Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

UVukani!  |  No. 4 2016

Ithini IBhayibhile Ngobufanasini?

Ithini IBhayibhile Ngobufanasini?

UKUTSHATA kwendoda nenye indoda okanye komfazi nomnye umfazi kusengumba otshis’ ibunzi kumazwe amaninzi. Sekunjalo, ngowama-2015, olu hlobo lomtshato lwamiselwa ngokusemthethweni yiNkundla Ephakamileyo yaseMerika. Emva koko, abantu abaninzi bathetha ngalo mba kwi-intanethi. Omnye wemibuzo eyayibuzwa kakhulu yayingulo, “Ithini iBhayibhile ngolu hlobo lomtshato?”

IBhayibhile ayithethi nto ngokuthe ngqo ngokunikwa kwabantu ilungelo lalo mtshato. Owona mbuzo ubalulekileyo ngulo, Ithini iBhayibhile ngobufanasini?

Abantu abaninzi bacinga ukuba bayayazi impendulo yalo mbuzo ngoxa bengakhange bayijonge eBhayibhileni—sekunjalo iimpendulo zabo ziyabethabethana! Abanye bathi iBhayibhile ayifuni nokuwabona amafanasini. Ukanti bona abanye bathi umyalelo wayo ‘wokuthanda ummelwane’ uyasebenza enoba indoda ithanda enye indoda, umfazi uthanda omnye umfazi okanye indoda ithanda umfazi.—Roma 13:9.

ITHINI IBHAYIBHILE?

Yiyiphi kwezi ocinga ukuba ichanile?

  1. IBhayibhile ayizifuni izenzo zobufanasini.

  2. IBhayibhile iyazivumela izenzo zobufanasini.

  3. IBhayibhile ikhuthaza ukuba amafanasini acalucalulwe.

IIMPENDULO:

  1. YINYANISO. IBhayibhile ithi: ‘Amadoda alala namadoda akayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo.’ (1 Korinte 6:9, 10) Ithetha kanjalo nangabafazi. —Roma 1:26.

  2. BUBUXOKI. IBhayibhile ithi indoda ifanele ilale nomfazi etshate naye kuphela.—Genesis 1:27, 28; IMizekeliso 5:18, 19.

  3. BUBUXOKI. Nangona iBhayibhile ingafuni nokuzibona izenzo zobufanasini, ayikukhuthazi ukucalucalulwa kwamafanasini nokuwaphatha kakubi ngenxa yentiyo okanye nangasiphi na isizathu.—Roma 12:18. [1]

 Yintoni Ayikholelwayo AmaNgqina KaYehova?

AmaNgqina kaYehova akholelwa ukuba umthetho weBhayibhile wokuziphatha ngowona simele siphile ngawo, yaye ayawuthobela. (Isaya 48:17) [2] Le nto ithetha ukuba azicaphukela zonke iindlela zokuziphatha ngesondo ezingafanelekanga, kwanobufanasini. (1 Korinte 6:18) [3] Leyo yindlela aphila ngayo, kwaye anelungelo lokuphila ngayo.

AmaNgqina kaYehova azama ukuphatha abanye ngendlela nawo athanda ukuphathwa ngayo

Kwangaxeshanye, azama ngandlela zonke ‘ukuphuthuma uxolo nabantu bonke.’ (Hebhere 12:14) Nakubeni engafuni nokuzibona izenzo zobufanasini, akanyanzeli izimvo zawo kwabanye, kwaye akawaphathi kakubi amafanasini ngenxa yokuba ewacaphukela okanye avuye xa esiva ngokuphathwa kakubi kwawo. Azama ukuphatha abanye ngendlela nawo athanda ukuphathwa ngayo.—Mateyu 7:12.

Ngaba IBhayibhile Ikhuthaza Ucalucalulo?

Abantu abaninzi basenokuthi iBhayibhile ikhuthaza ukucalucalulwa kwamafanasini yaye nabo bathobela imithetho yayo abawafuni. Bathi, ‘iBhayibhile yabhalwa ngexesha abantu babengazi nto kangako. Kodwa namhlanje samkela abantu bazo zonke iintlanga enoba bathandana nabani na.’ Kubo, xa ungafuni izinto ezenziwa ngamafanasini uyafana nomntu ongafuni abantu bezinye iintlanga. Ngaba isengqiqweni loo nto? Ayikho ngqiqweni. Kutheni?

Kaloku kukho umahluko phakathi kokungafuni izenzo zobufanasini nokungafuni abantu abangamafanasini. IBhayibhile ithi amaKristu amele ahloniphe zonke iintlobo zabantu. (1 Petros 2:17) [4] Kodwa loo nto ayithethi ukuba amele amkele zonke iindlela zokuziphatha.

Khawucinge ngalo mzekelo: Masithi kuwe ukutshaya kuyingozi kwaye awukufuni. Uza kuthini xa usebenza nomntu otshayayo? Ngaba kuza kuthiwa awazi nto kuba indlela okujonga ngayo ukutshaya yahlukile kweyakhe? Ngaba kuba yena etshaya wena ungatshayi, loo nto ithetha ukuba uyamcalucalula? Ukuba ebenokuthi yeka le ndlela ukujonga ngayo ukutshaya, ngaba loo nto ibingayi kuthetha ukuba akazi nto okanye akakufuni?

AmaNgqina kaYehova aphila ngemithetho yokuziphatha eseBhayibhileni. Akaziqhwabel’ izandla izenzo ezingafunwayo yiBhayibhile. Sekunjalo, akabagculeli okanye abaphathe kakubi abantu abangaziphathanga njengawo.

Ngaba Imbono YeBhayibhile Ikhohlakele?

Kuthiwani ke ngabantu ngokuzenzekelayo abanomnqweno wokuba ngamafanasini? Ngaba bazalwa benjalo? Ukuba kunjalo, ngaba bekungayi kuba yinkohlakalo ukuthi mabangayenzi into abayinqwenelayo?

IBhayibhile ayithethi nto ngokuba izenzo zobufanasini zadalwa, kodwa iyatsho ukuba abanye abantu baneempawu ekunzima ukuzitshintsha. Sekunjalo, ithi ezinye iindlela zokuziphatha—eziquka ubufanasini—simele sihambele kude kuzo ukuba sifuna ukukholisa uThixo.—2 Korinte 10:4, 5.

Abanye abantu banokuthi imbono yeBhayibhile ikhohlakele. Kodwa loo nto bayisekela kwimbono yokuba simele senze ngokweminqweno yethu. Bathi indlela umntu anqwenela ukuziphatha ngayo ngesondo ibaluleke kakhulu kangangokuba ayimele ilawulwe yaye ayilawuleki. Nakuba kunjalo, iBhayibhile ithetha kakuhle ngabantu xa isithi banokukwazi ukuyilawula iminqweno yabo. Ngokungafaniyo nezilwanyana, bona abalawulwa lithuku.—Kolose 3:5. [5]

Khawucinge ngalo mzekelo: Ezinye iingcali zithi ezinye iimpawu abantu abanazo, ezifana nokuthand’ ukulwa, mhlawumbi zidaliwe. IBhayibhile ayithethi nto ngomntu odalwe wathand’ ukulwa, kodwa ithi abanye  abantu ‘banomsindo’ yaye ‘batyekele emsindweni.’ (IMizekeliso 22:24; 29:22) Sekunjalo ikwathi: “Wuyeke umsindo uyishiye ingqumbo.”—INdumiso 37:8; Efese 4:31.

Bambalwa abantu abanokungavumelani neli cebiso leBhayibhile okanye bathi yinkohlakalo leyo kubantu abanalo mnqweno. Phofu, kwanezo ngcali zikholelwa ekubeni umsindo yimfuza zisebenza nzima ukuze zibancede abantu abanomsindo bakwazi ukuwubamba.

AmaNgqina kaYehova akavumelani nayo nayiphi na indlela yokuziphatha ekhatywayo yiBhayibhile. Ayibobufanasini bodwa angavumelani nabo, kodwa nokulala kwendoda nomfazi engatshatanga naye. Iluleka ngezi zinto iBhayibhile ithi: “Ngamnye wenu akwazi ukusizuza esakhe isitya ngobungcwalisa nembeko.”—1 Tesalonika 4:4, 5.

“Abanye Kuni Babenjalo Kanye”

Ngenkulungwane yokuqala abantu ababefuna ukuba ngamaKristu babeneemvelaphi ezahlukahlukeneyo futhi bengaphili ngendlela efanayo, yaye uninzi lwabo lwayitshintsha kakhulu indlela olwaluphila ngayo. Ngokomzekelo, iBhayibhile ithetha ‘ngabahenyuzi, nabanquli-zithixo, nabakrexezi, namadoda alala namadoda,’ ize emva koko ithi: “Abanye kuni babenjalo kanye.”1 Korinte 6:9-11.

Xa iBhayibhile isithi “abanye kuni babenjalo kanye,” ngaba ithetha ukuba abo bayeka izenzo zobufanasini abazange baphinde babe neminqweno yazo? Kunokwenzeka ukuba baphinda banayo, kuba iBhayibhile inesi sibongozo: ‘Qhubekani nihamba ngokomoya anisayi kulawulwa yiminqweno yenyama konke konke.’—Galati 5:16.

Phawula ukuba iBhayibhile ayithi umKristu akasoze abe nayo iminqweno engafanalekanga, kodwa ithi umele angayivumeli. AmaKristu afunda ukuzibamba xa enaloo minqweno, angasoloko ecinga ngayo de ayenze.—Yakobi 1:14, 15. [6]

Ngoko iBhayibhile yenza umahluko phakathi komnqweno nesenzo. (Roma 7:16-25) Umntu onomnqweno wobufanasini unokuyilawula ingqondo yakhe kuloo nto ayicingayo, kanye njengokuba enokwenza kuyo nayiphi na into engafanelekanga ayinqwenelayo, nento emlingela emsindweni, ekukrexezeni nasekubaweni.—1 Korinte 9:27; 2 Petros 2:14, 15.

AmaNgqina kaYehova akholelwa ukuba umthetho wokuziphatha oseBhayibhileni ukhuthaza eyona ndlela ifanelekileyo yokuphila. Noko ke, akanyanzeli mntu ngeembono zawo, engazami nokutshintsha imithetho ekhusela amalungelo abo bangaphili njengawo. Axelela bonke abantu abaphulaphulayo umyalezo obalulekileyo.—IZenzo 20:20.

^ 1. Roma 12:18: ‘Yibani noxolo nabantu bonke.’

^ 2. Isaya 48:17: “Mna, Yehova, ndinguThixo wakho, lowo ukufundisa okuyingenelo kuwe.”

^ 3. 1 Korinte 6:18: “Sabani kulo uhenyuzo!”

^ 4. 1 Petros 2:17: “Bekani abantu bazo zonke iintlobo.”

^ 5. Kolose 3:5: “Bhubhisani, ke ngoko, amalungu enu omzimba asemhlabeni, uhenyuzo, ukungahlambuluki, inkanuko yesini.”

^ 6. Yakobi 1:14, 15: “Ngamnye ulingwa ngokutsalwa nokuwexulwa ngumnqweno wakhe. Wandule ke umnqweno, xa uthe wakhawula, uzale isono.”