Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo (Yokufundisa)  |  Disemba 2016

Isalathiso Semibandela YeeMboniselo Zika-2016

Isalathiso Semibandela YeeMboniselo Zika-2016

Sibonisa umhla weMboniselo elivela kuyo inqaku

IBHAYIBHILE

 • Izahluko Neevesi, No. 2

 • ULefèvre d’Étaples (umguquleli), No. 6

 • Ibali Lokusinda Kwayo, No. 4

IBHAYIBHILE IYABUTSHINTSHA UBOMI BABANTU

 • Ndawa Izihlandlo Ezininzi (U-J. Mutke), No. 4

 • Ndafunda Ukuhlonipha Amabhinqa (U-J. Ehrenbogen), No. 3

 • Ndandisisikhohlakali, Ndikuthanda Nokulwa (U-A. De la Fuente), No. 5

 • Uxolo Nolonwabo Unyaka Nje Ube Mnye (U-A. Broggio), No. 1

UBOMI NEEMPAWU ZAMAKRISTU

 • Buxabisekile Kunegolide (ubulumko bukaThixo), Aga.

 • Ukuthethelela Iindaba Ezilungileyo Kwabasemagunyeni, Sept.

 • Ningaxhaleli Nto, No. 1

 • Nceda Ebandleni Lakho, Mat.

 • Qhubeka Ukhonza UYehova Ngovuyo, Feb.

 • Ubulali​—Indlela Yobulumko, Dis.

 • Uphawu Oluxabiseke Ngaphezu Kweedayimani (ukunyaniseka), Juni

 • Ukoyisa Ukungazithembi, No. 1

 • ‘Londoloza Ubulumko Bobuqili,’ Okt.

 • Kutheni Umele Unyaniseke? No. 1

 • Ukunqulela Kwiindawo Ezingcwele? No. 2

 • Ngaba Kuwe Intsimi Injengombethe? Apr.

UYEHOVA

 • “Musa Ukoyika. Mna Ngokwam Ndiza Kukunceda,” Jul

 • Igama, No. 3

AMANGQINA KAYEHOVA

 • Unokuncedakala Xa Ukhokelwa NguYehova (amava), Sept.

 • “Bavakalisi BaseBritani​—Vukani!!” (1937), Nov.

 • Bazinikela Ngokuzithandela EGhana, Jul.

 • “Ndivuna Iziqhamo Ezidumisa UYehova” (EJamani, ngeMfazwe Yehlabathi I), Aga.

 • “Umsebenzi Mkhulu” (iminikelo), Nov.

UYESU KRISTU

 • Indlela Engaqhelekanga Awayebaphatha Ngayo Abaneqhenqa, No. 4

 • Uyise KaYosefu, No. 3

 • Kutheni Waphathwa Kakubi Waza Wabulawa? No. 2

AMABALI OBOMI

 • Ukuba “Zizinto Zonke Kubantu Bazo Zonke Iintlobo” (U-D. Hopkinson), Dis.

 • Ndafumana Inyaniso Ndingenazandla Nangalo (U-B. Merten), No. 6

 • Ndizamile Ukulandela Imizekelo Emihle (U-T. McLain), Okt.

 • Indlela Okwandonwabisa Ngayo Ukupha (U-R. Parkin), Aga.

 • UYehova Undenze Ndaphumelela (U-C. Robison), Feb.

 • Oonongendi Bafunda Inyaniso (U-F. no-A. Fernández), Apr.

UMXUBE

 • “LelikaYehova Idabi” (UDavide), No. 5

 • Ababingeleli Abaziintloko Ekuthethwe Ngabo KwiZibhalo ZamaKristu, No. 1

 • Ibali LikaDavide NoGoliyati—Ngaba Liyinyani? No. 5

 • Inkululeko AmaRoma Awayinika AmaYuda, Okt.

 • Ngaba UThixo Uphendula Yonke Imithandazo? No. 6

 • Izizathu Zokuqhawula Umtshato Ezazisamkelwa Ziinkokeli Zonqulo ZamaYuda, No. 4

 • Ukuthobela Izilumkiso, No. 2

 • “Ndikulungele Ukuhamba” (URebheka), No. 3

 • Izinto Esinokuzifunda Kwiintaka, No. 6

 • Eyona Ndlela Ifanelekileyo Yokuthelekisa (iinkolelo neBhayibhile), No. 4

 • Ngaba Kubalulekile Ukuba Nonqulo? No. 4

 • Ngaba Kufuneka Sime Ngendlela Ethile Xa Sithandaza? No. 6

 • Ngaba Unqulo Lweza Nabantu? No. 4

 • Imisongo Ngamaxesha Okubhalwa KweBhayibhile, No. 1

 • Amalaphu Needayi Ngamaxesha Okubhalwa KweBhayibhile, No. 3

 • Imibono Ekwazisa Ngokwenzeka Emazulwini, No. 6

 • Kwenzeka Ntoni Kuthi Xa Sisifa? No. 1

 • Yintoni UBukumkani BukaThixo? No. 5

 • Xa Isihlobo Sakho Sisweleka, No. 3

 • Unokuyifumana Phi Intuthuzelo? No. 5

 • Ngubani UMtyholi? No. 2

 • Igama Elalithetha Lukhulu! (“ntombi”), Nov.

 • Ngaba Ihlabathi Elingenagonyamelo Liya Kuze Libekho? No. 4

 • Ngaba Umntu Wayenokuhlwayela Ukhula Kwintsimi Yomnye Umntu? Okt.

IMIBUZO EVELA KUBAFUNDI

 • Ukudityaniswa kweenduku ezimbini (Hez 37), Jul.

 • Indoda enophondo lweinki lukanobhala kunye namadoda amathandathu anezixhobo (Hez 9:2), Juni

 • Ngaba uSathana wamthabatha wamsa ngokoqobo etempileni uYesu? (Mat 4:5; Luk 4:9), Mat.

 • Liyintoni “ilizwi likaThixo”? (Heb 4:12), Sept.

 • Abantu bakaThixo babe ngabo nini abathinjwa kwiBhabhiloni Enkulu? Mat.

 • Kwakutheni Ukuze Umba Wokuhlanjwa Kwezandla Ube Yingxaki? (Mar 7:5), Aga.

AMANQAKU AFUNDWAYO

 • Ukuxabisa UYehova NjengoMbumbi Wethu, Juni

 • Sixabise ‘Isipho Sesisa Esingathethekiyo’ SikaThixo, Jan.

 • Zimisele Ukubonisa “Uthando Lobuzalwana”! Jan.

 • Ukuthembeka Kuyamkholisa UThixo, Apr.

 • Zuza Ngokupheleleyo Kumalungiselelo KaYehova, Meyi

 • Nakhululwa Ngobubele Obunganifanelanga, Dis.

 • Babizwa Ukuba Baphume Ebumnyameni, Nov.

 • Ngaba Indlela Onxiba Ngayo Iyamzukisa UThixo? Sept.

 • “Yibani Nobubele Kubantu Basemzini,” Okt.

 • Musa Ukuvumela Iziphoso Zabanye Zikukhubekise, Juni

 • “Mazingawi Izandla Zakho,” Sept.

 • Ngaba Uyayixabisa IBhayibhile? Nov.

 • Ngaba Uyamvumela UMbumbi Omkhulu Akubumbe? Juni

 • Ngaba Uyayibona Imfuneko Yokwenza Inkqubela? Aga.

 • Ngaba Uyayibona Imfuneko Yokuqeqesha Abanye? Aga.

 • Bonisa Ukuba Unokholo Kwizithembiso ZikaYehova, Okt.

 • “Hambani, . . . Niye Kubenza Abafundi Abantu Beentlanga Zonke” Meyi

 • Ukuba Nombulelo Ngobubele Obungasifanelanga BukaThixo, Jul.

 • Uzenza Njani Izigqibo Zakho? Meyi

 • Yiba Njengabahlobo BakaYehova Abasondeleyo, Feb.

 • Ngaba IBhayibhile Isabutshintsha Ubomi Bakho? Meyi

 • UYehova Wathi ‘Ngumhlobo Wam,’ Feb.

 • UYehova Ukhokela Abantu Bakhe Kwindlela Yobomi, Mat.

 • “UYehova UThixo Wethu NguYehova Mnye,” Juni

 • UYehova Uyabavuza Abo Bamfuna Ngenyameko, Dis.

 • Ungayeki Ukulwela Iintsikelelo ZikaYehova, Sept.

 • Qhubekani Nikhuthazana Mihla Le, Nov.

 • Funda Kubakhonzi BakaYehova Abanyanisekileyo, Feb.

 • “Unyamezelo Lwenu Malupheleliswe,” Apr.

 • Ukungathathi Cala Kwihlabathi Elahluleleneyo, Apr.

 • Buqinise Ubuhlobo Bakho NoYehova Ngoxa Ukhonza Kwintsimi Yolunye Ulwimi, Okt.

 • Ukwenza Umtshato WamaKristu Uphumelele, Aga.

 • Umtshato​—Imvelaphi Nenjongo Yawo, Aga.

 • Ukulungelelaniswa NgeBhayibhile, Nov.

 • Bazali, Ncedani Abantwana Benu Babe Nokholo, Sept.

 • Hlala Unyanisekile KuYehova, Feb.

 • Funa UBukumkani, Kungekhona Izinto, Jul.

 • “Ukunyamekela Umoya Kuthetha Ubomi Noxolo,” Dis.

 • Lungisa Ukungavisisani Ngomoya Wothando, Meyi

 • Shumayela Iindaba Ezilungileyo Zobubele Obungasifanelanga, Jul.

 • Qinisa Ukholo Lwakho Kwizinto Onethemba Lazo, Okt.

 • Umoya Ungqinelana Nomoya Wethu, Jan.

 • Bakhululeka Kunqulo Lobuxoki, Nov.

 • Liphoseni KuYehova Lonke Ixhala Lenu, Dis.

 • “Siza Kuhamba Nani,” Jan.

 • Kutheni Simele ‘Sihlale Silindile’? Jul.

 • Kutheni Simele Sihlanganisane Ukuze Sinqule? Apr.

 • Akumnandi Nje Ukusebenza NoThixo! Jan.

 • Unokuba Nenxaxheba Ekomelezeni Umanyano LobuKristu​—Njani? Mat.

 • Lutsha Ngaba​—Nikulungele Ukubhaptizwa? Mat.

 • Lutsha​—Ningakulungiselela Njani Ukubhaptizwa? Mat.

 • Lutsha, Qinisani Ukholo Lwenu, Sept.