Yintoni enokusinceda sikwazi ukumelana nentlungu yokuswelekelwa?

La manqaku athetha ngezinto onokuzilindela xa kusweleke umntu omthandayo, nezinto onokuzenza ukuze umelane nale ntlungu.