UGianni noMaurizio bebengabahlobo kangangeminyaka emalunga neyi-50. Kodwa, ubuhlobo babo babukhe basecicini lokuphela. UMaurizio uthi: “Kwakukho ixesha apho izinto zazingandihambeli kakuhle, ibe ndenza iimpazamo ezinkulu.” Loo nto yenza sahlukana. UGianni wongeza athi: “Ndayifundiswa nguMaurizio iBhayibhile. Ndandijonge yena nokholo lwakhe. Zange ndikholwe ukuba inokuba nguye lo wenza impazamo. Ndandibindeke nyhani kuba ndandisazi ukuba buyaphela ubuhlobo bethu. Yayingathi undishiye kwesinomhlwa.”

ABAHLOBO abalungileyo baxabisekile, ibe ubuhlobo obuhlala buhleli abenzeki ngamabona ndenzile. Ukuba kukho into enokwahlukanisa abahlobo, bangancedwa yintoni? Sifunda lukhulu kwabanye abantu ekuthethwa ngabo eBhayibhileni ababengabahlobo benene kodwa nobabo ubuhlobo baphantse baphela.

XA UMHLOBO EPHAZAMA

UDavide, umalusi nokumkani, ngokuqinisekileyo wayenabahlobo abalungileyo. Omnye wabo osenokuba uthi qatha kuwe engqondweni imele ukuba nguYonatan. (1 Sam. 18:1) Kodwa uDavide wayenabo nabanye abahlobo, njengomprofeti uNatan. IBhayibhile ayitsho ukuba baqala nini ukuba ngabahlobo. Kodwa, ngesinye isihlandlo, uDavide wazityand’ igila kuNatan ngendlela obunokwenza ngayo kumhlobo. UDavide wayefuna ukwakhela uYehova indlu. Lo kumkani umele ukuba wayeluxabisa uluvo lukaNatan njengomhlobo nendoda eyayinomoya kaYehova.—2 Sam. 7:2, 3.

Kodwa, kukho into eyenzekayo eyayinokubenza bayeke ukuba ngabahlobo. UKumkan’  uDavide wakrexeza noBhatshebha waza wabulalisa umyeni wakhe, u-Uriya. (2 Sam. 11:2-21) Kangangeeminyaka uDavide wayenyanisekile kuYehova ibe wayemela ubulungisa. Kodwa wenza isono esibi kakhulu! Wayephi laa kumkani ulungileyo? Ngaba wayengabuboni ubuzaza bale nto ayenzileyo? Ngaba wayecinga ukuba angayifihla kuThixo?

Wayeza kuthini uNatan? Wayeza kuyeka ibe ngomnye umntu othetha nokumkani ngalo mba? Bakhona abanye abantu ababesazi ukuba uDavide ubulalise u-Uriya. Ngoko, yintoni eyayinokwenza uNatan athethe naye aze alungele ukuba ubuhlobo babo bungafani nakuqala? Ukuba uNatan wayenokuthetha, loo nto yayinokubeka ubomi bakhe esichengeni. Ngapha koko, uDavide wayesele ebulalise u-Uriya, indoda eyayingenatyala.

Kodwa uNatan wayesisithethi sikaThixo. Wayesazi ukuba, ukuba unokuthula, ubuhlobo bakhe noDavide babungayi kufana nakuqala nokuba wayeza kutyiwa sisazela. UDavide wenza into angayifuniyo uYehova. Lo kumkani wayefuna ukuncedwa abuyele kuYehova. UDavide wayefuna umhlobo wenene. UNatan wayenguloo mhlobo. Wakhetha ukuthetha ngalo mbandela esebenzisa umzekelo owawuza kufikelela intliziyo yale ndoda eyayikade ingumalusi. UNatan waxelela uDavide umyalezo owawuvela kuThixo ngendlela eyamenza waqonda ubunzulu besiphoso sakhe neyamenza wenza okuthile.2 Sam. 12:1-14.

Ubuya kuthini ukuba umhlobo wakho wenze impazamo enkulu okanye isono esinzulu? Usenokucinga ukuba, xa unokumxelela ukuba wenze ngendlela engafanelekanga, loo nto inokonakalisa ubuhlobo benu. Okanye usenokucinga ukuba xa uxelela abadala ngesono sakhe, abanokumnceda alungise ubuhlobo bakhe noYehova, kukumjikela ngemva. Uza kuthini?

UGianni ebesithethe ngaye uthi: “Ndabona ukuba izinto azifani nakuqala. UMaurizio wayengasandixeleli yonk’ into njengakuqala. Ndagqiba ekubeni ndithethe naye, nangona kwakunzima. Ndandisithi: ‘Yintoni na bethu endinokumxelela yona angayaziyo? Usenokundigragramela!’ Ndakhumbula izinto esasifunde ngazo kunye, ibe loo nto yandinceda ndatsho ndanamandla okuthetha naye. Xa yayindim ofuna ukuncedwa, uMaurizio wathetha nam. Ndandingafuni siyeke ukuba ngabahlobo, ndandifuna ukumnceda kuba ndandimkhathalele.”

UMaurizio wongeza ngelithi: “UGianni wayefuna nyhani ukundinceda yaye wayenyanisile. Ndandiyazi ukuba imiphumo yezinto ezimbi endakhetha ukuzenza yayingabangelwa nguye okanye nguYehova. Ngoko ndavuma ukuncedwa baza ubuhlobo bam noYehova baqina kwakhona.”

XA UMHLOBO ESENGXAKINI

UDavide wayenabo nabanye abahlobo ababa ngakwicala lakhe ngamaxesha anzima. Omnye wabo yayinguHushayi, iBhayibhile ithi “wayeliqabane [wayengumhlobo] likakumkani.” (2 Sam. 16:16; 1 Kron. 27:33) Kusenokwenzeka ukuba wayeligosa lenkundla nomhlobo osondeleyo kakumkani, ibe ngamanye amaxesha wayesazi iimfihlo.

Xa uAbhisalom, unyana kaDavide, wabhukuqa itrone, amaSirayeli amaninzi aba ngakwicala lakhe kodwa yena uHushayi wayengekho ngakulo. Xa uDavide wabalekayo, uHushayi waya kuye. UDavide wayebuhlungu kakhulu kukungcatshwa ngunyana wakhe nangabanye awayebathembile. Kodwa yena uHushayi wahlala ethembekile, wabeka ubomi bakhe esichengeni waza wabangela ukuba iqhinga elaliphekwa lingaphumeleli. UHushayi zange ayenze loo nto kuba eziva enyanzelekile njengegosa lenkundla. Kodwa wayengumhlobo othembekileyo.—2 Sam. 15:13-17, 32-37; 16:15–17:16.

Kuvuyisa nyhani ukubona abazalwana noodade bemanyene, bengamanyaniswa nje kuba benembopheleleko okanye isabelo  esithile ebandleni. Xa bemanyene ngaloo ndlela bafana nabathi, “Ndingumhlobo wakho hayi kuba ndinyanzelekile kodwa ngenxa yokuba ubalulekile kum.”

Omnye umzalwana, uFederico, uyazi kakuhle loo nto. Wakwazi ukunyamezela amaxesha anzima ngenxa yokuncedwa ngumhlobo wakhe omthanda kunene, uAntonio. UFederico uthi: “Xa uAntonio waba sebandleni lethu saba ngabahlobo zibekwa. Sobabini sasizizicaka zolungiselelo, ibe sasikuthanda ukusebenza kunye. Kungadlulanga xesha lide wanconyelwa waba ngumdala. Wayengengomhlobo wam kuphela kodwa wayengumzekelo.” Kodwa uFederico wenza isiphoso. Wacela uncedo kodwa wayengasakufanelekeli ukuba nguvulindlela nesicaka solungiselelo. Wathini uAntonio?

UFederico uthi: “Ndandimbona uAntonio ukuba uyayiva intlungu yam. Wazama kangangoko anako ukundinceda ndizive bhetele. Wayendikhathalele efuna ndiphinde ndibe ngumhlobo kaYehova yaye zange andilahle. Wandikhuthaza ukuba ndiphinde ndiqinise ukholo lwam, ndingaze ndityhafe.” UAntonio uthi: “Ndachitha ixesha elininzi noFederico. Ndandifuna athethe nam ngayo nantoni na, kuquka intlungu yakhe.” Okuvuyisayo kukuba ekuhambeni kwexesha, uFederico waba nokholo oluqinileyo kwakhona, waza wamiselwa waba nguvulindlela nesicaka solungiselelo. UAntonio ushwankathela ngelithi: “Nangona ngoku singasekho ebandleni elinye, sisondelelene ngakumbi.”

NGABA UZIVA EKUJIKELE EMVA?

Ungaziva njani xa umhlobo wakho ekulahla kanye ngexesha omfuna ngalo? Zimbalwa izinto ezinokwenza uzive ubuhlungu ngaloo ndlela. Ngaba uza kumxolela? Ngaba niza kuba ngabahlobo abasondeleleneyo njengakuqala?

Khawucinge ngoko kwenzeka kuYesu ngeentsuku zakhe zokugqibela emhlabeni. Wayechithe ixesha elininzi nabapostile bakhe abathembekileyo, ibe babesondelelene ngokukhethekileyo. UYesu wayefanele ukuthi ngabahlobo bakhe. (Yoh. 15:15) Kodwa  kwenzeka ntoni xa wabanjwayo? Abapostile bamshiya apho. UPetros wayeme ngelithi akasoze ayishiye iNkosi yakhe, kodwa kwangobo busuku wayikhanyela into yokuba uyamazi uYesu!—Mat. 26:31-33, 56, 69-75.

UYesu wayesazi ukuba wayeza kuba yedwa xa elingwa okokugqibela. Nakuba kunjalo, wayenesizathu esivakalayo sokuphoxeka nesokubabuhlungu. Kodwa, xa wayencokola nabafundi bakhe emva kweentsuku ezimbalwa evusiwe, akhonto ebonisa ukuba wayephoxekile, enengqumbo okanye ezisola. UYesu akazange abe ekhumbuza abafundi bakhe ngezinto abangazenzanga kakuhle okanye ngento abayenzayo ngobusuku awabanjwa ngabo.

Kunoko, uYesu wamthoba ixhala uPetros nabanye abapostile. Wabaxelela indlela abamele bawenze ngayo owona msebenzi ubalulekileyo wokufundisa abantu, ebonisa ukuba ubathembile. Babesengabahlobo bakhe. Babengasoze bayilibale indlela abathanda ngayo. Babezimisele ukuba bangaze baphinde bayiphoxe iNkosi yabo. Bawenza kakuhle umsebenzi awayewunike abalandeli bakhe.—IZe. 1:8; Kol. 1:23.

Udade onguElvira ulikhumbula kakuhle ixesha awayengavani ngalo nomhlobo wakhe uGiuliana. Uthi: “Ndaba buhlungu kakhulu, xa wathi imvise kabuhlungu into endiyenzileyo. Wayemele abe nomsindo. Kodwa wasuke waba nexhala ngam nokuba ndandiza kuphelela phi naloo nto ndandiyenza. Ndiya kusoloko ndiyixabisa into yokuba engazange abe ejonge indlela endimmoshe ngayo kodwa wayejonge indlela endizimosha ngayo. Ndimbulela nyhani uYehova ngomhlobo ozixhalabisa ngam ngaphezu kwendlela avakalelwa ngayo.”

Emva kwayo yonke le nto sithethe ngayo, ufanele athini umhlobo xa ebona ukuba ubuhlobo busecicini lokuphela? Uya kuthetha kakuhle kodwa angafihli makhuba kulinywa. Umhlobo onjalo ufana noNatan noHushayi abahlala bethembekile nangamaxesha anzima, ibe ufana noYesu owayebaxolela abanye abantu. Ngaba nguwe lo mhlobo sithetha ngaye?