IiMuvi neenkqubo zeTV zibonisa abantu abanamandla angaqhelekanga—amagqwirha neevampire.

Ucinga ntoni? Ngaba kukuzonwabisa okungeyongozi okanye bukhona ubungozi obufihlakeleyo?

Lo “Vukani!” uthetha ngesizathu sokuba abantu babe nomdla omngaka kumandla angaqhelekanga nento ayiyo amandla angaqhelekanga.