Izinto ezingafunekiyo

  • Ukuba krelekrele

  • Imali

  • Ukukholelwa entweni ongayaziyo

Izinto ezifunekayo

  • ‘Amandla akho engqiqo.’Roma 12:1

  • Ukuthobeka

Izinto ezifundiswa yiBhayibhile zinokukumangalisa.