Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo (Yokufundisa)  |  Aprili 2017

UMgwebi Womhlaba Wonke” Usoloko Esenza Okufanelekileyo

UMgwebi Womhlaba Wonke” Usoloko Esenza Okufanelekileyo

“NguLiwa, ugqibelele umsebenzi wakhe, ngokuba zonke iindlela zakhe zisesikweni.”DUT. 32:4.

IINGOMA: 112, 89

1. UAbraham wabonisa njani ukuba wayeqinisekile ukuba uYehova ugweba kakuhle? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)

“UMGWEBI womhlaba wonke akayi kwenza okulungileyo yini na?” (Gen. 18:25) Xa uAbraham wabuza lo mbuzo, wayebonisa ukuba umthembile uYehova ukuba uza kuligweba ngendlela egqibeleleyo ityala leSodom neGomora. UAbraham wayeqinisekile ukuba uYehova wayengenakuze ayenze into embi yokuthi ‘abulale umntu olilungisa kunye nongendawo.’ UAbraham wayengayicingi kwaukuyicinga into yokuba uYehova angenza loo nto. Kwiminyaka emalunga ne-400 kamva, xa wayezichaza ukuba unguThixo onjani, uYehova wathi: “NguLiwa, ugqibelele umsebenzi wakhe, ngokuba zonke iindlela zakhe zisesikweni. NguThixo wentembeko, tu ubugqwetha; lilungisa yaye uthe tye yena.”—Dut. 31:19; 32:4.

2. Kutheni kunokuthiwa uYehova akakhe aphazame xa egweba?

2 Yintoni le yayisenza uAbraham amthembe uYehova ukuba usoloko egweba ngobulungisa? Kaloku uYehova ungoyena mntu kunokubonwa kuye okusesikweni nobulungisa. Amagama esiHebhere aguqulelwe ngokuthi “okusesikweni” (okanye ukugweba kakuhle) nangokuthi “ubulungisa” adla ngokuvela kunye kwiZibhalo ZesiHebhere. Ngamafutshane nje, awukho  umahluko phakathi kokugweba kakuhle nokulungileyo. Ekubeni uYehova ebuqonda bhetele ubulungisa, usoloko egweba kakuhle. Ukongezelela koko, ngokutsho kweLizwi lakhe, “uthanda ubulungisa nokusesikweni.”—INdu. 33:5.

3. Khawusibalisele ngomzekelo womntu okhe wagwetyelwa into angayenzanga kule mihla siphila kuyo.

3 Kuyabavuyisa abantu abanyanisekileyo ukuva ukuba uYehova akakhe azijije izigwebo, kuba kweli hlabathi iqhelekile loo nto. Ngenxa yoko, abantu baye bangamaxhoba okujijwa kwezigwebo. Ngokomzekelo, abanye abantu baye bagwetywa baza bavalelwa ezintolongweni bengenzanga nto. Abanye baye bancedwa kukufika kobungqina beDNA baza bakhululwa emva kokuthothoza amashumi eminyaka entolongweni ngento abangayenzanga. Nangona kubuhlungu yaye kucaphukisa ukuvalelwa ungenzanga nto, kukho enye impatho embi amaKristu akufumanisa kunzima ukuyinyamezela.

EBANDLENI

4. Ukholo lomKristu lunokuvavanywa njani?

4 AmaKristu ayilindele into yokuba aphathwe kakubi ngabantu abangekho bandleni. Kodwa ukholo lwethu lunokuvavanywa xa, thina okanye omnye umntu, edlelw’ indlala ebandleni. Uza kuthini xa ukholelwa ukuba kukho into ephosakeleyo eyenzeka ebandleni okanye uye woniwa ngomnye umKristu? Ngaba uza kuyivumela loo nto ikuyekise ukukhonza uThixo?

5. Kutheni singafanele sothuke nje xa thina okanye omnye umntu edlelw’ indlala ebandleni?

5 Ngenxa yokuba sonke sizenza iimpazamo kwaye sisona, siyaqonda ukuba kungenzeka sigwetywe ngendlela engeyiyo okanye sibangele ukuba omnye umntu osebandleni agwetywe ngendlela engafanelekanga. (1 Yoh. 1:8) Nangona inqabile loo nto, amaKristu athembekileyo awothuki okanye ayeke ukukhonza uThixo xa kusenzeka ezi zinto. UYehova wayeyazi into ayenzayo xa wayesinika amacebiso asebenzayo kwiLizwi lakhe ukuze sihlale sithembekile, kwanaxa sisoniwa ngamanye amakholwa.—INdu. 55:12-14.

6, 7. Omnye umzalwana wadlelw’ indlala njani ebandleni, ibe yintoni eyamncedayo?

6 Masenze umzekelo ngento eyehlela uWilli Diehl. Ekuqaleni ko-1931, uMzalwana uDiehl wayekhonza ngokuthembeka kwiBheteli yaseBern, eSwitzerland. Ngo-1946, waya kwiklasi yesibhozo yeSikolo SaseGiliyadi, eNew York, eMerika. Emva kwesikolo, ekugqibeleni wabelwa ukuba abe ngumveleli wesiphaluka eSwitzerland. Kwibali lakhe lobomi, uMzalwana uDiehl wathi: “NgoMeyi 1949, ndazisa ikomkhulu elaliseBern ukuba ndandiceba ukutshata.” Yaphendula yathini ke iofisi yaseBern? “Yathi akukho malungelo sasinokuwafumana ngaphandle kokuba ngoovulindlela abathe ngxi.” UMzalwana uDiehl uqhubeka athi: “Ndandingavunyelwanga ukunikela iintetho . . . Abaninzi babengasasibulisi nokusibulisa, besiphatha njengabantu abasuswe kubudlelane.”

7 Wafana wayithini uMzalwana uDiehl le meko? Wathi: “Phofu ke, sasisazi ukuba ukutshata kwakungaphosakelanga ngokwezibhalo, ngoko saqamela ngomthandazo saza sakholosa ngoYehova.” Ekugqibeleni, yalungiswa loo ngxaki ephathelele umtshato eyayibangele ukuba aphathwe ngale ndlela, ibe wabuyiselwa amalungelo akhe enkonzo. Wavuzwa ngokungamshiyi kwakhe uYehova. * Kuhle  ukuba sizibuze le mibuzo: ‘Ngaba ngendandizijonge ngale ndlela izinto ukuba yayindim lo uphethwe ngale ndlela? Ngaba ngendandimlinde ngomonde uYehova, okanye ngaba ngendandizame ukuwulungisa ngendlela yam lo mcimbi?’—IMize. 11:2; funda uMika 7:7.

8. Kutheni usenokuphazama ucinge ukuba wena okanye omnye umntu uye wadlelw’ indlala?

8 Kwelinye icala, kungenzeka ukuba uyaphazama ngokucinga ukuba wena okanye elinye ilungu lebandla lidlelw’ indlala. Le nto inokwenzeka ngenxa yokuba ngamanye amaxesha siye siphazame ngendlela esizibona ngayo izinto okanye singazazi zonke ezona zinto zenzekileyo. Enoba siyaphazama kwindlela esizijonga ngayo okanye sichanile, ukuthembela kuYehova nokunamathela kuye kuya kusenza singaze sibe “nomsindo nxamnye noYehova.”—Funda iMizekeliso 19:3.

9. Yiyiphi imizekelo esiza kuthetha ngayo kweli nqaku nakwelilandelayo?

9 Makhe sithethe ngeemeko ezintathu zokudlelw’ indlala kwabantu bakaYehova ngamaxesha okubhalwa kweBhayibhile. Kweli nqaku, siza kuthetha ngoYosefu owayesisizukulwana sika-Abraham nendlela awaphathwa ngayo ngabantakwabo. Kwinqaku elilandelayo, siza kuthetha ngendlela uYehova awaqhubana ngayo noKumkani uAhabhi wakwaSirayeli nangento eyenziwa nguPetros eAntiyokwe YaseSiriya. Njengoko sixubusha le mizekelo, khangela izinto onokuzifunda ezinokukunceda ugcine ubuhlobo bakho noYehova, ngokukodwa xa ukholelwa ukuba uye wadlelw’ indlala.

UYOSEFU WAPHATHWA KAKUBI

10, 11. (a) UYosefu wadlelw’ indlala njani? (b) Liliphi ithuba elamvulekelayo uYosefu xa wayesentolongweni?

10 UYosefu, umkhonzi kaYehova othembekileyo, akazange adlelw’ indlala ngabantu angabaziyo kuphela, kodwa okona kubuhlungu kukuba wacinezelwa nangabantakwabo. Xa wayesondele kwiminyaka engamashumi amabini ubudala, abantakwabo bamqweqwedisa baza bamthengisa njengekhoboka. Wathathwa ngenkani wasiwa eYiputa. (Gen. 37:23-28; 42:21) Emva kwexesha ekwelo lizwe lasemzini, watyholwa ngokuzama ukudlwengula waza wavalelwa entolongweni engakhange asiwe enkundleni. (Gen. 39:17-20) Ixesha awalichitha elikhoboka nebanjwa yiminyaka emalunga ne-13. Yintoni esinokuyifunda kule nto yenzeka kuYosefu enokusinceda xa sidlelw’ indlala ngumzalwana?

11 UYosefu waba nethuba lokuchazela elinye ibanjwa into eyayimehlele. Elo banjwa lalingumngcamli kakumkani ngaphambi kokuba libanjwe. Ngelo xesha uYosefu nomngcamli besentolongweni kunye, umngcamli waphupha, waza uYosefu walicacisa elo phupha. UYosefu wachazela umngcamli ukuba wayeza kubuyiselwa kwisikhundla sakhe enkundleni kaFaro. Xa uYosefu wamchazela le ngcaciso iphefumlelwe nguThixo, wasebenzisa elo thuba ukuze achaze imeko yakhe. Inkulu into esinokuyifunda kwizinto awazithethayo nakwizinto angazange azithethe uYosefu.—Gen. 40:5-13.

12, 13. (a) Amazwi awathethwa nguYosefu kumngcamli abonisa njani ukuba wayenganikezelanga? (b) Yintoni ekubonakala ngathi uYosefu akazange ayithethe xa wayencokola nomngcamli?

12 Funda iGenesis 40:14, 15. Phawula ukuba uYosefu wathi “ndaqweqwediswa.” Igama lesiHebhere elisetyenziswe apha lithetha ukuthi “wayebiwe.” Kuyacaca ukuba wayenzelwe iyelenqe. UYosefu wathi akayenzanga lo nto wayeyibanjelwe. Wacela loo mngcamli ukuba amthethelele  kuFaro. Ngoba? Wacacisa eyona nto wayeyifuna: “Undikhuphe kule ndlu.”

13 Ngaba amazwi awathethwa nguYosefu abonisa ukuba wayenikezele? Ngokuqinisekileyo akunjalo. Wayesazi kakuhle ukuba wayenzelwe amayelenqe kaliqela. Wamchazela yonke into umngcamli, owayenokukwazi ukumnceda. Kodwa ke phawula ukuba ayikho into kwiZibhalo ebonisa ukuba uYosefu wakha waxelela nabani na—nkqu noFaro lowo—ukuba yayingabantakwabo aba babemqweqwedisile. Kaloku xa abantakwabo beza eYiputa baza baxolelwa nguYosefu, uFaro wabamkela waza wabamema ukuba beze kuhlala eYiputa ukuze baxhamle “zonke izinto ezilungileyo” zelo lizwe.—Gen. 45:16-20.

Ukuthetha kakubi ngabantu kufana nokugalela iparafini emlilweni(Jonga isiqendu 14)

14. Yintoni eya kusinceda singaphazameli ekuthetheni kakubi ngabazalwana kwanaxa siye saphathwa kakubi ebandleni?

14 Xa umKristu evakalelwa kukuba uye waphathwa kakubi, ufanele angangcolisi amagama abantu. Ewe kona, akukho nto iphosakeleyo ngokucela uncedo kubadala nangokubazisa ukuba kukho ilungu lebandla elenze isono esinzulu. (Lev. 5:1) Kodwa ke kwiimeko ezininzi xa ingesosono sinzulu, ingalungiseka loo ngxaki ngaphandle kokufaka abanye abantu, nkqu nabadala. (Funda uMateyu 5:23, 24; nesahluko 18:15.) Ngamana izinto ezinje singasoloko sizilungisa ngokwemigaqo yeBhayibhile. Kwezinye iimeko, sinokufumanisa ukuba besingakhange sidlelw’ indlala kwasekuqaleni. Siya kuvuya kakhulu kuba singakhange siyenze mbi kakhulu loo meko ngokungcolisa igama lomnye umKristu! Khumbula ukuba enoba sithi aboniweyo okanye sithi abonileyo, ukuthetha izinto ezivisa abantu ubuhlungu akuyi kuyenza bhetele imeko. Xa sizimisela ukuba singamlahli uYehova kwaye singabajikeli abazalwana bethu, asiyi kuyenza loo mpazamo.  Xa umdumisi wayechaza “lowo uhamba ngokungenasiphoso,” wathi “akanyelisanga ngolwimi lwakhe. Kwiqabane lakhe akenzanga nto imbi, yaye lowo usenyongweni kuye akamngcikivanga.”—INdu. 15:2, 3; Yak. 3:5.

UNGAMLIBALI OYENA MHLOBO WAKHO UBALULEKILEYO

15. UYosefu wasikeleleka njani ngokuba ngumhlobo kaYehova?

15 Kukho into ebaluleke nangakumbi esiyifunda kubuhlobo bukaYosefu noYehova. Kuyo yonke loo minyaka iyi-13 yobunzima, uYosefu wabonisa ukuba izinto wayezijonga ngendlela uYehova azijonga ngayo. (Gen. 45:5-8) Akazange atyhole uYehova ngemeko awaye kuyo. Nangona engazange azilibale izinto ezimbi ezazenziwe kuye, azizange zimenze abe nenzondo. Okubaluleke nangakumbi kukuba, akazange avumele iimpazamo nezono zabanye abantu zimahlukanise noYehova. Ukunamathela kwakhe kuYehova kwamnika ithuba lokumbona xa elungisa izinto ezazenziwe kuye naxa emsikelela yena nentsapho yakhe.

16. Kutheni sifanele sisondele nangakumbi kuYehova xa sidlelw’ indlala ebandleni?

16 Nathi ke, simele sibuxabise kwaye sibukhusele ubuhlobo bethu noYehova. Singaze sivumele iimpazamo zabazalwana bethu zisahlukanise noThixo esimthanda kunene nesimnqulayo. (Roma 8:38, 39) Kunoko, xa siye sadlelw’ indlala ngumzalwana okanye ngudade, masifane noYosefu size sisondele nangakumbi kuYehova, sizame ukujonga izinto ngendlela azibona ngayo. Xa senze konke okuvunyelwa ziZibhalo ukuze silungise loo nto, kufuneka siyekele izinto kuYehova, siqinisekile ukuba uya kuzilungisa ngexesha nangendlela yakhe.

MTHEMBE “UMGWEBI WOMHLABA WONKE”

17. Sinokubonisa njani ukuba simthembile “uMgwebi womhlaba wonke”?

17 Logama nje isaqhubeka le nkqubo yezinto, simele siyilindele into yokuba sigwetywe ngendlela engafanelekanga. Ngamaxesha athile, wena okanye umntu omaziyo unokudlelw’ indlala okanye ubone ngathi umntu othile udlelw’ indlala ebandleni. Ungamshiyi uYehova. (INdu. 119:165) Kunoko, njengabakhonzi abathembekileyo bakaThixo, asisuki kuye kwaye sithembela ngaye ngokupheleleyo. Kwangaxeshanye, siyavuma ukuba asinayo yonke inkcazelo echanileyo ngalo mba. Sazi kakuhle ukuba kusenokwenzeka ukuba ingxaki ilele kwindlela esizijonga ngayo izinto njengabantu abangafezekanga. Njengoko sifundile kumzekelo kaYosefu, asiyi kuthetha kakubi ngabantu, sisazi ukuba ukwenjenjalo kwenza imeko ibe mbi nangakumbi. Okokugqibela, kunokuba sizame ezethu iindlela zokuyilungisa loo nto, masizimisele ukuba singamlahli uYehova kwaye simlinde ngomonde ukuba alungise imicimbi. Ukwenjenjalo kuya kusenza sikholeke emehlweni kaYehova kwaye asisikelele, kanye njengokuba wenzayo kuYosefu. Masingayithandabuzi into yokuba, “uMgwebi womhlaba wonke” uya kusoloko esenza okulungileyo, “kuba zonke iindlela zakhe zisesikweni.”—Gen. 18:25; Dut. 32:4.

18. Siza kufunda ngantoni kwinqaku elilandelayo?

18 Kwinqaku elilandelayo, siza kuthetha ngeemeko ezimbini ezenzeka kubantu bakaYehova ngamaxesha okubhalwa kweBhayibhile. Xa sifunda ngabo, siya kuyibona kakuhle indlela ukuthobeka nokuxolela okudibana ngayo nendlela uYehova akujonga ngayo ukugweba ngobulungisa.

^ isiqe. 7 Bona ibali lobomi likaWilli Diehl elithi ‘UYehova NguThixo Wam, Endikholose NgayekwiMboniselo kaNovemba 1, 1991.