Iingelosi ezithembekileyo zinomdla ebantwini ibe zincedisa ekuphumezeni ukuthanda kukaYehova. Xa uThixo wayedale umhlaba, iingelosi ‘zamemelela kunye ngovuyo, yaye bonke oonyana bakaThixo bakhwaza bencoma.’ (Yobhi 38:4, 7) Ukususela kudala, iingelosi bezisoloko zinomdla wokwazi ngeziprofeto ezithetha ngezinto eziza kwenzeka emhlabeni.​—1 Petros 1:11, 12.

IBhayibhile ibonisa ukuba iingelosi ziye zabakhusela abanye abakhonzi bakaThixo ukuze benze ukuthanda kwakhe. (INdumiso 34:7) Ngokomzekelo:

  • Xa uYehova wayetshabalalisa iSodom neGomora, iingelosi zanceda uLote nentsapho yakhe baphuma apho.​—Genesis 19:1, 15-26.

  • KwiBhabhiloni yakudala xa amaHebhere amathathu afakwa ezikweni lomlilo, uThixo ‘wathumela ingelosi yakhe yaza yabahlangula abakhonzi bakhe.’​—Daniyeli 3:19-28.

  • Xa uDaniyeli wahlala ubusuku bonke emngxunyeni oneengonyama, waxela ukuba usinde ngenxa yokuba ‘uThixo uthumele ingelosi yakhe, yayivala imilomo yeengonyama.’​—Daniyeli 6:16, 22.

Kudala iingelosi zibanceda abantu abathembekileyo

IINGELOSI ZALIXHASA IBANDLA LAMAKRISTU OKUQALA

Ngamaxesha athile, iingelosi zazingenelela kwimisebenzi yamaKristu okuqala xa kufuneka njalo ukuze kuphunyezwe injongo kaThixo. Ngokomzekelo:

  • Ingelosi yavula iingcango zentolongo yaza yalathisa abapostile ababevalelwe apho ukuze baqhubeke nomsebenzi wokushumayela etempileni.​—IZenzo 5:17-21.

  • Ingelosi yayalela uFilipu ongumvangeli ukuba aye kwindlela eyinkqantosi esuka eYerusalem isiya eGaza ukuze ashumayele kumTiyopiya owayevela kunqula eYerusalem.​—IZenzo 8:26-33.

  • Ukufika kwexesha likaThixo lokuba abantu abangengawo amaYuda babe ngamaKristu, kwavela ingelosi embonweneni yaza yayalela igosa lomkhosi elingumRoma, uKorneli, ukuba libizele umpostile uPetros endlini yalo.​—IZenzo 10:3-5.

  • Xa umpostile uPetros wayebanjiwe, kwabonakala ingelosi kuye yaza yamkhulula.​—IZenzo 12:1-11

 ZINGAKUNCEDA NJANI IINGELOSI?

Abukho ubungqina obubonisa ukuba namhlanje uThixo usebenzisa iingelosi ukunceda abantu ngeendlela ezingummangaliso ezichazwe eBhayibhileni. Sekunjalo, xa wayethetha ngexesha lethu, uYesu wathi: “Ezi ndaba zilungileyo zobukumkani ziya kushunyayelwa kuwo wonke umhlaba omiweyo kube bubungqina kuzo zonke iintlanga; kwandule ke kufike ukuphela.” (Mateyu 24:14) Ngaba ubusazi ukuba abafundi bakaKristu benza lo msebenzi phantsi kolwalathiso lweengelosi?

Iingelosi ziyancedisa kumsebenzi wokushumayela iindaba ezilungileyo emhlabeni wonke

Incwadi yeSityhilelo ichaza iingelosi njengezikhutheleyo ekuncedeni abantu emhlabeni ukuba bafunde ngoYehova uThixo nangenjongo yakhe ngabantu. Umpostile uYohane wabhala wathi: “Ndabona enye ingelosi iphaphazela esazulwini sezulu, ineendaba ezilungileyo ezingunaphakade ukuba izivakalise njengesigidimi esichulumancisayo kwabo bahleli emhlabeni, nakuzo zonke iintlanga nezizwe neelwimi nabantu, isithi ngelizwi elikhulu: ‘Moyikeni uThixo nimzukise, kuba lifikile ilixa lokugweba kwakhe, ngoko mnquleni Lowo wenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi.’” (ISityhilelo 14:6, 7) Izinto ezenzekayo namhlanje zibubungqina bokuba iingelosi ziyawuxhasa umsebenzi wokushumayela ngoBukumkani owenziwa ehlabathini lonke. Yinyaniso kona ukuba xa kuguquka umoni omnye aze abuyele kuYehova, “kubakho uvuyo phakathi kweengelosi zikaThixo.”​—Luka 15:10.

Kuza kwenzeka ntoni xa umsebenzi wokushumayela ugqityiwe? Iingelosi ‘ezingumkhosi wasezulwini’ ziza kuncedisa uYesu Kristu, uKumkani wookumkani, ekulweni “kwimfazwe yemini enkulu kaThixo uSomandla” eArmagedon. (ISityhilelo 16:14-16; 19:14-16) Iingelosi ziza kusetyenziswa ukuze zizise umgwebo kaThixo njengoko iNkosi uYesu iza kube ‘ibaphindezela abo bangazithobeliyo iindaba ezilungileyo ezingeNkosi yethu uYesu.’​—2 Tesalonika 1:7, 8.

Qiniseka ukuba iingelosi zinomdla kuwe. Zibakhathalele kakhulu abo bafuna ukukhonza uThixo, ibe uYehova uzisebenzise kaninzi ukomeleza nokukhusela abakhonzi bakhe abanyanisekileyo abasemhlabeni.​—Hebhere 1:14.

Sonke sinesigqibo esibalulekileyo ekufuneka sisenze. Ngaba siza kuzimamela size sizithobele iindaba ezilungileyo ezishunyayelwa emhlabeni wonke? AmaNgqina KaYehova akwindawo ohlala kuyo aya kukuvuyela ukukunceda uzuze kuthando lweengelosi zikaThixo ezinamandla.