ISIFUNDISA NTONI INDALO?

Ngoku makhe sicinge ngamawele. Abakho abantu abazana kakuhle njengawo. Akungeni moya phakathi kwawo. UNancy Segal, ongumalathisi kwiTwin Studies Center, noliwele naye, uthi amanye amawele “ayazi ukuba kunjani ukuthetha into emntwini ayive kanye ngale ndlela uyithetha ngayo ungakhange ube ucacisa.” Omnye usisi xa wayethetha ngaye newele lakhe, wathi: “Akukho nto ndingayaziyo ngaye, naye akukho nto angayaziyo ngam.”

Yintoni le iwenza azane kangaka amawele? Uphando lubonisa ukuba nangona indawo akhulele kuyo nendlela akhuliswe ngayo isiba nefuthe, eyona nto iwenza azane ikwimfuza.

KHAWUZIBUZE: Ekubeni inguMdali wethu osenze sanemfuza, akungebi ungoyena mntu usazi kakuhle sonke? Ewe uyasazi, kangangokuba umdumisi uDavide wathi: “Wandibiyela esiswini sikama. Amathambo am ayengafihlakalanga kuwe ukwenziwa kwam emfihlekweni. . . . Amehlo akho andibona ndiseyimbumba, yaye zonke iinxalenye zam zazibhalwe phantsi encwadini yakho.” (INdumiso 139:13, 15, 16) NguThixo yedwa ongapheleli nje ekwazini imfuza kodwa owazi nezinto eziye zenzeka ebomini bethu zaza zasenza sanobu buntu sinabo. Iyonke le nto isenza siqiniseke ukuba uThixo wazi yonke into ngathi.

ISIFUNDISA NTONI YONA IBHAYIBHILE?

UDavide wathandaza wathi: “Owu Yehova, undigocagocile, yaye uyandazi. Wena uyakwazi ukuhlala kwam nokuvuka kwam. Uziqwalasele iingcamango zam ukude. Kuba akukho lizwi elulwimini lwam, kodwa, khangela! Owu Yehova, sele ukwazi konke.” (INdumiso 139:1, 2, 4) Kanti ke, uYehova wazi nezinto ezisezintliziyweni zethu aze “akuqonde konke ukutyekela kweengcamango.” (1 Kronike 28:9; 1 Samuweli 16:6, 7) Zisixelela ntoni ezi vesi ngoThixo?

Nangona singenakuzithetha zonke izinto esizicingayo nesizivayo kuMdali xa sithandaza, akapheleli nje ekuboneni izinto esizenzayo kodwa wazi nesizathu sokuba sizenze. Ude azi nezinto ezintle esingathanda ukuzenza, sibe singenawo amandla okuzenza. Ekubeni kwasekuqaleni inguThixo ofake uthando ezintliziyweni zethu, ngokuqinisekileyo ukulungele​—kwaye uyafuna—​ukubona nokwazi izinto esizicingayo nesizenzayo siqhutywa lolo thando.​—1 Yohane 4:7-10.

Ayikho into uThixo angayiboniyo. Kwanaxa abantu bengaziboni okanye bengaziqondi kakuhle izinto ezibuhlungu ezisehlelayo, yena uyazazi

 IBhayibhile iyasiqinisekisa

  • “Amehlo kaYehova aphezu kwabo bangamalungisa, neendlebe zakhe zisingisele esikhungweni sabo.”​—1 PETROS 3:12.

  • UThixo uthembisa oku: “Ndiya kukuqiqisa ndikuyalele ngendlela ofanele uhambe ngayo. Ndiya kukucebisa iliso lam likuwe.”​—INDUMISO 32:8.

UTHIXO UNOVELWANO KAKHULU

Ngaba ukwazi ukuba uThixo uyazazi iimeko zethu nendlela esivakalelwa ngayo kungasinceda sinyamezele? Ewe, masenze umzekelo ngoAnna, waseNigeria. Uthi: “Mna imeko ebuhlungu endandikuyo yandenza ndazibuza ukuba ndisaphilela ntoni. Ndandiswelekelwe ngumyeni kwaye ndisonga umntwana wam, owayelaliswe esibhedlele kuba enamanzi ebuchotsheni. Kwathi kusenjalo ndafunyaniswa ndinomhlaza webele kwaza kwafuneka ndityandwe, nditofwe okanye ndisezwe imichiza ewutshisayo, kwaye kusetyenziswe imitha yokuwunyanga. Kwakunzima nyhani ukulaliswa esibhedlele ngaxeshanye nomntwana wam.”

Yintoni eyanceda uAnna wanyamezela? “Ndacinga ngeevesi zeBhayibhile ezinjengeyabaseFilipi 4:6, 7, ethi ‘uxolo lukaThixo olungaphaya kokuqonda luya kuzilinda iintliziyo zenu namandla enu engqondo.’ Qho ndicinga ngezi vesi, ndandiye ndizive ndisondele kuYehova, ndiqonda ukuba undazi bhetele kunokuba ndizazi mna. Ndaqiniswa nangamanye amaNgqina endikhonza nawo.

“Nangona ndingekaphili ncam, noko ndibhetele, nentombi yam iyazama. Siyazi ukuba uYehova ungakuthi, ngoko asizikhathazi ngeengxaki. UYakobi 5:11 usiqinisekisa athi: ‘Sibabhengeza njengabanoyolo abo baye banyamezela. Nivile ngonyamezelo lukaYobhi, nayibona nendlela uYehova awambuyekeza ngayo, ngokuba uYehova unomsa omkhulu nenceba.’” UYehova wayiqonda kakuhle imeko awayekuyo uYobhi, ibe nathi singaqiniseka ukuba uyaziqonda iingxaki esinazo.