“Ngubani ngokwenene olikhoboka elithembekileyo neliyingqondi ethe inkosi yalo ­yalimisela phezu kwempahla yendlu yayo?”MAT. 24:45.

1, 2. Liliphi ijelo elisetyenziswa nguYesu ukusondla namhlanje, ibe kutheni kubalulekile ukuba silazi?

“BAZALWANA, andazi ukuba zingaphi izihlandlo ndifumana amanqaku aqulethe kanye oko ndikufunayo ngexesha kanye endikufuna ngalo kwiimpapasho zenu.” Leyo yindlela awathetha ngayo omnye udade xa wayebulela abazalwana abasebenza kwikomkhulu lehlabathi. Ngaba nawe uvakalelwa ngolo hlobo? Baninzi abavakalelwa njalo. Ngaba kuyamangalisa ukuva oko? Nakanye.

2 Ukufumana ukutya kokomoya ngexesha elifanelekileyo bubungqina bokuba uYesu, iNtloko yebandla uyasifezekisa isithembiso sakhe sokuba wayeza kusondla. Ngubani amsebenzisayo ukusondla? Xa wayechaza umqondiso wobukho bakhe, uYesu wathi wayeza kusebenzisa ‘ikhoboka elithembekileyo neliyingqondi’ ukuze linike abendlu yakhe ‘ukutya kwabo ngexesha elifanelekileyo.’ (Funda uMateyu 24:45-47.) Elo khoboka lithembekileyo lijelo elisetyenziswa nguYesu ukondla abalandeli bakhe bokwenene kweli xesha lesiphelo. Kubalulekile ke ukwazi ukuba lingubani na. Impilo-ntle yethu yokomoya nolwalamano esiba nalo noThixo zixhomekeke kweli jelo.Mat. 4:4; Yoh. 17:3.

3. Yiyiphi into ekhe yathethwa ziimpapasho zethu ngomzekeliso wekhoboka elithembekileyo?

3 Yiyiphi indlela esimele siwuqonde ngayo umzekeliso kaYesu ophathelele ikhoboka elithembekileyo? Ngaphambili, iimpapasho zethu zakha zathi: NgePentekoste ka-33, uYesu wamisela ikhoboka elithembekileyo phezu kwendlu yakhe. Ikhoboka limela iqela lawo onke amaKristu athanjisiweyo aphila emhlabeni ngalo naliphi na ixesha ukususela ngoko. Abendlu babhekisela kwakuloo maKristu athanjisiweyo njengabantu ngabanye. Ngo-1919, uYesu wamisela ikhoboka elithembekileyo ‘phezu kwayo yonke impahla yakhe’—zonke izilangazelelo zoBukumkani  ezisemhlabeni. Kodwa ke, ngokuwuphonononga ngakumbi nokuwuthandazela lo mbandela kuye kwacaca ukuba simele sizikise ukucinga kwindlela esiwaqonda ngayo la mazwi kaYesu. (IMize. 4:18) Makhe sihlolisise lo mzekeliso nendlela osichaphazela ngayo, enoba sinethemba lokuphila ezulwini okanye emhlabeni.

WAZALISEKA NINI LO MZEKELISO?

4-6. Kutheni sisithi umzekeliso kaYesu wekhoboka wazaliseka kuphela emva ko-1914?

4 Umongo walo mzekeliso ubonisa ukuba zange uqale ukuzaliseka, ngePentekoste ka-33, kodwa uzaliseka kweli xesha lesiphelo. Makhe sibone ukuba iZibhalo zisinceda njani sifikelele kweso sigqibo.

5 Umzekeliso wekhoboka elithembekileyo uyinxalenye yesiprofeto sikaYesu esiphathelele “umqondiso wobukho [bakhe] nowokupheliswa kwenkqubo yezinto.” (Mat. 24:3) Inxalenye yokuqala yesi siprofeto, sikuMateyu 24:4-22, iinenzaliseko ezimbini—eyokuqala, ngo-33. ukusa ngo-70, ize yona eyesibini, isichaphazele ngeendlela ezininzi kulo mhla wethu. Ngaba oku kuthetha ukuba nawo amazwi kaYesu aphathelele ikhoboka elithembekileyo ayeza kuba neenzaliseko ezimbini? Akunjalo.

6 Ukuqala kumazwi akuMateyu 24:29, ngokuyintloko uYesu wanikel’ ingqalelo kwiziganeko ezaziza kwenzeka kulo mhla wethu. (Funda uMateyu 24:30, 42, 44.) Echaza oko kuza kwenzeka ebudeni bembandezelo enkulu, wathi abantu babeya “kumbona uNyana womntu esiza esemafini ezulu.” Wandula ke wabhekisela kwabo babeya kube bephila ngemihla yokugqibela, wababongoza esithi: “Aniwazi umhla eza ngawo iNkosi yenu,” “Kuba uNyana womntu uza ngelixa eningacinganga ukuba lilo.” Kulo mongo—xa wayechaza iziganeko ezaziza kwenzeka ngemihla yokugqibela—uYesu wenza umzekeliso wekhoboka elithembekileyo. Ngoko, sifikelela kwisigqibo sokuba amazwi akhe aphathelele ikhoboka azaliseka kuphela emva kokuba kuqalise imihla yokugqibela ngo-1914. Kubonakala kusengqiqweni ukugqiba ngolo hlobo. Kutheni sisitsho nje?

7. Nguwuphi umbuzo obalulekileyo owaphakamayo njengoko kwakuqalisa ixesha lokuvuna, ibe ngoba?

7 Khawukhe ucingisise ngalo mbuzo: “Ngubani ngokwenene ikhoboka elithembekileyo neliyingqondi?” Ngenkulungwane yokuqala, kwakungekho sizathu sakuwubuza lo mbuzo. Njengokuba siye sabona kwinqaku elandulela eli, abapostile babekwazi ukwenza imimangaliso nkqu nokudlulisela izipho ezingummangaliso ezazingqina ukuba baxhaswa nguThixo. (IZe. 5:12) Akakho umntu owayenokubuza ukuba ngubani na oyena umiselwe nguKristu ukuba akhokele. Kodwa ke, ngo-1914, imeko yayahluke ngokupheleleyo. Ixesha lokuvuna laqalisa ngaloo nyaka. Lalide lafika ixesha lokwahlula ukhula kwingqolowa. (Mat. 13:36-43) Njengokuba kwakuqalise ixesha lokuvuna, nanku umbuzo obalulekileyo owaphakamayo: Ekubeni babengaka oosinga maKristu abathi bangabalandeli bakaYesu, yayiza kubonwa njani ingqolowa—amaKristu athanjisiweyo? Umzekeliso wekhoboka elithembekileyo usinceda sifumane impendulo. Abalandeli abathanjisiweyo bakaKristu yayiza kuba ngabo bondleke kakuhle ngokomoya.

NGUBANI IKHOBOKA ELITHEMBEKILEYO NELIYINGQONDI?

8. Kutheni ifaneleka nje into yokuba ikhoboka elithembekileyo libunjwa ngamaKristu athanjisiweyo?

8 Ikhoboka elithembekileyo limele libunjwe ngamaKristu athanjisiweyo asemhlabeni. Loo maKristu abizwa ngokuba ‘abububingeleli basebukhosini’ yaye athunywe ukuze ‘ “avakalise ngokubanzi iimbalasane” zalowo wawabizayo ukuba aphume ebumnyameni angene ekukhanyeni kwakhe.’ (1 Pet. 2:9) Iyafaneleka ke ngoko into yokuba amalungu obo ‘bubingeleli basebukhosini’ abe nenxaxheba ngokuthe ngqo ekufundiseni abazalwana bawo inyaniso.Mal. 2:7; ISityhi. 12:17.

9. Ngaba onke amaKristu athanjisiweyo abumba ikhoboka elithembekileyo? Cacisa.

9 Ngaba onke amaKristu athanjisiweyo asemhlabeni abumba ikhoboka elithembekileyo? Akunjalo. Inyaniso kukuba asingawo onke amaKristu athanjisiweyo anenxaxheba ekudluliseleni ukutya kokomoya kubazalwana bawo abasehlabathini lonke. Phakathi kwengqolowa kukho abazalwana abazizicaka zolungiselelo okanye abadala kumabandla abakuwo. Bafundisa inyaniso kwindlu ngendlu nasemabandleni ibe baxhasa ngokunyaniseka ulwalathiso oluvela kwikomkhulu lehlabathi. Kodwa abananxaxheba ekukhupheni ukutya kokomoya kubazalwana abasehlabathini lonke. Enye into phakathi kwabathanjiswa kukho noodade abathobekileyo, abangasoze bazame ukurhwaphilizela kubo indima yokufundisa ebandleni.1 Kor. 11:3; 14:34.

10. Ngubani olikhoboka elithembekileyo neliyingqondi?

10 Ngubani ke, olikhoboka elithembekileyo neliyingqondi? Ngokuvisisana nendlela eyasetyenziswa nguYesu ukondla abaninzi ngezandla zabambalwa, elo khoboka libunjwa liqaqobana labazalwana abathanjisiweyo abanenxaxheba ngokuthe ngqo ekulungiseleleni nasekukhupheni ukutya kokomoya ngexesha lobukho bukaKristu. Ukutyhubela imihla yokugqibela, abazalwana abathanjisiweyo ababumba ikhoboka elithembekileyo baye basebenza ngaxhathalinye kwikomkhulu lehlabathi. Kumashumi eminyaka akutshanje eli khoboka lithembekileyo liye lachazwa ngokuba liQumrhu Elilawulayo LamaNgqina KaYehova. Noko ke, igama elithi “ikhoboka,” kulo mzekeliso kaYesu likwimo yesinye, nto leyo ebonisa ukuba eli khoboka libumbene. Ngoko ke, izigqibo zeQumrhu Elilawulayo zenziwa ngamalungu alo xa ewonke ngazwinye.

NGOOBANI ABENDLU?

11, 12. (a) Ziziphi izihlandlo ezibini elamiselwa kuzo ikhoboka elithembekileyo neliyingqondi? (b) UYesu walimisela nini ikhoboka elithembekileyo phezu kwabendlu yakhe, ibe wakhetha bani?

11 Kuyaphawuleka ukuba kulo mzekeliso kaYesu, ikhoboka elithembekileyo neliyingqondi limiselwa ngokukhethekileyo izihlandlo ezibini. Kwesokuqala, phezu kwabendlu; kwesesibini phezu kwayo yonke impahla yenkosi. Ekubeni lo mzekeliso uzaliseka kuphela ngexesha lesiphelo, zozibini ezi zihlandlo zokumiselwa zimele zenzeke emva kokuba uYesu efikile esemandleni obukumkani ukususela ngo-1914.

12 UYesu walimisela nini ikhoboka elithembekileyo phezu kwabendlu yakhe? Ukuphendula lo mbuzo, simele sibuyele emva  ko-1914—ekuqaleni kwexesha lokuvuna. Njengokuba siye seva ngaphambili, ngelo xesha kwakukho amaqela amaninzi azibanga njengamaKristu. UYesu wayeza kulikhetha kweliphi iqela eli khoboka lithembekileyo neliyingqondi? Loo mbuzo waphendulwa emva kokuba yena noYise bezile ukuza kuhlola itempile, okanye ilungiselelo lokomoya lokunqula, ukususela ngo-1914 ukusa kwinxalenye yokuqala ka-1919. (Mal. 3:1) Bavuyiswa gqitha kukufumana ibathwana laBafundi BeBhayibhile abanyanisekileyo ababebonisa phandle ukuba iintliziyo zabo zithanda uYehova neLizwi lakhe. Kakade ke, kwakusafuneka bacocwe, ibe ngokuthobeka balamkela elo xesha lifutshane lovavanyo nokusulungekiswa. (Mal. 3:2-4) Abo Bafundi BeBhayibhile bathembekileyo babeyingqolowa yamaKristu okwenene. Ngo-1919, ixesha lokuvuselelwa ngokomoya, uYesu wakhetha phakathi kwalo maKristu athanjisiweyo abazalwana abaza kukwazi ukusebenza njengekhoboka elithembekileyo neliyingqondi waza wabamisela phezu kwabendlu yakhe.

13. Kuqukwa oobani xa kuthethwa ngabendlu, yaye ngoba?

13 Ngoobani ke, abendlu? Ngamazwi alula, ngabo banikwa ukutya. Ekuqaleni kwemihla yokugqibela, abendlu yayingawo onke amaKristu athanjisiweyo. Kamva, abendlu baye baquka isihlwele esikhulu sezinye izimvu. Ngoku ezinye izimvu sele zibumba inxalenye enkulu ‘yomhlambi omnye’ okhokelwa nguKristu. (Yoh. 10:16) Omabini la maqela axhamla koku kutya komoya kufika ngexesha elifanelekileyo kulungiselelwa likhoboka elithembekileyo. Kuthekani ngamalungu eQumrhu Elilawulayo abumba eli khoboka lithembekileyo neliyingqondi namhlanje? Nabo aba bazalwana bamele bondliwe ngokomoya. Ngoko ke, ngokuzithoba bayaqonda ukuba ngokwabantu ngabanye bangabendlu njengabo bonke abalandeli bokwenene bakaYesu.

Enoba sinethemba lokuphila ezulwini okanye emhlabeni, sonke singabendlu yaye sixhomekeke kukutya kokomoya okufanayo nokufika ngexesha ­elifanelekileyo

14. (a) Yiyiphi imbopheleleko enikwe ikhoboka elithembekileyo, ibe iquka ntoni? (b) Sisiphi isilumkiso esenziwa nguYesu kwikhoboka elithembekileyo neliyingqondi? (Funda ibhokisi ethi “Ukuba Elo Khoboka Linobubi . . . ”)

14 UYesu ulithwalise imbopheleleko enzima ikhoboka elithembekileyo neliyingqondi. Kumaxesha okubhalwa kweBhayibhile, ikhoboka okanye igosa elithenjwe ngolo hlobo lalimiselwa njengomphathi wendlu. (Luka 12:42) Ngoko ke, ikhoboka elithembekileyo neliyingqondi linembopheleleko yokunyamekela indlu yokholo. Loo mbopheleleko iquka ukongamela zonke izinto eziphathekayo, umsebenzi wokushumayela, ucwangciso lweendibano ezinkulu nezincinane kuquka ukuveliswa koncwadi  lweBhayibhile olusetyenziswa entsimini, kufundisiso lobuqu nasebandleni. Abendlu baxhomekeke kuwo onke amalungiselelo okomoya avela kule mbumba yekhoboka.

LAMISELWA PHEZU KWAYO YONKE IMPAHLA YENKOSI—NINI?

15, 16. UYesu ulimisela nini ikhoboka elithembekileyo phezu kwayo yonke impahla yakhe?

15 Sinini isihlandlo sesibini sokulimisela kukaYesu—‘phezu kwayo yonke impahla yakhe’? UYesu wathi: “Linoyolo elo khoboka ukuba inkosi yalo yakufika ilifumana lisenjenjalo. Inene ndithi kuni, Iya kulimisela phezu kwayo yonke impahla yayo.” (Mat. 24:46, 47) Phawula ukuba uYesu ulimisela okwesihlandlo sesibini emva kokuba efikile waza wafumanisa ukuba eli khoboka ‘belisenjenjalo,’ belisoloko linika indlu ukutya kokomoya. Ngoko ke, kwakuza kudlula ixesha elithile emva kwesihlandlo sokuqala sokumiselwa ngaphambi kokuba limiselwe isihlandlo sesibini. Ukuze siyiqonde indlela nexesha uYesu awamisela ngayo ikhoboka phezu kwayo yonke impahla yakhe, simele sazi izinto ezimbini: wafika nini nokuba iquka ntoni impahla yakhe.

16 Ufika nini uYesu? Impendulo ifumaneka kumongo walo mzekeliso. Khumbula ukuba xa iivesi ezingaphambi kwale zithetha ‘ngokuza’ kukaYesu, zibhekisela kwixesha lokuza kwakhe ukuze avakalise aze agwebe ekupheleni kwale nkqubo yezinto. (Mat. 24:30, 42, 44) Ngoko ke, ‘ukufika,’ okanye ‘ukuza’ kukaYesu okuchazwa kulo mzekeliso wekhoboka elithembekileyo kwenzeka ngexesha lembandezelo enkulu.

17. Iquka ntoni impahla kaYesu?

17 Iquka ntoni ‘yonke le mpahla kaYesu’? Xa uYesu esithi ‘yonke’ impahla yakhe akazange aphelele nje kwizinto ezisemhlabeni. Enyanisweni, uYesu unegunya elikhulu elifikelela nasezulwini. Wathi: “Linikwe mna lonke igunya ezulwini nasemhlabeni.” (Mat. 28:18; Efe. 1:20-23) Impahla yakhe ngoku iquka uBukumkani bukaMesiya, awalawula  kubo ukususela ngo-1914 aza kulawula kubo kunye nabalandeli bakhe abathanjisiweyo.ISityhi. 11:15.

18. Kutheni uYesu eza kuvuyiswa nje kukumisela ikhoboka elithembekileyo phezu kwayo yonke impahla yakhe?

18 Sisiphi isigqibo okusikhokelela kuso esi sibakala? Xa uYesu esiza kugweba ebudeni bembandezelo enkulu, uya kufumanisa ukuba ikhoboka elithembekileyo belisoloko lithembekile libanika ukutya kokomoya ngexesha elifanelekileyo abo bendlu. Emva koko uya kulimisela isihlandlo sesibini—phezu kwayo yonke impahla yakhe. Abo babumba eli khoboka lithembekileyo baya kumiselwa xa befumana umvuzo wokuphila ezulwini, balawule kunye noKristu.

19. Ngaba ikhoboka elithembekileyo lifumana umvuzo ongaphezu kowabanye abathanjiswa ezulwini? Cacisa.

19 Ngaba umvuzo ofunyanwa likhoboka elithembekileyo ezulwini ungaphezu kowabanye abathanjiswa? Akunjalo. Umvuzo othenjiswe iqela elincinane kwinto ethile unokuxhanyulwa nangabanye. Ngokomzekelo, cinga ngoko kwathethwa nguYesu kubapostile bakhe abayi-11 abathembekileyo kubusuku nje obungaphambi kokufa kwakhe. (Funda uLuka 22:28-30.) UYesu wathembisa iqela elincinane lamadoda ukuba laliza kufumana umvuzo ngenxa yokuthembeka kwalo. Laliza kulawula kunye naye kwitrone yobukumkani. Kodwa kwiminyaka kamva, wabonisa ukuba bonke abayi-144 000 baza kuhlala ezitroneni baze balawule kunye naye. (ISityhi. 1:1; 3:21) Ngokufanayo ke, nalapha kuMateyu 24:47, wathembisa iqela elincinane lamadoda—abazalwana abathanjisiweyo ababumba ikhoboka elithembekileyo—ukuba uza kubamisela phezu kwayo yonke impahla yakhe. Enyanisweni, bonke abayi-144 000 baza kulawula kunye naye ezulwini.ISityhi. 20:4, 6.

20. Kwakutheni ukuze uYesu amisele ikhoboka elithembekileyo, ibe yintoni ozimisele ukuyenza?

20 Esebenzisa ikhoboka elithembekileyo neliyingqondi, uYesu usalandela loo ndlela wayisebenzisa ngenkulungwane yokuqala—ukondla abaninzi ngezandla zabambalwa. UYesu wamisela elo khoboka lithembekileyo ukuqinisekisa ukuba abalandeli bakhe bokwenene—enoba bathanjisiwe okanye ngabezinye izimvu—baza kuhlala befumana ukutya kokomoya okufika ngexesha elifanelekileyo ebudeni bale mihla yokugqibela. Ngamana singazimisela ukubonisa uxabiso ngokubaxhasa ngokunyanisekileyo abazalwana abathanjisiweyo ababumba ikhoboka elithembekileyo neliyingqondi.Heb. 13:7, 17.

 

Isiqendu 2: Ngaphambilana, kumzekeliso ofanayo uYesu wabhekisela ‘kwikhoboka’ ngokuthi ‘ligosa’ waza “abendlu” wababiza ngokuthi ‘liqela labalindi bakhe.’Luka 12:42-44.

Isiqendu 6: Igama lesiGrike, uer′kho·mai elithetha ‘ukuza’ kukaKristu lahlukile kwelithi pa·rou·si′a elithetha ‘ubukho’ bakhe. Ubukho bakhe obungabonakaliyo buqalisa ngaphambi kokufika kwakhe eze kugweba.

Isiqendu 12: Funda inqaku elithi “Khangelani! Ndinani Yonke Imihla,” kwiphepha 10-12, isiqendu 5-8 kwakule Mboniselo.

Isiqendu 16: Funda inqaku elithi “Sixelele, Ziya Kubakho Nini Na Ezi Zinto?” kwiphepha 7-8, isiqendu 14-18 kwakule Mboniselo.