Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo (Yokufundisa)  |  Agasti 2017

Imibuzo Evela Kubafundi

Imibuzo Evela Kubafundi

Kutheni ingxelo kaMateyu ingafani nekaLuka xa zithetha ngoYesu esemncinci?

Ingxelo kaMateyu ngokuzalwa kukaYesu nangokukhula kwakhe yahlukile kwekaLuka kuba aba babhali beencwadi zeVangeli baveza iinkcukacha ezingafaniyo, omnye ethetha ngoYosefu ngoxa omnye ethetha ngoMariya.

UMateyu ubalisa ngecala likaYosefu. Uchaza into eyenziwa nguYosefu akuva ukuba uMariya ukhulelwe, ukuphupha kwakhe ingelosi imcacisela ngento eyenzekileyo, nokuba wayimamela loo nto yayithethwa yingelosi. (Mat. 1:19-25) Emva koko uMateyu ubalisa ngengelosi icenga uYosefu ephupheni ukuba abalekele eYiputa, ukubaleka kwakhe nentsapho yakhe, ukuchazelwa kwakhe yingelosi ephupheni ukuba abuyele kwaSirayeli, ukubuya kwakhe, nesigqibo sakhe sokuhlala nentsapho yakhe eNazarete. (Mat. 2:13, 14, 19-23) Kwizahluko zokuqala zeVangeli kaMateyu, igama likaYosefu livela kasibhozo, kodwa elikaMariya livela kane kuphela.

ULuka yena usibalisela ngecala likaMariya. Usichazela ngokutyelelwa kukaMariya yingelosi uGabriyeli, ukutyelela kwakhe isizalwana sakhe esinguElizabhete, namazwi awawathethayo edumisa uYehova. (Luka 1:26-56) ULuka uthetha nangamazwi kaSimeyon kuMariya echaza ngentlungu eyayiza kuhlela uYesu. Naxa ebalisa ngokuya kwentsapho kaMariya etempileni xa uYesu wayeneminyaka eyi-12, uLuka ucaphula amazwi kaMariya, kungekhona akaYosefu. ULuka wongeza nento yokuba uMariya zamkhathaza zonke ezi ziganeko. (Luka 2:19, 34, 35, 48, 51) Kwizahluko zokuqala ezimbini zeVangeli kaLuka, igama likaMariya livela kayi-12, kodwa elikaYosefu livela kathathu kuphela. Lilonke, uMateyu usichazela ngecala likaYosefu ngoxa uLuka yena esichazela ngecala likaMariya.

Neminombo ebhalwe ngaba babhali beeVangeli babini ayifani. UMateyu ulanda umnombo kaYosefu aze abonise ukuba ekubeni uYesu engunyana kaYosefu, uyindlalifa esemthethweni yetrone kaDavide. Ngoba? Ngenxa yokuba uYosefu wayephuma kumnombo kaSolomon owayengunyana kaKumkani uDavide. (Mat. 1:6, 16) ULuka yena kubonakala ngathi ulanda umnombo kaMariya aze abonise ukuba uYesu wayefaneleka ukuba yindlalifa, “ngokwasenyameni,” ukuba kwitrone kaDavide. (Roma 1:3) Ngoba? Kaloku uMariya wayephuma kumnombo kaNatan, unyana kaDavide. (Luka 3:31) Kodwa kutheni uLuka engafaki uMariya kumnombo wakhe njengentombi kaHeli, uyise? Kungenxa yokuba iminombo esemthethweni yayilandwa ngamadoda. Ngoko xa uLuka efaka uYosefu aze athi ngunyana kaHeli, wayeqondwa njengothetha ukuba uYosefu wayengumkhwenyana kaHeli.—Luka 3:23.

Umnombo kaMateyu nokaLuka ibonisa ngokucacileyo ukuba uYesu wayenguMesiya ekwakuprofetwe ngaye. Umnombo kaYesu wawusaziwa kangangokuba nkqu nabaFarisi nabaSadusi babengakwazi ukuwuphikisa. Namhlanje, ukholo lwethu lusekelwe kwingxelo kaMateyu nekaLuka yomnombo kwaye isenza siqiniseke ngezithembiso ezenziwa nguThixo.