Iingxelo zibonisa ukuba lintinge ngendlela eyothusayo inani labafikisayo abangonwabanga.

Yintoni enokwenziwa ukulungisa le ngxaki?

Le magazini inamacebiso ngento enokwenziwa ngabafikisayo abanale ngxaki nokuba abazali banokubathuthuzela baze babaxhase njani.