ukunika abantu esidibana nabo amaphecana.”

Ukuqeqesha abantwana besebancinci kuba nemiphumo emihle. Sekunjalo, abazali baye bafumanise ukuba ukuqeqesha abantwana babo ngokomoya kuza neengxaki zako.

‘ZONGELENI IXESHA’

Ukungazoli nokungakwazi ukunikela ingqalelo ixesha elide komntwana kunokuba lucelo-mngeni kubazali. Ingqalelo yomntwana osemncinci ingasuka kwenye into iye kwenye ngokukhawuleza. Kakade ke, banomdla wokwazi ngako konke okubangqongileyo. Bangenza ntoni abazali ukuze bancede abantwana babo banikele ingqalelo kule nto bazama ukubafundisa yona?

Cinga ngoko kwathethwa nguMoses. IDuteronomi 6:6, 7 ithi: “La mazwi ndikuyalela wona namhlanje amele abe sentliziyweni yakho; uze uwabethelele kunyana wakho yaye uthethe ngawo ekuhlaleni kwakho endlwini yakho; nasekuhambeni kwakho ngendlela, nasekulaleni kwakho, nasekuvukeni kwakho.” Igama elithi “uwabethelele” linikela intsingiselo yokufundisa ngokuphindaphinda. Umntwana omncinci ufana nomthi osandul’ ukutyalwa ofuna ukunkcenkceshelwa rhoqo. Ukuba ukuphindaphinda kunceda abantu abadala bakhumbule izinto ezibalulekileyo, ngokuqinisekileyo kuya kubanceda nabantwana abaselula!

Ukufundisa abantwana inyaniso ngoThixo kufuna ukuba abazali bachithe ixesha kunye nabo. Kweli hlabathi lixakekileyo, ukubekela bucala ixesha lokwenza oko kunokuba nzima. Kodwa umpostile uPawulos wacebisa ukuba ‘sizongele ixesha’ lezinto ezibalulekileyo zobuKristu. (Efe. 5:15, 16) Kungenziwa njani oku? Ukulungelelanisa imicimbi phakathi kokuqeqesha umntwana, ukunyamekela iimbopheleleko zokomoya, nomsebenzi wempangelo kwaba lucelo-mngeni komnye umveleli ongumKristu, onomfazi  oxakekileyo onguvulindlela. Babenokulenza njani ixesha lokuqeqesha intombi yabo? Uyise uthi: “Ntsasa nganye ngaphambi kokuba ndiphangele, mna nomfazi wam simfundela INcwadi Yam Yamabali EBhayibhile okanye incwadana ethi Ukuhlolisisa IZibhalo Imihla Ngemihla. Ngokuhlwa siyaqiniseka ukuba siyamfundela ngaphambi kokuba alale, naxa sisiya entsimini sihamba naye. Asifuni kuphoswa yile minyaka yokuqala yobomi bakhe.”

‘OONYANA BANJENGEENTOLO’

Ngokuqinisekileyo sifuna abantwana bethu bakhule babe ngabantu abanokuthenjwa. Noko ke, eyona njongo yokubaqeqesha kwethu kukuba bamthande ngokusuka entliziyweni uThixo.Marko 12:28-30.

INdumiso 127:4 ithi: “Njengeentolo esandleni sendoda enamandla, banjalo oonyana bobutsha.” Ngoko abantwana bafaniswa neentolo ezimele zijoliswe kakuhle. Umtoli akanakuze akwazi ukulubuyisa utolo xa sele lumkile kwisaphetha sakhe. Ixesha abanalo abazali lokuphatha ‘iintolo’ zabo—abantwana babo—lifutshane. Elo xesha lifanele lisetyenziselwe ukubethelela imilinganiselo yobuthixo kwingqondo nentliziyo yabantwana babo.

Umpostile uYohane wathi ngabantwana bakhe bokomoya: “Andinaluvuyo lungaphezu kolu lokuba ndive ukuba abantwana bam bahamba enyanisweni.” (3 Yoh. 4) Abazali abangamaKristu bangavakalisa umbulelo ofanayo xa bebona abantwana babo ‘behamba enyanisweni.’