“Ziyolise ngokugqibeleleyo ngoYehova, yaye uya kukunika izicelo zentliziyo yakho.”​—INDU. 37:4.

IINGOMA: 89, 140

1. Yintoni ulutsha ekufuneka lugqibe ngayo ngekamva, ibe kutheni kungafuneki lube nexhala elingaphaya? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)

LUTSHA, niyazi ukuba kubalulekile ukuceba indawo oya kuyo ngaphambi kokuba uthathe uhambo. Ubomi bufana nolo hambo ibe ixesha lokuceba ukuba uyaphi kuxa usakhula. Ewe kona, akululanga ukuceba. Enye intombazana enguHeather ithi: “Kuyoyikisa. Kufuneka wenze isigqibo sokuba uza kwenza ntoni ngobomi bakho bonke.” Kodwa yiba nesibindi. UYehova uthi kubantu bakhe: “Musa ukoyika, . . . kuba ndinguThixo wakho. Ndiza kukuqinisa. Ndiza kukunceda ngokwenene.”​—Isa. 41:10.

2. Wazi njani ukuba uYehova ufuna ucebele ukuba nekamva eliza kukuvuyisa?

2 UYehova uyakubongoza ukuba ulicebele kakuhle ikamva. (INtshu. 12:1; Mat. 6:20) Ufuna wonwabe. Loo nto uyiqonda xa ubona, usiva yaye ungcamla izinto azidalileyo. Cinga nangendlela asikhathalele ngayo nasifundisa ngayo eyona ndlela ifanelekileyo yokuphila. UYehova uthi kwabo bangalimameliyo icebo lakhe: “Nanyula nento endingayoliswanga yiyo. . . . Khangelani! Abakhonzi bam baya kuba nemihlali, kodwa nina niya kudana. Khangelani! Abakhonzi bam baya kumemelela ngovuyo ngenxa yemeko elungileyo yentliziyo.” (Isa. 65:12-14) UYehova uye azukiswe xa  abantu bakhe besenza izigqibo zobulumko ebomini.​—IMize. 27:11.

AMACEBO AZA KUKWENZA UVUYE

3. UYehova ucebisa ukuba wenze ntoni?

3 UYehova ukucebisa ukuba wenze amacebo anjani? Wadala abantu ngohlobo lokuba kufuneke bamazi kwaye bamkhonze ngokuthembeka ukuze bonwabe. (INdu. 128:1; Mat. 5:3) Akunjalo tu ngezilwanyana awazidalayo, zona ziphelele nje ekutyeni, zisele zize zizale. UThixo ufuna wonwabe ngokuthi ucebe ukwenza izinto ezingaphaya kwezenziwa zizilwanyana ukuze zaneliseke. UMdali wakho kuthiwa ‘nguThixo wothando,’ ‘uThixo onoyolo,’ owenze abantu “ngokomfanekiso wakhe.” (2 Kor. 13:11; 1 Tim. 1:11; Gen. 1:27) Uya konwaba xa uxelisa uThixo wethu osithandayo. Ngaba wakha wazibonela ngokwakho indlela esinyanise ngayo esi sibhalo sithi: “Kunoyolo ngakumbi ukupha kunokwamkela”? (IZe. 20:35) Yinyaniso engenakuphikwa leyo. Ngoko, uYehova unqwenela ukuba ucebe ukubonisa ukuba uyabathanda abantu kwaye uyamthanda naye.​—Funda uMateyu 22:36-39.

4, 5. Yintoni eyenza uYesu wonwaba?

4 UYesu Kristu ungumzekelo ogqibeleleyo kulutsha. Siqinisekile ukuba ngoxa wayesengumntwana, wayedlala kwaye onwabile. ILizwi LikaThixo lithi kukho “ixesha . . . lokuhleka; kukho . . . nexesha lokudloba.” (INtshu. 3:4) Into eyasondeza uYesu kuYehova kukufunda iZibhalo. Xa wayeneminyaka eyi-12 ubudala, abo babefundisa etempileni bamangaliswa “kukuqonda kwakhe naziimpendulo zakhe” kwizinto ezinokwenza nonqulo.​—Luka 2:42, 46, 47.

5 UYesu wakhula waba ngumntu omdala owonwabileyo. Yintoni eyayimonwabisa? Wayesazi ukuba, phakathi kwezinye izinto, uThixo wayefuna ‘avakalise iindaba ezilungileyo kumahlwempu, emthume ukuba ashumayele inkululo kubathinjwa nokubuyiselwa kokubona kwiimfama.’ (Luka 4:18) Ukwenza oko uThixo wayemthume ukuba akwenze kwamonwabisa. INdumiso 40:8 ichaza indlela awayevakalelwa ngayo: “Ukwenza ukuthanda kwakho, Thixo wam, kundiyolisile.” UYesu wayekuthanda ukufundisa abantu ngoYise osezulwini. (Funda uLuka 10:21.) Ngeny’ imini, emva kokuba efundise elinye ibhinqa ngonqulo lwenene, uYesu wathi kubafundi bakhe: “Okwam ukutya kukuba ndenze ukuthanda kondithumileyo nokuba ndiwugqibe umsebenzi wakhe.” (Yoh. 4:31-34) Ukuthanda uThixo nabantu kwakumonwabisa uYesu. Nawe kunokukonwabisa.

6. Kutheni kunokukunceda ukuthetha ngamacebo onawo ngekamva namaKristu anamava?

6 AmaKristu amaninzi aye onwaba kuba eye angoovulindlela esakhula. Kutheni ungakhe uncokole namanye awo ngezinto oceba ukuzenza? “Amacebo ayatshitsha apho kungekho gqugula, kodwa ngobuninzi babacebisi kukho okufezwayo.” (IMize. 15:​22) Aba bazalwana noodade basenokukuxelela ukuba, ukuba kwinkonzo yexesha elizeleyo kukufundisa izinto eziya kukunceda ebomini bakho bonke. Emva kokuba wayefundiswe nguYise ezulwini, uYesu waqhubeka efunda naxa wayeshumayela apha emhlabeni. Ngokomzekelo, wafunda indlela ekuvuyisa ngayo ukufikelela iintliziyo ngeendaba ezilungileyo nokungamlahli uYehova kwanaxa uvavanywa. (Funda uIsaya 50:4; Heb. 5:8; 12:2) Makhe sibone ukuba kutheni kusonwabisa nje ukuba kwinkonzo yexesha elizeleyo.

ISIZATHU SOKUBA UKWENZA ABAFUNDI KUSENZA SIPHUMELELE

7. Kutheni ulutsha oluninzi luvuyiswa kukwenza abafundi?

7 UYesu wathi: “Hambani . . . niye kubenza abafundi abantu . . . nibafundisa.” (Mat. 28:19, 20) Ukuba uceba ukwenza  abafundi, uza kube ukhetha umsebenzi owonwabisayo, nozukisa uThixo. Kuthath’ ixesha ukuze ube lichule, njengakuwo nawuphi na umsebenzi. Umzalwana onguTimothy owaqala ukuba nguvulindlela esafikisa wathi: “Ndiyathanda ukukhonza uYehova kwinkonzo yexesha elizeleyo kuba leyo yindlela endibonisa ngayo ukuba ndiyamthanda. Ekuqaleni ndandingenazo izifundo zeBhayibhile, kodwa ndaye ndafudukela kwenye intsimi, ibe kungaphelanga nenyanga ndandisele ndinezifundo eziliqela. Esinye sazo saqalisa ukuza eHolweni YoBukumkani. Emva kokuba ndiye kwiSikolo SeBhayibhile Sabazalwana Abangatshatanga, * esathatha iinyanga ezimbini, ndafumana isabelo esitsha, ibe apho ndaba nezifundo ezine. Ndiyathanda ukufundisa abantu kuba ndiye ndibone indlela abaye batshintshwe ngayo ngumoya oyingcwele.”​—1 Tes. 2:19.

8. Yintoni amanye amaKristu asakhulayo aye ayenza ukuze ashumayele kubantu abangakumbi?

8 Amanye amaKristu asakhulayo aye afunda olunye ulwimi. Ngokomzekelo, uJacob, waseMntla Merika, ubhala athi: “Xa ndandineminyaka esixhenxe, abantwana endandifunda nabo abaninzi babengamaVietnam. Ndandifuna ukubaxelela ngoYehova, ngoko emva kwexesha elithile ndaceba ukufunda ulwimi lwabo. Ixesha elininzi ndandilufunda ngokuthelekisa iMboniselo yesiNgesi neyesiVietnam. Ndazifunela abahlobo nakwibandla lesiVietnam elalikufutshane. Xa ndandineminyaka eyi-18 ndaba nguvulindlela. Emva koko ndaya kwiSikolo SeBhayibhile Sabazalwana Abangatshatanga. Eso sikolo sandinceda kwisabelo sobuvulindlela endikuso ngoku, apho indim ndedwa umdala kwiqela lesiVietnam. Abantu abaninzi abathetha isiVietnam iyabothusa into yokuba ndiye ndafunda ulwimi lwabo. Baye bandicele ndingene, ibe kumaxesha amaninzi ndiye ndifunde nabo iBhayibhile. Abanye babo baye benza inkqubela bade babhaptizwa.”​—Thelekisa neZenzo 2:7, 8.

9. Ziintoni osifundisa zona umsebenzi wokwenza abafundi?

9 Umsebenzi wokwenza abafundi ufundisa izinto ezininzi, njengokukhuthala emsebenzini, indlela yokuthetha nabantu, ukuzithemba nendlela yokuqhubana nabantu. (IMize. 21:5; 2 Tim. 2:24) Kodwa ukwenza abafundi kuvuyisa ngokukhethekileyo kuba kukunceda uzazi ngakumbi izinto okholelwa kuzo eziseBhayibhileni. Kwakhona uye ufunde indlela yokusebenza ngokusondeleyo noYehova.​—1 Kor. 3:9.

10. Yintoni enokukuvuyisa kumsebenzi wokwenza abafundi nangona ukwintsimi enabantu abangenamdla?

10 Unako ukuvuya xa usenza abafundi nokuba kwintsimi okuyo bambalwa abantu abanomdla. Ukwenza abafundi kufuna sisebenze nabanye abavakalisi. Ibandla lonke liye likhangele abantu abanomdla. Nangona isenokuba ngumzalwana okanye udade omnye ofumana isifundo ekugqibeleni, besikhangela sonke ibe sivuya sonke. Ngokomzekelo, uBrandon wayenguvulindlela iminyaka esithoba kwintsimi eyayinabantu abangenamdla. Uthi: “Ndiyakuthanda ukushumayela iindaba ezilungileyo kuba yiloo nto uYehova athi siyenze. Ndathi ndakuphuma esikolweni ndaqalisa ukuba nguvulindlela. Kuyandivuyisa ukukhuthaza abazalwana abasakhulayo abakwibandla lethu nokubabona besenza inkqubela. Emva kokuba ndiye kwiSikolo SeBhayibhile Sabazalwana Abangatshatanga, ndabelwa ukuba ndibe nguvulindlela kwenye indawo. Nakuba ndingazange ndifumane mntu owenza inkqubela de wabhaptizwa kuloo ntsimi, abanye babafumana. Ndiyavuya kuba ndaceba ukwenza umsebenzi wokushumayela kangangoko ndinako.”​—INtshu. 11:6.

 APHO ANOKUKUSA KHONA AMACEBO AKHO

11. Ulutsha oluninzi lukhethe ukukhonza uThixo ngokwenza ntoni?

11 Maninzi amathuba okukhonza uYehova. Ngokomzekelo, ulutsha oluninzi lungamatsha-ntliziyo kumsebenzi wokwakha. Kufuneka iiHolo ZoBukumkani ezininzi. Ukuzakha yinkonzo engcwele ezukisa uThixo ibe kuya kukonwabisa. Njengakwezinye iintlobo zenkonzo engcwele, kuyavuyisa ukusebenza nabazalwana. Umsebenzi wokwakha wentlangano nawo uyafundisa, ukufundisa ukuba ulumkele ingozi, ukukhuthala nokusebenzisana nabo bavelela umsebenzi.

Abantu abakwinkonzo yexesha elizeleyo baza kufumana iintsikelelo ezininzi (Jonga isiqendu 11-13)

12. Ukuba nguvulindlela kunokukuvulela njani amanye amathuba?

12 Umzalwana ogama linguKevin uthi: “Ndiseyinkwenkwana ndandisazi ukuba ndifuna ukukhonza uYehova ixesha elizeleyo ngenye imini. Ndade ndaba nguvulindlela xa ndandineminyaka eyi-19. Ngamaxesha athile ndandizixhasa ngokusebenzela omnye umzalwana owayengumakhi. Ndafunda ukuxhoma uphahla, ukufakela iifestile neengcango. Kamva, ndasebenza iminyaka emibini neqela elalinceda kwindawo eyayihlaselwe yinkanyamba, sisakha iiHolo ZoBukumkani namakhaya abazalwana. Xa ndeva ukuba kufuneka abakhi eMzantsi Afrika, ndafaka isicelo sokuya apho saza samkelwa. Apha eAfrika, emva kweeveki nje ezimbalwa ndiye ndisuke apha ndiye phayaa ndisakha iiHolo ZoBukumkani. Abazalwana endisebenza nabo bayintsapho kum. Sihlala kunye, sifunde iBhayibhile kunye, size sisebenze kunye. Kuyandivuyisa ukushumayela nabazalwana iveki neveki. Izinto endaziceba ndiseyinkwenkwana zindenze ndonwaba ngendlela endingazange ndiyicinge.”

13. Ukukhonza eBheteli kulonwabisa njani ulutsha?

13 Abanye abaye baceba ukukhonza uYehova ixesha elizeleyo baza bayenza loo nto,  ngoku baseBheteli. Ukukhonza eBheteli kuyonwabisa kuba yonke into oyenzayo khona uyenzela uYehova. Intsapho yaseBheteli incedisa ekulungiseleleni izinto ezisondeza abantu kuThixo. UDustin okhonza eBheteli uthi: “Ndaceba ukuba kwinkonzo yexesha elizeleyo ndineminyaka esithoba, ibe ndaqalisa ukuba nguvulindlela ndakugqiba nje isikolo. Emva konyaka onesiqingatha ndamenywa ukuba ndiye kukhonza eBheteli, apho ndafunda ukubhexesha umatshini wokushicilela ndaza kamva ndenza iiprogramu zekhompyutha. Into endiyithandayo ngeBheteli kukuzivela ngenkqubela yomsebenzi wokushumayela, ndingabaliselwa. Ndiyathanda ukukhonza apha kuba yonke into esiyenzayo inceda abantu basondele kuYehova.”

UCEBA UKWENZA NTONI NGEKAMVA LAKHO?

14. Unokuceba njani ukuba kwinkonzo yexesha elizeleyo?

14 Ungaceba njani ukuze ube kwinkonzo yexesha elizeleyo? Ukuze uphumelele kwinkonzo yexesha elizeleyo kufuneka ube neempawu zobuKristu. Ngoko, kukhuthalele ukufunda iLizwi LikaThixo, camngca ngalo, uze uphendule ezintlanganisweni. Ngoxa usesesikolweni qokelela amava nobuchule bokushumayela iindaba ezilungileyo. Yiba nomdla ebantwini, ubuze uluvo lwabo ngobuchule uze ubamamele xa bephendula. Unokuncedisa nasebandleni, mhlawumbi ngokucoca okanye ukulungisa iHolo YoBukumkani. UYehova uthanda ukusebenzisa abantu abathobekileyo nabangaqhutywa ngemva. (Funda iNdumiso 110:3; IZe. 6:1-3) Umpostile uPawulos wacela uTimoti ukuba enze umsebenzi wobuvangeli kuba “kwakunikelwa ingxelo entle ngaye ngabazalwana.”​—IZe. 16:1-5.

15. Unokuyicebela njani indlela yokuziphilisa?

15 Abantu abashumayela ixesha elizeleyo ngokuqhelekileyo kuye kufuneke baziphilise. (IZe. 18:2, 3) Mhlawumbi ungafundela into engazukuthatha xesha lide neza kwenza kube lula ukufumana isingxungxo. Njengoko uceba, mane uthetha nomveleli wesiphaluka okanye noovulindlela abakwisiphaluka sakho. Babuze ukuba ngowuphi umsebenzi onokukuvumela ukuba ube nguvulindlela. Emva koko, njengokuba isitsho neBhayibhile, “qengqela kuYehova imisebenzi yakho yaye amacebo akho aya kumiselwa ngokuqinileyo.”​—IMize. 16:3; 20:18.

16. Ukukhonza uYehova ixesha elizeleyo usemtsha kunokukulungiselela njani ukuba uthwale iimbopheleleko ezingakumbi kwixesha elizayo?

16 Qiniseka ukuba uYehova ufuna ube nekamva elonwabisayo. (Funda eyoku-1 Timoti 6:18, 19.) Inkonzo yexesha elizeleyo ikudibanisa nabanye abantu abasenkonzweni ibe ikunceda ukhule. Abaninzi bafumanise ukuba, ukuba kwinkonzo yexesha elizeleyo besakhula kubancede baba nemitshato ephumelelayo. Kumaxesha amaninzi, abantu ababe ngoovulindlela ngaphambi kokuba batshate, baye baqhubeke bengabo emva kokuba betshatile.​—Roma 16:3, 4.

17, 18. Ukuceba kudibana njani noko kufunwa yintliziyo yakho?

17 Ukuceba kubandakanya intliziyo yakho. INdumiso 20:4 ithi ngoYehova: “Ngamana angakunika ngokwentliziyo yakho, aze azalisekise lonke icebo lakho.” Ngoko cinga ukuba yintoni ofuna ukuyenza ngobomi bakho. Cinga ngomsebenzi owenziwa nguYehova kweli xesha lethu nangendlela wena onokuncedisa ngayo kuwo. Emva koko, ceba ukwenza into aza kukholiswa yiyo.

18 Khonza uYehova ubomi bakho bonke ukuze waneliseke, kuba leyo yindlela esinokumzukisa ngayo. “Ziyolise ngokugqibeleleyo ngoYehova, yaye uya kukunika izicelo zentliziyo yakho.”​—INdu. 37:4.

^ isiqe. 7 Ngoku endaweni yaso siSikolo Sabavangeli BoBukumkani.