Abantu abaninzi bakholelwa ukuba iKrismesi yimini yokuzalwa kukaYesu Kristu. Wena, ngaba wakha wazibuza ukuba amaKristu awayephila ngexesha likaYesu akha ayenza iKrismesi? Uyayazi ukuba ithini iBhayibhile ngosuku lokuzalwa? Xa sinokufumana iimpendulo zale mibuzo, sinokutsho sazi ukuba ikho na into edibanisa amaKristu neKrismesi.

Okokuqala, iBhayibhile ayithethi nto ngokuvuyelwa kwemini yokuzalwa kukaYesu, okanye nawuphi na umnquli kaThixo owayethembekile. Babini kuphela abantu ethi kwakha kwavuyelwa usuku lwabo lokuzalwa. Bobabini babengamnquli uYehova, uThixo weBhayibhile. Xa kwakuvuyelwa usuku lokuzalwa kwabo, kwenzeka izinto ezimbi. (Genesis 40:20; Marko 6:21) IEncyclopædia Britannica ithi, amaKristu okuqala ayengafuni nokulibona “isiko labahedeni lokuvuyela usuku lokuzalwa.”

Wazalwa ngoluphi usuku uYesu?

IBhayibhile ayiluchazi usuku awazalwa ngalo uYesu. ICyclopedia kaMcClintock noStrong ithi: “Akukho ndawo lubhalwe kuyo usuku awazalwa ngalo uKristu, soze ulubone nakwiTestamente Entsha.” Ngokuqinisekileyo ukuba uYesu wayefuna abalandeli bakhe bavuyele usuku awazalwa ngalo, ngewayebaxelele olo suku.

Okwesibini, akukho ndawo eBhayibhileni ethi uYesu okanye omnye wabafundi bakhe benza iKrismesi. INew Catholic Encyclopedia ithi into yokuqala eyathetha ngeKrismesi “yiChronograph kaPhilocalus, ikhalenda yamaRoma ka-336 [C.E.].” Ngelo xesha yayisand’ ugqitywa ukubhalwa iBhayibhile futhi sekuyiminyaka uYesu emkile emhlabeni. Ngenxa yoko, uMcClintock noStrong bathi “uThixo zange athi makwenziwe iKrismesi, kwaye ayikho nakwiTestamente Entsha.” *

Yintoni awathi uYesu mabayikhumbule abafundi bakhe?

UMfundisi Omkhulu, uYesu, wabacacisela abalandeli bakhe izinto awayefuna bazenze, ibe ezo zinto zabhalwa eBhayibhileni. Akazange athethe ngeKrismesi. Njengokuba utitshala engafuni ukuba abantwana benze izinto angabayalelanga zona, noYesu akafuni ukuba abalandeli bakhe ‘bagqithe kwizinto ezibhalwe’ kwiZibhalo Ezingcwele.—1 Korinte 4:6.

Inye kuphela into ebalulekileyo amaKristu okuqala awayeyenza, siSikhumbuzo sokufa kukaYesu. UYesu waxelela abafundi bakhe ukuba babemele basenze nini waza wababonisa ukuba basenze njani. Yonke le miyalelo, nkqu nosuku lokufa kwakhe ibhaliwe eBhayibhileni.—Luka 22:19; 1 Korinte 11:25.

Njengoko sesifundile, ngeKrismesi kuvuyelwa usuku lokuzalwa, ibe amaKristu okuqala akazange alenze eli siko labahedeni. NeBhayibhile ayithethi ngomntu owakha wenza iKrismesi, nkqu noYesu ngokwakhe. Ngenxa yazo zonke ezi zinto sizifundileyo, amaKristu amaninzi asehlabathini athi akukho nto iwadibanisa neKrismesi.

^ isiqe. 6 Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngemvelaphi yeKrismesi, funda inqaku elithi “Imibuzo Yabafundi . . . Iyintoni Inyaniso NgeKrismesi?” kwiMboniselo kaDisemba 1, 2014, ungalifumana nakwi-intanethi ku-www.jw.org/xh.