Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Imixholo YeeMboniselo Zika-2017

Imixholo YeeMboniselo Zika-2017

Sibonisa umhla weMboniselo elivela kuwo inqaku

AMABALI OBOMI

 • Bekuyintsikelelo Ukusebenza Namadoda Amthandayo UYehova (D. Sinclair), Sept.

 • Kundincedile Ukuhamba Nezilumko (W. Samuelson), Mat.

 • Ndandizimisele Ukuba Lijoni LikaKristu (D. Psarras), Apr.

 • Ndashiya Zonke Izinto Ngasemva Ukuze Ndilandele INkosi (F. Fajardo), Dis.

 • Sibubone Ngeendlela Ezininzi Ububele Obungasifanelanga BukaThixo (D. Guest), Feb.

 • Siyasikelelwa Xa Sisenza Into UYehova Athi Masiyenze (O. Matthews), Okt.

 • Ukungeva Ngeendlebe Akuzange Kundinqande Ekufundiseni Abantu (W. Markin), Meyi

 • Xa Unyamezela Iimvavanyo Uyasikelelwa (P. Sivulsky), Aga.

AMANGQINA KAYEHOVA

 • “Akukho Ndlela Imbi okanye Inde” (Ostreliya), Feb.

 • Baphuma “Bekhuthele Yaye Benothando Olungakumbi Ezintliziyweni Zabo” (Indibano ka-1922), Meyi

 • Bazinikela Bengaqhutywa Mntu (Oodade abangatshatanga), Jan.

 • Bazinikela Bengaqhutywa Mntu ETurkey, Jul.

 • “Iza Kubakho Nini Indibano Elandelayo?” (EMexico), Aga.

 • Kuyavuyisa Ukuphila Unezinto Ezimbalwa, Meyi

 • ‘Onobubele Uya Kusikelelwa’ (iminikelo), Nov.

 • Ukuqhela Ibandla Osandul’ ukufika Kulo, Nov.

 • Wenzelwa Ububele NgumKristu, Okt.

AMANQAKU AFUNDWAYO

 • Bakhokelwa Ngubani Abantu BakaThixo Namhlanje? Feb.

 • Bazali—Ncedani Abantwana Benu Babe ‘Nobulumko Obusa Elusindisweni,’ Dis.

 • Cula Uvakale! Nov.

 • “Dumisani UYa!”—Ngoba? Jul.

 • ‘Ezi Zinto Zidlulisele Kubantu Abathembekileyo,’ Jan.

 • Funani Ubutyebi Benene, Jul.

 • Gweba Kakuhle Kwaye Ube Nenceba NjengoYehova, Nov.

 • Iinqwelo Zokulwa Nesithsaba Ziya Kukukhusela, Okt.

 • “ILizwi LikaThixo . . . Linamandla,” Sept.

 • ‘ILizwi LikaThixo Liya Kuhlala Ngonaphakade,’ Sept.

 • Indlela Yokuhluba Ubuntu Obudala Size Sibugcine Bukude, Aga.

 • Injongo KaYehova Iza Kuzaliseka! Feb.

 • Intlawulelo “Isipho Esigqibeleleyo” Esivela KuBawo, Feb.

 • Intliziyo Yakho Mayibe Kubuncwane Obufumene KuThixo, Juni

 • Inyaniso Izisa, “Kungekhona Uxolo, Kodwa Ikrele,” Okt.

 • Ithetha Ntoni Kuwe Imibono KaZekariya? Okt.

 • “Kholosa NgoYehova, Wenze Okulungileyo,” Jan.

 • Khonza UYehova Ngentliziyo Epheleleyo! Mat.

 • Kutheni Kufuneka Sithozame? Jan.

 • “Lilani Kunye Nabantu Abalilayo,” Jul.

 • Lutsha—“Hlalani Nilufezekisa Usindiso Lwenu,” Dis.

 • ‘Masithande Ngezenzo Nangenyaniso,’ Okt.

 • Musani Ukucinga Ngendlela Yehlabathi, Nov.

 • Nceda “Abaphambukeli” ‘Bakhonze UYehova Benemihlali,’ Meyi

 • Nceda Abantwana ‘Babaphambukeli,’ Meyi

 • “Ndinethemba KuThixo,” Dis.

 • “Ndiyazi Ukuba Uza Kuvuka,” Dis.

 • Ngaba Indlela Yokugweba Efanelekileyo Uyibona Ngendlela KaYehova? Apr.

 • Ngaba Ubalekela KuYehova? Nov.

 • Ngaba Ukulungele Ukulinda Ngomonde? Aga.

 • Ngaba Uza Kuzifaka Entliziyweni Izinto Ezibhaliweyo? Mat.

 • ‘Ngamana Angalizalisekisa Lonke Icebo Lakho,’ Jul.

 • Ngamana UYehova Angadunyiswa Ngomoya Wokuzinikela Onawo! Apr.

 • NguYehova Okhokela Abantu Bakhe, Feb.

 • “Oko Ukubhambathisileyo, Kufezekise,” Apr.

 • Sinokubambatha Njani Ubuntu Obutsha Size Singabuhlubi, Aga.

 • Sixabise Isipho Osinikiweyo Senkululeko Yokuzikhethela, Jan.

 • “Umgwebi Womhlaba Wonke” Usoloko Esenza Okufanelekileyo, Apr.

 • Unako Ukuthozama Kwanaxa Kunzima Ukwenza Njalo, Jan.

 • Ungavumeli Nantoni Na Ikwenze Ungawufumani Umvuzo, Nov.

 • Ungayilibali Eyona Mbambano Ibalulekileyo, Juni

 • Ungaze Uluvumele Luphole Uthando Lwakho, Meyi

 • Unokwenza Njani Ukuze Ukwazi Ukuzibamba, Sept.

 • ‘Uxolo LukaThixo Lungaphaya Kokuqonda,’ Aga.

 • “Uyandithanda Na Ngaphezu Kwezi?” Meyi

 • UYehova Uyasithuthuzela Kuzo Zonke Iimbandezelo Zethu, Juni

 • Xhasa Indlela KaYehova Yokulawula! Juni

 • “Yiba Nesibindi . . . Uze Uthabathe Inyathelo,” Sept.

 • Yiba Nokholo—Wenze Izigqibo Zobulumko! Mat.

 • Yiba Novelwano NjengoYehova, Sept.

 • Yibani Nembeko Kulowo Imfaneleyo, Mat.

 • Yintoni Eza Kuthi Shwaka Xa Kufika UBukumkani BukaThixo? Apr.

IBHAYIBHILE

 • Izinto Abantu Abangaziqondiyo, No. 1

 • Kutheni Zininzi? No. 6

 • Obunye Ubungqina (UTatenayi wakhe waphila), No. 3

 • UElias Hutter Nenguqulelo Yakhe YesiHebhere, No. 4

 • Unokufumana Okuninzi Xa Ufunda IBhayibhile, No. 1

IBHAYIBHILE IYABUTSHINTSHA UBOMI BABANTU

 • Ayikho Into Endandiyithanda Njengebaseball! (S. Hamilton), No. 3

 • Ndandingafuni Ukufa! (Y. Quarrie), No. 1

 • Ndandisithi Akakho UThixo (A. Golec), No. 5

IMIBUZO EVELA KUBAFUNDI

 • Kutheni Ingxelo KaMateyu Ingafani NekaLuka Xa Zithetha NgoYesu Esemncinci? Aga.

 • Ngaba amaKristu abona ukusebenzisa i-IUD kuvumelana neZibhalo? Dis.

 • Ngaba Kufanelekile Ukuba Nompu Ukuze Uzikhusele Kwabanye Abantu? Jul.

 • Ukuze umntu abe kumnombo kaMesiya ngaba kwakufuneka abe unelungelo lobuzibulo? Dis.

 • UYehova “akayi kuniyekela nihendwe ngaphaya koko ninokukuthwala” (1Ko 10:13), Feb.

UBOMI NEMPAWU ZAMAKRISTU

 • Ikho Into Edibanisa AmaKristu NeKrismesi? No. 6

 • Indlela Ofanele Uzijonge Ngayo Iimpazamo, No. 6

 • Inzuzo Zokupha, No. 2

 • Lungisa Ingxabano Uze Ufune Uxolo, Juni

 • Ngaba Abashumayeli AbangamaKristu Kufuneka Bangatshati? No. 2

 • Ukuphumelela Idabi Lengqondo Yakho, Jul.

 • UThando Uphawu Oluxabiseke Kakhulu, Aga.

 • Xa Ubuhlobo Busecicini Lokuphela, Mat.

UMXUBE

 • Abakhweli Bamahashe Abane, No. 3

 • Amaxhala, No. 4

 • Esona Sipho, No. 6

 • Icebiso Likampostile UPawulos Lokuba Kukhe Kumiwe Ngokuhamba Elwandle (IZe 27), No. 5

 • Igama EliseBhayibhileni KwiNgqayi Yakudala, Mat.

 • Iindlela UGayo Awabanceda Ngayo Abazalwana Bakhe, Meyi

 • Iintlungu, No. 1

 • IParadesi Emhlabeni—Ngaba Liphupha Nje? No. 4

 • Ithini IBhayibhile Ngobomi Nokufa, No. 4

 • “Makubongwe Nokuba Nengqiqo Kwakho” (Abhigali), Juni

 • Ngaba Abantu Ababethengisa Izilwanyana Etempileni Babe ‘Ngabaphangi’? Juni

 • Ngaba Bungaze Bubekho Ubulungisa Bokwenene Emhlabeni? No. 3

 • Ngaba Lungaze Lubekhona Uxolo Emhlabeni? No. 5

 • Ngaba Siphila Kwimihla ‘Yokugqibela’? No. 2

 • Ngaba Zikho Nyhani Iingelosi? No. 5

 • Oyena Nobumba WesiHebhere Mncinci, No. 4

 • Sukubajonga Ezibhatyini Abantu, Juni

 • Ukuphuma Kubukhoboka, No. 2

 • “Ungumfazi Omhle Ngembonakalo” (USara), No. 3

 • UThixo Wambiza Ngokuthi “Nkosazana” (USara), No. 5

 • UYosefu WaseArimathiya, Okt.

 • Wawuthuthwa Njani Umlilo Mandulo Xa Kusiyiwa Kwindawo Ekude? Jan.

 • “Wayemkholisa UThixo” (UEnoki), No. 1

 • Xa Umntu Omthandayo Egulela Ukufa, No. 4

 • Yintoni Eyayisenziwa NgamaYuda Eyabangela UYesu Akugxeke Ukufunga? Okt.

 • Yintoni IArmagedon? No. 6

UYEHOVA

 • Uza Kusamkela Isipho Esikhulu SikaThixo? No. 2

 • Zibangelwa Ngubani Izinto Ezimbi? No. 1

UYESU KRISTU

 • Ngaba Umzekelo ‘Ongenjana’ Wawubonisa Indelelo? No. 5

 • Wayenjani Kanye Kanye UYesu? No. 6