Ngaba uye wazifunda kakuhle iiMboniselo zakutshanje? Khawubone ukuba ungayiphendula kusini na le mibuzo:

Abaveleli beziphaluka nabadala bebandla bafanele balujonge njani ulwalathiso abalufumana kwintlangano kaThixo?

Bafanele bakhawuleze baluthobele. Basenokuzibuza: ‘Ngaba ndinegalelo elihle kwindlela abakhonza ngayo abo bandingqongileyo? Ndiyakhawuleza na ukwamkela nokuxhasa ulwalathiso lwabazalwana abakhokelayo?’—w16.11, iphe. 11.

AmaKristu enene athinjwa nini yiBhabhiloni Enkulu?

Athinjwa kungekudala emva kokuba kufe abapostile. Ngelo xesha kwaqalisa ukubakho abefundisi. ICawa noRhulumente baxhasa amaKristu awexukileyo, baza bazama ukuba amaKristu afana nengqolowa angabi nafuthe. Kumashumi eminyaka angaphambi ko-1914, abakhonzi bakaThixo abathanjisiweyo baqalisa ukuzikhulula.—w16.11, iphe. 23-25.

Kutheni wawubalulekile umsebenzi kaLefèvre d’Étaples?

Ngeminyaka yoo-1520 uLefèvre waguqulela iBhayibhile ngesiFrentshi eyenza ifumaneke nakubantu abaqhelekileyo. Indlela awayicacisa ngayo yaba nefuthe kuMartin Luther, kuWilliam Tyndale nakuJohn Calvin.—wp16.6, iphe. 10-12.

Yintoni umahluko phakathi ‘kokunyamekela inyama’ ‘nokunyamekela umoya’? (Roma 8:6)

Umntu onyamekela inyama usoloko ecinga ngeminqweno yenyama, ibe usoloko ethetha ngazo kwaye ezityibela. Yena umntu onyamekela umoya usoloko ecinga ngezinto zikaThixo nangokuthanda kwakhe; ulawulwa ngumoya oyingcwele. Ukunyamekela inyama kukhokelela ekufeni, ukunyamekela umoya kukhokelela kubomi noxolo.—w16.12, iphe. 15-17.

Zintoni onokuzenza ukuze uthobe ixhala?

Zazi zinto ezibalulekileyo, ungalindeli izinto ezingenakwenzeka, ziphe ixesha lokuba wedwa suku ngalunye, buka indalo kaThixo, ungayeki ukuba noburharha, zilolonge rhoqo uze ulale ngokwaneleyo.—w16.12, iphe. 22-23.

“UEnoki wafuduswa khon’ ukuze angaboni kufa.” (Heb. 11:5) Njani?

Kubonakala ngathi uThixo wamfudusela ekufeni ngohlobo lokuba angaboni ukuba uyasweleka.—wp17.1, iphe. 12-13.

Kutheni kusabalulekile ukuthozama?

Ukuthozama kuquka ukuyazi indawo yethu nokwazi izinto esinokuzenza nesingenakuzenza. Kufuneka siyazi indlela izinto esizenzayo ezinefuthe ngayo kwabanye abantu size singazicingeli kakhulu.—w17.01, iphe. 18.

Bobuphi ubungqina obubonisa ukuba uThixo wayelikhokela iqumrhu elilawulayo lenkulungwane yokuqala kanye njengokuba elikhokela iQumrhu Elilawulayo lanamhlanje?

Umoya oyingcwele wanceda iqumrhu elilawulayo laqonda iimfundiso eziseBhayibhileni. Laye lavelela umsebenzi wokushumayela lincedwa ziingelosi, ibe lalikhokelwa liLizwi LikaThixo xa lisenza izigqibo. Kuyafana ke nanamhlanje.—w17.02, iphe. 26-28.

Ziintoni ezenza intlawulelo ixabiseke kuthi?

Nazi: Siyiphiwe ngubani, kutheni esilungiselele yona, yintoni ayincamileyo ukuze asiphe yona yaye, isincede ngantoni. Simele sicinge ngezi zinto zine.—wp17.2, iphe. 4-6.

Ngaba umKristu unokusitshintsha isigqibo asele esenzile?

Sifanele siyenze into ebesithe siza kuyenza. Nakuba kunjalo, akho amaxesha apho kuya kusinceda ukutshintsha izigqibo zethu. Emva kokuba iNineve iguqukile yaza yatshintsha neendlela zayo, noYehova wasitshintsha isigqibo sakhe. Xa iimeko zitshintsha okanye sinenkcazelo entsha sinokuba nesizathu esivakalayo sokutshintsha izigqibo zethu.—w17.03, iphe. 16-17.

Kutheni kuyingozi ukuthetha kakubi ngabanye abantu?

Ukuthetha kakubi ngabantu kufana nokugalela iparafini emlilweni. Enoba sithi aboniweyo okanye sithi abonileyo, ukuthetha izinto ezivisa abantu ubuhlungu akuyi kuyenza bhetele imeko.—w17.04, iphe. 21.