Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo (Yokufundisa)  |  Februwari 2013

Abalindi Bakomkhulu Beva Iindaba Ezilungileyo

Abalindi Bakomkhulu Beva Iindaba Ezilungileyo

Ngunyaka wama-59 C.E., yaye kufika amajoni anxaphileyo ezise iqela lamabanjwa eRoma njengoko engena ngesango iPorta Capena. KwiNduli iPalatine abona ibhotwe loMlawuli uNero, lilindwe ngaBalindi Bakomkhulu begaxele amakrele abo phantsi kwesinxibo sabo itoga. * Igosa lomkhosi uYuliyo likhokela amabanjwa lidlula kwiNdawo Yembutho lize liye kuqabela nawo kwiNduli iViminal. Udlula nawo kumyezo onezibingelelo ezininzi zoothixo baseRoma enjenjeya ukunqumla kummandla omkhulu odla ngokusetyenziswa ngumkhosi ukuziqeqesha.

Umfanekiso waBalindi Bakomkhulu ekucingelwa ukuba uvela kwiArch of Claudius, eyakhiwa ngowama-51 C.E.

Phakathi kwaloo mabanjwa kukho nompostile uPawulos. Kwiinyanga ezithile ngaphambi koku xa inqanawa yabo yayibhudlwa yimimoya elwandle, kwavela kuye ingelosi kaThixo yaza yamxelela oku: “Umelwe kukuma phambi koKesare.” (IZe. 27:24) Ngaba ngoku sele eza kuma phambi koKesare? Njengokuba ejika aze ajonge elo komkhulu loBukhosi beRoma, amele ukuba athe thaa kuye amazwi awathethwa yiNkosi uYesu kwiNqaba yaseAntoniya eYerusalem. UYesu wathi kuye: “Yomelela kakhulu! Kuba njengoko ubunikela ubungqina obucokisekileyo ngezinto ezingam eYerusalem, ngoko ukwamele unikele ubungqina naseRoma.”—IZe. 23:10, 11.

Mhlawumbi uPawulos uyema aze akhangele kwiCastra Praetoria—inqaba enkulu enodonga lwezitena ezibomvu kunye nongqameko lweemboniselo. Kule nqaba kuhlala aBalindi Bakomkhulu abalinda umlawuli  baphinde babe ngamapolisa esixeko. Ekubeni apho kwakuhlala amaqela ali-12 amawaka aBalindi Bakomkhulu, kuloo nqaba ayesanela lula amawaka amajoni, kuquka abakhweli mahashe. Le nqaba imele ukuba ibakhumbuza ubungangamsha beli gunya abantu. Ekubeni aba Balindi Bakomkhulu ingabo abanyamekela amabanjwa avela emaphondweni, uYuliyo ukhokela iqela lamabanjwa akhe aye kungena kwelinye lamasango amakhulu amane. Emva kohambo olude lweenyanga eziliqela, ude waza kufika apho ebesiya khona namabanjwa.—IZe. 27:1-3, 43, 44.

UMPOSTILE USHUMAYELA “NGAPHANDLE KWESITHINTELO”

Ebudeni bohambo, uPawulos wafumana umbono owamxelela ukuba baza kusinda bonke kuloo nqanawa. Ukulunywa kwakhe yinyoka enobuhlungu kumshiya engenzakalanga. Uye waphilisa abagulayo kwisiqithi saseMalta, apho abantu bakhona baqalisa ukuthi unguthixo. Kungenzeka ukuba ezi ndaba, zafikelela kwaba balindi baneenkolelo.

UPawulos sedibene nabazalwana balapha eRoma ‘abeze kumhlangabeza kwiNdawo yeMarike ka-Apiyo naseTavene-Ntathu.’ (IZe. 28:15) Kodwa ke, ekubeni elibanjwa uza kuwufezekisa njani umnqweno anawo wokuvakalisa iindaba ezilungileyo eRoma? (Roma 1:14, 15) Bambi bacinga ukuba la mabanjwa asiwa kumphathi wabalindi. Ukuba kunjalo, uPawulos umele ukuba wasiwa kuMphathi weli qela uAfranius Burrus, osenokuba ungowesibini ngobukhulu ukusuka kumlawuli. * Enoba kwenzeka ntoni na, kunokuba alindwe liqela labalindi, uPawulos ulindwa lijoni elinye elikwisikhundla esiphezulu. Uyavunyelwa ukuba azilungiselele ngokwakhe indawo yokuhlala kwanokuba abantu beze kumtyelela nokushumayela kubo “ngaphandle kwesithintelo.”—IZe. 28:16, 30, 31.

UPAWULOS UNIKELA UBUNGQINA KWABANCINANE NABAKHULU

Iindonga zeCastra Praetoria namhlanje

Njengenxalenye yemisebenzi yakhe yomthetho, kusenokwenzeka ukuba uBurrus udlan’ indlebe nompostile uPawulos kwibhotwe okanye kwinkampu yaBalindi Bakomkhulu, ngaphambi kokuba aye kuvela kuNero. UPawulos akaliyeki lidlule eli thuba livelayo ‘lokunikela ubungqina kwabancinane nabakhulu.’ (IZe. 26:19-23) Enoba yintoni na ebefuna ukuyazi uBurrus, uPawulos uyasinda ekuvalelweni kwinkampu yaBalindi Bakomkhulu. *

 UPawulos waqesha indawo yokuhlala enkulu de wakwazi ukwamkela ‘amadoda aziintloko amaYuda’ ukuze anikele ubungqina kuwo ‘nakwabaninzi kakhulu ababeze kwindawo awayehlala kuyo.’ Waphulaphulwa nangamajoni elo Qela Labalindi Bakomkhulu awayemva ‘enikela ubungqina obucokisekileyo’ kumaYuda ngokuphathelele uBukumkani noYesu, “ukususela kusasa kwada kwahlwa.”—IZe. 28:17, 23.

Xa uPawulos wayeseluvalelweni, amajoni ayemphulaphula xa eyalela izinto emazibhalwe kwiileta zakhe

Abalindi abasebenza ebhotwe batshintshwa mihla le emva kweeyure ezisibhozo. Nomlindi kaPawulos uhlala etshintshwa. Kuloo minyaka mibini evalelwe apho lo mpostile, amajoni ayemva xa eyalela kwileta eya kwabase-Efese, abaseFilipi, abaseKolose nakumaKristu angamaHebhere naxa wayebhalela ngokwakhe umKristu uFilemon. Ngoxa eseluvalelweni, uPawulos unikela ingqalelo kwikhoboka elibalekileyo, uOnesimo, ‘aye wamzala ngoxa ekwimixokelelwane yentolongo,’ aze ambuyisele emva kwinkosi yakhe. (Filem. 10) UPawulos umele ukuba ubonisa umdla nakubalindi bakhe. (1 Kor. 9:22) Mhlawumbi wayekhe abuze ijoni ngomsebenzi wesikrweqe ngasinye andule ke ukusebenzisa loo nkcazelo ukuze enze umzekeliso.—Efe. 6:13-17.

 ‘UTHETHA ILIZWI LIKATHIXO NGOKUNGENALOYIKO’

Ukuvalelwa kukaPawulos kuphumela “ekuhanjiselweni phambili kweendaba ezilungileyo” phakathi kwalo lonke iQela Labalindi Bakomkhulu nabanye. (Fil. 1:12, 13) Abantu abahlala kwiCastra Praetoria bayakwazi ukunxibelelana nabo bonke uBukhosi baseRoma, kuquka umlawuli nayo yonke indlu yakhe. Amalungu endlu yakhe aquka intsapho, amakhoboka nabanye abaguquka baza baba ngamaKristu. (Fil. 4:22) Ngenxa yobungqina besibindi obunikelwa nguPawulos, abazalwana baseRoma baba nesibindi “ekulithetheni ilizwi likaThixo ngokungenaloyiko.”—Fil. 1:14.

Enoba sikwiyiphi na imeko, sisenokufumana ithuba lokuthetha nabo baze kusinceda ngeenkonzo ezahlukeneyo

Ukunikela ubungqina kukaPawulos kuyasomeleza nathi njengoko ‘sishumayela ilizwi ngexesha elilungileyo nangexesha lenkathazo.’ (2 Tim. 4:2) Bambi kuthi abakwazi kuphuma endlwini, kumakhaya abalupheleyo okanye ezibhedlele nkqu nasentolongweni ngenxa yokholo. Enoba ithini na imeko, sinokufumana ithuba lokuthetha nabo beza kuthi, okanye bezo kwenza imisebenzi ethile. Xa sisebenzisa onke amathuba ukuze sinikele ubungqina ngesibindi, sizibonela ngokwethu ukuba ‘ilizwi likaThixo alinakubotshwa.’—2 Tim. 2:8, 9.

^ isiqe. 2 Funda ibhokisi enomxholo othi “UMlindi Wakomkhulu ngomhla kaNero.”

^ isiqe. 7 Funda ibhokisi ethi “USextus Afranius Burrus.”

^ isiqe. 9 UHerode Agrippa wavalelwa apha nguTibheriyo Kesare ngowama-36-37 C.E. ngenxa yomnqweno awayenawo wokuba uCaligula akhawuleze abe ngumlawuli. Wathi uCaligula akuba ngumlawuli wavuza uHerode ngokumenza ukumkani.—IZe. 12:1.