Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

UVukani!  |  No. 2 2016

 UDLIWANO-NDLEBE | UYAN-DER HSUUW

Isazi Ngeembumba Ezingekazalwa Sicacisa Ukholo Lwaso

Isazi Ngeembumba Ezingekazalwa Sicacisa Ukholo Lwaso

UPROFESA Yan-Der Hsuuw ngumalathisi wophando lweembumba ezingekazalwa zezidalwa (embryo) kwiNational Pingtung University of Science and Technology yaseTaiwan. Wakha wakholelwa ekubeni izinto zazivelela, kodwa emva kokuba ngusosayensi ophandayo, wazibona ngenye indlela izinto. Uchazele uVukani! ngezizathu zokutshintsha kwakhe.

Khawusithele gqaba-gqaba ngemvelaphi yakho.

Ndazalwa ngo-1966 ndaza ndakhulela eTaiwan. Abazali bam babekunqulo lwamaTao nakolwamaBhuda. Nangona sasinqula izinyanya zethu kwaye sithandaza kwizithixo, sasingayicingi into yokuba kukho uThixo odale zonke izinto.

Yintoni eyakwenza wafundela ibhayoloji?

Ndisemncinci, ndandikuthanda ukuhoya izilwanyana zasekhaya, ibe ndandifuna ukufunda indlela yokunceda izilwanyana nabantu xa besentlungwini. Kangangexesha elithile, ndafundela ukunyanga izilwanyana, ndaza kamva ndafunda izifundo zeembumba ezingekazalwa zezidalwa—ndinethemba lokuba ndiza kutsho ndiqonde ukuba ubomi babuvela phi na.

Ngelo xesha wawukholelwa ekubeni izinto zazivelela. Ungasichazela ukuba kwakutheni?

Ooprofesa baseyunivesithi babefundisa ukuba izinto zazivelela, besithi kukho ubungqina obuxhasa loo nto. Ndabakholelwa.

Yintoni ke eyakwenza waqalisa ukufunda iBhayibhile?

Zimbini. Eyokuqala, engqondweni yam ndandizixelele ukuba kubo bonke aba thixo baninzi banqulwa ngabantu, umele abekho oyena mkhulu kunabanye. Kodwa nguwuphi? Okwesibini, ndandisazi ukuba iBhayibhile yincwadi ehlonipheke kakhulu. Ngoko ndaya kwiiklasi zokufunda iBhayibhile.

Ukuqala kwam ukufunda kwiCatholic University of Leuven yaseBelgium ngo-1992, ndaya kwenye icawa yamaKatolika ndaza ndacela umfundisi ukuba andincede ndazi iBhayibhile, kodwa wala.

Wazifumana njani iimpendulo zemibuzo yakho?

Emva kweminyaka emibini, ndiseseBelgium njalo, ndisenza uphando ngesayensi, ndadibana nebhinqa elingumPolish eligama linguRuth, elaliliNgqina likaYehova. Wayefunde isiTshayina ngenjongo yokunceda abafundi baseyunivesithi ababefuna ukufunda ngoThixo. Ndandiluthandazele olo ncedo, ngoko ndavuya ndakudibana naye.

URuth wandibonisa ukuba, nangona iBhayibhile ingeyoncwadi yesayensi, iyahambisana nayo. Ngokomzekelo, xa wayethandaza kuThixo, umbhali weBhayibhile uDavide wathi: “Amehlo akho andibona ndiseyimbumba, yaye zonke iinxalenye zam zazibhalwe phantsi encwadini yakho, ngokubhekisele kwiimini ezayilwa ngazo kwakungekabikho nanye phakathi kwazo.” (INdumiso 139:16) Nangona uDavide wayesebenzisa ulwimi lweembongi, wayechanile! Kwanangaphambi kokuba ayilwe amalungu omzimba, imiyalelo yendlela amele akhule ngayo sele ikho yonke. Ukuchana kweBhayibhile kwandenza ndacacelwa ukuba iliLizwi likaThixo. Ndaqalisa nokuqonda ukuba nguYehova kuphela uThixo wenene. 1

 Yintoni eyakwenza waqiniseka ukuba nguThixo odale izinto eziphilayo?

Injongo yophando lwesayensi kukufumana inyaniso, hayi ukuxhasa izinto ezicingelwayo. Izifundo zam zendlela ezikhula ngayo iimbumba zezidalwa esibelekweni zandenza ndayitshintsha indlela endandibona ngayo, ndagqiba kwelokuba izinto eziphilayo zadalwa. Ngokomzekelo, iinjineli ziye zilungiselele ukuba kubekho indawo ekudityaniswa kuyo izinto (assembly line) ukuze kufakwe amalungu aloo nto idityaniswayo ngokokulandelelana kwawo nangendlela echanileyo. Kuyafana ke nokukhula kwembumba esibelekweni, kodwa kona kude kwantsonkotha nangakumbi.

Le nkqubo iqala ngeseli enye eqanduselweyo, akunjalo?

Kunjalo. Loo seli ingabonakaliyo ngeliso lenyama iye iziphindaphinde, iqalise inkqubo yokuphindaphindeka kweeseli. Kangangexesha elithile, inani leeseli liphindeka kabini qho emva kweeyure eziyi-12 ukuya kweziyi-24. Kuye kuvele iiseli ezibizwa ngokuba ziistem cells isaqala nje le nkqubo. 2 Iistem cells zinokuvelisa nayiphi na kwiintlobo zeeseli ezimalunga ne-200 ezifunekayo ukuze usana lube luphelele, ezinjengeeseli zegazi, iiseli zamathambo, iiseli zemithambo-luvo, njalo njalo.

Ukufunda kwam ngendlela ezikhula ngayo iimbumba ezingekazalwana zezidalwa kundenze ndagqiba kwelokuba izinto eziphilayo zadalwa

Kufuneka kuveliswe iiseli ezichanileyo, zilandelelane ngendlela eyiyo, kwaye zibe kwiindawo ezichanileyo. Ziqala zidityaniswe zibe yinyama ethi ethubeni idityaniswe ibe ngamalungu omzimba neengalo nemilenze. Akukho nanye injineli enokukuphupha kwaukukuphupha ukubhala imiyalelo yenkqubo enjalo. Kodwa, imiyalelo yokukhula kwembumba esibelekweni ibhalwe kakuhle kwiDNA. Ndithi ndakucinga ngobuhle bayo yonke le nto, ndiqiniseke ukuba izinto eziphilayo zadalwa nguThixo.

Yintoni eyakwenza waba liNgqina likaYehova?

Ngamafutshane nje, luthando. UYesu Kristu wathi: “Ngako oko bonke baya kwazi ukuba ningabafundi bam, ukuba ninothando phakathi kwenu.” (Yohane 13:35) Olo thando alukhethi buso. Aluxhomekeki ekubeni umntu ungowaluphi uhlanga, indawo asuka kuyo, okanye ibala lakhe. Ndalubona ndaza ndaluva olo thando ndakuqalisa ukunxulumana namaNgqina.

^ 2. Ekubeni engumKristu, isazela sikaProfesa Yan-Der Hsuuw simenze wayeka ukusebenza ngeestem cells zeentsana ezingekazalwa.