IBHAYIBHILE yaprofeta kwakudala ngeemeko ezimbi zeli hlabathi. Yaphinda yathi kwixesha elizayo abantu baseza konwaba. Asinakungayihoyi into ethethwa yiBhayibhile kuba izinto ezininzi ethe ziza kwenzeka sizibonile zisenzeka.

Nantsi imizekelo yezinto iBhayibhile eyaprofeta ngazo:

  • “Uhlanga luya kuvukelana nohlanga nobukumkani buvukelane nobukumkani, yaye kuya kubakho ukunqongophala kokutya neenyikima zomhlaba kwiindawo ngeendawo.”—Mateyu 24:7.

  • “Ke, kwazi oku, ukuba ngemihla yokugqibela kuya kufika amaxesha amanqam ekunzima ukujamelana nawo. Kuba abantu baya kuba ngabazithandayo, abathandi bemali, abazidlayo, abanekratshi, abanyelisi, abangathobeli bazali, abangenambulelo, abanganyanisekanga, abangenawo umsa wemvelo, abangayifuni kwaphela imvisiswano, abanyelisi, abangenakuzeyisa, iindlobongela, abangathandi kulunga, abangcatshi, abaneentloko ezilukhuni, abakhukhumele likratshi, abathandi beziyolo kunokuba bathande uThixo.”—2 Timoti 3:1-4.

Ezi ziprofeto zichaza ihlabathi eliya lisiba libi kakhulu nekungekho mntu ukwaziyo ukulilawula. Ngokutsho kweBhayibhile, abantu abanabo ubulumko okanye amandla okulungisa ezi ngxaki. Nazi izibhalo ezitshoyo:

  • “Kukho indlela ethe tye phambi komntu, kodwa emva koko ziindlela zokufa.”​—IMizekeliso 14:12.

  • ‘Umntu uye walawula umntu yaba kukwenzakala kwakhe.’​—INtshumayeli 8:9.

  • ‘Asikokomntu ukwalathisa inyathelo lakhe.’​—Yeremiya 10:23.

Ukuba abantu bangayekwa bazenzele unothanda, ihlabathi lingakwembi ingxaki. Kodwa ayizukwenzeka loo nto! Kutheni sisitsho? IBhayibhile ithi:

  • UThixo “useke umhlaba phezu kweendawo omiswe kuzo; awuyi kushukunyiswa ukusa kwixesha elingenammiselo, okanye nangonaphakade.”​—INdumiso 104:5.

  • “Kumka esinye isizukulwana, kufike esinye isizukulwana; kodwa umhlaba umi ixesha elingenammiselo.”​—INtshumayeli 1:4.

  • “Amalungisa aya kuwudla ilifa umhlaba, ahlale kuwo ngonaphakade.”​—INdumiso 37:29.

  • “Kuya kubakho ukudla okuziinkozo okuninzi emhlabeni; encotsheni yeentaba kuya kubakho ukuphuphuma.”​—INdumiso 72:16.

 Ezi Zibhalo zisinika iimpendulo ezicacileyo. Abantu abazukutshatyalaliswa kukungcola komoya, ukungabikho kokutya, ukunqaba kwamanzi okanye zizifo. Eli hlabathi alizukutshatyalaliswa yinyukliya. Ngoba? Lixhomekeke kuThixo. Ewe kona, uThixo unike abantu inkululeko yokuzikhethela. Kodwa bafumana imiphumo yendlela abakhethe ngayo. (Galati 6:7) Ihlabathi alifani nololiwe obaleka ngendlela engalawulekiyo de aye kungena engozini enkulu. UThixo akayekanga nje abantu bazenzela unothanda, kodwa ubabekele imida.​—INdumiso 83:18; Hebhere 4:13.

UThixo useza kuzisa “ubuninzi boxolo” kulo mhlaba. (INdumiso 37:11) Eli nqaku lisikrobisa kwindlela emnandi esiza kuphila ngayo kwixa elizayo, nto leyo efundwe ngamaNgqina KaYehova eBhayibhileni.

Ehlabathini lonke kukho amaNgqina KaYehova, amadoda nabafazi, aneminyaka eyahlukeneyo nakhule ngeendlela ezingafaniyo. Anqula uThixo oyinyaniso, iBhayibhile ethi igama lakhe nguYehova. Akanaxhala ngento eza kwenzeka kwixesha elizayo kuba iBhayibhile ithi: “Ke uYehova, uMdali wamazulu, uThixo oyinyaniso, uMyili womhlaba noMenzi wawo, owuzinzise ngokuqinileyo, nongawudalelanga ilize, kodwa owawubumba ukuba umiwe, utsho ukuthi: ‘NdinguYehova, akakho omnye.’”​—Isaya 45:18.

Eli nqaku lithetha ngento iBhayibhile ethi iza kwenzeka kumhlaba nasebantwini kwixesha elizayo. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, funda isifundo 5 sencwadana enemifanekiso ethi Iindaba Ezilungileyo Ezivela KuThixo! epapashwe ngamaNgqina KaYehova, iyafumaneka naku-www.jw.org/xh

Ungabukela nevidiyo ethi Kwakutheni Ukuze UThixo Adale Umhlaba? efumaneka ku-www.jw.org/xh (Jonga phantsi komxholo othi IIMPAPASHO > IIVIDIYO)