“Khangelani! ndinani yonke imihla de kube sekuphelisweni kwenkqubo yezinto.”MAT. 28:20.

1. (a) Khawushwankathele umzekeliso wengqolowa nokhula. (b) UYesu wayicacisa njani intsingiselo yawo?

KOMNYE wemizekeliso yoBukumkani awayenzayo uYesu usichazela ngomfama ohlwayela imbewu entle yengqolowa kuze kufike utshaba luhlwayele ukhula phakathi kwaloo mbewu intle. Ukhula luyayigqumelela le ngqolowa, kodwa lo mfama uthi xa eyalela amakhoboka akhe “yekani kukhule kokubini ndawonye de kube sekuvuneni.” Xa kuvunwa, ukhula luyatshatyalaliswa ize ingqolowa ihlanganiselwe ndawonye. UYesu uyawucacisa lo mzekeliso. (Funda uMateyu 13:24-30, 37-43.) Yintoni etyhilwa ngulo mzekeliso? (Funda isicangca esithi “Ingqolowa Nokhula.”)

2. (a) Yintoni eboniswa ziziganeko ezenzeka kwintsimi yomfama? (b) Yiyiphi inxalenye yomzekeliso esiza kunikela ingqalelo kuyo?

2 Iziganeko ezenzeka entsimini yalo mfama ziyibonisa kakuhle indlela nexesha uYesu aya kuluhlanganisa ngalo lonke udidi lwengqolowa—amaKristu athanjisiweyo aza kulawula kunye naye kuBukumkani bakhe. Ukuhlwayela kwaqalisa ngePentekoste ka-33. Ukuhlanganiswa kwawo kuya kugqitywa xa abathanjiswa abasaphilayo ekupheleni kwale nkqubo yezinto betywinwa okokugqibela baze emva koko bathatyathelwe ezulwini. (Mat. 24:31; ISityhi. 7:1-4) Kanye njengokuba umntu okwindawo ephakamileyo entabeni ekwazi ukubona kakuhle yonke into emngqongileyo, lo mzekeliso usinceda siqonde izinto ezaziza kwenzeka ebudeni beminyaka emalunga ne-2 000. Thina, ziziphi izinto ezenzekayo esizibonayo ngokuphathelele uBukumkani? Lo mzekeliso uchaza ixesha lokuhlwayela, lokukhula nelokuvuna. Eyona nto liza kunikela ingqalelo kuyo eli nqaku lixesha lokuvuna.

PHANTSI KWELISO ELIBUKHALI LIKAYESU

3. (a) Yiyiphi imeko eyavelayo emva kwenkulungwane yokuqala? (b) Ngokutsho kukaMateyu 13:28, nguwuphi umbuzo owabuzwayo, ubuzwa ngubani? (Funda umqukumbelo.)

3 Ekuqaleni kwenkulungwane yesibini, ‘lwabonakala  ukhula’ xa kwavela oosinga maKristu ehlabathini. (Mat. 13:26) Kwathi kufika inkulungwane yesine babe aba singa maKristu bewagqumelele amaKristu athanjisiweyo. Khumbula ukuba kumzekeliso kaYesu, amakhoboka acela kwinkosi yawo imvume yokulususa ukhula. (Mat. 13:28) Yathini kuwo inkosi?

4. (a) Yintoni eboniswa yimpendulo yeNkosi, uYesu? (b) Avela nini amaKristu afanekiselwa yingqolowa?

4 Ethetha ngengqolowa nokhula, uYesu wathi: “Yekani kukhule kokubini ndawonye de kube sekuvuneni.” Lo myalelo ubonisa ukuba ukususela kwinkulungwane yokuqala ukuza kuthi ga namhlanje, bekusoloko kukho amaKristu athanjisiweyo afanekiselwa yingqolowa emhlabeni. Eso sigqibo singqinelwa koko kwathethwa nguYesu kubafundi bakhe kamva: “Ndinani yonke imihla de kube sekuphelisweni kwenkqubo yezinto.” (Mat. 28:20) Ngoko ke, amaKristu athanjisiweyo ayeza kusoloko esesweni likaYesu yonke imihla de kufike ixesha lesiphelo. Kodwa ke, ekubeni ayegqunyelelwe ngamaKristu alukhula, asazi ukuba ngoobani kanye ababekolo didi lwengqolowa ebudeni balo lonke eli xesha. Noko ke, kumashumi eminyaka ngaphambi kokuqalisa kwexesha lesivuno, udidi lwengqolowa lwaye lwavela. Kwenzeka njani oko?

UMTHUNYWA ‘UHLAHL’ INDLELA’

5. Sazaliseka njani isiprofeto sikaMalaki ngenkulungwane yokuqala?

 5 Kwiinkulungwane ngaphambi kokuba uYesu enze lo mzekeliso wengqolowa nokhula, uYehova waphefumlela umprofeti uMalaki ukuba achaze iziganeko ezaye zabonakala kumzekeliso kaYesu. (Funda uMalaki 3:1-4.) UYohane uMbhaptizi waba ‘ngumthunywa owahlahl’ indlela.’ (Mat. 11:10, 11) Xa uYohane wafikayo ngo-29, ixesha lokugwetywa kwesizwe sakwaSirayeli lalisele  lisondele gqitha. UYesu waba ngumthunywa wesibini. Wahlambulula itempile yaseYerusalem izihlandlo ezibini—esokuqala xa wayeqalisa ubulungiseleli bakhe saza esesibini senzeka xa wayebuqukumbela. (Mat. 21:12, 13; Yoh. 2:14-17) Ngoko ke, umsebenzi wokucoca kwakhe waqhubeka kangangexesha elithile.

6. (a) Yiyiphi inzaliseko enkulu yesiprofeto sikaMalaki? (b) UYesu weza nini ukuza kuhlola itempile yokomoya? (Funda umqukumbelo.)

 6 Yiyiphi inzaliseko enkulu yesi siprofeto sikaMalaki? Kumashumi eminyaka ngaphambi ko-1914, uC. T. Russell nezinxulumani zakhe benza umsebenzi kaYohane uMbhaptizi. Loo msebenzi ubalulekileyo wawubandakanya ukubuyisela inyaniso yeBhayibhile. ABafundi BeBhayibhile bafundisa eyona ntsingiselo yedini lentlawulelo likaKristu, babhenca ubuxoki besihogo somlilo ngoxa babeshumayela ngokufika kwesiphelo samaXesha Eentlanga. Sekunjalo, kwakukho intlaninge yeenkonzo ezazisithi zilandela uKristu. Ngoko, kwakukho lo mbuzo ubalulekileyo umele uphendulwe: Yiyiphi kwezo nkonzo eyayinamaKristu okwenyaniso ayingqolowa? Ukuze kuphenduleke loo mbuzo, uYesu waqalisa ukuhlola itempile yokomoya ngo-1914. Loo msebenzi wokuhlolisisa nokucoca waqhubeka kangangexesha elithile—ukususela ngo-1914 ukusa kwinxalenye yokuqala ka-1919.

IMINYAKA YOKUHLOLA NOKUCOCA

7. Yintoni eyafunyanwa nguYesu xa wayeqalisa ukuhlolisisa ngo-1914, ibe wafumana ntoni?

7 Yintoni eyafunyanwa nguYesu xa wayeqalisa ukuhlolisisa? Liqela elincinane laBafundi BeBhayibhile elalisele lichithe amandla nobuncwane balo ngaphezu kweminyaka engama-30 lizibhokoxa ekushumayeleni. Umele ukuba wavuya gqitha uYesu neengelosi xa efumana ezo  ­zithungu zengqolowa zomeleleyo ziphumelele ukuxhathisa ukhula lukaSathana! Kodwa ke kwakusekho imfuneko ‘yokuhlambulula oonyana bakaLevi,’ abathanjiswa. (Mal. 3:2, 3; 1 Pet. 4:17) Ngoba?

8. Ziziphi izinto ezenzekayo emva ko-1914?

8 Ngasekupheleni ko-1914, bambi aBafundi BeBhayibhile batyhafa ngenxa yokuba bengayanga ezulwini. Ebudeni buka-1915 no-1916, inkcaso evela ngaphandle kwentlangano yawuthez’ amandla umsebenzi wokushumayela. Okona kubi, emva kokufa koMzalwan’ uRussell ngo-Oktobha 1916, kwavuka inkcaso ngaphakathi. Abane kubalathisi beWatch Tower Bible and Tract Society bavukela isigqibo sokuba uMzalwan’ uRutherford akhokele umsebenzi. Bazama ukuhlwayela iyantlukwano phakathi kwabazalwana, kodwa ngoAgasti 1917, baphuma baphela eBheteli—ukucocwa kokwenene! Bakho nabanye aBafundi BeBhayibhile abanikezelayo ngenxa yokoyika abantu. Sekunjalo, njengeqela bavuma ukucocwa nguYesu baza baguquka. Ngoko ke, uYesu wabagweba njengamaKristu okwenyaniso ayingqolowa, ngoxa egatya bonke abo singa maKristu, kuquka onke lawo akwiicawa ezahlukeneyo zeNgqobhoko. (Mal. 3:5; 2 Tim. 2:19) Kwenzekani emva koko? Ukuze sifumane impendulo, makhe sibuyele kumzekeliso wengqolowa nokhula.

KWENZEKA NTONI EMVA KOKUQALISA KWEXESHA LOKUVUNA?

9, 10. (a) Yintoni ngoku esiza kuyiqwalasela ngokuphathelele ixesha lokuvuna? (b) Yintoni eyaqala yenzeka kwixesha lokuvuna?

9 UYesu wathi: “Ukuvuna kukupheliswa kwenkqubo yezinto.” (Mat. 13:39) Elo xesha lokuvuna laqalisa ngo-1914. Siza kuqwalasela izinto ezintlanu awathi uYesu ziza kwenzeka ngelo xesha.

10 Eyokuqala, kukuqokelelwa kokhula. UYesu uthi: “Ngexesha lokuvuna ndothi kubavuni, Qokelelani ukhula kuqala, nilubophe lube zizithungu.” Emva ko-1914, iingelosi zaqalisa ‘ukuqokelela’ amaKristu alukhula ngokuwahlula ‘koonyana bobukumkani’ abathanjisiweyo.Mat. 13:30, 38, 41.

11. Ukuza kuthi ga namhlanje, yintoni ebisahlula amaKristu okwenyaniso koosinga maKristu?

11 Njengokuba umsebenzi wokuqokelela uqhubeka, waya ucaca ngamandla umahluko phakathi kwala maqela mabini. (ISityhi. 18:1, 4) Ngo-1919, kwaye kwacaca ukuba iwile iBhabhiloni Enkulu. Yintoni eyawahlula phandle amaKristu okwenyaniso koosinga maKristu? Ngumsebenzi wokushumayela. Abazalwana ababekhokela baqalisa ukugxininisa ukubaluleka kokuba ngamnye aye kushumayela ebantwini ngoBukumkani. Ngokomzekelo, iphecana elalinomxholo othi, To Whom the Work Is Entrusted, elapapashwa ngo-1919, labongoza onke amaKristu athanjisiweyo ukuba aye kushumayela kwindlu ngendlu. Lathi: “Lo msebenzi ubonakala ububudenge kodwa sithunywe yiNkosi, ngoko iza kusomeleza ukuze siwenze. Kulilungelo ukuba nenxaxheba kuwo.” Asabela njani amaKristu? Ngo-1922, iThe Watch Tower yathi ukususela ngoko ukusa phambili, aBafundi BeBhayibhile baye baphakamisa unyawo kumsebenzi wokushumayela. Zange kube kudala, ukushumayela kwindlu ngendlu kwayeyona ndlela aziwa ngayo loo maKristu athembekileyo—njengokuba kusenjalo nanamhlanje.

12. Kwaqala nini ukuhlanganiswa kodidi lwengqolowa?

12 Eyesibini, ukuhlanganisela ingqolowa. UYesu uyalela iingelosi oku: ‘Hlanganiselani ingqolowa kuvimba wam.” (Mat. 13:30) Ukususela ngo-1919, abathanjiswa bebehlanganiselwa kwibandla lamaKristu. Kuloo maKristu athanjisiweyo aya kube esaphila ekupheleni kwale nkqubo yezinto, ukuhlanganiswa kwawo kokugqibela kuya kwenzeka xa efumana umvuzo wawo wasezulwini.Dan. 7:18, 22, 27.

13. Yintoni eboniswa siSityhilelo 18:7 ngesimo sengqondo sehenyukazi, okanye iBhabhiloni Enkulu, kuquka iNgqobhoko?

13 Eyesithathu, ukulila nokutshixiza kwamazinyo. Yintoni eyenzekayo emva kokuba  iingelosi zibophe ukhula lwazizithungu? Echaza imeko yabo bodidi lokhula, uYesu uthi: “Kulapho ke baya kulila batshixize khona amazinyo abo.” (Mat. 13:42) Ngaba oko kuyenzeka ngoku? Akunjalo. Kaloku njengenxalenye yehenyukazi, namhlanje iNgqobhoko izingomb’ isifuba isithi: “Ndingukumkanikazi, andingomhlolokazi, yaye andisayi kuze ndikubone ukuzila.” (ISityhi. 18:7) Enyanisweni, iNgqobhoko ivakalelwa kukuba yiyo ebambe iintambo, kangangokuba icinga ukuba yiyo etsal’ iintambo ‘njengokumkanikazi’ phezu kweenkokeli zezopolitiko. Okwangoku, abo bafanekiselwa lukhula basaqhayisa, abalili. Kodwa iza kutshintsha yonke loo nto.

14. (a) Kunini yaye ngasiphi isizathu abaya kuthi oosinga maKristu ‘batshixizise amazinyo’? (b) Ukuzikisa kwethu ukucinga ngendlela esiyiqonda ngayo incwadi kaMateyu 13:42 kuvisisana njani noko kuthethwa kwiNdumiso 112:10? (Funda umqukumbelo.)

14 Ebudeni bembandezelo enkulu, emva kokuba lutshatyalaliswe lonke unqulo lobuxoki, ababekade bekulo baya kubaleka befuna ikhusi kodwa bangafumani ndawo yakuzifihla. (Luka 23:30; ISityhi. 6:15-17) Baya kuthi xa besakuqonda ukuba abakwazi kusaba kwintshabalalo, balile ‘batshixizelise amazinyo’ ngenxa yomsindo. Kanye njengokuba uYesu watshoyo kwisiprofeto sakhe ngembandezelo enkulu, ngelo xesha lobunzima, baya ‘kuzimbambazela besenza isijwili.’Mat. 24:30; ISityhi. 1:7.

15. Yintoni eza kwenziwa kukhula, ibe iya kwenziwa nini?

15 Eyesine, ukuphoswa ezikweni lomlilo. Yintoni eza kwenziwa kwizithungu zokhula? Iingelosi ziya ‘kuziphosa ezikweni lomlilo.’ (Mat. 13:42) Oko kuthetha intshabalalo epheleleyo. Ngoko ke, abo baxhasi beentlangano zonqulo lobuxoki baya kube betshatyalalisiwe kwinxalenye yokugqibela yembandezelo enkulu, iArmagedon.Mal. 4:1.

16, 17. (a) Yiyiphi into yokugqibela eza kwenzeka echazwa nguYesu kumzekeliso wakhe? (b) Kutheni sigqiba kwelokuba ukuzaliseka kwaloo nto kuseza kwenzeka?

16 Eyesihlanu, ukuqaqamba. UYesu uqukumbela isiprofeto sakhe ngokuthi: “Aya kuthi ke amalungisa aqaqambe njengelanga ebukumkanini bukaYise.” (Mat. 13:43) Kuya kwenzeka nini yaye phi oko? La amazwi aseza kuzaliseka. UYesu wayengathethi ngomsebenzi owenzeka ngoku emhlabeni, kodwa oza kwenzeka kwixa elizayo ezulwini. Qwalasela ezi zizathu zibini zokuba sitsho.

17 Masiqale ngombuzo othi, “nini.” UYesu wathi: “Aya kuthi ke, [ngelo xesha] amalungisa aqaqambe.” Ibinzana elithi “ngelo xesha” kwiNguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo ZamaKristu ZesiGrike ka-1995, kuyacaca ukuba libhekisela kwisiganeko uYesu awayesandul’ ukusichaza, ‘ukuphoswa kokhula ezikweni lomlilo.’ Oko kwenzeka  ebudeni benxalenye yokugqibela yembandezelo enkulu. Ngoko ke, nako ‘ukuqaqamba’ kwabathanjiswa kumele ukuba kuza kwenzeka ngelo xesha. Masize kumbuzo wesibini othi, “phi.” UYesu wathi amalungisa aya ‘kuqaqamba ebukumkanini.’ Itheth’ ukuthini loo nto? Bonke abathanjiswa abathembekileyo abaya kube besesemhlabeni emva kokuba idlule inxalenye yokuqala yembandezelo enkulu baya kube sele belifumene itywina labo lokugqibela. Njengokuba isiprofeto sikaYesu esiphathelele imbandezelo enkulu sibonisa, emva koko baya kuhlanganiselwa ezulwini. (Mat. 24:31) Apho ke baya kuqaqamba “ebukumkanini bukaYise,” yaye kwixeshana nje elingephi emva kwedabi leArmagedon, baya kuba bevuya kunye noYesu njengomtshakazi ‘kumtshato weMvana.’—­ISityhi. 19:6-9.

INDLELA ESINGENELWA NGAYO

18, 19. Ngamnye kuthi ungenelwa ngaziphi iindlela ngokuqonda umzekeliso kaYesu wengqolowa nokhula?

18 Singenelwa njani ngokuba nembono ephangaleleyo ngalo mzekeliso? Cinga ngezi ndlela zintathu. Eyokuqala, kusinceda siwuqonde ngakumbi. Lo mzekeliso usinceda sibone isizathu esibalulekileyo sokuba uYehova evumele ubungendawo. ‘Wanyamezela izitya zengqubo ukuze alungise izitya zenceba’—udidi lwengqolowa. (Roma 9:22-24) Eyesibini, kusenza sibe nentembelo ngakumbi. Njengokuba isiphelo sisondela, iintshaba zethu ziya kuqinisa ngakumbi ekulweni nathi, ‘kodwa aziyi kusoyisa.’ (Funda uYeremiya 1: 19.) Kanye njengokuba uYehova eye walukhusela udidi lwengqolowa ukutyhubela iinkulungwane, esebenzisa uYesu neengelosi, uBawo wethu wasezulwini uya kuqhubeka esikhusela nathi “yonke imihla” ezayo.Mat. 28:20.

19 Kweyesithathu, lo mzekeliso usinceda sikwazi ukubona udidi lwengqolowa. Kubaluleke ngantoni oko? Ukwazi ukuba ngawaphi amaKristu ayingqolowa kubalulekile ukuze sifumane iimpendulo zombuzo owaphakanyiswa nguYesu kwesi siprofeto sakhe siphathelele imihla yokugqibela. Wabuza oku: “Ngubani ngokwenene olikhoboka elithembekileyo neliyingqondi?” (Mat. 24:45) Amanqaku amabini alandelayo aza kusinika iimpendulo ezanelisayo kulo mbuzo.

 

Isiqendu 2: [1] Ukuze uzikhumbuze ngentsingiselo yezinye iinxalenye zomzekeliso, sikukhuthaza ukuba ufunde inqaku elithi ‘Amalungisa Aya Kuqaqamba Njengelanga’ kwiMboniselo kaMatshi 15, 2010.

Isiqendu 3: [2] Ekubeni abapostile bakaYesu baye bafa baza abathanjiswa abaseleyo emhlabeni bafanekiselwa, kungekhona ngamakhoboka, kodwa yingqolowa, la makhoboka afanekisela iingelosi. Kamva kulo mzekeliso, abo baqokelela ukhula bachazwa ngokuba ziingelosi.Mat. 13:39.

Isiqendu 6: [3] Apha siye sazikisa ukucinga kwindlela ebesikade sisiqonda ngayo esi siprofeto. Besikade sicinga ukuba uYesu weza kuhlola itempile ngo-1918.

Isiqendu 7: [4] Ukususela ngo-1910 ukusa ku-1914, aBafundi BeBhayibhile bahambisa iincwadi ezimalunga ne-4 000 000 namaphecana angaphezu kwe-200 000 000.

Isiqendu 14: [5] Apha siye sazikisa ukucinga kwindlela ebesikade siqonda ngayo uMateyu 13:42. Ngaphambili, iimpapasho zethu zathi sekuqengqeleke iminyaka oosinga maKristu ‘belila yaye betshixizela amazinyo,’ besenza isijwili ngenxa yokuba ‘oonyana bobukumkani’ bebabhenca eyona nto bayiyo—‘oonyana bongendawo.’ (Mat. 13:38) Noko ke, simele siphawule ukuba ingcamango yokutshixizela kwamazinyo inxibelelene nentshabalalo.INdu. 112:10.

Isiqendu 16: [6] UDaniyeli 12:3 uthi “abo ke banengqiqo [amaKristu athanjisiweyo] baya kukhanya njengokuqaqamba kwesibhakabhaka.” Ngoxa eselapha emhlabeni, akhanya ngokuba nenxaxheba kumsebenzi wokushumayela. Kodwa incwadi kaMateyu 13:43 yalatha kwixesha apho eya kuqaqamba eBukumkanini bamazulu. Ngaphambili sasicinga ukuba zozibini ezi zibhalo zibhekisela kumsebenzi ofanayo—lowo wokushumayela.

Isiqendu 18: [7] Funda incwadi ethi Sondela KuYehova, iphepha 288-289.