Namhlanje, abantu abaninzi baxakeke kakhulu kangangokuba ubuhlobo babo nabanye abantu kunye neentsapho zisengxakini.

Sinokulisebenzisa kakuhle njani ixesha?

Enye indoda esisilumko yathi: “Kulunge ngakumbi ukuzalisa isandla ngokuphumla kunokuzalisa izandla zozibini ngomsebenzi onzima ngokusukelana nomoya.”—INtshumayeli 4:6.

Lo “Vukani!” unamacebiso amahle endlela esinokulisebenzisa kakuhle ngayo ixesha, njengokuqala ngezinto ezibalulekileyo.