• INTLUNGU YOKUSWELEKELWA

  Iba njani intlungu yokuswelekelwa? Kutheni abantu abakwintlungu yokuswelekelwa bedinga ukuthuthuzelwa?

 • IZINTO OZA KUZIFUNDA

  Eli nqaku lithetha ngezinto ezingeyonyani ngentlungu yokuswelekelwa, lize lithethe nangezinto ezidla ngokwenzeka ebantwini abakule ntlungu. Xa ukwintlungu yokuswelekelwa, jonga iimvakalelo eziqhelekileyo oba nazo.

 • YINTONI ONOKUYENZA UKUZE UNYAMEZELE

  Ziintoni onokuzenza ukuze umelane nentlungu yokuswelekelwa? Eli nqaku lithetha ngezinto onokuzenza ezincede abanye abantu, ezisekelwe kubulumko obungaphelelwa lixesha.

 • IZINTO EZINOKUNCEDA ABANTU ABASWELEKELWEYO

  Funda ukuba abanye abantu baye benza njani ukuze bathuthuzeleke xa kwakunzima, uze ubone ukuba unokuncedakala njani.