Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo (Yokufundisa)  |  Februwari 2017

Intlawulelo​—“Isipho Esigqibeleleyo” Esivela KuBawo

Intlawulelo​—“Isipho Esigqibeleleyo” Esivela KuBawo

“Sonke isipho esilungileyo naso sonke isipho esigqibeleleyo sivela . . . [kuBawo].”​—YAK. 1:17.

IINGOMA: 148, 109

1. Ziziphi iintsikelelo esinokukwazi ukuzifumana ngenxa yentlawulelo?

IDINI lentlawulelo likaYesu Kristu lenza sibe nethuba lokufumana iintsikelelo ezininzi. Intlawulelo yenza ukuba abantwana baka-Adam abathanda ubulungisa bakwazi ukuba yintsapho kaThixo kwakhona. Isivulela nethuba lokuphila ngonaphakade sonwabile. Kodwa ke, intlawulelo kaKristu ayipheleli nje ekubanikeni ikamva elisikelelweyo abantu abathobelayo. Ukukulungela kukaYesu ukufa ngoxa kwangaxeshanye exhasa ubulungisa bukaYehova kuphendula izinto ezibaluleke kakhulu kwizidalwa zikaThixo.​—Heb. 1:8, 9.

2. (a) Ziziphi izinto ezibalulekileyo kwizidalwa zikaThixo ezichazwe kumthandazo kaYesu? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.) (b) Siza kuthetha ngantoni kweli nqaku?

2 Kwiminyaka emalunga nemibini ngaphambi kokuba uYesu afe aze abe lidini lentlawulelo, wafundisa abafundi bakhe ukuba bathandaze bathi: “Bawo wethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho. Mabufike ubukumkani bakho. Makwenzeke ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengasezulwini.” (Mat. 6:9, 10) Ukuze siyiqonde ngakumbi intlawulelo, makhe sijonge  indlela edibana ngayo nokungcwaliswa kwegama likaThixo, ulawulo loBukumkani bakhe nokuphunyezwa kwenjongo yakhe.

“MALINGCWALISWE IGAMA LAKHO”

3. Igama likaYehova lichaza ntoni, kwaye uSathana walingcolisa njani elo gama lingcwele?

3 Isicelo sokuqala sikaYesu xa wayebonisa abafundi bakhe indlela yokuthandaza yayisesokungcwaliswa kwegama likaThixo. Igama elithi Yehova lichaza lonke uzuko, ubungangamsha nobungcwele bakhe. Nangesinye isihlandlo, xa uYesu wayethandaza wabiza uYehova ngokuthi “Bawo Ongcwele.” (Yoh. 17:11) Ekubeni uYehova engcwele, yonke imigaqo nemithetho evela kuye ingcwele. Nangona kunjalo, kumyezo wase-Eden, uSathana wasebenzisa amaqhinga ukuze aphikisane nelungelo likaYehova lokubekela abantu imithetho. Obu buxoki awabuthetha ngoYehova balingcolisa igama likaThixo elingcwele.​—Gen. 3:1-5.

4.UYesu wafak’ isandla njani ekungcwalisweni kwegama likaThixo?

4 Kwelinye icala, uYesu wayelithanda ngokwenene igama likaYehova. (Yoh. 17:25, 26) Wafak’ isandla ekungcwalisweni kwalo. (Funda iNdumiso 40:8-10.) Indlela uYesu awayephila ngayo apha emhlabeni yangqina ukuba uYehova akafuni nto ingafikelelekiyo okanye akenzi nto iphosakeleyo xa ezibekela imithetho izidalwa zakhe ezikrelekrele. Kwanaxa uSathana wambulala kabuhlungu uYesu, akazange agungqe ekuthembekeni kuYise osezulwini. Ngokwenjenjalo, wabonisa ukuba umntu ofezekileyo wayenako ukuyithobela ngendlela egqibeleleyo imithetho kaThixo yobulungisa.

5. Yintoni esinokuyenza ukuze nathi silingcwalise igama likaThixo?

5 Thina, sinokubonisa njani ukuba siyalithanda igama likaThixo? Ngendlela esenza ngayo izinto. UYehova ufuna sibe ngcwele. (Funda eyoku-1 kaPetros 1:15, 16.) Loo nto ithetha ukuba kufuneka sinqule uYehova kuphela kwaye simthobele ngentliziyo epheleleyo. Kwanaxa sitshutshiswa, sifanele senze konke okusemandleni ethu ukuze siphile ngemigaqo nangemithetho yakhe yobulungisa. Xa sisenza izinto ezilungileyo, silwenza lukhanye ukhanyiselo lwethu kwaye siyalizukisa igama likaThixo. (Mat. 5:14-16) Njengabantu abangcwele, singqina ngendlela esiphila ngayo ukuba imithetho kaYehova ilungile nokuba izityholo zikaSathana zibubuxoki. Ekubeni sonke sizenza iimpazamo, siye siguquke ngokwenene kuzo size siyilahle loo mikhwa ingcolisa igama likaYehova.​—INdu. 79:9.

6. Kutheni uYehova ekwazi ukusijonga njengamalungisa nangona singafezekanga?

6 Ngenxa yentlawulelo kaKristu, uYehova uyazixolela izono zabo banokholo. Ubamkela njengabakhonzi bakhe abo bazinikela kuye. Ngenxa yokuba uYehova evakalisa amaKristu athanjisiweyo engamalungisa, uwajonga njengoonyana bakhe, ‘nawezinye izimvu’ uwavakalisa engamalungisa njengabahlobo bakhe. (Yoh. 10:16; Roma 5:1, 2; Yak. 2:21-25) Ngoko intlawulelo isenza sikwazi kwangoku ukujongwa njengamalungisa nguBawo wethu, size sibe nenyhweba yokufak’ isandla ekungcwalisweni kwegama lakhe.

“MABUFIKE UBUKUMKANI BAKHO”

7. Ziziphi iintsikelelo eziza kufumaneka phantsi kolawulo loBukumkani ngenxa yentlawulelo?

7 Kumthandazo wenkosi, uYesu wenza esi sicelo kuThixo: “Mabufike ubukumkani bakho.” Intlawulelo idibana njani noBukumkani BukaThixo? Intlawulelo yenza kuhlanganiswe abayi-144 000 ukuze babe ngookumkani nababingeleli  kunye noKristu ezulwini. (ISityhi. 5:9, 10; 14:1) Ebudeni beminyaka eliwaka, uYesu kunye nabo aza kulawula nabo, abayila kunye naye uBukumkani BukaThixo, baza kunceda abantu abathobelayo baxhamle kwiintsikelelo eziziswa yintlawulelo. Umhlaba uza kutshintshwa ube yiparadesi, baze bonke abantu abathembekileyo benziwe bafezeke, imanyaniswe ngokupheleleyo inxalenye esezulwini nesemhlabeni yentsapho kaThixo. (ISityhi. 5:13; 20:6) UYesu uza kuyityumza intloko inyoka, ayitshayele ithi tu imvukelo kaSathana.​—Gen. 3:15.

8.(a) UYesu wabanceda njani abafundi bakhe ukuba babone ukubaluleka koBukumkani BukaThixo? (b) Sibonisa njani namhlanje ukuba siyabuxhasa uBukumkani?

8 Xa uYesu wayelapha emhlabeni, wanceda abafundi bakhe ukuba babone ukubaluleka koBukumkani BukaThixo. Emva nje kokuba ebhaptiziwe, wavakalisa “iindaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo” kwiindawo ngeendawo. (Luka 4:43) Xa wayethetha okokugqibela nabafundi bakhe ngaphambi kokubuyela ezulwini, wabayalela ukuba babe ngamangqina akhe “kwezona nxalenye zikude zomhlaba.” (IZe. 1:6-8) Umsebenzi wokushumayela wawuza kuvulela abantu abasemhlabeni wonke ithuba lokufunda ngentlawulelo nelokuba phantsi koBukumkani BukaThixo. Namhlanje, sixhasa uBukumkani xa sincedisa abazalwana bakaKristu abasemhlabeni ukuba benze umsebenzi abawuthunyiweyo wokushumayela iindaba ezilungileyo zoBukumkani ehlabathini lonke.​—Mat. 24:14; 25:40.

“MAKWENZEKE UKUTHANDA KWAKHO”

9. Kutheni singathandabuzi nje ukuba uYehova uza kuyifeza injongo yakhe ngabantu?

9 Wayethetha ukuthini uYesu xa wayelandelisa ngamazwi athi: “Makwenzeke ukuthanda kwakho”? UYehova nguMdali. Xa ekhupha umyalelo wokuba kwenzeke into, kufana nokuba sele yenzekile. (Isa. 55:11) Soze avumele imvukelo kaSathana iphazamise injongo yakhe ngabantu. UYehova wayefuna kwasekuqaleni ukuba umhlaba uzaliswe ngabantwana abafezekileyo baka-Adam noEva. (Gen. 1:28) Ukuba uAdam noEva babefe bengenamntwana, injongo kaThixo yokuzalisa umhlaba ngabantwana babo ngeyayingenzekanga. Yiloo nto uYehova wavumela uAdam noEva babe nabantwana kwanasemva kokuba bonile. UThixo usebenzisa intlawulelo ukuze anike bonke abanokholo ithuba lokuba bafezeke baze baphile ngonaphakade. UYehova uyabathanda abantu kwaye ufuna ukuba abo bathobelayo baphile ngalaa ndlela wayefuna baphile ngayo.

10. Abafi bazuza njani kwintlawulelo?

10 Kuthekani ngenyambalala yabantu abafa bengalifumananga ithuba lokwazi nelokukhonza uYehova? Intlawulelo ibangela ukuba kubekho uvuko lwabafileyo. UBawo wethu osezulwini uza kubenza baphile kwakhona aze abanike ithuba lokufunda ngenjongo yakhe nelokuphila ngonaphakade. (IZe. 24:15) UYehova akafuni abantu bafe, ufuna baphile. NjengoMthombo wobomi, uba nguBawo wabo bonke abavuswayo. (INdu. 36:9) Ngoko wayefanele uYesu ukuba asifundise ukuthandaza sithi: “Bawo wethu osemazulwini.” (Mat. 6:9) UYehova unike uYesu indima ebalulekileyo ekuvuseni abafi. (Yoh. 6:40, 44) EParadesi, uYesu uza kufeza indima yakhe yokuba ‘luvuko nobomi.’​—Yoh. 11:25.

11. UThixo uthanda ukuba kwenzeke ntoni ‘kwisihlwele esikhulu’?

11 Le nyhweba uYehova akayiniki imbinana yabantu kuphela, kuba uYesu wathi:  “Nabani na owenza ukuthanda kukaThixo, lo ngumntakwethu nodade wethu noma.” (Marko 3:35) UThixo uthanda ukuba “isihlwele esikhulu” esingenakubalwa esiphuma kuzo zonke iintlanga nezizwe neelwimi sibe ngabakhonzi bakhe. Abantu abakholelwayo kwintlawulelo nabenza ukuthanda kukaThixo banokuba phakathi kwabo badanduluka besithi: “Usindiso silufumene kuThixo wethu, ohleli etroneni, nakuyo iMvana.”​—ISityhi. 7:9, 10.

12.Umthandazo wenkosi uyibonisa njani injongo kaYehova ngabantu?

12 Injongo kaYehova ngabantu abathobelayo ibonakala kwizicelo ezenziwa nguYesu kumthandazo wenkosi. Nathi sifuna ukuya calanye nalo mthandazo, senze konke okusemandleni ethu ukuze singcwalise, okanye siliphathe njengelingcwele, igama likaThixo. (Isa. 8:13) Igama likaYesu lona lithetha ukuthi “UYehova Ulusindiso,” ibe ukusindiswa kwethu yintlawulelo kuza kulizukisa igama likaThixo. Kuza kusetyenziswa uBukumkani BukaThixo ukuze abantu abathobelayo baxhamle kwiintsikelelo zentlawulelo. Ngokwenene umthandazo ongumzekelo uyasiqinisekisa ukuba ayikho into enokuxaba phambi kokuthanda kukaThixo.​—INdu. 135:6; Isa. 46:9, 10.

BONISA UKUBA UYAMBULELA UTHIXO NGENTLAWULELO

13. Sibonisa ntoni xa sibhaptizwa?

13 Enye into ebalulekileyo esinokuyenza ukuze simbulele uYehova ngentlawulelo kukuzahlulela kuye kuba sikholelwa kuyo, size sibhaptizwe. Xa sibhaptizwa sibonisa ukuba “singabakaYehova.” (Roma 14:8) Sukube simcela ukuba asinike isazela esilungileyo. (1 Pet. 3:21) UYehova uphendula esi sicelo ngokusebenzisa igazi elihlambululayo ledinilikaKristu kuthi.  Siqinisekile ukuba uza kusinika zonke izinto asithembise zona.​—Roma 8:32.

Ziziphi iindlela esinokubonisa ngazo ukuba siyambulela uThixo ngentlawulelo? (Jonga isiqendu 13, 14)

14. Kutheni siyalelwa ukuba sithande abamelwane bethu?

14 Yiyiphi enye indlela esinokumbulela ngayo uYehova ngentlawulelo? Ekubeni yonke into ayenzayo uYehova iqhutywa luthando, ufuna bonke abakhonzi bakhe babe nothando. (1 Yoh. 4:8-11) Sibonisa ukuba sifuna ukuzingqina ‘singoonyana bakaBawo osemazulwini’ ngokuthi sithande abamelwane bethu. (Mat. 5:43-48) Umyalelo wokuba sithande ummelwane ubalulekile, kangangokuba ubekwe emva kothi masithande uYehova. (Mat. 22:37-40) Enye indlela ebalulekileyo esibonisa ngayo ukuba siyabathanda abamelwane kukushumayela iindaba ezilungileyo zoBukumkani BukaThixo. Xa sibathanda abanye abantu, siyamzukisa uThixo. Eneneni, ukuthanda uThixo ‘kwenziwa kugqibelele kuthi’ xa sithobela umyalelo othi masithande abantu, ngokukodwa abazalwana bethu.​—1 Yoh. 4:12, 20.

INTLAWULELO ISIPHATHELA “AMAXESHA OKUHLAZIYA” AVELA KUYEHOVA

15.(a) Ziziphi iintsikelelo esizifumana ngoku kuYehova? (b) Ziziphi iintsikelelo esiza kuzifumana kwixesha elizayo?

15 Xa sikholelwa kwintlawulelo sitsho sivulekelwe lithuba lokuxolelwa ngokupheleleyo. ILizwi LikaThixo liyasiqinisekisa ukuba izono zethu zinako ‘ukucinywa.’ (Funda iZenzo 3:19-21.) Njengoko besisele sitshilo ngaphambili, ngenxa yentlawulelo, uYehova wamkela abakhonzi bakhe abathanjiswe ngomoya njengabantwana bakhe. (Roma 8:15-17) Kuthi thina ‘bezinye izimvu,’ iba ngathi uYehova wenza isatifiketi sokusamkela njengabantwana bakhe aze abhale amagama ethu kuso. Emva kokuba sifezekile saza saluphumelela uvavanyo lokugqibela, uYehova uya kukuvuyela ukusayina eso satifiketi, aze asamkele njengabantwana bakhe basemhlabeni abathandayo. (Roma 8:20, 21; ISityhi. 20:7-9) UYehova uya kuhlala ebathanda abantwana bakhe. Iintsikelelo zentlawulelo zihlala ngonaphakade. (Heb. 9:12) Esi sipho asiyi kuphelelwa. Akakho umntu okanye igunya elinokusihlutha sona.

16. Intlawulelo isikhulula njani ngokupheleleyo?

16 Ayikho into anokuyenza uMtyholi ukuze athintele abo baguquka ngokunyanisekileyo ukuba ekugqibeleni bangabi yinxalenye yentsapho kaYehova. UYesu weza emhlabeni waza wasifela “kwaba kanye.” Ngenxa yoko, akuyomfuneko ukukhupha intlawulelo kwakhona. (Heb. 9:24-26) Isisusa ngokupheleleyo isigwebo esasifumana njengelifa kuAdam. Ngenxa yedini likaKristu, sibhungcile ekubeni ngamakhoboka ehlabathi likaSathana kwaye asisakoyiki ukufa.​—Heb. 2:14, 15.

17. Kuthetha ntoni kuwe ukuthandwa nguYehova?

17 Izithembiso ezenziwa nguThixo zinokuthenjwa ngokupheleleyo. Kanye njengokuba imithetho yakhe yendalo ingaze isilele, naye soze asiphoxe. Akalali neli avuke neliya. (Mal. 3:6) UYehova akaneli kusipha nje isipho sobomi. Uyasithanda. “Sikwazile thina, sakholwa kukusithanda kukaThixo. UThixo uluthando.” (1 Yoh. 4:16) Wonke umhlaba uza kube uyiparadesi entle, kwaye wonke umntu osemhlabeni uza kube enothando njengoThixo. Ngamana nathi singathetha amazwi athethwa zizidalwa zikaThixo ezithembekileyo zasezulwini ezithi: “Ukubongwa nozuko nobulumko nombulelo nembeko namandla nokomelela makube kuThixo wethu ngonaphakade kanaphakade. Amen.”​—ISityhi. 7:12.