Indlela esibujonga ngayo ubuhle inokusenza sonwabe okanye singonwabi.

Kutheni sibuthanda ubuhle?

Ngendlela engekaqondwa nangoku, ingqondo yomntu iyabuqaphela ubuhle. IBhayibhile ayikuchazi ukuba kwenzeka njani oko, kodwa iyatsho ukuba kutheni sizithanda izinto ezintle. Ithi uThixo usenze safana naye. (Genesis 1:27; INtshumayeli 3:11) Kwakhona wenze umzimba womntu wantsokotha, nto leyo ebangela ukuba imangalise indlela okhangeleka nosebenza ngayo. Ethetha ngale nto, umbhali wengoma wakudala wathi: “Ndiya kukubonga ngenxa yokuba ngendlela eyoyikekayo ndenziwe ngokumangalisayo.”—INdumiso 139:14.

Namhlanje, ubuhle abujongwa ngendlela efanelekileyo—loo nto ikhuthazwa lishishini lezefashoni namajelo ezonxibelelwano. Ngokutsho kwencwadi iBody Image, uhlolisiso lwezithethe zaseNtshona “lubonisa ukuba inkangeleko yeyona nto iphambili eyenza umntu azive enguye.” Le ndlela ilinganiselweyo yokujonga izinto, isenza silibale eyona nto ibaluleke kakhulu—intliziyo yomntu.—1 Samuweli 16:7.

Kwiindawo ezininzi kujongwa kakhulu inkangeleko yangaphandle nokuvezwa komzimba

Ngaphezu kokujonga umzimba njengento ephambili, uyavezwa, ingakumbi ngamabhinqa. Ingxelo yeAmerican Psychological Association (APA) ka-2007 ithi, “Phantse kulo lonke uhlobo lwezonxibelelwano oluye lwahlolisiswa kukho ubungqina obubambekayo bokuba amabhinqa enziwa aveze imizimba.” IBhayibhile isiyalela ngokucacileyo ukuba masingakwenzi oku—ibe ifanele!—Kolose 3:5, 6.

‘Ukuhomba kwenu makungabi kokwangaphandle, kodwa makube kokomntu ofihlakeleyo wentliziyo ofake isivatho esingenakonakala somoya ozolileyo nowobulali, oxabiso likhulu emehlweni kaThixo.1 Petros 3:3, 4.

Kutheni kubalulekile ukubujonga ngendlela efanelekileyo?

Abanye bathi ngobuhle: “Ukuba uphiwe, veza!” Ingxelo yeAPA ithi, apho kuxhaphake khona oku, amantombazana afikisayo nangaphantsi afuna ukuba “ngala mantombi athandwayo . . . , ajongwa ngenxa yenkangeleko yawo.” Ukuzijonga ngale ndlela kuyingozi  kakhulu. Inyaniso kukuba kuxhalabisa kakhulu kwezentlalo nakwezempilo. Ngokutsho kweAPA oku “kunokukubangela ungonwabi,” ube neengxaki ezifana nokusoloko unexhala “ude uzicaphukele . . . , ungatyi kakuhle, uzijongele phantsi, uxinezeleke.”

“Yishenxise ingqumbo entliziyweni yakho, uze uyinqande intlekele enyameni yakho; kuba ubutsha nokuza ngobuso ebomini ngamampunge.”INtshumayeli 11:10.

Ngumntu onjani oyisebenzisa kakuhle ingqondo?

IBhayibhile ifanisa ukuba ‘nengqondo ephilileyo’ okanye ukuyisebenzisa kakuhle kunye nokuba nesidima. (1 Timoti 2:9) Cinga ngoku: Abantu abanesidima abazenzi into abangeyiyo, abaziphakamisanga yaye abazixhalabisi ngokungeyomfuneko ngenkangeleko yabo. Bazihoyile iimvakalelo zabanye, ngoko bayathandwa, bayahlonelwa yaye ngaphezu kwako konke bayathandwa nguThixo. (Mika 6:8) Banamathuba angakumbi okuba nezihlobo zokwenene namaqabane omtshato angafuni nje imizimba yabo, kodwa anomdla wokuhlala nabo ixesha elide bonwabile.

Ifanele ke ngoko iBhayibhile ukusikhuthaza ukuba sijonge ubuntu bethu—‘umntu ofihlakeleyo wentliziyo.’ (1 Petros 3:3, 4) Ubuhle bangaphakathi abuphelelwa. Endaweni yoko buya busithi chatha njengoko ixesha lihamba! IMizekeliso 16:31 ithi, “Isithsaba sokuhomba zizimvi xa sifunyanwa endleleni yobulungisa.” Ngoko, kungakhathaliseki ukuba mdala okanye mncinci, umntu omamela eli cebiso leBhayibhile akayi kwazi nje imfihlelo yobuhle obungaphelelwayo, kodwa uya kwazi eyesidima neyokwaneliseka.

“Umtsalane usenokuba yinkohliso, nobuhle busenokuba lilize; kodwa ngumfazi owoyika uYehova oya kudunyiswa.”IMizekeliso 31:30.