IBhayibhile inemibono emininzi ebangel’ umdla esenza, ngokungathi kunjalo, sibone amazulu. Nawe siyakumema ukuba ukhe ufunde ngale mibono. Nangona ingeyiyo yonke into ekule mibono emele ijongwe njengeyenzeka ngokoqobo, inokukunceda ukuba ungabi nomfanekiso-ngqondweni wabantu abahlala emazulwini kuphela, kodwa uqonde nendlela abanokukuphembelela ngayo.

UYEHOVA NGOYENA UPHAKAMILEYO

“Itrone imi endaweni yayo ezulwini, kukho ohleliyo etroneni leyo. Yaye lowo uhleliyo, ngembonakalo, unjengelitye leyaspisi nelitye elimbala ubomvu elixabisekileyo, itrone ijikelezwe ngumnyama onjenge-emeraldi ngembonakalo.”​—ISityhilelo 4:2, 3.

“Wayeqaqambile macala onke. Leyo yindlela okwakubonakala ngayo ukuqaqamba oko kujikelezileyo. Yayiyimbonakalo efana neyobuqaqawuli bukaYehova.”​—Hezekile 1:27, 28.

Le mibono kampostile uYohane nomprofeti uHezekile isenza sibone indlela uzuko lOyena Thixo Uphakamileyo, uYehova. Isibonisa ngezinto esizaziyo ezifana namatye anqabileyo aqaqambileyo, umnyama kunye nobuqaqawuli betrone. Isixelela ngobuhle bukaYehova obumangalisayo, ukuthandeka kwakhe nendlela anoxolo ngayo.

Yonke le nto ivumelana namazwi omdumisi owathi: “Mkhulu uYehova yaye ngowokudunyiswa kakhulu. Uyoyikeka ngaphezu kwabo bonke abanye oothixo. Kuba bonke oothixo bezizwana bangoothixo abangenaxabiso; kodwa yena uYehova wenze wona kanye amazulu. Isidima nobungangamsha buphambi kwakhe; amandla nobuhle busengcweleni yakhe.”​—INdumiso 96:4-6.

Nangona uYehova ePhakame ngolu hlobo, uthi masithethe naye ngomthandazo yaye uyasiqinisekisa ukuba uyasimamela. (INdumiso 65:2) UThixo uyasithanda kwaye usikhathalele. Wayefanele umpostile uYohane ukuthi ngaye: “UThixo uluthando.”​—1 Yohane 4:8.

UYESU UKUNYE NOTHIXO

“[Umfundi uStefano], ezele ngumoya oyingcwele, wondela ezulwini waza walubona uzuko lukaThixo noYesu emi ngasekunene kukaThixo, yaye wathi: ‘Khangelani! Ndiwabona amazulu evulekile noNyana womntu emi ngasekunene kukaThixo.’”​—IZenzo 7:55, 56.

Kanye ngaphambi kokuba uStefano aboniswe oku, uYesu wabulawa ngenxa yempembelelo yeenkokeli zamaYuda ezazikho xa wayethetha la mazwi. Lo mbono waqinisekisa ukuba uYesu wayevusiwe kwaye ekuzuko lwakhe. Ethetha ngale nto, umpostile uPawulos wathi: “[UYehova] wamvusa  [uYesu] kwabafileyo waza wamhlalisa ngasekunene kwakhe kwezasezulwini iindawo, waba ngaphezulu lee kwabo bonke oorhulumente negunya namandla nobukhosi nalo lonke igama elibizwayo, kungekuphela nje kule nkqubo yezinto, kodwa kwanakuleyo izayo.”​—Efese 1:20, 21.

Zithetha ngokubhekele phaya ngesigxina sakhe esiphakamileyo, iZibhalo zithi uYesu, ngokufanayo noYehova, ubakhathalele kakhulu abantu. Xa wayelapha emhlabeni, waphilisa abagulayo, nabaneziphene waza wavusa abafileyo. Ngokufa kwakhe okulidini, wabonisa indlela amthanda ngayo uThixo nabantu. (Efese 2:4, 5) Emi ngasekunene kukaThixo, kungekudala uza kusebenzisa igunya lakhe ngokuzisa iintsikelelo ezininzi kubo bonke abantu abathobelayo.

IINGELOSI ZIKHONZA UTHIXO

“Ndathi [mna mprofeti uDaniyeli] ndisabukele njalo, ndabona kubekwa iitrone waza uNyangelemihla [uYehova] wahlala phantsi. . . . Kwakukho amawaka aliwaka awayelungiselela phambi kwakhe.”​—Daniyeli 7:9, 10.

Kulo mbono wezulu, uDaniyeli wabona inkitha yeengelosi. Onjani wona umbono! Iingelosi ngabantu abangabonakaliyo, abanobuqaqawuli, abakrelekrele nabanamandla. Ziziiserafi neekherubhi. IBhayibhile ithetha ngazo ngaphezu kwezihlandlo eziyi-250.

Iingelosi azingobantu ababekhe baphila emhlabeni. UThixo wazidala kudala ngaphambi kokuba adale umntu. Xa wayedala umhlaba, iingelosi zazibukele yaye zikhwaza zincoma.​—Yobhi 38:4-7.

Enye yeendlela ezimkhonza ngayo uThixo kukufak’ isandla kowona msebenzi ubalulekileyo owenziwa emhlabeni namhlanje, owokushumayela iindaba ezilungileyo zoBukumkani bukaThixo. (Mateyu 24:14) Umpostile uYohane waboniswa indlela eziwenza ngayo lo msebenzi. Wathi: “Ndabona enye ingelosi iphaphazela esazulwini sezulu, ineendaba ezilungileyo ezingunaphakade ukuba izivakalise njengesigidimi esichulumancisayo kwabo bahleli emhlabeni, nakuzo zonke iintlanga nezizwe neelwimi nabantu.” (ISityhilelo 14:6) Iingelosi azisathethi nabantu njengokuba zazisenza ngaphambili, kodwa zalathisa abantu  abashumayela iindaba ezilungileyo kwabo baneentliziyo ezinyanisekileyo.

USATHANA ULAHLEKISA ABANTU ABANINZI

“Kwabakho imfazwe ezulwini: UMikayeli [uYesu Kristu] neengelosi zakhe balwa idabi nenamba, yazilwela nayo inamba kunye neengelosi zayo, kodwa ayizange yoyise, azabi safunyanelwa ndawo ezulwini. Ngoko yaphoswa phantsi inamba enkulu, inyoka yantlandlolo, leyo ibizwa ngokuba nguMtyholi, noSathana, lowo ulahlekisa umhlaba omiweyo uphela; waphoswa phantsi emhlabeni, neengelosi zakhe zaphoswa phantsi kunye naye.”​—ISityhilelo 12:7-9.

Ezulwini kwakha kwakho ingxaki. Xa kwakusandul’ ukudalwa abantu, enye yeengelosi, yafuna ukunqulwa, yavukela uYehova, yaba nguSathana, gama elo elithetha “uMchasi.” Kamva nezinye iingelosi zavukela, zaba ziidemon. Zaba mbi ngokwenene, zachasa imiyalelo kaYehova, zaza zabhekelisela abantu abaninzi kude kuye.

USathana needemon zakhe bonakele yaye bakhohlakele. Baziintshaba zabantu kwaye babangele iintlungu ezininzi emhlabeni. Ngokomzekelo, wabulala imfuyo yendoda ethembekileyo uYobhi nezicaka zayo. Wabulala nabantwana bayo abalishumi ‘ngomoya omkhulu’ owabhodloza indlu ababekuyo. Emva koko, uSathana wabetha uYobhi “ngamathumba abuhlungu ukususela entendeni yonyawo lwakhe ukuya elukakayini lwentloko yakhe.”​—Yobhi 1:7-19; 2:7.

Iintsuku zikaSathana zibaliwe. Sele ephoselwe emhlabeni, ngoko uyazi ukuba “ixesha analo lifutshane.” (ISityhilelo 12:12) Sekuphelile ngaye. Ngokuqinisekileyo ezo ndaba ziluncuthu!

ABO BAPHUMA EMHLABENI

“[UYesu] wathengela uThixo abantu bephuma kuzo zonke izizwe neelwimi nabantu neentlanga, waza wabenza baba bubukumkani nababingeleli kuThixo wethu, yaye baza kulawula njengookumkani phezu komhlaba.”​—ISityhilelo 5:9, 10.

Njengokuba uYesu wavuswa emhlabeni waya kuphila emazulwini, bakho nabanye abaza kuvuselwa emazulwini. UYesu wathi kubapostile bakhe abathembekileyo: “Ndiyemka ndize ndinilungiselele indawo. Ndiya kuza kwakhona ndize ndinamkelele kum ekhaya, ukuze apho ndikhoyo mna nibe lapho nani.”​—Yohane 14:2, 3.

 Abo baya emazulwini baya ngenjongo. Bekunye noYesu, baza kuba ngurhulumente woBukumkani oza kulawula umhlaba wonke uze uzise iintsikelelo. Obu buBukumkani uYesu awafundisa abalandeli bakhe ukuba babuthandazele kumthandazo kaBawo wethu osemazulwini othi: “Bawo wethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho. Mabufike ubukumkani bakho. Makwenzeke ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengasezulwini.”—Mateyu 6:9, 10.

INTO EZA KWENZIWA NGABO BASEMAZULWINI

“Ndeva [mna mpostile uYohane] ilizwi elikhulu livela etroneni lisithi: ‘Khangela! Intente kaThixo iphakathi koluntu, . . . uya kuzisula zonke iinyembezi emehlweni abo, kungabi sabakho kufa, kungabi sabakho kuzila nakukhala nantlungu kwakhona. Izinto zangaphambili zidlule.’”—ISityhilelo 21:3, 4.

Lo mbono usisiprofeto uthetha ngexesha laxa uBukumkani bukaThixo, obulawulwa nguYesu nabo bavuswe emhlabeni, buza kuluphelisa kuthi tu ulawulo lukaSathana, buze benze umhlaba ube yiparadesi. Izinto ezibangela iintlungu ebantwini asoze ziphinde zibekho. Nkqu nokufa kuya kuba yinto ebaliswayo.

Kuthiwani ke ngenyambalala yabantu abaye bafa, abangazi kuvuselwa ezulwini? Kwixesha elizayo, baza kuvuselwa emhlabeni baze baphile ngonaphakade kwiParadesi elapha emhlabeni.​—Luka 23:43.

Le mibono isenza siqiniseke ukuba uYehova uThixo noNyana wakhe, uYesu Kristu, iingelosi ezithembekileyo, nabo bathengwe emhlabeni, bonke basikhathalele yaye bafuna sonwabe. Ukuze ufunde ngezinye izinto abaza kuzenza, siyakumema ukuba ufowunele okanye ubhalele amaNgqina kaYehova okanye uye ku-www.jw.org/xh, uze udawunlowude incwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile?