“Uxolo oluninzi lolwabo bathanda umthetho wakho, yaye kubo akukho mqobo usisikhubekiso.”—INDU. 119:165.

1. Umzekelo wenye imbaleki ukubonisa njani ukuzimisela kwethu ukunganikezeli?

UMARY DECKER waqal’ ukungenelela ugqatso lwehlabathi esekwishumi elivisayo. KwiiOlimpiki zowe-1984, abaninzi babesithi nguye oza kuphumelela imbasa yegolide kugqatso lweemitha ezingama-3 000. Kodwa, akazange aye kungena emgceni. Wakhubeka kwenye imbaleki waza wawa. Ngenxa yokwenzakala nentliziyo elihlwili kwanyanzeleka ukuba athwalwe akhutshelwe ngaphandle kwebala. Noko ke, uMary akazange anikezele. Kwisithuba nje esingaphantsi konyaka, wayesele ebuyele waza waseka irekhodi elitsha lehlabathi kugqatso lwabasetyhini ngowe-1985.

2. AmaKristu okwenyaniso aselugqatsweni ngayiphi ingqiqo, ibe yintoni esingamele siyivumele?

2 Ubomi bethu maKristu bufana nokungathi sikugqatso lobomi obungunaphakade. Asimele sivumele nantoni na isiphazamise ekuluphumeleleni. Olu asilogqatso lomgama omfutshane ekulindeleke ukuba siqongqothe isantya ukuze siphumelele. Ukanti asilogqatso lokunkcunkca, apho umntu emane eyekelela umxakatho. Kunoko, lugqatso lomgama omde, imarathoni efuna sinyamezele ukuze siphumelele. Umpostile uPawulos wazekelisa ngembaleki xa wayebhalela amaKristu aseKorinte, isixeko esasidume ngogqatso lweembaleki. Wathi: “Anazi na ukuba iimbaleki elugqatsweni zibaleka zonke, kodwa inye kuphela eyamkela umvuzo? Balekani ngendlela yokuba niwufumane.”—1 Kor. 9:24.

3. Yintoni emele iyenze imbaleki ukuze ivuzwe ngobomi obungunaphakade?

3 IBhayibhile isixelela ukuba silubaleke olu gqatso. (Funda eyoku-1 kwabaseKorinte 9:25-27.) Umvuzo bubomi obungunaphakade, enoba kusezulwini kumaKristu athanjisiweyo okanye emhlabeni kwamanye akolu  gqatso. Ngokwahlukileyo kulo naluphi na olunye ugqatso, kolu zonke iimbaleki eziye zanyamezela de zaya kufika entanjeni ziyawufumana umvuzo. (Mat. 24:13) Ekuphela kwento eyenza imbaleki ingafumani mvuzo kolu ugqatso kuxa ingayithobeli imithetho okanye ingayi kufika entanjeni. Ukongezelela apho, olu kuphela kogqatso olunomvuzo wobomi obungunaphakade.

4. Kutheni kungekho lula nje ukuphumelela ugqatso lobomi?

4 Akukho lula ukuphumelela olu gqatso lobomi. Kufuneka uziqeqeshe yaye uqiniseke ngenjongo yakho. Okuphela komntu owabaleka olu gqatso ngaphandle kokukhubeka, nguYesu Kristu. Kodwa umfundi uYakobi wathi sonke thina balandeli bakaKristu “siyakhubeka izihlandlo ezininzi.” (Yak. 3:2) Yinyaniso engenakuphikwa leyo! Sonke sithwaxwa kukungafezeki kwethu nokwabanye. Maxa wambi siyakhubeka, siwe size siyekelele umxakatho. Sisenokuwa, kodwa simele sivuke sithathise. Kukho abakhe bawa kabuhlungu de kwafuneka bancedwe ukuze baphakame baphinde bathathise. Ngoko iyenzeka into yokuba sikhubeke de siwe maxa wambi ngokuphindaphindiweyo.—1 Kum. 8:46.

Ukuba uye wawa, vuma ukuncedwa uze uvuke!

XA UKHUBEKILE, QHUBEKA NOGQATSO

5, 6. (a) Kutheni ‘kungekho mqobo usisikhubekiso’ kumKristu, ibe yintoni eya kumnceda ‘avuke’? (b) Yintoni eyenza abanye bangabi saphakama xa bekhubekile?

5 Mhlawumbi uye wawasebenzisa omabini la magama “ukukhubeka” “nokuwa” ukuchaza imeko yokomoya. NaseBhayibhileni anokusetyenziswa omabini, kodwa akasoloko edlulisela ingcamango efanayo. Ngokomzekelo, iMizekeliso 24:16 ithi: “Ilungisa lisenokuwa kasixhenxe, yaye ngokuqinisekileyo liya kuvuka; kodwa abangendawo baya kwenziwa bakhubeke ngentlekele.”

6 UYehova akayi kuvumela abo bathembele kuye bakhubeke okanye bawe—izinto ezilutshaba okanye ezingumqobo ekumkhonzeni—bangabi sakwazi ukuphakama. Siqinisekiswa ukuba uYehova uya kusinceda ‘sivuke’ ukuze siqhubeke simkhonza ngamandla ethu onke. Athuthuzela gqitha la mazwi kubo bonke abamthanda  ngokusuka entliziyweni uYehova! Abangendawo abanqweneli kuphakama. Abalufuni uncedo lomoya oyingcwele kaThixo nolwabantu bakhe, nokuba sele belunikwa. Kodwa, kwabo ‘bathanda umthetho kaYehova,’ akukho mqobo uya kubakhubekisa balushiye ngokupheleleyo ugqatso lobomi.—Funda iNdumiso 119:165.

7, 8. Yintoni enokwenza umntu ‘owileyo’ ahlale elilungisa kuThixo?

7 Abanye bawiswa zizono ezingephi—oko bade bakwenza izihlandlo eziliqela—ngenxa yobuthathaka obuthile. Kodwa kuYehova bahlala bengamalungisa xa beqhubeka ‘bevuka,’ into ethetha ukuba, xa beguquka ngokunyanisekileyo baze bazabalazele ukuhlala kwikhondo lokuthembeka. Oko sikubona kwindlela uThixo awayesenza ngayo kumaSirayeli aguqukayo. (Isa. 41:9, 10) Kunokuba igxininise kwizinto ezimbi—‘ukuwa’ kwethu—iMizekeliso 24:16, ekhe yacatshulwa ithetha ngezinto ezintle, ‘ukuvuka’ kwethu ngenxa yenceba kaThixo. (Funda uIsaya 55:7.) Bechaza ukusithemba kwabo, ngobubele uYehova uThixo noYesu Kristu basikhuthaza ukuba ‘sivuke.’—INdu. 86:5; Yoh. 5:19.

8 Noba imbaleki ikhubekile okanye iwile, inokuvuka ithathise iye kufika entanjeni ukuba ikhawuleza iphakame. Kolu gqatso lwethu, asiwazi ‘umhla nelixa’ lokuphela kogqatso. (Mat. 24:36) Xa sizabalazela ukungakhubeki kokukhona kubalula ukutyhalela phambili nogqatso ngesantya esifanelekileyo size siluphumelele. Singakuphepha njani ke, ukukhubeka?

ISIKHUBEKISO ESITHINTELA INKQUBELA

9. Ziziphi izinto ezinokuba yimiqobo esisikhubekiso esiza kuzihlolisisa?

9 Makhe sihlolisise izinto ezintlanu ezinokuba yimiqobo esisikhubekiso—ubuthathaka bethu, inkanuko yenyama, ukubona abazalwana bengenzi izinto kakuhle, imbandezelo okanye intshutshiso, kunye nokungafezeki kwabanye. Noko ke, into esimele siyikhumbule xa siye sakhubeka kukuba uYehova unomonde. Akakhawulezi athi asinyanisekanga.

10, 11. Bubuphi ubuthathaka awayenabo uDavide?

10 Ubuthathaka bethu bungafaniswa namatye athe saa kumzila weembaleki. Xa sijonga izinto ezenzeka kuKumkani uDavide nompostile uPetros, sinokubona iintlobo ezimbini zobu buthathaka—ukungakwazi ukuzeyisa nokoyika abantu.

11 UKumkani uDavide wabhenca ubuthathaka anabo xa engazange akwazi ukuzeyisa, kwisono sakhe noBhatshebha. Naxa wagculelwa nguNabhali, waphantsa wenza engacinganga. Kubo bonke obo buthathaka, akazange anikezele kwimigudu yokukholisa uYehova. Encedwa ngabanye, wakwazi ukuphakama.—1 Sam. 25:5-13, 32, 33; 2 Sam. 12:1-13.

12. Wenza ntoni uPetros ukuze aqhubeke nogqatso nakuba wayeneempazamo?

12 UPetros wayenengxaki yokoyika abantu, maxa wambi esenza iimpazamo ezinkulu; ukanti wahlala ethembekile kuYesu noYehova. Ngokomzekelo, wayikhanyela izihlandlo ezintathu zonke iNkosi yakhe. (Luka 22:54-62) Kamva, wenza into engenziwayo ngumKristu, waphatha abazalwana bakhe beeNtlanga ngokungathi abalunganga njengabo bangamaYuda alukileyo. Noko ke, umpostile uPawulos wayeyiqonda kakuhle into yokuba—ibandla aliyondawo yokucalucalulana. UPetros wayelahleka. UPawulos wamluleka kanye ngaloo mzuzu ukuze loo tyhefu inganwenweli kwabanye abazalwana, baze bamxelise. (Gal. 2:11-14) Ngaba oko kwamkhubekisa uPetros de waxhoma kugqatso lobomi? Nakanye. Wacingisisa ngeso siluleko, wakwenza oko wayekuxelelwa, waza waqhubeka nogqatso.

13. Iingxaki zempilo zinokusikhubekisa njani?

13 Maxa wambi senziwa buthathaka ziingxaki zempilo. Nazo ezi ngxaki  zinokuba ngumqobo osisikhubekiso. Zinokusiphazamisa kwisantya esibaleka ngaso ngokomoya ibe zinokude zisikhubekise siwe. Ngokomzekelo, omnye udade waseJapan wagula gqitha kwiminyaka eli-17 emva kokuba ebhaptiziwe. Wazixakekisa kakhulu ngaloo ngxaki yempilo watyhafa ngokomoya. Wagqibela ngokuphola. Abadala ababini bamtyelela. Ngenxa yokukhuthazwa ngamazwi abo obubele, waphinda waya kwiintlanganiso. Uthi: “Ndachukumiseka gqitha kuba abazalwana bandibulisa ngobubele.” Sithetha nje lo dade utyhalela phambili nogqatso lobomi.

14, 15. Liliphi esimele siyenze xa sisiva kukhula iminqweno ephosakeleyo? Zekelisa.

14 Inkanuko yenyama iye yaba sisikhubekiso kwabaninzi. Xa sitsalwa yinkanuko yenyama, simele singaphozisi maseko silwe ukuze sihlale sicocekile engqondweni, ngokuziphatha naphambi koThixo. Khumbula ukuba uYesu wacebisa ukuba ‘siyilahle kude’ nantoni na esisikhubekiso, nkqu nesandla okanye iliso lethu. Ezo zikhubekiso zinokuquka iingcinga nezenzo ezingcolileyo ezinokubangela abanye bayeke ukubaleka ugqatso.—Funda uMateyu 5:29, 30.

15 Omnye umzalwana, owakhuliswa yintsapho engamaKristu wabhala echaza ukuba kwasekukhuleni kwakhe wayesilwa notyekelo lobufanasini. Wathi: “Kwakunzima, ndandingazazi ukuba ndimi phi.” Xa wayeneminyaka engama-20, waba nguvulindlela othe ngxi, nesicaka solungiselelo ebandleni. Kodwa wenza isono esinzulu, wohlwaywa ngeZibhalo, waza wancedwa ngabadala. Ngokuthandaza, ukufundisisa iBhayibhile, nokuzabalazela ukunceda abanye womelela wavuka wathathisa. Kwiminyaka kamva, uthi: “Kukho amaxesha okuphinda ivuke loo minqweno, kodwa andinikezeli. Ndiye ndafunda ukuba uYehova akakuyekeli uhendelwe ngaphaya koko unokukuthwala. Ngoko ndikholelwa ukuba uThixo uvakalelwa kukuba ndingakwazi ukuxhathisa.” Uqukumbela ngelithi: “Zonke izinto endiye ndazinyamezela, ziya kuba yinto encinane xa ndizuze ihlabathi elitsha. Ndikhangele phambili kulo! De lifike, ndimele ndiqhubeke nomlo.” Lo mzalwana, uzimisele ukutyhalela phambili nolu gqatso.

16, 17. (a) Yintoni eyanceda omnye umzalwana owayevakalelwa ukuba uye akaphathwa kakuhle? (b) Simele siwatsolise phi amehlo ethu ukuze siphephe ukukhubeka?

16 Ukubona abazalwana bengenzi izinto kakuhle kunokuba ngumqobo osisikhubekiso. EFransi, umzalwana owayengumdala ebandleni wayevakalelwa ukuba uye akaphathwa kakuhle. Oko kwamcaphukisa gqitha de wayeka ukuya kwiintlanganiso zebandla nasentsimini. Abadala ababini bamtyelela baza bamphulaphula njengoko echaza indlela azibona ngayo izinto. Bamkhuthaza ukuba alahlele umthwalo wakhe kuYehova baza bamkhumbuza ukuba eyona nto ibalulekileyo kukwenza ukuthanda kukaThixo. Wasiphulaphula isiluleko sabo waza waphinda wathathisa kugqatso lobomi.

17 Onke amaKristu amele atsolise amehlo awo kuYesu Kristu iNtloko yebandla, ayeke abantu abangafezekanga. UYesu, omehlo ‘anjengedangatye lomlilo’ uyibona kakuhle yonke into eyenzeka ebandleni ngendlela esingenakuze sikwazi. (ISityhi. 1:13-16) Ngokomzekelo, uYesu uyabona xa kukho into esicinga ukuba ayihambi ngendlela kuba singenazo zonke iinkcukacha okanye singayiqondi. UYesu uya kuzisingatha kakuhle izinto ezifuna ukulungiswa ebandleni, aze enjenjalo ngexesha elililo. Ngoko, asimele sivumele izenzo okanye izigqibo zomnye umKristu zibe ngumqobo osisikhubekiso kuthi.

18. Yintoni enokusinceda sinyamezele iimvavanyo?

18 Eminye imiqobo emibini eba ngumqobo osisikhubekiso yimbandezelo okanye intshutshiso nokungafezeki kwabanye ebandleni. Kumzekeliso wakhe womhlwayeli,  uYesu wathi abanye babeya kukhubeka xa befumana “imbandezelo okanye iintshutshiso” ngenxa yokukhonza uThixo. Enoba ivela phi loo ntshutshiso—entsatsheni, kubamelwane, okanye koorhulumente—inokuba sisikhubekiso kumntu ‘ongenazingcambu zendeleyo. (Mat. 13:21) Noko ke, ukuba sizabalazela ukuhlala sinolwalamano oluhle noYehova, imbewu yoBukumkani iya kusinceda sibe nokholo olungagungqiyo. Xa uvavanywa, thandaza uze ucamngce ngezinto ezincomekayo. (Funda eyabaseFilipi 4:6-9.) UYehova usinika amandla okunyamezela iimvavanyo, singavumeli imiqobo esisikhubekiso isikhuphe kugqatso.

Ungavumeli nantoni na ikwenze unikezele elugqatsweni!

19. Singenza njani ukuze singavumeli ukungafezeki kwabanye kube ngumqobo osisikhubekiso?

19 Okubuhlungu kukuba, abanye baye bavumela ukungafezeki kwabanye kwabayekisa ugqatso. Ukungaboni kwabo ngasonye kwimiba efuna isazela kuye kwayimiqobo esisikhubekiso kubo. (1 Kor. 8:12, 13) Xa sikhutyekiswa ngumntu, ngaba siya kuvumela oko kube ngumqobo de sishiye inyaniso? IBhayibhile iyalela amaKristu ukuba ayeke ukugweba, kodwa axolele abanye angenzi amalungelo awo ibe yeyona nto ibalulekileyo. (Luka 6:37) Xa ukhutyekisiwe, zibuze: ‘Ngaba ndiya bagweba abanye kuba nje ndibona izinto ngenye indlela? Ngoxa ndisazi ukuba abazalwana abafezekanga, ngaba ndiza kuvumela oko kungafezeki kundishiyise inyaniso?’ Ukuthanda uYehova kunokusinceda singavumeli nantoni na eyenziwa ngumntu ibe ngumqobo ekuphumeleleni ugqatso lwethu.

BALEKA NGONYAMEZELO—PHEPHA UKUKHUBEKA

20, 21. Yintoni ozimisele ukuyenza kugqatso lobomi?

20 Ngaba uzimisele ‘ukubaleka ugqatso kude kuse ekugqibeleni’? (2 Tim. 4:7, 8) Umele wenze ufundisiso lobuqu. Funda iBhayibhile neencwadi ezisekelwe kuyo wenze uphando, ucamngce ukuze uzibone izinto ezinokuba yimiqobo esisikhubekiso. Cela umoya oyingcwele ukuze ukuncede ukwazi ukunyamezela. Khumbula ukuba ayikho imbaleki enokungaphumeleli kolu gqatso lobomi ngenxa nje yokuba imana ikhubeka okanye isiwa ngamaxesha athile. Kolu gqatso inokuphinda ivuke ize ithathise. Inokude isebenzise imiqobo evelayo njengamatye okuqabela ngaphayaa kwesikhubekiso, ifunde izifundo ezibalulekileyo kuyo nantoni na evavanya ukholo lwayo.

21 IBhayibhile ibonisa ukuba abo baziimbaleki kugqatso lobomi obungunaphakade ababi nalo ixesha lokuthi zava bangenzi nto. Akufani nokukhwela ibhasi ethwala abakhweli ibase empumelelweni. Simele silubaleke ngokwethu ugqatso lobomi. Xa sisenjenjalo, uYehova uya kusinika “uxolo oluninzi.” (INdu. 119:165) Siqinisekile ukuba uya kuqhubeka ebasikelela ngoku nangonaphakade abo banganikezeliyo kugqatso.—Yak. 1:12.