Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo—Yokufundisa  |  Januwari 2017

Unako Ukuthozama Kwanaxa Kunzima Ukwenjenjalo

Unako Ukuthozama Kwanaxa Kunzima Ukwenjenjalo

“Thozama ekuhambeni noThixo wakho.”MIKA 6:8.

IINGOMA: 48, 95

1-3. Yintoni angazange ayenze umprofeti ongachazwanga igama owayevela kwaYuda, ibe waba yintoni umphumo? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)

XA KWAKULAWULA uKumkani uYerobhoham, uYehova wathumela umprofeti othile ukuba asuke kwaYuda ase umyalezo owawunamazwi ahlabayo kuloo kumkani owayewexukile wakwaSirayeli. Lo mprofeti uthobekileyo wawudlulisela umyalezo kaThixo njengokuba unjalo, ibe uYehova wamkhusela ekonzakalisweni nguYerobhoham.1 Kum. 13:1-10.

2 Endleleni egodukayo, lo mprofeti wadibana nenkonde ethile eyayisuka kufutshane nalapho, eBheteli. Le nkonde yathi nayo ingumprofeti kaYehova. Yamqhatha lo mfana, ifuna ukuba aphule imiyalelo kaYehova eyayisithi ‘angadli sonka okanye asele manzi kwaSirayeli’ kwaye ‘angabuyi ngendlela abehambe ngayo.’ UYehova akazange ayithande loo nto. Kamva xa wayesendleleni egodukayo, kwathi gqi ingonyama yaza yambulala lo mprofeti kaYehova.1 Kum. 13:11-24.

3 Yintoni eyabangela umprofeti owayekade ethozamile aqhathwe ngulo somaqhingashe wexhego? IBhayibhile ayitsho. Kodwa mhlawumbi walibala shici ukuba wayefanele ‘athozame ekuhambeni noThixo.’ (Funda uMika 6:8.) EBhayibhileni, ukuhamba noYehova kuquka ukumthemba, ukuxhasa ilungelo  lakhe lokuba ngumongami, nokulandela ukhokelo lwakhe. Umntu othozamileyo wazi kakuhle ukuba unako kwaye umele aqhubeke ethetha noYise onothando nonamandla onke. Lo mprofeti ngewayemcelile uYehova ukuba amcacisele imiyalelo awayemnike yona, kodwa iZibhalo azitsho ukuba wayenza loo nto. Nathi ngamany’ amaxesha sinokwenza izigqibo ezinzima, ibe ingacacanga eyona ndlela sifanele siyilandele. Ukuthozama size sicele uYehova ukuba asikhokele kuya kusinceda singenzi iimpazamo ezinkulu.

4. Siza kufunda ntoni kweli nqaku?

4 Kwinqaku elingaphambi kweli, sifunde isizathu sokuba ukuthozama kusabalulekile kumaKristu nokuba kubandakanya ntoni ukuba ngumntu othozamileyo. Kodwa ziziphi iimeko ezinokwenza kube nzima ukuthozama? Ibe sinokwenza njani ukuze sibe nolu phawu lunqwenelekayo, sihlale sinalo kwanaxa kuvela izinto eziluvavanyayo? Ukuze siphendule le mibuzo, siza kuthetha ngeemeko ezintathu eziqhelekileyo ezinokwenza kube nzima ukuthozama, siza kubona nendlela esinokwenza ngobulumko ngayo kwimeko nganye.IMize. 11:2.

XA IIMEKO ZETHU ZITSHINTSHA

5, 6. UBharzilayi wabonisa njani ukuba uthozamile?

5 Xa iimeko zethu zitshintsha okanye sifumana ezinye izabelo kunokuba nzima ukuthozama. Xa uDavide wacela uBharzilayi owayeneminyaka eyi-80 ukuba eze kuhlala naye ebhotwe, le ngwevu imele ukuba yaziva isezimbekweni. Kaloku ukuba yayinokuvuma, yayiya kusoloko ihleli nokumkani. Kodwa uBharzilayi akazange avume. Ngoba? Ngenxa yokuba iminyaka yayisele ihambile, waxelela uDavide ukuba wayengafuni kuba ngumthwalo kukumkani. Wathi endaweni yakhe kubhetele athathe uKimham, mhlawumbi owayengomnye woonyana bakhe.2 Sam. 19:31-37.

6 Ukuthozama kwamnceda uBharzilayi ukuba enze isigqibo esiphilileyo. Akazange asikhabe isicelo sikaDavide kuba ezeya okanye kuba efuna ukutya umhlala-phantsi kude neengxaki. Wabona ukuba izinto azisafani nakuqala nokuba wayengasakwazi ukwenza ezinye izinto. Wayengasafuni ukuthwala umthwalo ongaphaya kwamandla akhe. (Funda amaGalati 6:4, 5.) Ukuba ekuphela kwento esiyibonayo sisikhundla, ukuba mkhulu okanye udumo, kuya kulandela ukuzigwagwisa, ukhuphiswano size ekugqibeleni siphoxeke. (Gal. 5:26) Kwelinye icala, ukuthozama kunceda wonke umntu asebenzise isiphiwo namandla akhe ukuze azukise uThixo kwaye enze konke okusemandleni akhe ukuze ancede abanye abantu.1 Kor. 10:31.

7, 8. Ukuthozama kunokusinceda njani siphephe ukuthembela kwiziqu zethu?

7 Xa umntu enikwa imbopheleleko engakumbi udla ngokunikwa negunya elingakumbi, ibe loo nto inokwenza kube nzima ukuthozama. Xa uNehemiya weva ngemeko embi ababekuyo abantu eYerusalem, wathandaza ephalaza imbilini yakhe kuYehova. (Neh. 1:4, 11) UYehova wamsikelela ngokuthi uKumkani uArtashashta ambeke njengerhuluneli yaloo mmandla. Kodwa nangona ngoku wayesezintweni, esisityebi kwaye enegunya, akazange athembele kumava okanye kubuchule bakhe. Waqhubeka ehamba noThixo. Waqhubeka ecela uYehova ukuba amalathise indlela ngokufunda uMthetho wakhe. (Neh. 8:1, 8, 9) UNehemiya akazange afun’ undikho kwabanye abantu; kunoko, wabenzela izinto ebetha kuye epokothweni.Neh. 5:14-19.

8 Umzekelo kaNehemiya ubonisa indlela ukuthozama okunokusinceda ngayo singathembi iziphiwo esinazo xa sitshintshwa  izabelo okanye sinikwa iimbopheleleko ezingakumbi. Xa umdala ethembela kumava anawo kuphela unokuqalisa ukwenza izinto zebandla engakhange athandaze kuYehova. Abanye benza isigqibo kuqala, bandule ke bathandaze kuYehova becela ukuba asisikelele eso sigqibo. Kodwa ngaba kukuthozama ke loo nto? Umntu othozamileyo uya kuhlala eyikhumbula indawo yakhe phambi koThixo, nendima yakhe entlanganweni. Izinto esikwaziyo ukuzenza azibalulekanga. Sifanele silumke singathembeli kwiziqu zethu, ngokukodwa xa kuvela imeko okanye ingxaki esingaqali ukudibana nayo. (Funda iMizekeliso 3:5, 6.) Njengamalungu endlu kaThixo, sifanele sicinge ngendlela esinokuyifeza ngayo indima yethu entsatsheni okanye ebandleni kunokuba sicinge ngokunyukela kwisikhundla esingaphezulu.1 Tim. 3:15.

XA SIGXEKWA OKANYE SINCONYWA

9, 10. Ukuthozama kunokusinceda njani xa sigxekwa ngento esingayenzanga?

9 Kusenokuba nzima ukulawula iimvakalelo zethu xa sigxekwa ngento esingayenzanga. UHana wayedla ngokulila ngenxa yokuba uPenina, utshaba lwakhe, wayesoloko emgculela. Umyeni wakhe wayemthanda, kodwa ke ingxaki kukuba wayengafumani bantwana. Kamva, xa wayethandaza emnqubeni, uMbingeleli Omkhulu uEli wamtyhola esithi unxilile. Khawufan’ ucinge nje! Kodwa ke kuyo yonke loo nto, uHana owayethozamile wazibamba waza wamphendula ngembeko uEli. Umthandazo wakhe ohlab’ umxhelo usekho eBhayibhileni. Unamazwi avakalisa ukholo, indumiso nombulelo.1 Sam. 1:5-7, 12-16; 2:1-10.

10 Ukuthozama kunokusinceda nokuba ‘soyise ububi ngokulungileyo.’ (Roma 12:21) Ubomi bunzima kweli hlabathi likaSathana, kwaye kufuneka singacatshukiswa zizinto ezenziwa ngabantu abangendawo. (INdu. 37:1) Kuba buhlungu nangakumbi xa kuvela iingxaki phakathi kwamaKristu. Umntu othozamileyo uya kuxelisa uYesu. IBhayibhile ithi: “Xa wayetshabhiswa, akazange aphindise atshabhise . . . kodwa wahlala ezinikele kulowo ugweba ngobulungisa.” (1 Pet. 2:23) UYesu wayesazi ukuba  impindezelo yekaYehova. (Roma 12:19) NamaKristu ke ayabongozwa ukuba athobeke kwaye ‘angabuyiseli ububi ngobubi.’1 Pet. 3:8, 9.

11, 12. (a) Ukuthozama kungasinceda njani xa sityibelwa ngabantu besincoma? (b) Ukuthozama kunokusinceda njani xa sikhetha isinxibo, indlela yokuzilungisa nendlela esiziphatha ngayo?

11 Ukutyibelwa ngabantu besincoma nako kunokwenza kube nzima ukuthozama. Khawubone indlela uEstere awenza kakuhle ngayo xa izinto zatshintsha ngesiquphe. Wayeyinzwakazi ethi ndijonge kwaye sekuphele unyaka eqatywa izithambiso zexabiso elikhulu. Wayesoloko ehleli nezinye iintombi eziphuma kubo bonke uBukhosi BasePersi ezazincwase ukubonwa ngukumkani. Sekunjalo, waqhubeka enembeko yaye ezolile. Akazange angenwe kukuzicingela okanye kukukhukhumala kwanasemva kokuba loo kumkani ekhethe yena ukuba abe ngukumkanikazi.Estere 2:9, 12, 15, 17.

Ngaba indlela esinxiba nesizilungisa ngayo ibonisa ukuba siyamhlonela uYehova nabanye abantu, okanye ngaba ibonisa ukuba asithozamanga? (Jonga isiqendu 12)

12 Ukuthozama kusinceda sinxibe, sizilungise size siziphathe ngendlela endilisekileyo nehloniphekileyo. Siyaqonda ukuba into esenza sithandeke ebantwini ayikokuqhayisa okanye ukuzitsalela amehlo, kodwa kukuba ‘nomoya ozolileyo nowobulali.’ (Funda eyoku-1 kaPetros 3:3, 4; Yer. 9:23, 24) Ukuba sifukame ukuzithanda ezintliziyweni zethu, ekugqibeleni kuza kubonakala kwizenzo zethu. Ngokomzekelo, asenokuphutshuluka emilonyeni yethu amagama abonisa ukuba sinelungelo elikhethekileyo, sinenkcazelo abangenayo abanye abantu, okanye siqhelene nomzalwana othile onembopheleleko. Sinokucacisa izinto ngohlobo lokuba kunconywe thina kuphela ngecebo okanye ngento nabanye abantu ababe negalelo kuyo. Nalapha, uYesu ungumzekelo omhle kuthi. Inkoliso yezinto awazithethayo wayezicaphula kwiZibhalo ZesiHebhere. Wayezibeka ngendlela ethozamileyo ukuze abantu abammameleyo bazi ukuba zisuka kuYehova kungekhona kwingqondo okanye kubulumko bakhe.Yoh. 8:28.

XA SINGAZI UKUBA INGOMSO LISIPHATHELE NTONI

13, 14. Ukuthozama kunokusinceda njani senze izigqibo ezibhetele?

13 Enye into enokwenza kube nzima ukuthozama kuxa kusenziwa izigqibo. Xa umpostile uPawulos wayeseKesareya, umprofeti uAgabho wamxelela ukuba, ukuba wayenokuqhubeka aye eYerusalem, wayeza kubanjwa. Wayenokude abulawe. Abazalwana boyika baza bamcenga uPawulos ukuba angayi. Kodwa uPawulos wayengafuni nokuva. Wayengazithembanga ngokugqithiseleyo, kodwa kwangaxeshanye wayengoyiki ngokoyikiswa. Wayemthembe ngokupheleleyo uYehova kwaye ekulungele ukwenza isabelo sakhe de asigqibe, naphi na apho uYehova wayeya kumvumela ukuba aye khona. Abazalwana bathi bakuva loo nto, bayeka ukumnqanda ukuba aye eYerusalem.IZe. 21:10-14.

14 Ukuthozama kunokusinceda senze izigqibo ezizizo kwanaxa singazi ukuba ingomso lisiphathele ntoni. Ngokomzekelo, ukuba singena kwinkonzo yexesha elizeleyo, kuza kwenzeka ntoni kuthi xa sigula? Kuthekani ukuba abazali bethu abakhulileyo badinga uncedo lwethu? Siza kuthini xa sele saluphele? Nokuba singathandaza okanye siphande kangakanani, soze siyifumane impendulo ecacileyo yemibuzo enjengale. (INtshu. 8:16, 17) Ukuthembela kwethu ngoYehova kuya kusinceda singaneli nje ukuvuma ukuba amandla ethu alinganiselwe kodwa kuya kusenza siyamkele loo nto. Emva kokwenza uphando, ukubuza kwabanye nokuthandaza sicele ukhokelo, kufuneka siye ngakwicala umoya kaThixo osikhokelela  kulo. (Funda iNtshumayeli 11:4-6.) UYehova utsho abe nento aza kuyisikelela, okanye asibonise ezinye izinto esinokuzenza.IMize. 16:3, 9.

IZINTO ESINOKUZENZA UKUZE SITHOZAME

15. Ukucinga ngoYehova kusinceda njani ukuba sihlale sithobekile?

15 Ekubeni ukuthozama kusinceda kwizinto ezininzi, sinokwenza njani ukuze sizame ukuthozama nangakumbi? Makhe sibone iindlela ezine. Eyokuqala, siya kuthozama size simhlonele ngakumbi uYehova ukuba sicinga ngeempawu nangesikhundla sakhe esingaphezulu lee kunesethu. (Isa. 8:13) Khumbula kaloku ukuba, sihamba noThixo Ongusomandla, kungekhona ingelosi okanye umntu. Ukwazi loo nto kuya kusenza ‘sizithobe phantsi kwesandla esinamandla sikaThixo.’—1 Pet. 5:6.

16. Ukucamngca ngendlela uThixo asithanda ngayo kunokusikhuthaza njani ukuba sithozame?

16 Okwesibini, ukucinga ngendlela uYehova asithanda ngayo kuya kusinceda sithozame. Umpostile uPawulos wabhala wathi uYehova wenze amalungu omzimba angabekekanga ambathiswa “ngokubekeke ngakumbi.” (1 Kor. 12:23, 24) Ngokufanayo ke, uYehova ukhathalela ngamnye wethu kungakhaliseki ukuba kukho izinto angakwazi ukuzenza. Akasithelekisi nabanye abantu kwaye akayeki ukusithanda xa sisenza iimpazamo. Ngenxa yokuba uYehova esithanda, sinako ukuziva sikhuselekile enoba sindawoni na endlwini yakhe.

17. Kuza kusinceda njani ukujonga izinto ezintle ebantwini?

17 Okwesithathu, siya kuyiqonda nangakumbi indima yethu enkonzweni kaYehova ukuba sijonga izinto ezintle ebantwini ngendlela enza ngayo uThixo wethu. Kunokuba sithand’ amehlo okanye sisoloko sizigqatsa, siya kukuthanda ukucela amacebiso ebantwini size siwasebenzise. (IMize. 13:10) Siya kuvuyisana nabo xa befumana amalungelo. Kwaye siya kumdumisa uYehova xa sibona indlela abasikelela ngayo ‘abazalwana bethu bonke ehlabathini.’—1 Pet. 5:9.

18. Sinokuziqeqesha njani izazela zethu ukuze zisincede sazi izinto ezinesidima?

18 Okwesine, ukuqeqesha izazela zethu ukuba zilawulwe yimigaqo yeBhayibhile kuya kusenza sizazi izinto ezinesidima nezihloniphekileyo. Ukuthozama kuya kusenza sikwazi ukubona izinto ngendlela eyiyo, kuba siya kuzijonga ngendlela uYehova azibona ngayo. Sinokuziqeqesha izazela zethu ngokufunda rhoqo, ngokuthandaza nangokuzisebenzisa izinto esizifundayo. (1 Tim. 1:5) Sitsho sikwazi nokujonga abanye abantu njengababalulekileyo kunathi. Xa siphumeza indima yethu, uYehova uthembisa ukuba uza ‘kulugqiba uqeqesho lwethu,’ asincede sithozame kwaye sibe nezinye iimpawu ezintle.1 Pet. 5:10.

19. Yintoni eza kusinceda sithozame ngonaphakade?

19 Umprofeti ongabizwanga ngagama wakwaYuda walingcolisa igama lakhe elihle phambi koThixo waza wazibizela ukufa kuzihlalele ngesenzo esinye nje sokukhukhumala. Kodwa ke, sinako ukuhlala sithozamile kwanaxa kunzima ukwenjenjalo. Bakho abakhonzi abathembekileyo bamandulo nabale mihla abayingqinileyo loo nto. Okukhona sinexesha elide sihamba noYehova, kokukhona simele sithozame nangakumbi. (IMize. 8:13) Enoba uYehova usibeke kwiyiphi indawo, ukuhamba naye nje kukodwa kuliwonga nenyhweba engenakuthelekiswa nanto. Lixabise elo wonga, uze uqhubeke uhamba ngokuthozamileyo noYehova, ngonaphakade.