Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo (Yokufundisa)  |  Meyi 2017

 SIPHAKULA KOOVIMBA BETHU

Baphuma “Bekhuthele Yaye Benothando Olungakumbi Ezintliziyweni Zabo”

Baphuma “Bekhuthele Yaye Benothando Olungakumbi Ezintliziyweni Zabo”

KWAKUSELE kuqalisa ukutshisa ngaloo ntsasa yangoLwesihlanu, ngoSeptemba 1922 njengoko iholo yayizele imi ngeembambo ngabantu abayi-8 000. Usihlalo wathi umntu oziva efuna ukuhamba ngoxa lusaqhubeka olo cwangciso lubalulekileyo angahamba, kodwa akazukuvunyelwa ukuba aphinde angene.

Kwaculwa iingoma ebudeni be-“Ntlanganiso Yeendumiso,” yaye emva koko uJoseph F. Rutherford waya eqongeni. Abaninzi ababelapho babezibuza ukuba uza kuthini. Igcuntswana lalihamba-hamba ngenxa yobushushu. Isithethi sabacenga sathi mabahlale phantsi. Njengoko intetho yayiqala, ngaba ukhona phofu owaliqaphelayo ilaphu elalisongwe kakuhle laza laxhonywa entla kweqonga?

Umxholo wentetho kaMzalwan’ uRutherford wawusithi, “Ubukumkani bamazulu busondele.” Wayinikela kangangeyure enesiqingatha ngelo lizwi lakhe likhulu ethetha ngabaprofeti bakudala abashumayela ngoBukumkani obuzayo ngesibindi. Kwincopho yayo wabuza, “Ngaba niyakholwa ukuba uKumkani wozuko uluqalisile ulawulo lwakhe?” Ababemamele loo ntetho baphendula bekhwaza bathi: “Ewe!”

Ngelizwi elikhulu, uMzalwan’ uRutherford wathi: “Ngoko buyelani entsimini, nina boonyana boThixo osenyangweni! Khangelani, uKumkani uyalawula! Nina ningabavakalisi bakhe. Ngoko ke mbhengezeni, mbhengezeni, mbhengezeni.”

Kanye ngelo xesha kwatwabululeka ilaphu ngentla kwakhe, libhalwe: “Mbhengezeni uKumkani noBukumkani bakhe.”

URay Bopp wathi: “Wayenemihlali wonk’ umntu owayelapho.” UAnna Gardner wathi yena: “Saqhwaba kwangcangcazela iindonga.” Kanti uFred Twarosh wathi: “Saphakama sonke ngexesha elinye.” UEvangelos Scouffas wathi: “Kwakungathi kukho into evele yasitsala sonke, sema ngeenyawo sithe gwanty’ iinyembezi.”

Abantu abaninzi ababekuloo ndibano babesele bezishumayela iindaba ezilungileyo zoBukumkani. Kodwa ngoku babezimisele nangakumbi. UEthel Bennecoff uthi aBafundi BeBhayibhile baphuma “bekhuthele yaye benothando olungakumbi ezintliziyweni [zabo].” UOdessa Tuck owayeneminyaka eyi-18 ngoko, wemka kuloo ndibano ezixelele ukuba ufuna ukuphendula umbuzo othi, “Ngubani na owosiyela?” Uthi: “Ndandingazazi ukuba ndiza kuya phi, njani. Into endandiyazi kukuba ndifuna ukufana noIsaya,” owathi: “Ndikho! Thuma mna.” (Isa. 6:8) URalph Leffler uthi: “Loo mini ingasoze ilibaleke, yaba kukuqaliswa komsebenzi wokushumayela ngoBukumkani owenziwa ehlabathini lonke namhlanje.”

 Ayothusi ke ngoko into yokuba indibano ka-1922 eyayiseCedar Point, eOhio ibe yimbalasane kangaka kwimbali yethu! UGeorge Gangas wathi: “Loo ndibano yandenza andafuna ukuze ndiphoswe nayeyiphi na enye.” Ibe ngokokukhumbula kwakhe, zange waphoswa nayenye. UJulia Wilcox wabhala wathi: “Andikwazi kuyicacisa indlela endiye ndivuye ngayo qho xa iincwadi zethu zithetha ngendibano yaseCedar Point ka-1922. Ndisoloko ndisithi, ‘Enkosi Yehova ngokundivumela ndibe lapho.’”

Kusenokwenzeka ukuba abaninzi kuthi nabo banezinto abangasoze bazilibale ngendibano eye yabenza banemihlali, bakhuthala yaye bamthanda ngakumbi uThixo wethu ozukileyo noKumkani wakhe. Njengoko sicinga ngezo zinto, nathi sithi, “Enkosi Yehova ngokundivumela ndibe lapho.”