UDON, oliNgqina LikaYehova eKhanada, wenza zonke iinzame zokuba ancokole nabantu abahlala esitratweni. Xa ethetha ngomnye wabo, uDon uthi: “UPeter ngomnye wabona bantu bamdaka endakhe ndadibana nabo. Wayenezothe kwaye enobuchule bokubhebhethela kude abantu kuye. Wayengafuni kuncedwa mntu.” Nangona kunjalo, uDon waqhubeka eyenzela ububele le ndoda ingenakhaya kangangeminyaka engaphezu kweyi-14, nangona yayingumntu ongagqibekiyo.

Ngenye imini, uPeter wabuza uDon wathi: “Kutheni uzikhathaza ngam? Bonke abanye abantu abazihluphi ngam. Yinton le uyifunayo?” UDon ngobuchule wasebenzisa izibhalo ezithathu ukuze afikelele intliziyo kaPeter. Waqala ngokumbuza ukuba uyazi na ukuba uThixo unalo igama, wamcela ukuba alifunde eBhayibhileni kwiNdumiso 83:18. Ukuze ambonise ukuba kutheni emkhathalele, walandelisa ngokumcela ukuba afunde eyabaseRoma 10:13, 14, ethi “wonk’ ubani obiza egameni likaYehova uya kusindiswa.” Ekugqibeleni, uDon wafunda uMateyu 9:36, emva koko wacela uPeter azifundele. Le vesi ithi: “Akubona izihlwele [uYesu] wazisizela, ngenxa yokuba zazihlinzekile, zilahliwe njengezimvu ezingenamalusi.” Emva koko, echiphiza iinyembezi, uPeter wambuza wathi: “Ngaba nam ndingomnye wezi zimvu?”

UPeter waqalisa ukutshintsha. Wahlamba, waphungula kakuhle intshebe yakhe, wanxiba impahla awayeyiphiwe nguDon. UPeter waqhubeka ezigcina emhle.

UPeter wayenedayari. Izinto awayezibhale ekuqaleni zazibuhlungu kwaye evakala engumntu ongenathemba, kodwa izinto awazibhala emva koko zazahlukile. Enye kuzo yayisithi: “Ndifunde igama likaThixo namhlanje. Ngoku xa ndithandaza, ndiza kuthandaza kuYehova. Kuyandivuyisa ukwazi igama lakhe. UDon uthi uYehova unokuba njengoMhlobo wam, umntu oza kuhlala enexesha lokundimamela nokuba sekutheni na.”

 Amazwi kaPeter okugqibela wayewabhekisa kumninawa nakudadewabo omdala kuye. Wabhala wathi:

“Andiziva mnandi namhlanje. Ndicinga ukuba iminyaka ihambile. Kodwa nokuba olu lusuku lwam lokugqibela, ndiyazi ukuba ndiza kumbona umhlobo wam [uDon] kwakhona eParadesi. Ukuba nifunda le dayari, yazini ukuba andisaphili. Ukuba nibona indoda eningayaziyo emngcwabeni wam, nize nithethe nayo, ndicela niyifunde nale ncwadi incinane [ebhekisela kwincwadi ethi “Inyaniso Ekhokelela Kubomi Obungunaphakade” awayeyifumene kwiminyaka emininzi ngaphambili]. * Ithi ndiza kuphinda ndimbone umhlobo wam eParadesi. Ndiyikholelwa ngentliziyo yam yonke loo nto. Umntakwenu onithandayo, uPeter.”

Emva komngcwabo, udadeboPeter, u-Ummi, wacacisa wathi: “Malunga neminyaka emibini edlulileyo, uPeter weza kum. Ndandigqibele kudala ukumbona onwabe ngolo hlobo. Wade wancuma.” U-Ummi wathi kuDon: “Ndiza kuyifunda le ncwadi kuba nantoni na eye yafikelela intliziyo yomntakwethu imele ukuba ikhethekile.” U-Ummi wade wavuma nokufunda namaNgqina KaYehova incwadi yakutshanje ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile?

Nathi simele singabajongi ezibhatyini abantu, sibathande nyhani, yaye sibe nomonde kwiintlobo zonke zabantu. (1 Tim. 2:3, 4) Xa sisenjenjalo, sinokukwazi ukutsala abantu abafana noPeter, abangenamtsalane xa sibajongile, kodwa abaneentliziyo ezilungileyo. Siqinisekile ukuba uThixo, ‘obona oko ikuko intliziyo,’ uza kwenza bayithande inyaniso abo bantliziyo zithambileyo.—1 Sam. 16:7; Yoh. 6:44.

^ isiqe. 7 Yapapashwa ngamaNgqina KaYehova kodwa ngoku ayisaprintwa.