“Wena, Yehova, ulungile yaye ukulungele ukuxolela; buninzi ububele bakho bothando kubo bonke abo babiza kuwe.” —INDU. 86:5.

1, 2. (a) Kutheni sibaxabisa nje abahlobo abanyanisekileyo nabaxolelayo? (b) Yiyiphi imibuzo esiza kuyixubusha?

UNGAMCHAZA njani umhlobo wokwenene? Udade ongumKristu uAshley, uthi: “Kum, umhlobo wokwenene ngumntu osoloko ekho xa umfuna nokuxolelayo xa umonile.” Sonke siyabaxabisa abahlobo abanyanisekileyo nabaxolelayo. Basenza sizive sinqabisekile yaye sithandwa.—IMize. 17:17.

2 UYehova ngoyena Mhlobo unyanisekileyo noxolelayo sinokuba naye. Nqwa nokuba umdumisi esitsho: “Wena, Yehova, ulungile yaye ukulungele ukuxolela; buninzi ububele bakho bothando [okanye, “ukunyaniseka kothando”] kubo bonke abo babiza kuwe.” (INdu. 86:5) Kutheth’ ukuthini ukunyaniseka nokuxolela? UYehova uzibonakalisa njani ezi mpawu zintle? Sinokumxelisa njani? Iimpendulo ziya kusinceda simthande ngakumbi oyena Mhlobo wethu, uYehova. Ziya kusenza someleze nolwalamano esinalo nabanye.—1 Yoh. 4:7, 8.

UYEHOVA UNYANISEKILE

3. Kuthetha ukuthini ukunyaniseka?

3 Ukunyaniseka luphawu oluquka ukuzinikela, ukuthembeka, nokuma ungagungqi. Umntu onyanisekileyo akaguquguquki. Kunoko, ngokuzithandela uyanamathela emntwini (okanye kwinto), anamathele nokuba sekunzima. UYehova ngoyena “unyanisekileyo.”—ISityhi. 16:5.

4, 5. (a) UYehova ukubonakalisa njani ukunyaniseka? (b) Singomelezwa njani kukucingisisa ngezenzo zokunyaniseka zikaThixo?

4 Yiyiphi indlela uYehova abonakalisa ngayo ukunyaniseka kwakhe? Kaloku, akaze abashiye abakhonzi bakhe abathembekileyo. Omnye owakungqinayo oku kunyaniseka kukaYehova kubakhonzi bakhe, nguKumkani uDavide. (Funda eyesi-2 kaSamuweli  22:26.) Kwiinzima awayekuzo uDavide, ngokunyaniseka uYehova wamkhokela, wamkhusela, waza wamhlangula. (2 Sam. 22:1) UDavide wayesazi ukuba ukunyaniseka kukaYehova akupheleli nje ekuthetheni. Kwakutheni ukuze uYehova anyaniseke kuDavide? Kungenxa yokuba naye uDavide ‘wayenyanisekile.’ UYehova uyakuxabisa ukunyaniseka kwabakhonzi bakhe, ngoko uye abavuze ngokuba naye anyaniseke kubo.—IMize. 2:6-8.

5 Singomelezwa kukucingisisa ngezenzo zokunyaniseka zikaYehova. Umzalwana othembekileyo uReed uthi: “Kundinceda ngokwenene ukufunda ngendlela uYehova awamphatha ngayo uDavide kumaxesha anzima. Naxa uDavide wayebaleka, ephuma engena emiqolombeni, uYehova wayesoloko emxhasa. Kundomeleza gqitha ukwazi oko! Nokuba imeko yam ayiniki themba ndiye ndikhumbule ukuba, uYehova uya kusoloko enam logama nje ndinyanisekile kuye.” Kusenokwenzeka ukuba uvakalelwa ngolo hlobo nawe.—Roma 8:38, 39.

6. Ziziphi ezinye iindlela uYehova abonakalisa ngazo ukunyaniseka kwakhe, yaye kuyingenelo ngantoni oko kubakhonzi bakhe?

6 Ziziphi ezinye iindlela uYehova abonakalisa ngazo ukunyaniseka kwakhe? Uhlala enyanisekile kwimilinganiselo yakhe. Usiqinisekisa athi: “Kwanasebudaleni bukabani isekwaNdim.” (Isa. 46:4) Izigqibo zakhe usoloko ezisekela kwimilinganiselo yakhe engatshintshiyo yokulungileyo nokubi. (Mal. 3:6) Ukongezelela koko, uYehova ubonakalisa ukunyaniseka ngokuhlala ethembekile kwizithembiso zakhe. (Isa. 55:11) Ngoko ke, ukunyaniseka kukaYehova kuyingenelo kubo bonke abakhonzi bakhe abathembekileyo. Njani? Xa sizabalazela ukubambelela kwimilinganiselo kaYehova, sinokuqiniseka ukuba uza kusigcina isithembiso sokuba uza kusisikelela.—Isa. 48:17, 18.

XELISA UYEHOVA NGOKUNYANISEKA

7. Yiyiphi eny’ indlela esinokumxelisa ngayo uThixo ngokunyaniseka?

 7 Sinokumxelisa njani uYehova ngokunyaniseka? Enye indlela kukunceda abo basebunzimeni. (IMize. 3:27) Ngaba akukho mzalwana umaziyo odimazekileyo, mhlawumbi ngenxa yempilo, ukuchaswa yintsapho, okanye iintsilelo zakhe? Kutheni ungamkhuthazi ‘ngamazwi alungileyo, amazwi athuthuzelayo’? (Zek. 1:13) * Ngokwenjenjalo, uzingqina unyanisekile yaye ungumhlobo wokwenene, lowo ‘unamathela ngokusondele ngakumbi kunomntakwabo.’—IMize. 18:24.

8. Sinokumxelisa njani uYehova ngokunyaniseka mhlawumbi emtshatweni?

8 UYehova sinokumxelisa nangokuhlala sinyanisekile kwabo sibathandayo. Ngokomzekelo, ukuba sitshatile, siyazi ukuba simele sihlale sithembekile kumaqabane ethu. (IMize. 5:15-18) Asiphazameli tu kwinyathelo eliya kusikhokelela kukrexezo. (Mat. 5:28) Ukongezelela, kukunyaniseka kubazalwana bethu xa sicezela kude kwintlebendwane okanye ukunyelisa, siphepha ukusasaza ulwimi nkqu nokuluphulaphula.—IMize. 12:18.

9, 10. (a) Ngubani esifuna ngokukhethekileyo ukunyaniseka kuye? (b) Kutheni kungayi kusoloko kulula ukuthobela imiyalelo kaYehova?

9 Eyona nto siyifunayo kukuhlala sinyanisekile kuYehova. Sikwenza njani oko? Ngokuzabalazela ukujonga izinto ngendlela azijonga ngayo—sithande akuthandayo  sithiye akuthiyileyo—senze izinto njengaye. (Funda iNdumiso 97:10.) Okukhona sizama ukucinga nokuvakalelwa njengaye, kokukhona siya kufuna ukuyithobela imiyalelo yakhe.—INdu. 119:104.

10 Yinyaniso ukuba akuyi kusoloko kulula ukuthobela imiyalelo kaYehova. Sisenokutsala nzima kuba sifuna ukuhlala sinyanisekile. Ngokomzekelo, amanye amaKristu akatshatanga nakuba ekunqwenela ukutshata, nto nje akakafumani maqabane awafaneleyo kubakhonzi bakaYehova. (1 Kor. 7:39) Kunokwenzeka ukuba udade ongatshatanga uphawula ukuba abantu asebenza nabo abangengomaKristu bamana bemzamela iqabane. Mhlawumbi loo dade ukhathazwa bubulolo. Sekunjalo, wenza konke ukuze agcine ingqibelelo yakhe kuYehova. Ngaba asiyixabisi imizekelo enjalo yokunyaniseka? UYehova uya kubavuza nakanjani bonke abahlala bethembekile nokuba sekunzima.—Heb. 11:6.

“Kukho umhlobo onamathela ngokusondele ngakumbi kunomntakwenu.”—IMize. 18:24 (Funda isiqendu 7)

[Umfanekiso okwiphepha 19]

‘Xolelanani ngesisa.’—Efe. 4:32 (Funda isiqendu 16)

UYEHOVA UYAXOLELA

11. Kutheth’ ukuthini ukuxolela?

11 Olunye lweempawu esizithandayo kuYehova kukukulungela kwakhe ukuxolela. Kutheth’ ukuthini ukuxolela? Kuthetha ukuxolela umntu osonileyo xa kukho isizathu esivakalayo sokumxolela. Akuthethi kuthi lo mntu uxolelayo uyasithethelela isono okanye uthi akwenzekanga nto. Kodwa, ukhetha ukungafukami inzondo. IZibhalo zifundisa ukuba uYehova “ukulungele ukuxolela” abo baguquka ngokwenene.—INdu. 86:5.

12. (a) UYehova uxolela njani? (b) Kutheth’ ukuthini ‘ukucinywa’ kwezono zomntu?

12 UYehova ubonisa njani ukuba uyaxolela? Xa exolela, ‘uxolela ngokukhulu’; uxolela ngokupheleleyo nangokusisigxina. (Isa. 55:7) Sazi njani ukuba uYehova uxolela ngokupheleleyo? Cinga ngesi siqinisekiso sikwiZenzo 3:19. (Yifunde.) Umpostile uPetros wabongoza abo babemphulaphule ukuba ‘baguquke baze bajike.’ Xa umoni eguquka ngokunyanisekileyo,  uyazisola ngekhondo lakhe elibi. Uzabalazela ukungasiphindi eso sono. (2 Kor. 7:10, 11) Inguquko yokwenene yenza umoni ‘ajike,’ alishiye ikhondo lakhe elibi athabathe elikholisa uThixo. Kwakuya kwenzeka ntoni ukuba abo baphulaphuli bakaPetros babekuguquke ngokwenene? UPetros wathi izono zabo zaziya ‘kucinywa.’ Elo binzana lisuka kwigama lesiGrike elithetha “ukosula.” Ngoko, xa uYehova exolela, uba ngathi wosula isileyiti. Uxolela ngokupheleleyo.—Heb. 10:22; 1 Yoh. 1:7.

13. Asiqinisekisa ngantoni amazwi athi, “nesono sabo andiyi kuba sasikhumbula”?

13 Sazi njani ukuba uYehova uxolela ngokusisigxina? Cinga ngesiprofeto sikaYeremiya somnqophiso omtsha, owenziwe namaKristu athanjisiweyo, obangela ukuba baxolelwe ngokwenene abo banokholo kwintlawulelo. (Funda uYeremiya 31:34.) UYehova uthi: “Ndiya kusixolela isiphoso sabo, nesono sabo andiyi kuba sasikhumbula.” Ngoko uYehova usiqinisekisa ukuba xa esixolele, akanakuze aphinde asohlwaye ngenxa yeso sono. Akaphindi acinge ngezono zethu kuba efuna ukusibeka ityala okanye amane esohlwaya ngazo. Kunoko, uyazixolela ezo zono, aze aziphose ngasemva—ngokusisigxina.—Roma 4:7, 8.

14. Singathuthuzelwa njani kukucamngca ngokuxolela kukaYehova? Yenza umzekelo.

14 Singathuthuzelwa kukucamngca ngendlela axolela ngayo uYehova. Nanku umzekelo. Kwiminyaka eyadlulayo, omnye udade esiza kuthi nguElaine wasuswa kubudlelane. Emva kweminyaka ethile, wabuyiselwa. Uthi: “Nangona ndandisazi ukuba uYehova undixolele, kwakungathi mna andinalo ulwalamano olusondeleyo naye njengokuba kunjalo ngabanye.” Noko ke, uElaine wathuthuzelwa kukufunda nokucamngca ngendlela iBhayibhile ekuchaza ngayo ukuxolela kukaYehova. Uthi: “Kwaba ngathi ndiyaqala ukuqonda indlela andithanda nanobubele ngayo uYehova kum.” Wachukunyiswa ngala mazwi: “Xa uYehova exolela izono zethu, akukho mfuneko yokuvakalelwa kukuba siya kuhlala sinebala lezo zono ubomi bethu bonke.” * UElaine uthi: “Ndaqonda ukuba bendingakholelwa ukuba uYehova unokundixolela ngokupheleleyo, yaye ndandicinga ukuba ndiza kuthwala elo xanduva ubomi bam bonke. Ndiyazi kuseza kuthatha ixesha, kodwa sendiziva ukuba ndinako ukusondela kuYehova, ibe sekungathi ndothulwe umthwalo.” Akanakuze abekho uThixo onothando noxolela njengalo simkhonzayo!—INdu. 103:9.

XELISA UYEHOVA NGOKUXOLELA

15. Sinokumxelisa njani uYehova ngokuxolela?

15 Sinokumxelisa uYehova ngokuxolela abanye nanini na kukho isizathu sokwenjenjalo. (Funda uLuka 17:3, 4.) Khumbula ukuba xa uYehova exolela, uziphosa ngasemva izono zethu kuba akamane esohlwaya ngazo. Xa sixolela abanye, nathi sinokuzilibala ngokuziphosa ngasemva singaphindi sizivuse kamva.

16. (a) Ngaba ukuxolela kuthetha ukuba sikuqwabazela iliso ukoniwa okanye sivumela abanye bakhwele bezehlela kuthi? Cacisa. (b) Yintoni esimele siyenze ukuze sixolelwe nguThixo?

 16 Ukuxolela akuthethi kuthi sikuqwabazela iliso ukoniwa okanye sivumela abanye bakhwele bezehlela kuthi. Akuthethwa loo nto. Kuthetha nje ukungafukami inzondo. Into ebalulekileyo yile, ukuze sixolelwe nguThixo, simele simxelise xa sixolela abanye. (Mat.  6:14, 15) Ngapha koko, uvelwano lwenza uYehova akhumbule ukuba “siluthuli.” (INdu. 103:14) Eneneni, ngaba besingamele nathi sibe novelwano size sizamkele iintsilelo zabanye, size sibaxolele ngesisa ngokusuka entliziyweni?—Efe. 4:32; Kol. 3:13.

Ngamana imithandazo esiyenzayo yokuxolela ingasuka entliziyweni (Funda isiqendu 17)

17. Yintoni enokusinceda xa siye sakhathazwa ngumzalwana?

 17 Kakade ke, akusoloko kulula ukuxolela. Kuyabonakala ukuba nakumaKristu athanjisiweyo enkulungwane yokuqala kwakukhe kube nzima ukulungisa iiyantlukwano. (Fil. 4:2) Yintoni enokusinceda xa sikhathazwe ngumzalwana? Cinga ngoYobhi. Intliziyo yaba lihlwili xa “abahlobo” bakhe—uElifazi, uBhiledadi, noTsofare—bamtyhola ngobuxoki. (Yobhi 10:1; 19:2) Ekugqibeleni, uYehova wabohlwaya ngezo zityholo zobuxoki. UThixo wabayalela ukuba baye kuYobhi benze imibingelelo ngenxa yezono zabo. (Yobhi 42:7-9) Kodwa uYehova wayefuna noYobhi enze nto ithile. Yintoni leyo? UYehova wayalela uYobhi ukuba abathandazele abahlobo bakhe. UYobhi walithobela ilizwi likaYehova, waza uYehova wamsikelela ngokuxolela. (Funda uYobhi 42:10, 12, 16, 17.) Sifunda ntoni thina? Ukuthandazela umntu osonileyo ngokunyaniseka kungasinceda singafukami nzondo.

QHUBEKA UZIXABISA NGOKUPHELELEYO IIMPAWU ZIKAYEHOVA

18, 19. Singenza njani ukuze siqhubeke sizixabisa ngakumbi iimpawu ezintle zikaYehova?

18 Kusihlaziye gqitha ukuxubusha ngeempawu ezahlukeneyo zikaYehova. Siye sabona ukuba uyangeneka, akakhethi buso, unesisa, unengqiqo, unyanisekile, yaye uyaxolela. Kakade ke, siye sazikha nje phezulu ezi mpawu. Sisalindelwe luvuyo lokufunda ngakumbi ngoYehova kwixesha elingenammiselo. (INtshu. 3:11) Sivumelana nompostile uPawulos, owathi: “Hayi ubunzulu bobutyebi nobobulumko nobolwazi lukaThixo”—singasathethi ngothando nophawu lwesithandathu kwezo siye saxubusha ngazo.—Roma 11:33.

19 Ngamana sonke singaqhubeka sizixabisa ngakumbi iimpawu ezintle zikaYehova. Oko singakwenza ngokufunda ngeempawu zakhe, sicamngce ngazo, size sizixelise kubomi bethu. (Efe. 5:1) Njengoko sisenjenjalo, siya kuvumelana ngakumbi nomdumisi owathi: “Ke mna, ukusondela kuThixo kulungile kum.”—INdu. 73:28.

^ isiqe. 7 Ukuze ufumane amanye amacebiso, funda inqaku elithi, “Ngaba Ukhe Wakhuthaza Nabani Na Mvanje?” kwiMboniselo kaJanuwari 15, 1995, nelithi, “Masivuselelane Eluthandweni Nasemisebenzini Emihle—Njani?” kweka-Aprili 1, 1995.